Ewch i’r prif gynnwys

Un o’r sefydliadau mwyaf cynhwysol ym Mhrydain

30 Ionawr 2020

Rainbow flag

Mae Prifysgol Caerdydd wedi’i henwi’n un o’r deg cyflogwr mwyaf cynhwysol ym Mhrydain gan elusen cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw a thraws Stonewall, ar ei rhestr o’r 100 Cyflogwr Gorau ar gyfer 2020.

Mae Caerdydd yn parhau i godi ar y rhestr flynyddol, ac mae bellach yn y 10fed safle a'r brifysgol uchaf ar y rhestr.

Cafodd rhwydwaith LGBT+ staff y Brifysgol, Enfys, ei gydnabod fel Rhwydwaith y Flwyddyn.

Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Karen Holford: “Mae’r Brifysgol wrth ei bodd ei bod ymhlith y deg uchaf ar restr Stonewall o’r 100 o’r Cyflogwyr Gorau am y tro cyntaf.

“Mae’r cyflawniad hwn yn cynrychioli dros ddegawd o ymrwymiad i gydraddoldeb LGBT+, gan gynnwys datblygu polisïau, cyflwyno materion LGBT+ i’n cwricwla, mwy o gefnogaeth i staff a myfyrwyr traws a gweithio gyda’n gilydd gyda chymuned ein myfyrwyr LGBT+ a’n cynghreiriaid ffantastig i greu amgylchedd lle gall pobl fod eu hunain yn wirioneddol.

Mae ein rhwydwaith staff, Enfys, wedi mynd o nerth i nerth dros y 12 mlynedd ddiwethaf, ac mae ei gydnabyddiaeth fel Rhwydwaith y Flwyddyn yn deyrnged i waith caled ac ymrwymiad llawer o aelodau o staff o ledled y Brifysgol. Ein nod yw chwarae ein rhan wrth wneud yn siŵr bod y sector Addysg Uwch yn profi bod cydraddoldeb LGBT+ o bwys go iawn.

Yr Athro Karen Holford Professor

Mae rhai o’r camau y mae’r Brifysgol wedi’u cymryd yn cynnwys newid ei pholisïau, codi ymwybyddiaeth o faterion LGBT+ drwy gyfathrebu’n rheolaidd a siaradwyr gwadd, dathlu cyfraniadau pobl LGBT+ drwy wobrwyo cymrodoriaethau er anrhydedd, creu gweithdai i ystyried pa

mor gynhwysol mae ein cwricwla a’n cefnogaeth i bobl LGBT+, plannu baner enfys fyw ar y campws a chynnig cefnogaeth i grŵp LGBT+ BAME cymunedol lawr gwlad.

Mae’r Brifysgol wedi gweithio’n agos gyda’i myfyrwyr LGBT+ a’i Gweithgor LGBT+ hefyd, gan ddod ag aelodau o’r holl wasanaethau sy’n delio â myfyrwyr a Swyddogion LGBT+ Undeb y Myfyrwyr ynghyd.

Meddai Karen Harvey-Cooke, cadeirydd Enfys: “Gall rhwydweithiau fod cymaint o bethau: math unigryw o gefnogaeth, rhwydwaith cymdeithasol, cyfle i gamu ‘mlaen a chymryd rhan, a chyfle i gynghreiriaid ddysgu. Pan mae rhywun yn cysylltu i ddweud eu bod wedi cael cymorth neu eu bod bellach yn gwybod pwy ydynt mewn gwirionedd, mae’n gwneud yr holl waith caled yn werth chweil. Rwy’n falch o fod yn gadeirydd i grŵp o bobl fendigedig sy’n gwneud cyfraniad pwysig i’r Brifysgol hon.”

Mae rhestr o 100 Cyflogwr Gorau Stonewall yn cael ei llunio o geisiadau i Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle, sy’n adnodd meincnodi pwerus a ddefnyddir gan gyflogwyr i asesu eu cyflawniadau a chynyddu o ran cydraddoldeb LGBT yn y gweithle, yn ogystal â’u gwaith ehangach yn y gymuned ac o ran darparu gwasanaethau.

Rhaid i bob sefydliad ddangos eu harbenigedd mewn 10 maes polisi cyflogaeth ac ymarfer, gan gynnwys grwpiau rhwydweithio, arweinyddiaeth uwch, caffael a pha mor dda maent wedi ymgysylltu â chymunedau LGBT.

Eleni, gwnaeth 503 o gyflogwyr gais i fod ar restr y 100 Gorau, y nifer uchaf erioed. Casglodd Stonewall dros 109,000 o ymatebion dienw gan weithwyr ynghylch eu profiad o ddiwylliant ac amrywiaeth yng ngweithleoedd Prydain.

Dywedodd Sanjay Sood-Smith, Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglenni Gweithle a Chymuned Stonewall: “Mae’n bleser gennym enwi Prifysgol Caerdydd yn un o’r 100 o’r Cyflogwyr gorau eleni. Mae gan yr holl sefydliadau ar y rhestr o’r 100 Cyflogwr Gorau rôl enfawr o ran gwella bywydau pobl LGBT, a dylen nhw fod yn falch iawn o’u gwaith.

“Nid yw’r byd sydd ohoni’n un lle gall pawb fod eu hunain yn y gweithle eto, ac rydym yn gwybod bod dros draean o staff LGBT yng Nghymru (34%) yn cuddio pwy ydynt yn y gwaith. Drwy gymryd camau i wneud eu gweithleoedd yn gefnogol ac yn groesawgar i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, mae busnesau fel Prifysgol Caerdydd yn dod â ni’n agosach at fyd lle mae pawb yn cael eu derbyn yn ddieithriad.”

Rhannu’r stori hon

Information on how we work to meet our legal and moral obligations as they apply to equality and diversity.