Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol haf rithwir "eithriadol" mewn ymchwil i anhwylderau'r ymennydd yn estyn allan ledled y byd

15 Gorffennaf 2021

Screengrab of final summer school session
Students joined from Australia, India and Cuba

Rhwng 5 a 19 Gorffennaf 2021, croesawodd Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol yng Nghaerdydd gynrychiolwyr rhithwir yr 11eg Ysgol Haf Flynyddol mewn Ymchwil i Anhwylderau’r Ymennydd gan Ganolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig.

Bob dydd roedd mwy na 50 o fynychwyr yn ymuno â ni i ddysgu am ymchwil arloesol i anhwylderau’r ymennydd gyda sgyrsiau gan rai o'r ymchwilwyr uchaf eu parch yn eu priod feysydd seiciatreg a niwrowyddoniaeth, gan gynnwys yr Athro Syr Mike Owen.

Er ein bod yn drist colli llawer o elfennau gwych digwyddiad wyneb yn wyneb, roeddem wrth ein boddau fod mwy na hanner ein cynulleidfa yn rhyngwladol, gan ymuno â ni o Awstralia, Gwlad Belg, Ghana, Ciwba, Rwsia a Phacistan, i enwi ond ychydig.

Yn ystod yr wythnos, cynhaliwyd sesiynau ar wneud niwronau o fôn-gelloedd a dilyniannu trosiant uchel, a darparodd yr Athro Neil Harrison daith ar-lein o amgylch Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC).

Gwahoddwyd mynychwyr i gymryd rhan mewn gweithdai gyrfa glinigol a gwyddonol, lle cawsant gyfle i ofyn cwestiynau a thrafod llwybrau gyrfa gydag ymchwilwyr clinigol a gwyddonol mwy profiadol.

Doeddwn i ddim yn gwybod sut y byddai’r ysgol haf yn gweithio yn y byd rhithwir ond fe weithiodd yn eithaf da. Cawsom gyfranogwyr o leoedd pell na fyddent wedi mynychu yn fwy na thebyg pe bai wedi bod yn ddigwyddiad wyneb yn wyneb. Roedd yn gymaint o lwyddiant fel ein bod yn mynd i geisio cyflwyno rhai elfennau o gyflwyniadau rhithwir ar gyfer pan ddychwelwn i ddigwyddiadau wyneb yn wyneb.
Yr Athro George Kirov Clinical Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Adborth

Rydym yn falch ein bod eisoes wedi derbyn llawer o adborth cadarnhaol am yr wythnos.

Disgrifiodd Dr Donncha Mullin ei brofiad:

"Fel seiciatrydd sy'n gweithio'n academaidd ac yn glinigol, gwelais fod ysgol haf Caerdydd yn gydbwysedd rhagorol o'r gwyddorau sylfaenol a chlinigol. Roedd wedi'i drefnu'n rhagorol, gyda phedair sgwrs brysur a llawn gwybodaeth bob bore ac, yn bwysig, amser rhwng pob un i gamu i ffwrdd o'r sgrin a phrosesu'r hyn a oedd newydd ei gyflwyno.

“Roeddwn yn teimlo fy mod wedi cael fy adfywio a fy ysbrydoli ar ôl yr wythnos, sydd, yn dod gennyf innau, yn ganmoliaeth uchel i gynhadledd ar-lein! Mwynheais yn arbennig y sgyrsiau trosolwg ar 'Pam nawr yw'r amser gorau ar gyfer niwrowyddoniaeth mewn seiciatreg' a 'Data mawr a GWAS', yn ogystal â'r sgwrs fwy arbenigol 'Mesur risg ar gyfer clefyd Alzheimer', sy'n bwnc sy'n agos at fy nghalon.

"Roedd hi'n cŵl iawn cael golwg ar offer paratoi samplau a dilyniannu trosiant uchel, yn ogystal â dadansoddi a dehongli data dilyniannu. Roedd yn teimlo fel fy mod yn cael mewnwelediad go iawn i'r hyn sy'n digwydd yn y labordy i gael y DNA o'r sampl gwaed, gwallt neu groen honno i'r ffeiliau electronig y gellir eu lawrlwytho a'u dadansoddi. Argymhellir yn gryf i unrhyw glinigydd neu wyddonydd sydd eisiau cyflwyniad ysgogol ac addysgiadol i fyd cyffrous geneteg seiciatrig."

