Ewch i’r prif gynnwys

Passport to the City: Cardiff Children’s University visit the Welsh School of Architecture

2 Mai 2023

Children’s University visits Welsh School of Architecture

Mae mwy o blant a phobl ifanc yn elwa ar gyfoeth o brofiadau dysgu, adnoddau a chyfleoedd drwy gytundeb partneriaeth ffurfiol rhwng Cyngor Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd, Pasbort i'r Ddinas: Prifysgol Plant Caerdydd.

Nod y prosiect blaenllaw yw annog a datblygu cariad at ddysgu drwy ddarparu mynediad i ddisgyblion at weithgareddau gan gynnwys celf a cherddoriaeth, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn ogystal â chyrsiau dylunio diwylliannol a graffeg, gyda phob un yn cyfrannu tuag at 'Basbort i Ddysgu'. Mae'r cynllun yn dod ag amrywiaeth o bartneriaid ledled y ddinas at ei gilydd i fuddsoddi mewn codi dyheadau mainers, tra'n datblygu llwybrau i wireddu'r dyheadau hyn.

Mewn cynllun peilot cychwynnol a gynhaliwyd yn 2022 cymerodd mwy na 400 o blant ran gan gynnwys pobl ifanc o Ysgol Gynradd Eglwys Santes Fair y Forwyn yng Nghymru yn Butetown, Ysgol Gynradd Sain Ffagan, Ysgol Gynradd Peter Lea yn y Tyllgoed ac Ysgol Gynradd Windsor Clive yn Nhrelái. Roedd yr ysgolion a gymerodd ran wedi elwa o sesiynau wyneb yn wyneb a rhithwir gydag adnoddau dysgu ar-lein newydd a ddatblygwyd i alluogi mwy o blant i gymryd rhan yn y dyfodol.

Mewn cynllun peilot cychwynnol a gynhaliwyd yn 2022, gwelwyd mwy na 400 o blant ar draws y ddinas yn cymryd rhan mewn sesiynau wyneb yn wyneb a sesiynau rhithwir, gydag adnoddau dysgu ar-lein newydd yn cael eu datblygu i hwyluso llawer mwy o blant i gymryd rhan yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar adborth cadarnhaol gan ysgolion a gymerodd ran, mae hyd yn oed mwy o blant bellach yn elwa o gael amrywiaeth o sgiliau a phrofiad, yn ogystal â mewnwelediadau cyffrous gan rai o'n academyddion.

Ar 23 Mawrth, ynwelodd 54 o ddisgyblion Blwyddyn 6 o ddwy ysgol o ardal Pentwyn, Caerdydd - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd Bryn Celyn - ag Ysgol Busnes Caerdydd. Roedd y plant yn mwynhau sesiynau amrywiol a ddarparwyd gan yr Ysgolion Busnes, Hanes ac Ieithoedd Modern. Ymwelodd y plant â gardd draenog, adeiladu gwestai byg, dysgu am rywogaethau infertebratau a biofancio anifeiliaid. Roedd y plant hefyd yn mwynhau taith yn ôl i gyfnod yr oesoedd canol gan wneud arfogaeth chainmail, a sesiwn rhagorol dysgu am goed iaith.

Yn y gyfres ddiweddaraf Pasbort i'r Ddinas: Prifysgol y Plant Caerdydd, ymwelodd ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 o Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd Bryn Celyn a’r Ysgol Ysgol Pensaernïaeth ar 26 Ebrill 2023. Daeth dros 60 o ddisgyblion yn benseiri am y diwrnod i gymryd rhan mewn gweithdy pont sbageti i gynllunio pont i groesi Afon Taf gan ddefnyddio pwysau i brofi ei chryfder.

Dywedodd Athro Les Baillie, sy’n arwain y prosiect: "Rydym yn cydnabod y rôl bwysig sydd gan Brifysgol Caerdydd o ran cefnogi ac ysbrydoli pobl ifanc o'n cymunedau amrywiol i ehangu eu dysgu o fewn a thu hwnt i'r ystafell ddosbarth i helpu i gyflawni eu gwir botensial. Mae ein cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer Pasbort i'r Ddinas - Prifysgol y Plant Caerdydd yn cyd-fynd yn berffaith â'r Cwricwlwm newydd i Gymru a darparu cyfleoedd i blant ymuno â'r broses o gaffael gwybodaeth, profiadau a sgiliau a allai eu galluogi i astudio mewn prifysgol ryw ddydd.”

Bydd Canolfan Bywyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cynnal seremoni raddio Pasbort i'r Ddinas: Prifysgol y Plant Caerdydd ar gyfer y plant sy'n cymryd rhan a'u hoedolion o bob rhan o'r ddinas ym mis Mehefin 2023.

Cymryd rhan

Ydych chi'n ysgol academaidd sydd â diddordeb mewn cynnal a chyflwyno gweithgareddau Prifysgol y Plant wyneb yn wyneb neu ar-lein?

Ydych chi'n ysgol gynradd sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ym Mhrifysgol y Plant?

Cysylltwch â thîm Prifysgol y Plant: info-childrensuniversity@caerdydd.ac.uk

Rhannu’r stori hon