Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol fwy cynaliadwy

25 October 2012

Charities Fair

Ydych chi wedi clywed am ddydd Mercher Llesol? Beth am yr wyth rheol aur amgylcheddol? Yn rhan o'r rhifyn hwn o Blas, rydyn ni'n rhoi crynodeb i chi o rai o bolisïau a mentrau cynaliadwy'r Brifysgol.

Rheolau Aur Amgylcheddol

Mae gan y Brifysgol wyth rheol aur i helpu'r amgylchedd, a ddatblygwyd gan yr Uned Iechyd Galwedigaethol, Diogelwch a'r Amgylchedd. Cliciwch ar bob un ohonyn nhw i gael gwybod rhagor.

Os gwnaiff pob un ohonon ni ychydig, gallwn ni i gyd wneud llawer

Arbedwch egni llai o bŵer, diffoddwch pan na chaiff ei ddefnyddio 

Meddyliwch am eich gwastraff – Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu

Peidiwch â gwastraffu dŵr

Meddyliwch eto am sut rydych chi'n teithio

Argraffwch yn ddoeth

Caewch y ddolen – prynwch gynnyrch sy'n amgylcheddol gyfeillgar

Rhowch eich barn; Awgrymwch welliannau

(Awgrym Blas: Cadwch lygad am fatiau diodydd rhad ac am ddim sydd wedi'u gwneud o deiars wedi'u hailgylchu yn ystod Wythnos Cynaliadwyedd. Arnyn nhw mae pob un o'r wyth rheol aur yma – a all eich swyddfa neu eich Ysgol gasglu pob un o'r wyth?!)

Cynllun teithio

Nod Cynllun Teithio'r Brifysgol gyfan yw annog mwy o deithio cynaliadwy a lleihau ôl troed carbon y Brifysgol. Mae'n cynnwys: cynllun rhannu lifft, seiclo i'r gwaith a mapiau cerdded y campws. Cewch wybod rhagor am y cynllun yn:www.cardiff.ac.uk/osheu/environment/greentransport/index.html

Ar ddydd Iau 1 Tachwedd, bydd gan Gwasanaethau'r  Campws ragor o fanylion am y Cynllun Teithio yn y Ffair Elusennau yn y Prif Adeilad – gallwch godi mesurydd camau am ddim oddi wrthyn nhw hefyd i weld yn union faint rydych chi'n cerdded bob dydd.

Dydd Mercher Llesol

Fel rhan o Bolisi Bwyd Cynaliadwy'r Brifysgol, mae bwytai a siopau coffi'r Brifysgol wedi cyflwyno menter bwyta'n iach o'r enw Dydd Mercher Llesol. Mae Dydd Mercher Llesol yn digwydd ddwywaith y mis, a'i nod yw hyrwyddo a chynyddu'r defnydd a wneir o fwyd sydd wedi cael ei baratoi mewn ffordd iach gan ddefnyddio bwyd lleol, gyda chynhwysion tymhorol.

Cewch wybod rhagor am Ddydd Mercher Llesol ar wefan Arlwyo a Bariau'r Brifysgol:

www.cardiff.ac.uk/catering/

Fideo-gynadledda

Mae fideo-gynadleddau'n galluogi deialog a chyflwyniadau byw wyneb yn wyneb, rhwng grwpiau o bobl mewn dau neu ragor o leoliadau unrhyw le yn y byd. Mae gan y Brifysgol ddwy stiwdio, sy'n rhan o Rwydwaith Fideo Cymru (WVN). Maen nhw yn Ystafell y Rheilffordd – 51 Parc y Plas, Campws Parc Cathays a'r Ystafell Fideo-gynadledda – Ystafell

1:20, Ty Dewi Sant, Campws Parc y Waun Ddyfal. I'r rhai ohonoch chi sy'n methu mynd i ystafell fideo-gynadledda, mae gwasanaethau fideo-gynadledda pen bwrdd hefyd ar gael. Cewch wybod rhagor am sut gall fideo-gynadledda eich helpu chi yma.

Mae gwasanaethau fideo-gynadledda pen bwrdd ar gael hefyd drwy wasanaeth Skype.

Gellir defnyddio cyfleusterau cynadledda dros y ffôn hefyd. Cewch wybod rhagor yn:www.cardiff.ac.uk/insrv/it/comms/telephones/teleconference.html

Argraffu Mwy Cynaliadwy

Mae argraffu'n faes lle gall pawb, bron â bod, wneud gwahaniaeth i effaith amgylcheddol y Brifysgol. Mae gwe-dudalen newydd, gydag awgrymiadau ar sut i argraffu'n fwy cynaliadwy ar gael bellach ar wefan y Gwasanaethau Gwybodaeth, ynghyd â llawer o awgrymiadau eraill ar gyfer gweithio mwy cynaliadwy. At hynny, cafodd Dyfeisiadau Amlswyddogaethol (MFDs - argraffwyr a llungopiwyr wedi'u cyfuno) eu gosod yn y llyfrgelloedd dros yr haf. Mae'r MFDs hyn wedi'u rhagosod i argraffu pob ochr y dudalen er mwyn helpu i leihau'r papur sy'n cael ei ddefnyddio mewn gweithgareddau argraffu o ddydd i ddydd, ond gallan nhw argraffu un ochr y dudalen os oes angen. Cewch ddarllen rhagor o awgrymiadau am argraffu mwy cynaliadwy ar:

www.cardiff.ac.uk/insrv/aboutus/sustainability/hintsandtips/printing

Rhannu’r stori hon