Dywedodd Aditya Sarode, myfyriwr gwyddoniaeth fferyllol:

"Gwnes i fwynhau'r ysgol rithwir hyfryd a gynigiwyd gan Ganolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig. Rhoddodd wybodaeth fanwl iawn i mi am niwroseiciatreg a geneteg. Roedd hi'n wythnos foddhaus imi glywed gan ymchwilwyr, athrawon, niwrolawfeddygon a phersonél meddygol enwog.

"Byddwn yn argymell yr ysgol haf yn fawr i bawb sy'n awyddus i ymchwilio i niwrowyddoniaeth a geneteg a chael persbectif byw ohonynt. Unwaith eto, roedd yn bwynt yn fy nhaith academaidd lle cyfrannodd ysgol haf yn sylweddol at fy natblygiad academaidd, gan fy arwain at ennill agweddau a oedd yn eithaf newydd a hynod ddiddorol i mi."

Kim Kendall summer school screen shot
Dr Kim Kendall speaking to attendees about research careers in medicine

Dr Kim Kendall yn siarad â'r mynychwyr am yrfaoedd ymchwil ym maes meddygaeth

“Fe ddysgais gymaint yn ystod yr wythnos hon ac roedd yn brofiad hynod werthfawr. Roedd y pynciau'n ddigon eang y byddai rhywbeth o ddiddordeb i bawb, gydag ystod o siaradwyr clinigol ac anghlinigol. Ymunodd Dr Zaben â ni hyd yn oed, am sgwrs ar anafiadau trawmatig i'r ymennydd yn ystod ei egwyl o niwrolawdriniaeth!

"Roeddwn yn arbennig o gyffrous clywed esboniadau o fethodolegau (gan gynnwys dilyniannu trosiant uchel, golygu genynnau, bio-ddelweddu, a recordiadau araeau aml-electrod) gan eu bod yn tynnu sylw at feysydd y gallwn o bosibl ddod â nhw i'm hymchwil fy hun trwy gydweithrediadau yn y dyfodol. Roedd yr wythnos hefyd yn cynnwys rhai teithiau o amgylch cyfleusterau labordy ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys yr Athro Harrison yn dangos y sganwyr MRI i ni yn CUBRIC (fe wnaethom ddysgu nad yw magnet mwy bob amser yn gwneud delwedd well!) a sut mae tîm yr Athro Harwood yn gwneud niwronau o fôn-gelloedd cleifion ac yn cofnodi ohonynt gydag araeau aml-electrod.

"Yn olaf, prin y gallwn i gredu fy mod i'n cael hyn i gyd am ddim pan wnaethon ni rannu'n ddau weithdy ar wahân ar gyfer mynychwyr clinigol ac anghlinigol brynhawn y trydydd diwrnod. Mynychais y sesiwn anghlinigol, a gynhaliwyd yn rhyfeddol o dda gan Dr Davies. Rhannwyd cyfoeth o wybodaeth a chyngor gyda ni gan Dr Davies am gymrodoriaethau fel llwybr i ddarlithyddiaeth barhaol, ynghyd â chyngor ar sut i arddangos annibyniaeth ar waith eich goruchwyliwr doethurol neu ôl-ddoethurol.

"Fy ngobaith yw y bydd geneteg un diwrnod yn llywio’r broses o atal, diagnosio a thrin afiechydon ac anhwylderau'r ymennydd. Mae dyfodol cyffrous i edrych ymlaen ato, ac mae'n ymddangos i mi y bydd Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig ym Mhrifysgol Caerdydd yn chwarae rhan ganolog wrth yrru hyn ymlaen."

Ysgol Haf 2022

Bydd ein hysgol haf nesaf yn cael ei chynnal ddechrau mis Gorffennaf 2022. Bydd y dyddiadau a'r manylion ar sut i wneud cais yn cael eu cwblhau yn ddiweddarach eleni. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, cadwch lygad ar dudalen Ysgol Haf y Cyngor Ymchwil Feddygol ddechrau mis Chwefror i wneud cais.

Rhannu’r stori hon