Ewch i’r prif gynnwys

Arbenigwyr yn galw am gamau mwy pendant i atal pydredd dannedd ymhlith plant

27 Tachwedd 2019

Child with tooth decay Photo credit: University of Dundee

Mae astudiaeth tair blynedd sy'n cymharu tri opsiwn triniaeth gwahanol ar gyfer pydredd dannedd ymhlith plant yn awgrymu mai atal pydredd dannedd yn y lle cyntaf yw'r ffordd fwyaf effeithiol o helpu i osgoi poen a heintiau a achosir gan bydredd.

Roedd FICTION, yr astudiaeth fwyaf o'i math, yn astudiaeth aml-ganolfan gyda deintyddfeydd ar draws Lloegr, yr Alban a Chymru. Yr Athro Barbara Chadwick, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd oedd Arweinydd Clinigol Cymru a hi fu'n gyfrifol am recriwtio a hyfforddi'r ymarferwyr clinigol yng Nghymru a gymerodd ran yn yr astudiaeth.

Yn ystod yr astudiaeth, cafodd dros 1,140 o blant rhwng tair a saith mlwydd oed â phydredd dannedd amlwg eu recriwtio gan ddeintyddion sy'n gweithio yn un o'r 72 clinig deintyddol ar draws y wlad. Cafodd un o'r tri opsiwn triniaeth ei ddewis ar hap ar gyfer gofal deintyddol pob plentyn drwy gydol y treial.

Ni ddaeth prif ganfyddiadau'r treial, a gyhoeddwyd yn Journal of Dental Research yr wythnos hon, o hyd i unrhyw dystiolaeth a oedd yn awgrymu bod un o’r strategaethau triniaeth yn well na'r lleill. Roedd y dair ffordd wahanol o drin pydredd yn dderbyniol i blant, rhieni a gweithwyr proffesiynol deintyddol.

Dywedodd yr Athro Nicola Innes, Cadeirydd Deintyddiaeth Bediatrig ym Mhrifysgol Dundee a phrif awdur y papur, "Beth sy'n gwbl glir am ein treial yw mai nad drilio na selio yw'r ffordd orau o reoli pydredd dannedd - ond ei atal yn y lle cyntaf."

Yn ôl yr Athro Gail Douglas, Cadeirydd Iechyd y Cyhoedd Deintyddol ym Mhrifysgol Leeds ac un o'r prif ymchwilwyr, "Y newyddion da fodd bynnag yw y gellir atal pydredd dannedd. Mae brwsio eich dannedd gyda phast fflworid, yn enwedig y peth olaf cyn cysgu, osgoi diodydd llawn siwgr a byrbrydau rhwng prydau bwyd, a mynd at y deintydd yn gyson, yn arferion bach a all helpu i hybu iechyd cyffredinol eich dannedd."

Cafodd astudiaeth FICTION ei hariannu gan raglen Asesiad Technoleg Iechyd (HTA) y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Iechyd (NIHR).

Rhannu’r stori hon