Ymchwil arloesol i ganser yr ymennydd

06 Ebrill 2017

Close up of Microscope and slides

Ddydd Mercher 5 Ebrill, fe gynhaliodd Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad i arddangos yr ymchwil arloesol a gynhelir yn y Brifysgol i fynd i'r afael â’r mathau mwyaf ymosodol a marwol o ganser yr ymennydd.

Yn rhan o'r digwyddiad, cyflwynodd yr elusen Ymchwil i Diwmorau'r Ymennydd (Brain Tumour Research), gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Mason Thorne, siec o £60,000 i Catio Neto, myfyriwr PhD o Brifysgol Caerdydd. Mae'r arian hwn yn cyfrannu at yr ymchwil ar y cyd rhyngddi hi ym Mhrifysgol Caerdydd a Chanolfan Ragoriaeth Ymchwil i Diwmorau'r Ymennydd yn Portsmouth.

Dywedodd un o'r trefnwyr, yr Athro Mark Gumbleton o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd: “Mae cael arian gan elusennau fel Ymchwil Canser Cymru, Ymchwil i Diwmorau'r Ymennydd ac Ymddiriedolaeth Mason Thorne, yn ogystal â Tenovus, CRUK, NC3Rs, ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn cael effaith wirioneddol ar allu cynyddol Caerdydd i wneud gwaith ymchwil ar diwmorau'r ymennydd. Dyma faes sy’n aml yn cael ei esgeuluso ac mae angen mwy o waith ymchwil ynddo.”

Mae tiwmorau'r ymennydd yn lladd mwy o blant ac oedolion o dan 40 oed nag unrhyw fath arall o ganser. Er hynny, dim ond 1% o arian cenedlaethol ar ymchwil canser sydd wedi'i ddyrannu i ymchwilio i'r clefyd dinistriol hwn.

Glioblastoma under microscope with dyes
Credit: Brain Tumour Research Centre of Excellence at Queen Mary University of London

Tiwmorau ymennydd Glioblastoma Multiforme (GBM) yw'r mathau mwyaf cyffredin o ganser yr ymennydd. Mae'r tiwmorau hyn yn gallu ymosod ar feinwe iach cyfagos. Gall wrthsefyll triniaethau cyffuriau ac ymbelydredd gan olygu ei bod bron amhosibl i'w gwella.

I amlygu pwysigrwydd ymchwil yn y maes hwn yn ogystal ag arddangos gallu cynyddol Prifysgol Caerdydd i ymchwilio i diwmorau'r ymennydd, gwahoddwyd Aelodau Seneddol lleol, Aelodau Cynulliad, cefnogwyr elusennau a newyddiadurwyr i ddigwyddiad yn Adeilad Hadyn Elis ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd pawb y cyfle i glywed am weithgareddau eang ac amrywiol y Brifysgol wrth ymchwilio i diwmorau'r ymennydd. Mae’r gwaith yma’n cynnwys ymchwil o bwys gan Brifysgol Caerdydd, Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro a Chanolfan Ganser Felindre. Trafodwyd pynciau fel gwyddoniaeth labordy trosiadol, niwro-oncoleg clinigol, niwro-patholeg, arferion llawfeddygol a gofal lliniarol a nyrsio.

Cafodd pawb gyfle hefyd i weld rhai o gyfleusterau ymchwil estynedig y Brifysgol, gan gynnwys CUBRIC2 – Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd blaenllaw Prifysgol Caerdydd, Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd (ECSIR). Cafwyd y cyfle hefyd i glywed am waith Canolfan Ganser Felindre.

Rhannu’r stori hon

Outside the Cubric building

Cardiff University Brain Research Imaging Centre

Our brain scanning facilities are located in the Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC).