Ewch i’r prif gynnwys

BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg)

Mae ein gradd BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg) yn cyfuno dulliau traddodiadol â thechnegau digidol modern i ddarparu rhaglen gradd ysgogol, ryngweithiol a chyfoes i chi.

Anatomy class

Fel myfyriwr Anatomeg yng Nghaerdydd, byddwch yn astudio anatomeg ddynol ymarferol ac uwch ynghyd â gwyddoniaeth ddatblygiadol a chyhyrysgerbydol, bioleg bôn-gelloedd a pheirianneg meinweoedd.

Bydd hefyd gennych gyfle i ddewis modiwlau biowyddorau ychwanegol, gan eich galluogi i deilwra eich gradd a’i gwneud yn addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol.

Profiad ymarferol

Ni yw'r unig Brifysgol yng Nghymru (ac un o blith nifer bach yn unig yn y DU) i ganiatáu i'n myfyrwyr Anatomeg ymgymryd â dyrannu. Gwneir y dyrannu hyn dan arweiniad arbenigwyr anatomegol ac addysgol medrus, ac mae’n cynnig cyfle prin i chi fagu sgiliau llawfeddygol ymarferol.

Opsiynau gyrfa

Gyda'u gwybodaeth fanwl am y corff dynol a hyfforddiant gwyddonol, mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd llwyddiannus a gwerth chweil – ym maes gofal iechyd, fel meddygon, deintyddion, nyrsys, ffisiotherapyddion a pharafeddygon, yn ogystal â mewn amrywiol ddisgyblaethau biofeddygol, anthropolegol ac ymchwil fforensig.

Mae llawer o'n graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i ddod yn arweinwyr ym maes addysg a hyfforddiant anatomegol.

Gwneud cais

I astudio Anatomeg ym Mhrifysgol Caerdydd bydd angen i chi wneud cais am ein gradd BSc Gwyddorau Biofeddygol.

Ar ôl cofrestru ar y cwrs, gallwch wedyn ddewis y modiwlau priodol i raddio gyda gradd mewn Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg).

Rydw i wastad wedi ymddiddori yn y corff dynol, felly fe wnes i lawer o waith ymchwil a gweld bod Prifysgol Caerdydd yn cynnig adnoddau, cefnogaeth ac addysgu gwych i’w myfyrwyr anatomeg.Roedden ni’n cael ein haddysgu mewn modd integredig a wnaeth ein galluogi i ddeall anatomeg a gweithrediad y corff dynol yn fanwl.Mae wedi bod yn fraint astudio anatomeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ashleigh Wood Myfyriwr anatomeg