Ewch i’r prif gynnwys

Crynodebau a phosteri

Dyddiad cyflwyno: dydd Llun 29 Mawrth 2021, 23:59

Mae'r Pwyllgor Chwalu Ffiniau yn annog pob myfyriwr ymchwil ôl-raddedig i gyflwyno crynodeb ar gyfer Cynhadledd Chwalu Ffiniau 2021.

P'un a ydych newydd ddechrau ar eich taith ôl-raddedig neu'n agosáu at ei therfyn, diben y gynhadledd hon yw ceisio arddangos ymchwil ôl-raddedig sy’n deillio o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau sy’n rhan o’r celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol. Mae'n cael ei arwain gan fyfyrwyr ac yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gyflwyno eu prosiectau presennol mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol.

Mae croeso i geisiadau gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o Sefydliadau GW4 (Bryste, Caerfaddon, Caerdydd a Chaerwysg), Caerdydd Met a Phrifysgol De Cymru.

Beth i'w gynnwys yn eich crynodeb

Dylai crynodebau ar gyfer papurau a phosteri ddylai ymdrin â chyd-destun/hanes eich gwaith, yr hyn rydych yn ei wneud, pam ei fod o bwys, ac i ble’r ydych yn mynd nesaf.

Os oes modd, dylech gynnwys unrhyw ganfyddiadau gwirioneddol neu gychwynnol, neu beth fydd eich canfyddiadau, yn eich barn chi. Ar gyfer trafodaethau rhyngddisgyblaethol, amlygwch pam mae eich cyfraniad yn arloesol, pwy/pa feysydd fyddai'n elwa, a/neu’r effeithiau posibl o hynny ar gyfer y meysydd.

Mae hefyd yn bwysig iawn cofio mai nod y gynhadledd ryngddisgyblaethol hon yw cyfleu eich ymchwil i fyfyrwyr/ymchwilwyr y tu allan i'ch maes. Dylai eich crynodeb adlewyrchu hynny drwy osgoi jargon neu gysyniadau hynod arbenigol.

Bydd gwobrau'n cael eu dyfarnu am grynodebau dethol, poster gorau a phoster 'Dewis y Bobl'!

Cyflwyno crynodeb

Llenwch y Ffurflen Cyflwyno Crynodeb a'i hanfon trwy ebost at breakboundaries@caerdydd.ac.uk erbyn dydd Llun 29 Mawrth 2021, 23.59 fan bellaf.

Os oes angen, mae fersiwn hygyrch o'r ffurflen cyflwyno crynodeb/poster ar gael.

 • Beirniadir crynodebau yn ôl y meini prawf isod. Darllenwch y rhain cyn llwytho’ch crynodeb i fyny.
 • Beirniadir eich crynodeb gan adolygwyr y pwyllgor heb i’ch enw fod yn hysbys iddynt. Dileer eich swydd a’ch sefydliad cyn y beirniadu.
 • Wrth gyflwyno crynodeb, rhaid datgan a yw pwyllgor moeseg wedi rhoi sêl ei fendith ar eich ymchwil neu esbonio pam nad oedd angen sêl bendith o’r fath arni. Felly, fydd dim angen cynnwys gwybodaeth am sêl bendith pwyllgor moeseg yn eich crynodeb.
 • Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ebostiwch: breakingboundaries@cardiff.ac.uk.

If you have any queries, please email: breakingboundaries@cardiff.ac.uk.

Fformat crynodebau

 • Ni ddylai teitl eich papur gynnwys dros 10 gair.
 • Bydd Papurau yn para 15 munud – gan ganiatáu 5 munud ar gyfer cwestiynau.
 • Ni ddylai prif gorff y crynodeb fod yn fwy na 200 gair.
 • Dylai fod ym mhrif destun y crynodeb y penawdau canlynol:
  • Cyflwyniad
  • Nod
  • Dulliau
  • Canlyniadau (os oes rhai)
  • Casgliad

Meini prawf beirniadu

 • Cynnwys - a yw'r crynodeb yn dangos amcan cydlynol ac yn dangos syniad cyflwyno clir?
 • Apêl - a yw'r crynodeb yn siarad â chynulleidfa amrywiol sy'n dod o ddisgyblaethau amrywiol?
 • Diddordeb - a yw'r crynodeb yn berthnasol i'r gynhadledd ac a fydd o ddiddordeb i gynulleidfa'r gynhadledd?

Poster

Ni ddylai teitl eich poster gynnwys dros 10 gair. Darperir mwy o fanylion ar fformat posteri ar ôl eu derbyn.   Cadwch mewn cof y bydd posteri yn cael eu harddangos ar-lein ar ein cyfrif Twitter.

Ebostiwch yr holl grynodebau a phosteri at: breakingboundaries@cardiff.ac.uk.