Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Marie Curie

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ac ymgymryd ag ymchwil o safon fydd yn gwella gofal a phrofiad cleifion a'u gofalwyr yn uniongyrchol pan fydd yr afiechyd wedi datblygu'n ddifrifol.

Gofal lliniarol yw'r gofal cyfannol a gweithredol a roddir i gleifion gydag afiechyd graddol datblygedig. Rydym yn cefnogi cleifion, teuluoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i wneud y penderfyniadau cywir ynghylch triniaeth a gofal ar sail tystiolaeth. Rydym am helpu pobl i fyw mor iach â phosibl, cyn hired â phosibl, gyda phwyslais ar reoli symptomau ac ansawdd bywyd.

Mae'r Ganolfan yn gweithio ym mhob un o feysydd gofal lliniarol a chynhaliol. Mae hyn yn cynnwys canser a chyflyrau nad ydynt yn gysylltiedig â chanser, a gofalu am gleifion o'r cam diagnosis o gyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd a thrwy'r broses o gael triniaeth, hyd at farwolaeth, neu heibio i'r pwynt o wellhad llwyr i sgîl effeithiau hwyr triniaethau canser.

Ein huchelgais yw parhau i fod ar flaen y gad o ran ymchwil ym maes gofal lliniarol.

Mae ein portffolio ymchwil yn cwmpasu tair thema: adsefydlu, profiad y claf a thrombosis.

Drwy rannu eu profiadau personol gyda ni, mae aelodau'r cyhoedd yn helpu i sicrhau bod ein hymchwil yn berthnasol i anghenion a phryderon pobl.

Newyddion diweddaraf

Ymchwil newydd yn datgelu agweddau at farwolaeth a marw yn y DU

2 Tachwedd 2021

Mae astudiaeth yn awgrymu bod y rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod cynllunio ar gyfer diwedd oes yn bwysig ond mai ychydig sydd wedi cymryd camau yn ei gylch

Dwy ran o dair o bobl yn dweud eu bod wedi teimlo’n unig ac yn ynysig yn gymdeithasol ar ôl colli rhywun annwyl yn ystod y pandemig

15 Medi 2021

Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn dangos effaith galar ac yn awgrymu nad oes llawer o gefnogaeth ar gael i'r rhai mewn profedigaeth

Covid grief

Our study hits the headlines

15 Rhagfyr 2020

ITV News at Ten, The Guardian and Sky News feature our work on the grief experiences and support needs of people bereaved during the COVID-19 pandemic

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth rhad ac am ddim i academyddion, clinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.