Ewch i’r prif gynnwys

Cracio’r côd: Ysbrydoli dyfodol digidol Cymru

24 Mai 2019

Mae myfyrwyr a staff o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg wedi bod yn rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i helpu i sicrhau bod Casnewydd yn brifddinas sgiliau digidol Cymru.

Ar 24 Mai, daeth timau o dair ysgol gynradd yng nghlwstwr Llanwern at ei gilydd ar gyfer dathliad Cracio’r Côd. Roedd ysgolion cynradd Always ac Eveswell yn bresennol a chynaliwyd y digwyddiad yn ysgol gynradd Milton.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i blant rhwng 8 a 10 oed, sydd wedi bod yn dysgu ysgrifennu côd cyfrifiaduron, arddangos eu sgiliau newydd. Rhoddwyd y dysgwyr mewn timau cymysg am y dydd i feithrin eu sgiliau digidol ar y cyd, fel clwstwr, a chael cyfle i gwrdd â ffrindiau newydd.

Dywedodd Sian Roche, athro yn ysgol gynradd Milton: “Roedd yn gyfle gwych i’r plant, oedd yn llawn chwilfrydedd, diddordeb a chyffro ar hyd y dydd. Roedd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn hyderus, yn gefnogol ac yn frwd wrth ateb unrhyw gwestiynau, allwn i ddim wedi gwneud hyn hebddyn nhw.”

Ychwanegodd un o’n myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd: “Roedd yn cynhesu’r galon gweld y plant mor frwd am yr holl wahanol weithgareddau.”

Am fisoedd cyn y digwyddiad, mae myfyrwyr o bum ysgol yn yr ardal wedi bod yn mynychu Clwb Codio ar ôl ysgol.   Myfyrwyr o’r Brifysgol oedd yn mynychu ac yn cynnal y clybiau, fel bod y plant yn cael mynediad at gyfarpar, yn dysgu sgiliau newydd, ac yn eu cymhwyso i’r gwahanol weithgareddau.

Bu’r disgyblion cynradd yn adeiladu ar eu gwaith a’u dysgu yn y Clwb Codio trwy gwblhau cyfres o sesiynau codio a gweithdy yn y digwyddiad llawn hwyl.

Yn gyntaf her Dechrau o Ddim, lle bu’n rhaid i’r disgyblion gasglu pwyntiau trwy ddatrys cyfres o heriau codio.  Nesaf roedd her Lego Wedo, lle bu’r disgyblion yn adeiladu car ac yn ei raglennu i stopio.  Yn olaf, buon nhw’n cymryd rhan mewn gweithdy sgiliau newydd, yn datblygu galluoedd gyda BBC MicroBits.  Mae Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd wedi dod â’r myfyrwyr sy’n Llysgenhadon STEM ym maes Cyfrifiadureg i gefnogi’r clybiau, gyda chefnogaeth Richard Sheppard o Interceptor Solutions a Simon Renault.

Mae cracio’r côd yn rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi estyn galluoedd digidol yn ysgolion Cymru.  Nod y fenter yw cynyddu ymwybyddiaeth o Gyfrifiadureg ac annog pobl ifanc i gyfranogi’n fwy a chael mwy o brofiad o weithgareddau codio.

Oherwydd llwyddiant y dull clwstwr hwn o ymdrin â chodio, rydym ni’n bwriadu parhau i gefnogi’r ysgolion â’r digwyddiad nesaf, a gynhelir ddiwedd y flwyddyn yn yr Academi Feddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd.

Os oes gan ysgolion ddiddordeb mewn cynnal eu prosiect codio clwstwr a’u digwyddiad dathlu eu hunain, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Cheryl McNamee-Brittain.

Rhannu’r stori hon