Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Ryngddisgyblaethol Caerdydd ar Wrthffasgiaeth a'r Dde eithaf (CIRAF)

Rydym ni’n cyflawni gwaith ymchwil a gweithgareddau cyhoeddus ar wrthffasgiaeth a’r dde eithaf ar draws ystod o wahanol ddisgyblaethau.

Rhwydwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol cychwynnol yw Ymchwil Ryngddisgyblaethol Caerdydd ar Wrthffasgiaeth a'r Dde Eithaf (CIRAF) sy'n dwyn ynghyd arbenigedd aelodau sy'n gweithio ar agweddau damcaniaethol ac empirig, hanesyddol a chyfoes ar yr asgell dde eithaf a'i gweithredoedd mewn gofodau ffisegol a digidol. Rydym hefyd yn astudio, a lle bo’n bosibl yn anelu at gynhyrchu tystiolaeth a dealltwriaeth ystyrlon ar gyfer y rhai sy’n herio’r dde eithaf mewn ffyrdd amrywiol.

Ar hyn o bryd mae’r rhwydwaith yn rhychwantu chwe ysgol yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, yn amrywio o fyfyrwyr doethurol i athrawon, ac yn meithrin prosiectau a threfniadau cydweithio ar draws Prifysgol Caerdydd a’r tu hwnt.. Mae ein haelodau yn gwneud eu gwaith ymchwil ar ffiniau pynciau mor amrywiol â hanes, ieithyddiaeth, astudiaethau llenyddol, astudiaethau cyfryngau, daearyddiaeth ddynol, gwyddor gwleidyddiaeth, astudiaethau trefol ac athroniaeth.

Sefydlwyd CIRAF ddiwedd 2021 fel rhwydwaith mewnol ym Mhrifysgol Caerdydd. O 2023 ymlaen bydd y rhwydwaith yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cyhoeddus, gan gynnwys seminarau ar-lein, symposiwm rhyngddisgyblaethol hybrid, ac ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol, i ehangu ein rhwydwaith a sefydlu presenoldeb cyhoeddus tymor hwy ar-lein ac all-lein y rhwydwaith. Wrth wneud hynny, mae ein cyfranogwyr yn adeiladu sylfeini ar gyfer gweithgareddau ymchwil rhyngddisgyblaethol yn y dyfodol yn y maes ymchwil amserol a phwysig hwn.

Amcanion

  • deall natur ac effeithiau'r asgell dde eithaf a ffyrdd amrywiol o herio'r dde eithaf
  • darparu llwyfan ar gyfer ymchwil ryngddisgyblaethol ar wrthffasgiaeth a'r dde eithaf
  • meithrin capasiti ym Mhrifysgol Caerdydd ar draws ystod o ddisgyblaethau a chreu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu a chyfnewid gwybodaeth
  • cymryd rhan mewn gweithgareddau cyhoeddus y tu mewn a’r tu allan i Brifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

Ymchwilio i’r Dde Eithaf a’i rhwydweithiau

17 Ebrill 2024

Yn yr ail ddigwyddiad yng nghyfres o seminarau Ymchwil Ryngddisgyblaethol Caerdydd ar Wrthffasgiaeth a’r Dde Eithaf (CIRAF) 2024, rydyn ni’n croesawu dau ysgolhaig ac ill dau’n cynnal ymchwil i mewn i 'ecosystem' gymhleth ar-lein y dde eithaf sy’n newid yn gyson.

Mae eu gwaith yn rhoi cipolwg inni ar y sianeli, y platfformau, a’r rhwydweithiau ar-lein sy’n cael eu defnyddio gan y dde eithaf, yn ogystal â dealltwriaeth hollbwysig ohonynt; sut mae'r cymunedau hyn wedi'u cyd-gysylltu; a beth sy'n sbarduno’r rheiny sy’n cymryd rhan ynddynt i ddefnyddio mannau ar-lein o’r fath.

Bydd Stephane Baele (UC Louvain) yn trin a thrafod i’r hyn y mae astudio 'ecosystemau' digidol eithafol yn ei olygu, a beth mae'r dull hwn yn ei gynnig nad yw safbwyntiau amgen yn ei wneud. Bydd Jonathan Collins (Prifysgol Charles a Leiden) yn ymchwilio i’r hyn sy'n digwydd pan fydd y dde eithaf yn creu cymuned rithwir sy'n torri’n rhydd oddi wrth lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn y brif ffrwd.

