Ewch i’r prif gynnwys

Arbenigwyr yn archwilio risgiau eistedd i lawr yn y gwaith

01 Medi 2014

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Experts explore risks of sitting down at work
null

Bydd arbenigwyr iechyd cyhoeddus ac ymarferwyr iechyd galwedigaethol yn ymuno ag academyddion ddydd Iau (18 Medi 2014) i ystyried ffyrdd i fynd i'r afael ag adegau hirfaith wrth ddesg, sy'n gysylltiedig â chynnydd yn y risg o ddatblygu diabetes math 2 a chlefyd y galon.

Mae oddeutu hanner poblogaeth weithio'r DU mewn galwedigaethau eisteddog – yn fwyaf nodedig, swyddi mewn swyddfeydd, lle treulir mwy na 75% o'r diwrnod gweithio yn eistedd.

Mae lleihau amser eisteddog yn un o brif flaenoriaethau iechyd cyhoeddus yn y DU, ac mae canllawiau iechyd yn argymell y dylai pobl o bob oed osgoi bod yn eisteddog am gyfnodau hirfaith.

Dywedodd y trefnydd, Dr Jemma Hawkins, arbenigwraig mewn ymchwil iechyd cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd: "Eistedd yn y gwaith yw prif ffynhonnell ymddygiad eisteddog ar gyfer nifer o oedolion oedran gweithio."

Yn ystod y seminar, sy'n gydweithrediad rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru o fewn Rhwydwaith Ymchwil Gwella Iechyd y Cyhoedd, bydd siaradwyr a'r sawl fydd yn mynychu yn trafod y dystiolaeth bresennol ac yn ystyried ffyrdd i leihau ymddygiad eisteddog yn y gweithle.

Bydd sefydliadau yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau i fynd i'r adael ag ymddygiad eisteddog yn y gwaith yn bresennol yn y seminar.

Dywedodd Paul Dunning, Therapydd Galwedigaethol gyda Lles drwy Waith: "Mae Therapyddion Galwedigaethol a Ffisiotherapyddion sy'n gweithio i wasanaeth Lles drwy Waith Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yn hyrwyddo gweithgareddau iechyd a lles cadarnhaol yn rheolaidd, sy'n cynnwys cymryd seibiant rheolaidd i gyflawni gweithgareddau cerdded ac ymestyn i gynorthwyo i reoli problemau iechyd corfforol a helpu pobl i ystyried ffyrdd gwahanol o 'wneud gwaith' e.e. cyfarfodydd wrth gerdded, cyfarfodydd wrth sefyll a.y.y.b."

Dywedodd Emma Williams, Rheolwr Datblygu gyda Cymorth i Fenywod RhCT: "Mae ein sefydliad yn hyrwyddo cerdded i siarad â chydweithwyr yn hytrach nag anfon neges e-bost, ffonio a.y.y.b., a sefyll i fyny a symud o gwmpas yn aml."

Dywedodd Dr Hawkins: "Byddwn ni hefyd yn annog y cynrychiolwyr i gymryd seibiant rheolaidd yn ystod eu hamser eisteddog yn y seminar, er mwyn sicrhau ein bod ni gyd yn gwneud beth rydym ni'n ei ddweud!"

Gobeithir y bydd y seminar yn helpu llunwyr polisïau i ddod o hyd i ffyrdd newydd i leihau ymddygiad eisteddol ac yn arwain at gydweithrediadau ymchwil newydd.

Rhannu’r stori hon