Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cynllun gweithredu Ymrwymiad i Dechnegwyr 2020-23

Rydym yn parhau i gefnogi’r Ymrwymiad i Dechnegwyr sy'n ceisio sicrhau gwelededd, cydnabyddiaeth, datblygiad gyrfaol a chynaliadwyedd i dechnegwyr. Ar ôl cyhoeddi’r cynllun gweithredu diwethaf yn 2018, rydym wedi adnewyddu ein hymrwymiad i ymgymryd â rhaglen waith rhwng 2020 a 2023 i gefnogi’r Ymrwymiad fydd yn cynnwys:

 • paratoi a gweithredu llwybr gyrfa ar gyfer yr holl staff technegol
 • hyrwyddo cyflawniadau staff technegol yn fewnol ac yn allanol a deall ehangder rolau technegol
 • hyrwyddo cofrestriad proffesiynol ar draws pob disgyblaeth
 • alinio’n well â gwaith sefydliadol sy’n cael ei gynnal yng nghyd-destun ymchwil, addysg a phrofiad staff a myfyrwyr.

Cam Gweithredu/Amcan Arfaethedig

Rhesymeg

Amserlen

Camau Cefnogi

Cyfrifoldeb / Arwain

Sylw

Datblygu a chytuno ar gynllun gweithredu ar gyfer 2020 - 2023

Mynegi ymrwymiad sefydliadol

Gwelededd a chynaliadwyedd

Diwedd Tachwedd 2020

Ymgynghori â'r Staff Technegol ar y Cynllun Gweithredu

Cynllun cyfathrebu -

Cynllun Gweithredu y cytunwyd arno ar y rhyngrwyd a'r fewnrwyd (Tudalennau i Dechnegwyr)

Cyfathrebu ar draws y sefydliad (Blas, Technet)

Gweithgor Ymrwymiad i Dechnegwyr

 

Cyflwyno ffurflen yn seiliedig ar weithgarwch yn 2018/2020

Gwerthuso effaith

11 Rhagfyr 2020

 

Arweinydd Sefydliadol (CMH)

 

Rolau technegol a staff technegol wedi’u nodi

Gwelededd

Diwedd Ionawr 2021

Cyhoeddi bod y cyfleuster wedi’i sefydlu

Cysylltu â’r strwythurau / rhestrau postio sydd wedi’u sefydlu

Rheolwr OSD / Gweithredu HR BP

 

Cynnig ar gyfer Llwybr Gyrfa staff Technegol wedi'i gwblhau a'i gytuno

Gwelededd, datblygiad, cynaliadwyedd

Diwedd Ionawr 2021

 

Polisi HRBP / Is-grŵp Llwybr Gyrfa

 
  

Erbyn diwedd Rhagfyr 2022

 • Sefydlu   strwythur gradd (1 - Uwch-aelodau Staff)
 • Adolygu’r   disgrifiadau swydd
 • Strwythurau   datblygu (sgiliau a phrofiad yn ôl cam gyrfa) wedi'u cytuno a'u sefydlu
 • Cynllun   cyfathrebu
 • Darpariaeth   datblygu (cynlluniau hyfforddi, secondiad a mentora wedi'u cynllunio ac yn   hygyrch)
  

Cynllun ymgysylltu (ysgolion / colegau lleol, Gwasanaethau Gyrfaoedd, Prifysgolion ac ati) wedi'i sefydlu ac yn gweithredu

Gwelededd a chynaliadwyedd

Erbyn diwedd Rhagfyr 2021

 

Gweithgor Ymrwymiad i Dechnegwyr

 

Alinio gweithgarwch yr Ymrwymiad Technegol â dyheadau’r sefydliad mewn perthynas ag addysg ac ymchwil, profiad myfyrwyr a staff

Hygyrchedd a chynaladwyedd

Erbyn diwedd Rhagfyr 2021

 • Nodi   gweithgorau ac unigolion perthnasol
 • Datblygu   mecanweithiau priodol i gysylltu gwaith TC â'r grwpiau hynny (ac i'r   gwrthwyneb)

Rheolwr OSD gyda’r Gweithgor Ymrwymiad i Dechnegwyr

 

Gallu cadarnhau cofrestriad proffesiynol

Cydnabod a Datblygu

Erbyn diwedd Rhagfyr 2021

 • Sefydlu’r   darlun presennol
 • Wedi   creu cofnodion
 • Codi   ymwybyddiaeth
 • Rhoi   gwybod am y strwythurau sydd wedi’u creu

Rheolwr OSD gyda’r Gweithgor Ymrwymiad i Dechnegwyr

 

Prentisiaethau Technegol ar waith

Datblygu a Chynaliadwyedd

Erbyn diwedd Rhagfyr 2022

 

Rheolwr OSD

Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Cynllun gweithredu Ymrwymiad i Dechnegwyr 2020-23
Rhif y fersiwn:1
Dyddiad dod i rym:10 Rhagfyr 2020