Ewch i’r prif gynnwys

Y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd yn lansio yn San Steffan

18 Tachwedd 2015

IQE plc Headquarters Building exterior Cardiff, UK
IQE plc Headquarters, Cardiff, UK

Partneriaeth rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn cael ei lansio’n ffurfiol

Mae'n bosibl y bydd y weledigaeth hon o greu clwstwr yn creu 5,000 o swyddi newydd, ac mae'n seiliedig ar fenter ar y cyd rhwng IQE plc – y prif gyflenwr byd-eang ar gyfer uwch-wafferi lled-ddargludo – a Phrifysgol Caerdydd. Gyda chefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru y tu ôl iddi, nod y bartneriaeth hon yw adeiladu canolfan ragoriaeth sy'n cynrychioli carreg filltir allweddol ar gyfer datblygu a masnacheiddio technolegau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y dyfodol.

Mae pedwar clwstwr sylweddol sy'n seiliedig ar dechnolegau silicon eisoes yn bodoli yn Ewrop, ond y Ganolfan hon yng Nghaerdydd fydd y gyntaf i ddatblygu potensial cyffrous Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Mae'r rhain yn gydrannau hanfodol a gaiff eu defnyddio mewn llawer o raglenni technoleg-uchel heddiw, gan gynnwys rhwydweithiau cyfathrebu a dyfeisiau megis ffonau clyfar a llechi.

Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd yn gallu perfformio ar lefel uchel. Maent yn ynni effeithlon ac mae ganddynt nodweddion ffotoneg. Dywed eu bod yn dechnoleg allweddol sy'n sbarduno twf economaidd a nodir yn strategaeth twf economaidd "Horizon 2020" y Comisiwn Ewropeaidd, sydd am weld diwydiant cryf yn yr UE unwaith eto.

Gallai'r clwstwr arfaethedig greu hyd at 5,000 o swyddi yn y rhanbarth yn ystod y pum mlynedd nesaf. Byddai'n ganolbwynt ar gyfer gweithgareddau yn y DU (a rhanbarthau ehangach yn yr UE) sy'n ceisio adennill y farchnad gweithgynhyrchu technoleg werthfawr oddi wrth cystadleuwyr yn Nwyrain Asia.    

Caiff y bartneriaeth ei lansio yng Nghastell Caerdydd yr wythnos nesaf hefyd (26 Tachwedd). Yn rhan o'r bartneriaeth hon, bydd IQE plc yng Nghaerdydd, y mae ei dechnoleg i'w gweld yn y rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol yn y farchnad fyd-eang, yn cydweithio'n agos â Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) newydd Prifysgol Caerdydd, sydd werth £40 miliwn.

Yn ôl Dr Drew Nelson, Prif Weithredwr IQE: "Mae llawer o'r dechnoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd a ddefnyddir mewn dyfeisiau ar draws y byd, yn cael eu datblygu a'u gweithgynhyrchu yng Nghymru. Ond mae technoleg yn esblygu'n gyflym. Yn aml yn y DU, rydym yn methu cymryd y camau sydd eu hangen i fasnacheiddio'r gweithgarwch ymchwil a datblygu drwy arloesedd a gweithgynhyrchu.

"Dyma pam yr ydym am greu clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd, ac mae paratoi Prifysgol Caerdydd a rhoi seilwaith academaidd y DU ar waith yn creu sail gref iawn er mwyn ein galluogi i ffurfio'r clwstwr hwn."

Mae'r CSC yn eiddo i Brifysgol Caerdydd ac IQE plc, ac yn cael ei rheoli gan y ddau gorff. Hyd yma, mae Prifysgol Caerdydd wedi cyfrannu £12 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf yn y fenter, ac mae IQE wedi darparu caledwedd, adeiladau a seilwaith, yn ogystal â thrwyddedu rhywfaint o eiddo deallusol i'r CSC.

Mae'r ICS yn rhan o fuddsoddiad £300m Prifysgol Caerdydd mewn canolfannau ymchwil ac arloesi newydd, ac mae ei botensial eisoes wedi'i gydnabod gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, sydd wedi buddsoddi dros £29m tuag at ei greu. 

Mae'r Athro Diana Huffaker, Cadeirydd Deunyddiau ac Uwch-beirianneg Sêr Cymru, wedi ymuno o UCLA yn yr Unol Daleithiau i ddod yn Gyfarwyddwr ICS Prifysgol Caerdydd:

Dywedodd yr Athro Huffaker: "Mae'r Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn gyfleuster unigryw. Mae'n dwyn ynghyd ymchwil Prifysgol Caerdydd, ochr yn ochr â chynhyrchiant diwydiannol IQE a phartneriaid diwydiannol yn y dyfodol. Yn y bôn, mae'r bartneriaeth yn pontio gwaith ymchwil sylfaenol a thechnoleg fasnachol. Bydd yn meithrin addysg ar bob lefel ac yn helpu i greu swyddi yng Nghaerdydd a Chymru. Mae'r fenter yn gyfle i IQE roi cynnig ar syniadau arbrofol y maent yn credu y byddant yn bwysig, ac mae Prifysgol Caerdydd yn elwa ar gyfeiriad busnes IQE. Bydd CSC ac ICS ar agor i unrhyw ddefnyddwyr diwydiannol ac academaidd sydd â diddordeb."

Gyda'i gilydd, mae'r ICS, y fenter ar y cyd, a gweithgarwch lled-ddargludyddion cyfansawdd blaenllaw presennol IQE yng Nghaerdydd, yn sefydlu elfennau craidd ecosystem lled-ddargludyddion cyfansawdd yng Nghymru, i bontio gwaith ymchwil cynnar, datblygu cynnyrch, datblygu prototeipiau a chynhyrchu peilot, a gweithgynhyrchu ar raddfa fawr.