Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau PhD newydd ar gael yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

12 July 2018

PhD students working together in a library

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn falch o gyhoeddi bod dwy ysgoloriaeth PhD ar gael i gefnogi ei rhaglenni.

Bydd yr ysgoloriaethau newydd yn ariannu ffioedd llawn dau fyfyriwr DU/UE am dair blynedd, yn amodol ar gynnydd boddhaol. Byddent hefyd yn cynnwys tâl blynyddol ar gyfradd ôl-raddedig UKRI (£14,777 ar hyn o bryd).

Mae'r ysgoloriaethau newydd ar gyfer naill ai rhaglenni’r Gyfraith neu Wleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, ond y gobaith yw y bydd yr Ysgol yn gallu dyrannu un ysgoloriaeth i bob disgyblaeth, ond bydd hyn yn dibynnu ar safon y ceisiadau a dderbynnir.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn ymgymryd â PhD mewn unrhyw faes o'r Gyfraith neu Wleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yr Ysgol sy'n gallu cynnig goruchwyliaeth. Mae goruchwyliaeth ar bynciau'r Gyfraith ar hyn o bryd yn cynnwys cyfraith hawliau dynol, cyfraith iechyd meddwl, theori gyfreithiol ffeministaidd a chyfraith teulu. Mae pynciau goruchwyliol Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn cynnwys Gwleidyddiaeth Fyd-eang Hanfodol, Rhywedd a Chysylltiadau Rhyngwladol, Technolegau Digidol, Llywodraethu'r Rhyngrwyd a Seibr-ddiogelwch a Datblygu ac Ôl Wladychiaeth.

Gellir gweld rhestr lawn o ardaloedd o oruchwyliaeth ar dudalennau Chwiliwr Cyrsiau'r Brifysgol:

Y Gyfraith

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Annette Morris

"Rydym yn falch iawn o allu cynnig dwy ysgoloriaeth ymchwil gyffrous i'n myfyrwyr PhD eleni. Mae gennym ystod helaeth ac eang o bynciau goruchwyliaeth ar draws ein disgyblaethau yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, sy'n brawf o wybodaeth ac arbenigedd ein staff. Edrychaf ymlaen at groesawu'r ymgeiswyr llwyddiannus i'r Ysgol yn ddiweddarach eleni."

Yr Athro Annette MorrisReader in Law

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau eu rhaglenni ar 1 Hydref 2018 er efallai y bydd modd dechrau yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.

Meini Prawf Cymhwysedd

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth, rhaid i'r ymgeisydd:

  • Fodloni'r gofynion mynediad arferol ar gyfer ymgymryd â PhD yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd; a
  • Meddu ar 'gynnig i astudio' naill ai rhaglen y Gyfraith neu Wleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (naill ai ar sail cynnig ddiamod neu amodol).

Dyma’r meini prawf gofynnol ar gyfer cael eich derbyn:

  • Dylai ymgeiswyr fod â gradd Anrhydedd o leiaf 2:1 neu gymhwyster tramor cyfwerth mewn pwnc perthnasol; ac
  • Ar gyfer y rhai nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, rhaid iddynt gael sgôr o leiaf 7.0 yn IELTS (gan gynnwys o leiaf 6.5 yn yr elfen ysgrifennu).

Sut i wneud cais: Ymgeiswyr newydd

Rhaid i ymgeiswyr newydd wneud cais drwy system ymgeisio ar-lein y Brifysgol erbyn hanner nos ddydd Gwener 27 Gorffennaf 2018

Noder bod rhaid llenwi'r ffurflen gais ar-lein yn llawn erbyn y dyddiad cau er mwyn i'ch cais gael ei ystyried.  Cofiwch sicrhau eich bod wedi lanlwytho: cynnig ymchwil llawn; copïau o'r tystysgrifau a thrawsgrifiadau perthnasol a datganiad personol manwl, sy'n rhoi datganiad cryf o'ch diddordeb ymchwil, eich paratoadau a dealltwriaeth o gyd-destun yr ymchwil ac arwyddocâd y prosiect arfaethedig.  Os oes gennych brofiad tu hwnt i addysg yr hoffech chi ei ystyried, awgrymir i chi uwchlwytho CV hefyd.

Sut i wneud cais: Ymgeiswyr presennol/deiliaid y cynnig

Dylai ymgeiswyr presennol a deiliaid y cynnig gysylltu â thîm Ymchwil Ôl-raddedig erbyn hanner nos ddydd Gwener 27 Gorffennaf i fynegi diddordeb.

Caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus eu hysbysu erbyn diwedd mis Awst fan bellaf.

Share this story