Ewch i’r prif gynnwys

Ystadau economi gylchol

12 Mai 2021

Trawsnewid lleoedd gwaith wrth gynnig gwerth cymdeithasol a lleihau allyriadau carbon oedd ffocws diweddaraf y Sesiwn Briffio dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd.

Gwnaeth Dr Carolyn Strong, Darllenydd mewn Marchnata Cymdeithasol a Moesegol a Chyfarwyddwr Ystadau Academaidd Ysgol Busnes Caerdydd, ddechrau’r trafodaethau trwy rannu cyfres o ddelweddau cyn ac ar ôl prosiectau adnewyddu’r Ysgolion.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae Tîm Ystadau Ysgol Busnes Caerdydd wedi cymryd ymagwedd radical newydd tuag at brosiectau fel y rhain mewn cydweithrediad â chyflenwyr a dylunwyr allanol fel Rype Office, Greenstream Flooring a Sefydliad y Deillion Merthyr Tydfil.

Dywedodd Dr Strong: “Mae gweithio’n agos gyda’r sefydliadau hyn yn golygu ein bod nid yn unig yn gwneud yn siŵr bod ein holl waith adeiladu ac ystadau yn gynaliadwy, ond eu bod hefyd yn creu gwerth i fusnesau lleol sy’n eiriolwyr amrywiol ar gyfer arferion cyflogaeth.”

Dangosodd Dr Strong sut y cafodd lleoedd fel Ystafell Gyffredin, Ystafell Fwrdd, Swyddfeydd Staff a Mannau Addysgu'r Ysgol eu hail-ddychmygu trwy ailddefnyddio, ailgylchu ac ail-osod deunyddiau fel rhan o weddnewidiad economi gylchol.

Yn dilyn Dr Strong, bu un o’i chydweithredwyr Dr Greg Lavery, Rheolwr Gyfarwyddwr Rype Office, yn rhannu ei syniadau pellach i brosiectau adnewyddu Ysgol Busnes Caerdydd.

Cyfeiriodd Dr Lavery at ymchwil ar allyriadau nwyon tŷ gwydr adeilad masnachol ar hyd ei oes, gan egluro nad oes angen dymchwel lleoedd a'u hadeiladu eto er mwyn creu lleoedd sy'n addas at y diben.

Dywedodd: “Mae’r data’n awgrymu bod 30% o’r allyriadau nwyon tŷ gwydr dros oes gyfan yr adeilad yn gysylltiedig â dodrefn. Ac mae hynny oherwydd ar gyfartaledd bob 5 i 10 mlynedd mae holl gynnwys adeilad gan gynnwys y lloriau yn cael ei roi mewn sgip, ac mae pethau newydd yn cael eu prynu.”

Esboniodd Dr Lavery mai camsyniad cyffredin yw bod y rhan fwyaf o'r allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y ffrâm a’r strwythur, cragen a chraidd adeilad ac felly gall adnewyddu ddylanwadu ychydig iawn.

Ychwanegodd: “Wel, mae’r data’n dangos nad yw hyn yn wir. Os ydych chi'n ailwampio gyda dodrefn, lloriau, gorffeniad wal, aerdymheru trydanol ac felly'n effeithio ar lawer o egni gweithredol trwy eich defnydd o oleuadau LED ac amryw offer effeithlon eraill, mewn gwirionedd gallwch chi effeithio'n agos ar 75% o'r allyriadau nwyon tŷ gwydr. ”

Symudodd Dr Lavery ymlaen i drafod y broses ddylunio a weithredwyd gan Rype Office ar gyfer adnewyddu Ysgol Busnes Caerdydd, gan gynnwys:

  • Sofas gyda ffabrig wedi'i ailgylchu wedi'i wneud gan Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful
  • Fframiau bwrdd wedi'u hailosod o gaffeteria Ysgol Busnes Caerdydd
  • Lloriau wedi'u cyflenwi a'u gosod gan loriau Greenstream - sy'n cyflogi'r rhai sydd wedi bod yn ddi-waith ers amser maith
  • Desgiau eistedd-sefyll a chadeiriau wedi'u hail-weithgynhyrchu

Gorffennodd Dr Lavery ei gyflwyniad trwy egluro'r ethos y tu ôl i Rype Office a'r hyn sydd gan y dyfodol i’w gynnig ar gyfer economi gylchol ar draws yr ystâd.

Cyn symud i sesiwn holi ac ateb, edrychodd Dr Strong ymlaen at brosiectau Ysgol Busnes Caerdydd sydd ar ddod a soniodd am syniad Rhwydwaith Ystadau i rannu syniadau ac arferion gorau ar draws y sefydliad a thu hwnt.

Mae cyfres Sesiynau Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd yn rhwydwaith o ddigwyddiadau sy’n galluogi pobl yn y byd masnachol i gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwil a'r datblygiadau pwysig diweddaraf gan bartneriaid diwydiannol.

Yn sgil cyfyngiadau symud Llywodraeth Cymru o achos pandemig COVID-19, mae Tîm Addysg Weithredol yr Ysgol yn cynnal y gyfres ar y we.

Os nad oeddech chi’n gallu bod yn bresennol, dyma fideo o'r cyfarfod.

Rhannu’r stori hon

Galluogi ein cysylltiadau ym maes busnes i gael gwybod rhagor gan bartneriaid ac ymarferwyr yn y diwydiant am yr ymchwil ddiweddaraf a datblygiadau allweddol.