Ewch i’r prif gynnwys

Adroddiad yn amlygu gwydnwch clwstwr CS

22 Ebrill 2021

Mae adroddiad sy'n archwilio gweithgaredd economaidd yng Nghymru ac effaith y gymuned Lled-ddargludyddion Cyfansawdd CSconnected wedi'i gyhoeddi gan Uned Ymchwil Economaidd Cymru Prifysgol Caerdydd (WERU).

Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gyfraniad y consortia CSconnected i'r economi yn ystod 2020.

Mae grŵp De Cymru o sefydliadau lled-ddargludyddion cyfansawdd wedi cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau proffil uchel a ariennir gan y Gronfa Cryfder mewn Lleoedd, a reolir gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI).

Noda'r adroddiad bod cwmnïau a sefydliadau CSconnected yn chwarter olaf 2020 yn cynrychioli oddeutu 1,407 o swyddi, gyda phartneriaid yn y sector preifat yn cynrychioli oddeutu £440m o werthiannau, yr oedd llawer ohonynt (dros 90%) yn ymwneud ag allforion tramor, yn bennaf i farchnadoedd y tu allan i'r UE.

Mae cyflogaeth o fewn y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd wedi bod yn sefydlog yn yr amodau economaidd heriol yn ystod y pandemig byd-eang, a chynhaliwyd yr allbwn i raddau helaeth ar adeg pan fu lleihad cyffredinol yng ngweithgaredd economaidd y DU.

Mae cynnal gweithgaredd economaidd yn y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd yn erbyn cefndir y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru sydd wedi gweld nifer sylweddol o gyhoeddiadau cau a rhesymoli.

Mae'r rhagolygon yn y Clwstwr ar gyfer 2021-22 yn dda, gyda mwy o swyddi gwag a theimlad cadarnhaol o ran amodau busnes. Er mwyn cwrdd â disgwyliadau twf, mae CSConnected, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, wedi lansio gweithgaredd datblygu sgiliau cysylltiedig a fydd yn graddio yn unol â thwf Clwstwr rhwng 2021 a 2025.

Elwodd economi Cymru o gyfraniad i GVA gan gwmnïau a sefydliadau CSconnected, yr amcangyfrifir ei fod yn £121.3m yn ystod 2020. Cynhyrchedd yw un o bwyntiau cryfaf y Clwstwr. Yn 2020 amcangyfrifir bod GVA ar gyfartaledd fesul gweithiwr yn y Clwstwr oddeutu £86,000, sydd dros ddwywaith cyfartaledd Cymru.

Mae'r adroddiad yn awgrymu, unwaith y rhoddir ystyriaeth i rôl y Clwstwr wrth gefnogi cyflenwyr lleol ac incwm cartrefi, mae cyfraniad economaidd y Clwstwr i Gymru yn tyfu i oddeutu £172m gyda thua 2,100 o swyddi cyfwerth ag amser llawn yn cael eu cefnogi.

Daw'r adroddiad i'r casgliad bod gwytnwch gweithgaredd cymunedol CSconnected trwy 2019-2020 yn amlwg iawn, gyda'r Clwstwr yn dangos rhagolygon rhagorol ar gyfer cyflogaeth bellach a thwf GVA yn 2021-22.

Dywedodd Chris Meadows, Cyfarwyddwr CSconnected Ltd: “Mae rhaglen Cryfder mewn Lleoedd Ymchwil ac Arloesedd y DU wedi rhoi cyfle unigryw i’r gymuned CSconnected yn Ne Cymru alinio ymchwil academaidd o safon fyd-eang ac elfennau cyflenwi craidd fel offer cyfalaf a phecynnu dyfeisiau yn y rhanbarth. Bydd y prosiect yn cyflymu gallu unigryw Cymru i fod yn ganolbwynt i dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. Nod CSconnected yw dod â gweithgynhyrchu gwerth ychwanegol uchel yn ôl i'r DU a chreu twf swyddi sylweddol dros y blynyddoedd i ddod. "

Dywedodd Max Munday, un o awduron yr adroddiad: “Mae datblygiad y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd yn bwysig ar gyfer rhagolygon economaidd tymor hir yr economi ranbarthol. Yn hanfodol, mae ecosystem diwydiant sy'n esblygu yng Nghymru sy'n cofleidio cwmnïau, sefydliadau a cholegau addysg uwch/addysg bellach y sector preifat. Mae cefnogaeth Cryfder mewn Lleoedd Ymchwil ac Arloesedd y DU yn mynd i ddarparu cyfleoedd newydd i ymgorffori gweithgaredd clwstwr yn well yn yr economi ranbarthol.”

Gellir gweld yr adroddiad ar csconnected.com.

Ysgrifennwyd yr adroddiad gan yr Athro Max Munday, Dr Annette Roberts a'r Athro Robert Huggins, Prifysgol Caerdydd ac mae'n adeiladu ar eu gwaith blaenorol a ddatblygwyd i gefnogi proses ymgeisio'r Gronfa Cryfder mewn Lleoedd (SIP) yn 2019.

Mae WERU yn aelod o Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd (SPARK) - casgliad o grwpiau ymchwil gwyddorau cymdeithasol blaenllaw sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu atebion arloesol i broblemau cymdeithasol trwy weithgaredd ymchwil cydweithredol. Bydd wedi'i chydleoli mewn hwb arloesedd newydd, sbarc, yn 2021. Bydd WERU yn cydleoli yng nghanolfan arloesi bwrpasol Caerdydd, sbarc | spark, yr hydref hwn.

Rhannu’r stori hon