Ewch i’r prif gynnwys

Croesawu Bargen Ddinesig gwerth £1.2bn

15 Mawrth 2016

City Region landcape

Mae’r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifddinas Caerdydd, wedi croesawu cytundeb £1.2bn y Fargen Ddinesig â breichiau agored. Mae’n gweld y cytundeb hwn ar gyfer Rhanbarth Prifddinas Caerdydd fel “cyfle gwych”

Cytunwyd ar y fargen gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a'r 10 awdurdod lleol yn ne-ddwyrain Cymru.

Y nod yw gwella cynhyrchiant, ysgogi arloesedd a chefnogi twf swyddi ledled de-ddwyrain Cymru.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymwneud yn agos â’r broses, o gychwyn creu’r ddinas-ranbarth i brosiectau allweddol sy'n ffurfio’r Fargen Ddinesig.

Meddai'r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Rwy'n croesawu’r Fargen Ddinesig ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd â breichiau agored.

"Mae llawer o arian yn gysylltiedig â’r Fargen Ddinesig a gallai gynnig manteision economaidd a chymdeithasol hirdymor.

"Dyma gyfle gwych y mae’n rhaid inni fanteisio arno.

"Hoffwn dalu teyrnged i arweinwyr ein hawdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am gydweithio i ddarparu'r cyfle prin hwn.

"Rhaid inni yn awr greu amgylchedd a fydd yn annog arloesedd a datblygiad economaidd er mwyn i’r rhanbarth ffynnu.

"Bydd gan Brifysgol Caerdydd rôl bwysig wrth ddefnyddio ei harbenigedd a’i hadnoddau i helpu i greu dinas, rhanbarth a gwlad egnïol a llwyddiannus."

Disgwylir i gynllun trafnidiaeth Metro de Cymru fod yn rhan mawr o'r Fargen Ddinesig, ond bydd prosiectau eraill hefyd yn cael eu cyhoeddi maes o law, a bydd Prifysgol Caerdydd yn barod i gyfrannu.

Mae'r Canghellor George Osborne eisoes wedi dweud y bydd yn rhoi £50m ar gyfer canolfan ymchwil newydd a fydd yn datblygu technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd y dyfodol. Dyma ran o fuddsoddiad Llywodraeth y DU yn y Fargen Ddinesig.

Y Brifysgol a chwmni IQE yng Nghaerdydd, sy’n arbenigo mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd, sy’n arwain ‘catapwlt’ cenedlaethol y DU.

Mae’r Fargen Ddinesig am fuddsoddi mewn meysydd eraill y mae'r Brifysgol yn arbenigo ynddynt hefyd megis:

  • Datblygu meddalwedd a diogelwch ar-lein: nod yr academi feddalwedd genedlaethol yng Nghasnewydd, a lansiwyd gan Brifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru yn 2015, yw cynyddu nifer y graddedigion meddalwedd sydd eu hangen ar gyflogwyr
  • Arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus: bydd y Brifysgol yn adeiladu Parc Ymchwil Gwyddoniaeth Cymdeithasol cyntaf y byd, neu SPARK, ar ei Champws Arloesedd i droi’r ymchwil sy'n arwain y byd yn atebion i broblemau cymdeithasol pwysig; Mae Y Lab, partneriaeth rhwng y Brifysgol ac elusen arloesedd Nesta, yn mynd i'r afael â’r heriau mawr sydd i’r gwasanaethau cyhoeddus
  • Ynni ac adnoddau: Sefydlwyd Athrofa Ymchwil Systemau Ynni y Brifysgol er mwyn mynd i'r afael â’r heriau byd-eang sy’n ein wynebu wrth inni barhau i gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio ynni; Nod Athrofa Ymchwil Dŵr y Brifysgol yw ceisio cynnig atebion a arweinir gan yr ymchwil i ddatrys y broblem o gamddefnyddio a chamreoli cyflenwadau dŵr y byd; mae'r Brifysgol hefyd yn barod i gyfrannu at forlyn llanw arfaethedig Caerdydd
  • Datblygu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Mae prosiect ymgysylltu Cyfnewid Dinas-Ranbarth y Brifysgol wedi ceisio astudio a chymryd rhan yn natblygiad rhanbarth cyfalaf Caerdydd; Mae'r Brifysgol hefyd yn gartref i uned gymorth y ddinas-ranbarth

Mae Prifysgol Caerdydd wedi chwarae rôl bwysig yn natblygiad dinas-ranbarth Caerdydd ers i’r argymhelliad cyntaf gael ei wneud gan Dr Elizabeth Haywood yn 2012.

Roedd yr Athro Kevin Morgan o’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, yn rhan o’r grŵp gorchwyl a gorffen, dan arweiniad Dr Haywood, ac mae wedi bod yn aelod o Fwrdd Cyfalaf Rhanbarth Caerdydd a’i fwrdd dilynol. Yr Athro Riordan oedd un o is-gadeiryddion Bwrdd rhanbarth cyfalaf Caerdydd.

Rhannu’r stori hon