Ewch i’r prif gynnwys

Melin drafod yng Nghymru yn nodi blwyddyn gyntaf llwyddiannus

28 Ionawr 2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Public Policy Institute For Wales

Heddiw, mae'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru (PPIW) yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, yn noddi digwyddiad ym Mae Caerdydd i nodi blwyddyn gyntaf hynod o lwyddiannus ar gyfer y felin drafod annibynnol, a gynhelir gan y Brifysgol ac a arweinir gan yr Athro Steve Martin o Ysgol Fusnes y Brifysgol.

Ar ôl ymsefydlu'n gyflym yn rhan o gymuned polisïau Cymru, mae'r PPIW wedi ymgymryd â 25 o ddarnau o waith ar gyfer Llywodraeth Cymru ar ystod eang o bynciau, ac wedi denu £1 miliwn ychwanegol o gyllid ymchwil i Gymru ers y dechrau. Mae hefyd wedi denu cefnogaeth ychwanegol gan Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) i ymuno â'r What Works Network ledled y DU i sicrhau ymgysylltiad â'r gymuned bolisïau yng Nghymru, ac wedi lansio rhaglen a ariennir gan yr ESRC o ymchwil ar fynd i'r afael â thlodi.

Bydd cyfnod nesaf gwaith y Sefydliad yn cynnwys cyfres newydd o brosiectau a gomisiynir gan Weinidogion unigol, ynghyd â dadansoddiad a chyngor ar ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a mynd i'r afael â thlodi, sef dwy flaenoriaeth allweddol ar gyfer y Llywodraeth yn ei chyfanrwydd.

Wrth wneud sylwadau ar y pen-blwydd,  dywedodd Carwyn Jones AM, Prif Weinidog Cymru: "Pan wnaethom ymrwymiad yn ein maniffesto yn 2011, ac wedyn yn ein Rhaglen Llywodraethu i sefydlu Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru, gwnaethom hynny oherwydd ein bod eisiau arbenigedd, her a meddwl newydd i'n helpu fel llywodraeth i adnabod blaenoriaethau a sefydlu polisïau mwy cadarn. 

"Yn ei flwyddyn gyntaf, mae'r PPIW eisoes wedi cyflawni'r dyheadau hynny.  Rydym yn defnyddio'r cyngor hwn i arwain ein penderfyniadau, i ffocysu ein hymyraethau, i dargedu ein polisïau.  Mae'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru eisoes wedi sefydlu ei hun fel rhan bwysig o'r 'dirwedd' polisi yma yng Nghymru, ac  edrychaf ymlaen at ei lwyddiant parhaus yn y flwyddyn i ddod."

Ychwanegodd yr Athro Syr Adrian Webb, sef Cadeirydd Bwrdd Llywodraethu PPIW: "Bu hon yn flwyddyn gyntaf hynod o gynhyrchiol i'r PPIW. Mae'r llu o arbenigwyr sy'n arwain y byd sydd wedi cyfrannu adroddiadau wedi cynnig mynediad at gyngor a dadansoddi annibynnol y gofynnwyd i ni ei ddarparu.  Drwy gydweithio â Phrifysgol De Cymru a'r prifysgolion yng Nghaerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth, mae'r PPIW wedi tynnu arbenigedd ynghyd o bob cwr o Gymru.  Edrychaf ymlaen at barhau â'r gwaith drwy 2015 a'r tu hwnt."

Mae academyddion o Brifysgol Caergrawnt, Ysgol Economeg Llundain, Prifysgol Southampton a Phrifysgolion Caerdydd ac Abertawe, wedi ymuno â rhwydwaith y Sefydliad o arbenigwyr, ynghyd â melinau trafod a sefydliadau ymchwil yng Nghymru a'r tu hwnt. 

Ychwanegodd yr Is-ganghellor, Yr Athro Colin Riordan: "Mae ein canlyniadau rhagorol o ran y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, sef ein bod yn y pumed safle yn genedlaethol ymhlith prifysgolion ymchwil ar raddfeydd sy'n seiliedig ar ansawdd, yn dangos ein hymrwymiad a'n cynnydd o ran datblygu prosiectau ymchwil gorau'r byd. Mae cynnal Sefydliad megis y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru yn elfen bwysig o ran sicrhau ein bod yn parhau i fod ymhlith prifysgolion ymchwil gorau'r byd.  Rwy'n falch o weld bod nifer o academyddion o Brifysgol Caerdydd wedi cynhyrchu adroddiadau yn y flwyddyn gyntaf, sy'n cael effaith gadarnhaol ar bolisïau cyhoeddus yng Nghymru.  Rydym wedi ymrwymo i gefnogi'r PPIW wrth iddynt barhau â'u gwaith pwysig."

Rhannu’r stori hon