Ewch i’r prif gynnwys

Consortiwm Prifysgol Caerdydd yn ennill grant newydd ar gyfer archwilio mannau dysgu cymdeithasol ar gampysau prifysgolion

19 Ionawr 2024

Exhibition Hall of graduate showing of undergraduate art and media

Bydd Dr Hiral Patel yn rhannu Grant y Fforwm Dylunio Prifysgolion ochr yn ochr â’i chydweithiwr o Brifysgol Caerdydd, Dr Katherine Quinn (Gwyddorau Cymdeithasol) ac arbenigwr o fyd diwydiant, Fiona Duggan (FID Space), ar ôl gwneud cais gyda’u cynnig ymchwil cydweithredol trawiadol ar wella profiad myfyrwyr drwy ddylunio mannau dysgu cymdeithasol ar y campws yn well.

Bydd cam nesaf y prosiect ymchwil, "Gofod a Lleoliadau ar y Campws: yr Effaith ar Ganlyniadau Myfyrwyr” yn symud ymlaen fel ffrwd ymchwil arloesol newydd agychwynnwyd ac a ariennir gan y Fforwm Dylunio Prifysgolion, AUDE a Willmott Dixon.

Mae dysgu yn broses gymdeithasol. Mae darparu amgylcheddau mynediad agored, anffurfiol i gefnogi’r broses hon yn dod yn elfen gynyddol bwysig o’r profiad campws – yn enwedig mewn amgylchedd lle mae gweithio o bell ac ar eich pen eich hun yn fwyfwy cyffredin, lle gall rhyngweithio rhwng myfyrwyr fod yn llai diriaethol ac ymdrochol. Mae’r amgylcheddau hyn yn cynnig amrywiaeth o leoliadau lle gall unigolion a grwpiau ddod at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu amrywiol, ceisio cefnogaeth a chysur gan gyfoedion, a mwynhau’r profiad o ymlacio a chreu cysylltiadau.

Bydd y grŵp ymchwil yn archwilio pa fathau o fannau dysgu cymdeithasol sy'n cyfoethogi profiadau dysgu myfyrwyr, y ffactorau sy'n dylanwadu ar ddyluniad mannau dysgu cymdeithasol, a sut i’w rheoli a’u defnyddio. Bydd y tîm yn datblygu teipoleg mannau dysgu cymdeithasol i nodi’r gwahanol fathau o fannau sydd eu hangen, ac yn cynnwys canllaw prosesau ar gyfer dylunio a rheoli mannau.

Dywedodd Dr Hiral Patel, “Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi cael y prosiect yma lle byddwn ni’n canolbwyntio ar fannau dysgu cymdeithasol ar gampysau prifysgolion. Dyma’r ardaloedd y tu allan i ystafelloedd dosbarth a darlithfeydd, lleoliadau mewn coridorau, mewn llyfrgelloedd, ac unrhyw leoedd sy’n rhan o’r broses ddysgu ar y cyd.” Roedd ei phrosiect blaenorol gyda’r Fforwm Dylunio Prifysgolion yn olrhain bylchau ymchwil y mae angen rhoi sylw iddynt er mwyn creu amgylcheddau dysgu gwell.

Dywedodd Cora Kwiatkowski, arweinydd y prosiect ymchwil ar gyfer y Fforwm, a Phennaeth Prifysgolion Stride Treglown, 'Rydw i wrth fy modd y bydd yr ymchwil bwysig yma yn ein helpu timau ystadau a dylunwyr i ddeall pa effaith y mae lleoliadau yn ei chael ar ymgysylltiad myfyrwyr a'u hymdeimlad o berthyn, er mwyn i ni allu creu'r amgylchedd gorau i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn llwyddo.'

