Ewch i’r prif gynnwys

Caerdydd yn cadw Gwobr Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Ymchwilwyr

23 Ionawr 2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

HR Research Excellence

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cadw gwobr Ewropeaidd fawreddog am ei hymrwymiad i gefnogi a datblygu ei hymchwilwyr.

Mae Caerdydd yn un o'r deg prifysgol gyntaf yn y DU i gael eu gwerthuso'n allanol ar gyfer y Wobr Rhagoriaeth AD mewn Dyfarnu Ymchwil gan y Comisiwn Ewropeaidd, ac mae hi bellach wedi llwyddo i gadw'r Wobr yn dilyn yr adolygiad allanol pedair blynedd. Mae dau sefydliad arall wedi cadw'r Wobr hefyd yn sgil eu hadolygiadau dwy flynedd.

Cyhoeddwyd y canlyniadau heddiw gan Ellen Pearce, Cyfarwyddwr Vitae, ar ran panel y DU, yn nigwyddiad Vitae 'Rhagoriaeth AD mewn Dyfarnu Ymchwil: archwilio strategaethau ar gyfer gwerthuso a chyfeiriadau yn y dyfodol' yn Llundain.

Mae'r Wobr yn dangos ymrwymiad prifysgol i wella amodau gweithio a datblygu gyrfa ar gyfer staff ymchwil, a fydd yn ei dro yn gwella maint, ansawdd ac effaith gwaith ymchwil er budd cymdeithas y DU a'r economi.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae hyn yn newyddion gwych i Gaerdydd. Mae ein canlyniadau rhagorol yn y REF yn dangos yn glir bod cefnogi a datblygu ein hymchwilwyr yn hanfodol os ydym ni am barhau i gynhyrchu gwaith ymchwil o'r radd flaenaf."

Ychwanegodd y Dr Lydia Hayes, Cadeirydd Cymdeithas Staff Ymchwil Prifysgol Caerdydd: "Mae Caerdydd wedi bod yn weithgar iawn yn ymgynghori a chynnwys ei staff ymchwil ei hun mewn cynllunio cynlluniau a thargedau AD ar gyfer y dyfodol. Mae'r wobr hon yn cydnabod bod awydd Prifysgol Caerdydd i geisio sicrhau gwelliant sefydliadol parhaus yn hanfodol ar gyfer denu a chadw doniau ymchwil. Trwy weithio gyda'i Chymdeithas Staff Ymchwil, mae Prifysgol Caerdydd wedi dangos rhagoriaeth yn ei chefnogaeth ar gyfer ymchwilwyr."

Wrth siarad o Frwsel, dywedodd Peter Dröll (Cyfarwyddwr Dros Dro), y Comisiwn Ewropeaidd, y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Ymchwil ac Arloesedd, Undeb Arloesedd a Maes Ymchwil Ewropeaidd:

"Mae Ymchwil ac Arloesedd yn hanfodol i sicrhau ffyniant a thwf yn y dyfodol. Wrth i ni ddathlu deng mlynedd ers lansio'r Siarter Ewropeaidd a'r Cod ar gyfer Ymchwilwyr, mae'n bleser gennyf longyfarch y prifysgolion cyntaf yn y DU i lwyddo mewn gwerthuso eu strategaethau AD yn allanol ar gyfer ymchwilwyr. Mae hwn yn ddiwrnod da i'r Maes Ymchwil Ewropeaidd".

Mae 205 o sefydliadau i gyd wedi ennill y Wobr erbyn hyn, sydd hefyd yn golygu eu bod wedi ymrwymo i raglen o werthuso mewnol ac allanol.

Mae'r adolygiad allanol yn gofyn i sefydliadau amlygu cyflawniadau a chynnydd allweddol a wnaed ganddynt ers iddynt ennill y Wobr bedair blynedd yn ôl ac amlinellu ffocws eu strategaeth, eu mesurau llwyddiant a'r camau nesaf ar gyfer y pedair blynedd nesaf.

Mae proses ledled y DU yn galluogi sefydliadau addysg uwch yn y DU i gael bathodyn y 'Rhagoriaeth AD mewn ymchwil' y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n cydnabod eu bod yn cytuno ag egwyddorion y Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ymchwilwyr a'r Cod Ymddygiad ar gyfer eu Recriwtio. Mae proses y DU yn ymgorffori Cod Ymarfer yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) ar gyfer Rhaglenni Gradd Ymchwil a'r Concordat i Gefnogi Datblygu Gyrfa Ymchwilwyr i alluogi sefydliadau sydd wedi cyhoeddi cynlluniau gweithredu Concordat i gael y bathodyn 'Rhagoriaeth AD mewn ymchwil'. Mae ymagwedd y DU yn cynnwys gwerthuso a meincnodi cenedlaethol parhaus.

Rhannu’r stori hon