Ewch i’r prif gynnwys

ein partneriaid arloesi

Rydym yn gweithio gydag amrywiol bartneriaid i droi cwestiynau ymchwil yn atebion 'go iawn'.

Mae ein harloeswyr yn gweithio ar draws yr holl sectorau – o'r gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a'r dyniaethau i'r gwyddorau meddygol, ffisegol a bywyd. Mae ein partneriaethau'n rhan o'r sectorau cyhoeddus a phreifat, ac yn helpu i lunio gwasanaethau cyhoeddus, y GIG, gwyddoniaeth lled-ddargludyddion cyfansawdd a newid cemegol, i enwi dim ond rhai.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i ddod o hyd i ddatrysiadau i broblemau sylweddol y mae cymdeithas yn eu hwynebu.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cysylltu â Chanolfan Ymchwil Polisi Arloesedd Prifysgol Caerdydd (CIPR) a’r Lab i ddatblygu a chyflawni rhaglen Cronfa Her £10 miliwn i ganfod, datblygu a graddio datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol mawr.

Yr Her

Ydych chi'n sefydliad sector cyhoeddus sydd â diddordeb mewn datblygu heriau a chysylltu â sefydliadau all gynnig datrysiadau arloesol?

Nod y rhaglen, fydd yn rhedeg am dair blynedd a hanner, yw adeiladu cyfoeth lleol, creu cyfleoedd masnachol i awdurdodau lleol, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy eu gwahodd nhw i gynnig datrysiadau i heriau ar draws tair thema â blaenoriaeth:

 • cyflymu datgarboneiddio
 • gwella iechyd a lles dinasyddion y rhanbarth
 • cefnogi, gwella a thrawsffurfio cymunedau.

Er bod y rhain yn broblemau hirdymor y mae cyrff sector cyhoeddus yn ymdrin â nhw, maent wedi dod yn broblemau mwy brys oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Er enghraifft, mae cyfyngiadau lleol a chenedlaethol wedi peri cwestiynau newydd ynghylch sut rydym yn trefnu ein trafnidiaeth ac yn gwella ansawdd aer. Maent hefyd wedi cynyddu'r angen i ddod o hyd i ddatrysiadau newydd i helpu ein strydoedd mawr a chanolau trefi, sy'n wynebu problemau economaidd.

Digwyddiadau a gweithdai

Cyfres Gweithdy Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai i gefnogi ymgeiswyr sydd â diddordeb ac eisiau ystyried eu heriau. Byddwn hefyd yn eu cynorthwyo i wella eu ceisiadau gyda ni ac eraill ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dyddiadau gweithdai newydd ar gyfer 2il rownd y ceisiadau i’w cyhoeddi yn ystod haf 2021.

Rhagor o wybodaeth am y gyfres gweithdy

Cyllid a Chymorth i Heriau sy'n cael eu gyrru gan y Sector Cyhoeddus

Cynhaliwyd cyfarfod hysbysu i gyflwyno Cronfa Her CCR ar 18 Tachwedd 2020.

Gwyliwch recordiad o'r digwyddiad.

Ein hymchwil

Mae'r gronfa'n cynnwys darpariaeth o £2 miliwn ar gyfer gweithgareddau ymchwil, rheoli a gweithredol CIPR ac Y Lab, ar y cyd â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae'n gyfle i ymchwilwyr siapio a datblygu menter cronfa her drwy:

 • ddod â thystiolaeth berthnasol o gynlluniau tebyg o leoedd eraill
 • llywio polisïau ac arferion newydd
 • cymryd rhan yn nefnydd ymarferol yr ymchwil
 • cyfrannu at arloesi yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r ymchwil a'r ymgysylltu hwn yn adeiladu ar waith blaenorol aelodau CIPR a Y Lab, ac yn rhagweld cyfleoedd i'r dyfodol wrth i gronfeydd her chwarae rhan fwy mewn dulliau polisi o ran datblygiad economaidd ac arloesedd.  Bydd y Rhaglen yn arddangos ymhellach sut gall sefydliadau'r sector cyhoeddus fod yn gatalydd o ran arloesedd drwy ddulliau caffael arloesol.

