Ewch i’r prif gynnwys

Ap newydd i fesur ansawdd bywyd pobl â chyflyrau’r croen

20 September 2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi creu ap i fesur ansawdd bywyd pobl â chyflyrau’r croen. Yr ap yw’r cyntaf o’i fath.

Cafodd y Mynegai Ansawdd Bywyd ym Maes Dermatoleg (DLQI) ei ddatblygu dros 25 mlynedd yn ôl fel holiadur deg pwynt. Ers hynny, mae wedi dod yn adnodd safonol ar gyfer mesur ansawdd bywyd ym maes dermatoleg.

Er mwyn sicrhau bod y DLQI ar gael yn y ffordd hawsaf bosibl i gleifion a chlinigwyr, mae bellach ar gael ar ffurf ap. Yn flaenorol, roedd yn adnodd ar ffurf papur yn unig.

Yn ôl yr ymchwilwyr, mae’r ap yn galluogi cleifion i ddeall effaith eu cyflwr ar eu hansawdd bywyd. Gall llawer o gyflyrau’r croen, megis psorïasis ac ecsema, gael effaith niweidiol fawr ar fywyd beunyddiol pobl. Gwnaeth elusennau sy'n cefnogi pobl â chyflyrau’r croen hefyd groesawu fersiwn yr ap o'r adnodd hanfodol.

“Gobeithio y bydd yr ap rhad ac am ddim hwn yn fodd wedi’i ddilysu a chlir i gleifion gyfathrebu â’u hymarferydd gofal iechyd a chael unrhyw gymorth a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt,” meddai Dr Ravinder Singh, arweinydd prosiect o Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

"Mae'r DLQI wedi’i ddefnyddio’n helaeth gan glinigwyr a chleifion ledled y byd. Roeddem yn teimlo ei bod yn hanfodol sicrhau ei bod ar gael yn haws. Mae hyn wedi dod yn bwysicach nag erioed yn ystod y pandemig, am fod y maes gofal iechyd wedi symud llawer iawn o’i wasanaethau ar-lein, ac am fod angen ar gleifion ffordd ddigidol o ddilyn eu cynnydd a chyfathrebu â’u hymarferwyr gofal iechyd.

“Gobeithio y bydd yr ap yn cael effaith wirioneddol ar ofal a chefnogaeth i bobl sydd â chyflyrau’r croen.”

Mae'r ap wedi'i gynllunio ar sail yr holiadur deg pwynt. Ar ôl ei gwblhau, bydd sgôr yn dangos yn awtomatig, yn ogystal â dehongliad ohoni sy’n seiliedig ar system sgorio. Mae'r deg canlyniad diweddaraf yn cael eu storio a'u dangos, sy’n ei gwneud yn hawdd dilyn eich cynnydd. Mae’r data’n cael ei gadw’n gyfrinachol ar ffôn clyfar yr unigolyn. Nid yw ar gael i unrhyw un arall.

Dywedodd Helen McAteer, Prif Weithredwr y Gymdeithas Psorïasis: "Ar adeg pan fo llawer o apwyntiadau dermatoleg (ym maes gofal sylfaenol yn ogystal â’r maes gofal eilaidd) yn cael eu cynnal dros y ffôn neu alwad fideo, mae'n hanfodol nad ydym yn colli golwg ar yr effaith y mae byw gyda chyflyrau’r croen yn ei chael ar fywyd person. Mae’n hanfodol cydnabod hyn hefyd wrth ystyried opsiynau o ran triniaeth.

"Mae'n wych bod y DLQI bellach ar gael ar ffurf ap dibynadwy, gan ei fod yn adnodd mor hanfodol, tra chyfarwydd ac uchel ei barch i gleifion a chlinigwyr sy’n galluogi ymgyngoriadau llawer cyfoethocach, p'un a ydynt yn rhai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu dros alwad fideo.”

Mae'r DLQI, a ddatblygwyd ym 1994 gan yr Athro Andrew Finlay ac un o fyfyrwyr PhD Prifysgol Caerdydd, Dr Gul Karim Khan, wedi'i ddilysu'n helaeth, ac mae bellach ar gael mewn dros 120 o ieithoedd. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn canllawiau triniaeth a chofrestrfeydd cenedlaethol ledled y byd.

Mae’r ap, o’r enw ‘DLQI: The official ap’, ar gael ar ffonau Apple/Android ac yn cael ei gyllido gan Brifysgol Caerdydd. Dim ond yn Saesneg y mae ar gael ar hyn o bryd, ond mae ymchwilwyr yn gobeithio y bydd ar gael mewn llawer mwy o ieithoedd yn y dyfodol.

The researchers say the app is an easy way for patients to understand the impact of their condition on their quality of life. Many skin conditions, such as psoriasis and eczema, can have a major detrimental impact on people’s daily lives. Charities offering support for people with skin conditions also welcomed the app version of the vital tool.

“We hope this free app will provide a clear and validated means for patients to communicate with their healthcare practitioner so they can get any help and support they might need,” said Dr Ravinder Singh, from Cardiff University’s School of Medicine and project lead.

“The DLQI has been so well used by clinicians and patients worldwide, we felt it was really vital to create an easier route to access it. This has become more crucial than ever during the pandemic, as healthcare has largely moved online, with patients needing a digital means of tracking their progress and communicating with their healthcare practitioners.

“We hope the app will translate into a real impact on care and support for people with skin conditions.”

The app is designed around the 10-point questionnaire; once it is completed the score is automatically displayed and the interpretation given based on a scoring system. The 10 most recent results are stored and displayed, making it easy to track progress. The data is kept confidential on the individual smartphone and is not available to anyone else.

Helen McAteer, chief executive of the Psoriasis Association, said: “At a time when many dermatology appointments (in both primary and secondary care) are being held via the telephone or video call it is essential that we do not lose sight of the impact that living with a skin disease has on a person’s life, and recognise this important area when considering treatment options.

“It is fantastic that the DLQI is now available in a trustworthy app as it is such an essential, well-recognised and respected tool for both patients and clinicians, enabling much richer consultations whether they are in-person, on the telephone or via video call.”

The DLQI, which was developed in 1994 by Cardiff University PhD student Dr Gul Karim Khan and Professor Andrew Finlay, has been extensively validated and is now available in over 120 translations, as well as being used in treatment guidelines and national registries worldwide.

The app, named DLQI: The official app, is available on Apple/Android, is funded by Cardiff University. It is currently available only in the English language, but researchers hope that in future it will be translated into many more dialects.

Rhannu’r stori hon