Bydd data’n cael eu casglu mewn lleoliadau ar-lein yn ogystal ag yn y lleoliadau dan sylw, a bydd data ethnograffig yn cael eu hailddefnyddio/ailystyried ar draws pedwar safle ymchwil empirig. Bydd ymchwilwyr yn herio sut roedd y gofodau hynny’n cael eu defnyddio, gan ystyried sut mae’r defnydd ohonynt yn newid ar draws y flwyddyn academaidd. Mae'r tîm yn bwriadu mynd i'r afael â'r cwestiynau hyn drwy fethodoleg ymchwil ansoddol, gan ddibynnu llawer ar syniadau ethnograffig i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o'r cyd-destun cyfoes y mae'r myfyrwyr yn dysgu ac yn gweithio ynddo.

"Nod ein tîm ymchwil amlddisgyblaethol yw datblygu fframwaith cysyniadol o deipolegau mannau dysgu cymdeithasol yn ogystal â chanllawiau ymarferol ar ddylunio a rheoli'r mannau hynny" nododd Dr Patel. "Rydyn ni’n gobeithio y bydd y prosiect yma yn cyfrannu at drafodaeth fanwl o leoliadau o’r fath sydd 'rhwng' lleoliadau eraill ar y campws, sy'n hanfodol ar gyfer cymuned ddysgu ffyniannus."

Mae consortiwm y Fforwm Datblygu Prifysgolion, AUDE a Willmott Dixon o’r farn y gall y fenter ymchwil hon ei gwneud yn bosibl gweddnewid y profiad campws y mae prifysgolion yn ei gynnig i fyfyrwyr (a staff) yng nghanol argyfwng hinsawdd, argyfwng costau byw, a’r heriau sylfaenol dyfnach sy’n wynebu’r sector addysg uwch.

Effaith hirdymor yr astudiaeth fydd galluogi ymchwil a thrafodaethau pellach ar werth mannau dysgu cymdeithasol o ran creu amgylchedd academaidd bywiog, gan hybu rhagoriaeth yn yr amgylchedd academaidd a hefyd hwyluso’r amgylcheddau dysgu amrywiol, cynhwysol a chefnogol y mae Prifysgol Caerdydd a’r sector addysg uwch ehangach am i'w holl fyfyrwyr gael profiad ohonynt.

Dywedodd Jane Harrison-White, Cyfarwyddwr Gweithredol AUDE: 'Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cael cynnig mor gryf gan dîm Caerdydd ac rydyn ni’n edrych ymlaen at barhau mewn partneriaeth â’r Fforwm Dylunio Prifysgolion a Willmott Dixon i'n helpu i wella ein dealltwriaeth o anghenion myfyrwyr ar y campws. Mewn blwyddyn lle rydyn ni’n parhau i ganolbwyntio cymaint o’n hymdrechion ar garbon sero net, a lle rydyn ni wedi wynebu’r risg o’n gwaith yn cael ei danseilio o ganlyniad i RAAC, mae’n bwysig cofio bod creu mannau gwych sy’n ein helpu ni i ddenu a chadw myfyrwyr a staff fel ei gilydd yn elfen hanfodol o lwyddo fel timau ystadau."

Llwyddodd y tîm hwn i argyhoeddi'r grŵp llywio yn arbennig drwy eu dull ymarferol, eu dealltwriaeth lawn o’r mater, a thrwy gynnig gwelliannau i’r cwestiwn ymchwil, yr amserlen (12 mis) a'r gyllideb. Yr allbwn ymchwil fydd y "Canllaw ar gyfer Dylunio a Rheoli Mannau Dysgu Cymdeithasol ar gyfer Campysau Prifysgolion".

Nid dyma’r tro cyntaf i Dr Hiral Patel weithio ar brosiectau sy'n ceisio meithrin cymunedau bywiog a hwyluso rhyngweithio cadarnhaol â'r amgylchedd adeiledig. Mae Dr Patel yn ddarlithydd Pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru ac yn Gyfarwyddwr Ymgysylltu, gan oruchwylio prosiectau fel Llunio Fy Stryd a Llunio Fy Ysgol, rhaglen flynyddol mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd lle mae plant ysgolion lleol yn dylunio eu cymdogaethau delfrydol er mwyn datblygu eu gallu i feddwl am bensaernïaeth a’u sgiliau dylunio, ac i gyflawni nodau’r cwricwlwm, ymhlith ymdrechion allgymorth cymunedol eang.

Rhannu’r stori hon