Arloesi gyda'n gilydd

Drwy gydweithio gyda'r Tîm Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, byddwch yn:

 • edrych ar atebion arloesol i heriau economaidd lleol o bwys
 • teilwra datrysiadau i wella darpariaeth gwasanaethau lleol
 • fframweithiau caffael cyhoeddus 'newydd' a chreu marchnadoedd newydd
 • masnacheiddio datrysiadau i raddio a gwerthu
 • tyfu a datblygu cadwyni cyflenwi lleol.

Mynegwch eich diddordeb

Os oes gennych syniad am her neu os hoffech gymryd rhan yn y Gronfa Her, llenwch ffurflen Mynegi Diddordeb a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich her arfaethedig yn fanylach.

Events and workshops

We will be running a series of workshops to support interested applicants in thinking through their challenges and strengthening their applications.

New workshop dates for round 3 of applications to be announced in spring 2022.

For further information on the Challenge Fund, view at the recording from our briefing event.

Briefing Event Video

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y Gronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Accelerate

Nid yw arloesedd clinigol yn gysyniad newydd i Brifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae gan y ddau sefydliad hanes hir o gydweithio i ddarparu gwasanaethau o safon uchel drwy arloesedd.

Mae'r Bartneriaeth Arloesedd Clinigol yn fenter greadigol sydd yn anelu at ddarparu gwell gofal i gleifion a chreu cyfoeth yng Nghymru.

Clinical Innovation Partnership video

Bydd y Bartneriaeth yn un ffurfiol drwy Strategaeth Arloesedd Clinigol ac yn: 

 • sefydlu ffordd i gefnogi syniadau i wella gofal cleifion gan weithwyr clingol, academyddion a myfyrwyr 
 • darparu prosesau cadarn i gefnogi syniadau sy'n arwain at gynnyrch a gwasanaethau newydd 
 • adeiladu ar gyfarfodydd aml-ddisgyblaethol ac elfennau cefnogol eraill i gynghori, sbarduno a gwarchod syniadau arloesol o safon.

Bydd y bartneriaeth agos yn helpu datblygu ffyrdd arloesol i hybu agweddau o ofal clinigol fydd yn helpu cleifion ledled Cymru.

Yr Athro Keith Harding Deon Arloesedd Clinigol ac Arweinydd Clinigol ar gyfer Gwella Clwyfau C&V UHB

Drwy fanteisio ar gyfuno arbenigedd a gweithgaredd ymchwil, mae'r ddau sefydliad yn cydweithio i wella iechyd a lles drwy ddarparu buddion economaidd ehangach. 

Mae'r bartneriaeth yn anelu at daclo heriau iechyd sylweddol fel dementia sy'n gofyn am wybodaeth drylwyr o brosesau'r glefyd, diagnosis, triniaeth a materion gofal cymdeithasol. Mae cydweithio ac ymgysylltu gyda mentrau cenedlaethol yn rhan allweddol o'r strategaeth.

Astudiaethau achos

Bydd yr astudiaethau achos hyn yn canolbwyntio ar rai o'r meysydd lle mae ein harloesedd clinigol yn cael effaith bositif (cynnwys Saesneg yn unig).
Y Fest Cefnogi Tiwb Tracheostomi Newydd

Gwerthuso fest tracheostomi

Y fest a gynlluniwyd i wella arferion ffisiotherapi i alluogi cleifion tracheostomii gael eu cefn atynt ac adennill cryfder ar ôl triniaeth

The geko™ device

Treialu dyfais geko™ mewn cleifion COVID-19

Mae geko™ yn rhoi ysgogiad trydanol niwrogyhyrol di-boen i ran isaf y goes.

Falfiau allanadlu 3D wedi’u hargraffu - Enghraifft o ailbwrpasu cyfarpar er mwyn bodloni gofynion newydd.

