Ewch i’r prif gynnwys

Lansio Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru

10 Gorffennaf 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Wales doctoral training
Minister for Education and Skills, Leighton Andrews AM, launching the DTC

Mae canolfan hyfforddiant a arweinir gan y Brifysgol ar gyfer datblygu gwyddonwyr cymdeithasol y dyfodol wedi ei lansio'n swyddogol gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC.

Dathlwyd creu Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), sy'n paratoi myfyrwyr PhD ar gyfer gyrfaoedd ymchwilio i rai o'r heriau allweddol sy'n wynebu ein heconomi a'n cymdeithas, mewn digwyddiad yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Mae'r Ganolfan, a sefydlwyd yn 2011, yn helpu i ddatblygu'r gallu i gynnal ymchwil yng Nghymru ar draws ystod o ddisgyblaethau'r gwyddorau cymdeithasol gan gynnwys astudiaethau busnes, troseddeg, economeg, addysg, daearyddiaeth ddynol, astudiaethau rhyngwladol, ieithyddiaeth, gwleidyddiaeth, seicoleg, polisi cymdeithasol a chymdeithaseg.

Mae'r Ganolfan, a ariennir gan yr ESRC, yn gweithredu fel consortiwm rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe.Caerdydd yw'r sefydliad arweiniol. Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru yn un o 21 ledled y DU ac mae'r ESRC o'r farn ei bod yn darparu darpariaeth hyfforddiant wirioneddol ragorol ar gyfer ôl-raddedigion, sy'n adlewyrchu enw prifysgolion Cymru am ymchwil o ansawdd uchel ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Nod y Ganolfan yw annog cydweithio ar waith ymchwil ar draws disgyblaethau a sefydliadau yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Bydd hefyd yn datblygu cysylltiadau gyda phartneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector er mwyn hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth: mae cysylltiadau prfesennol yn cynnwys Llywodraeth Cymru; Cyngor Cefn Gwlad Cymru; Shell Global Solutions; Y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol; Cymdeithas Addysg y Gweithwyr; CBAC; Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan; y Gwasanaeth Prawf a'r Cynghorau Ymchwil.

Hyd yn hyn mae'r Ganolfan wedi creu dros 90 o ysgoloriaethau ymchwil a ariennir yn llawn. Dyfarnwyd grant yr ESRC iddi ar gyfer hyd at werth 33 o ysgoloriaethau ymchwil newydd y flwyddyn am bum mlynedd, ond y nod yw cynyddu nifer yr ysgoloriaethau ymchwil yng Nghymru er mwyn gallu cynnal dros 250 yn ystod y cyfnod.

Yn ystod y lansiad a gynhaliwyd yn y Senedd ym Mae Caerdydd, dywedodd Leighton Andrews AC:

"Rydym yn awyddus i weld y gwyddorau cymdeithasol yn datblygu yng Nghymru ac mae dyfarniad Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr ESRC yn cydnabod y gallwn gynnig yr hyfforddiant gorau ar ymchwil i'r gwyddorau cymdeithasol yn unman yn y DU."

Dywedodd yr Is-Ganghellor, Dr David Grant: "Mae Cymru'n cynnwys cyfran sylweddol o'r gwyddorau cymdeithasol gorau oll, a'r hyfforddiant gorau oll ar ymchwil i'r gwyddorau cymdeithasol yn y DU. Rydym yn falch iawn o fod y sefydliad arweiniol mewn menter sy'n adeiladu ar ansawdd uchel yr ymchwil i'r gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru, ac yn addo i'w ddatblygu ymhellach, ac yn enwedig i fynd i'r afael â'r anghenion sy'n codi yn y cyd-destun ôl-ddatganoli."

Esboniodd yr Athro David James, Cyfarwyddwr y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol, a oedd hefyd yn siarad yn y lansiad sut yr oedd y lansiad yn tanlinellu pwysigrwydd Canolfan Hyffordiant Doethurol Cymru yr ESRC i ddyfodol y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru ac, yn wir, yn y DU:

"Mae'r gwyddorau cymdeithasol yn dod yn gynyddol arwyddocaol wrth i ni ymdrechu i fynd i'r afael ag ansicrwydd ac anghydraddoldebau mawr ein cyfnod. Mae'n hanfodol bod gan y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr cymdeithasol ehangder yn ogystal â dyfnder, a'u bod yn barod i ymgysylltu ag ystod o gynulleidfaoedd a buddiannau ar yr un pryd â bod yn feddylwyr annibynnol a beirniadol sy'n deall ac yn derbyn eu cyfrifoldebau mewn democratiaeth. Fel Canolfan Hyfforddiant Doethurol, mae gennym ran bwysig i'w chwarae i wireddu hynny".

Mae meysydd pwnc eraill a fydd yn denu'r ysgoloriaethau ymchwil a ariennir yn llawn yn cynnwys daearyddiaeth ddynol, astudiaethau rheoli a busnes, gwyddor gwleidyddol ac astudiaethau rhyngwladol, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg , dwyieithrwydd, astudiaethau empirig yn y gyfraith, astudiaethau ardal sy'n seiliedig ar iaith, cymdeithaseg, a gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Rhannu’r stori hon