Gwleidyddiaeth Wrth-ffasgaidd ym Mrasil

6 Mawrth 2024

Yn y digwyddiad cyntaf yng nghyfres o seminarau Ymchwil Ryngddisgyblaethol Caerdydd ar Wrthffasgiaeth a’r Dde Eithaf (CIRAF) 2024, bydd dau ysgolhaig ym maes gwleidyddiaeth Brasil yn ymuno â ni i drafod dau fath benodol o wrth-ffasgiaeth a ddatblygwyd yng nghysgod llywodraeth y dde eithaf o dan arweinyddiaeth Bolsonaro.

Bydd Susana Durão (UNICAMP) yn trafod ei hethnograffi ar fathau o wrth-ffasgaidd ymysg yr Heddlu ym Mrasil, a bydd Cara Snyder (Prifysgol Louisville) yn trin a thrafod mathau traws-ffeministaidd o wrth-ffasgaeth a fynegir drwy gariad pobl Brasil tuag at bêl-droed.

25 Ebrill 2023

Mae Ana Santamarina Guerrero (Prifysgol Glasgow) ac Ali Jones (Prifysgol Coventry) yn cyflwyno dwy astudiaeth o wrthffasgaeth ar waith sy'n tynnu sylw at wahanol repertoires a rhesymoldeb actifiaeth wrthffasgaidd mewn mannau ac amseroedd penodol.

Sut mae strategaethau a thactegau gwrthffasgaidd yn datblygu mewn perthynas â'u cyd-destun cymdeithasol a gwleidyddol? Pryd a pham maen nhw'n newid, a beth yw'r goblygiadau? A beth all straeon o leoedd ac amseroedd penodol ein dysgu am wrthffasgiaeth mewn mannau ac amseroedd eraill, nawr ac yn y dyfodol?

Ecoffasgiaeth

14 Mawrth 2023

Aidan Tynan (Prifysgol Caerdydd) yn trafod “estheteg ecoffasgaidd”, gan ddefnyddio eco-ffasgiaeth fel modd i ddeall sut mae ffasgiaeth yn croestorri â gwleidyddiaeth hinsawdd, i archwilio sut dylem ni ymateb a beirniadu gwleidyddiaeth asgell dde eithaf sy’n darparu gweledigaethau esthetig, sy’n aml yn ymdebygu i rai amgylcheddaeth ryddfrydol brif ffrwd.

Matthew Varco (Prifysgol Manceinion) yn archwilio’r cydblethiad rhwng natur a hil yng nghyd-destun ‘cymuned arbrofol ariaidd’ a sefydlwyd y tu allan i Berlin ym 1909 gan y cymeriad gwrthsemitaidd Theodor Fritsch yn “Heimland: Race, renewal and organic utopia in völkisch settlement”.

Rhethreg wrth-ffeministaidd a'r dde eithaf

9 Mai 2022

Kate Barber (Prifysgol Caerdydd) yn archwilio rhethreg gwrth-ffeministaidd, yn enwedig o ran ail-fframio trais ac ymosodiadau rhywiol, yn Alt-Right News Narratives and Manosphere News Narratives.

Ysgrifennu a'r dde eithaf

9 Mawrth 2022

Mae Jason Roberts (Prifysgol Caerdydd) yn trafod sut mae cyfryngau asgell dde yn ail-gyd-destunoli deunydd o ffynonellau sy’n eu gwrthwynebu yn fodd i hybu eu hagenda eu hunain.

Günter Gassner (Prifysgol Caerdydd) yn archwilio ysgrifennu fel symudiad sydd wedi’i drefnu o amgylch ymrwymiad ar y cyd i fyd gwrth-ormesol, anhierarchaidd yn “Spiral movement: Writing with fascism and urban violence”.

Dulliau a'r dde eithaf

1 Rhagfyr 2021

Kat Williams (Prifysgol Caerdydd) yn archwilio “Interviewing the ‘unlovable’: On the challenges of conducting feminist research with the far right” Ant Ince (Prifysgol Caerdydd) yn siarad am “Deception and semi-covert methods in fieldwork: Ethical challenges and tentative opportunities for far right research practice”.

Staff academaidd

Picture of Günter Gassner

Dr Günter Gassner

Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Dylunio

Telephone
+44 29208 74640
Email
GassnerG@caerdydd.ac.uk
No picture for Anthony Ince

Dr Anthony Ince

Uwch Ddarlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol, Cydlynydd Cymunedol Ysgolion

Telephone
+44 29208 76014
Email
InceA@caerdydd.ac.uk