Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Marie Curie Research Centre Team

Lansiwyd Canolfan Ymchwil Marie Curie, Caerdydd yn 2010 a dyma'r unig ganolfan yng Nghymru sydd ar gyfer ymchwil ym maes gofal lliniarol yn benodol.

Y tîm

Mae ein canolfan dan arweiniad Annmarie Nelson, Simon Noble, ac Anthony Byrne, athrawon yn Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Marie Curie yn ogystal â chydweithwyr academaidd a chlinigol ledled y DU, cyfranwyr cyhoeddus, hosbisau, a chyda grwpiau ymchwil sydd ag ystod eang o ddiddordebau. Rydym hefyd yn aelod o Ganolfan Ymchwil Cymru ar Ganser, sydd wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ein gwaith

Rydym yn gwrando ar bobl y mae marw, marwolaeth a phrofedigaeth yn effeithio arnynt. Mae ein gwaith ymchwil sy’n arwain y sector, yn cynhyrchu’r dystiolaeth sydd ei hangen i ysgogi newid a gwella profiad diwedd oes i bawb.

Ein tair prif thema ymchwil yw:

  • profiad y claf a theulu'r claf
  • gofal diogel ac effeithiol
  • thrombosis (clotiau gwaed)
  • profedigaeth

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am themâu ein hymchwil ar ein tudalen themâu ymchwil.

It's our job to help people to talk about what they need and to make sure that their services support them.

Yr Athro Annmarie Nelson Athro Gofal Ategol a Lliniarol; Cyfarwyddwr Gwyddonol Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie

Effaith

Ers 2010, rydym wedi denu dros £38 miliwn o gyllid, gan ddod â mewnfuddsoddiad i Gymru, a chreu swyddi newydd ym maes ymchwil.

Mae ein gwaith wedi dylanwadu ar newid y gyfraith yn Lloegr gyda’r Bil Iechyd a Gofal, ac mae ein hymchwil ar brofedigaeth wedi dylanwadu ar Gomisiwn y DU ynghylch Profedigaeth a’r Fframwaith Profedigaeth gan Lywodraeth Cymru.

Rydym wedi cyhoeddi mwy na dau gant a hanner o gyhoeddiadau ac mae’n canlyniadau wedi’u cynnwys ym mhump o Ganllawiau NICE, mewn pedwar canllaw rhyngwladol, adroddiad UK All-University, ac yn y Llywodraeth a’r Senedd.

Our work has gone beyond Wales and research from the centre has played a pivotal role in changing the law in England to ensure fairer and more equitable access to palliative care wherever you live.

Yr Athro Simon Noble Clinical Reader