Y GIG a pheirianwyr yn dod at ei gilydd i adeiladu canolfan

Mae'r prosiect dwy flynedd hwn yn dwyn ynghyd Softgel Solutions Ltd, Innotech Engineering, Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol

Llawdriniaeth rithwir wedi’i phersonoleiddio ar gyfer triniaeth arthritis pen-glin

Mae TOKA® yn brosiect cydweithredol rhwng 3D Metal Printing a’r Ganolfan Biomecaneg Orthopedig ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Cysylltu

Am wybodaeth bellach cofiwch gysylltu.

Partneriaeth Arloesedd Clinigol

@AccelerateCIA

European Regional Development Fund
European Regional Development Fund

Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yw cartref newydd Ewrop ar gyfer technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd y genhedlaeth nesaf.

Creative Economy

Economi Creadigol

Rydym yn gweithio gydag eraill i wneud Caerdydd yn brifddinas o greadigrwydd.

Mae'r Cyflymydd Cenedl Ddata yn fenter ar gyfer Cymru gyfan. Ei nod yw cyflymu’r broses o ddysgu, rhagweld a deall gwybodaeth gan asedau data amrywiol er mwyn cael effaith ar gymdeithas, iechyd a’r economi.

Drwy gyd-greu ar draws busnesau a phartïon eraill, nod Cyflymydd Cenedl Ddata Cymru yw ysgogi arloesedd o ran data a deallusrwydd artiffisial er mwyn creu datrysiadau, cynnyrch a rhaglenni newydd mewn clystyrau diwydiannol a gwasanaethau cyhoeddus allweddol. Mae hefyd am geisio cyfoethogi’r gronfa dalent o sgiliau yng Nghymru ym meysydd gwyddorau data a deallusrwydd artiffisial.

Gan weithio gydag ystod o sefydliadau preifat, cyhoeddus a thrydydd sector, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, mae'r tîm Cyflymydd Cenedl Ddata ledled Cymru i ffurfio a chyd-greu rhaglen fydd o’r budd mwyaf i Gymru a’r tu hwnt. Bydd y Cyflymydd Cenedl Ddata yn targedu twf cenedlaethol mewn busnesau, buddsoddiadau a sgiliau ym meysydd gwyddorau data a thechnoleg ddigidol.

Cyfleoedd

Bydd y Cyflymydd Cenedl Ddata yn canolbwyntio ar gyfleoedd a gynigir gan asedau data unigryw, galluoedd a’r potensial sydd gennym yng Nghymru mewn cysylltiad â’r meysydd her canlynol:

 • Arloesedd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus
  (Deallusrwydd, effeithlonrwydd, awtomatiaeth, penderfyniadau gwell, datrys problemau mewn ffordd ddatblygedig, personoli)
 • Iechyd a Lles (Meddygaeth, diagnosteg ac ymyriadau manwl, systemau gofal iechyd deallus, gofal cymdeithasol drwy ddeallusrwydd artiffisial)
 • Sero-net a’r Amgylchedd (Ynni a thrafnidiaeth, rheoli’r amgylchedd, economïau cylchol a gwyrdd, tai, technoleg amaethyddol)
 • Gweithgynhyrchu a Systemau’r Dyfodol (Ffatri’r dyfodol, deunyddiau uwch, cydnerthedd mewn cadwyni cyflenwi, gefeilliaid digidol, gweithgynhyrchu clyfar, technoleg amaethyddol)
 • Gwasanaethau Creadigol a Phroffesiynol
  (Cyfreithiol, technoleg ariannol, systemau busnes, cyfryngau cymdeithasol, systemau sy’n canolbwyntio ar bobl, a chyfathrebu).

Themâu trawsbynciol

 • Data, deallusrwydd a chymdeithas
 • Deallusrwydd artiffisial diogel, sicr a moesegol
 • Dadansoddeg y gweithlu a busnes
 • Dysgu peiriannol, deallusrwydd artiffisial a gwyddorau data

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm drwy ebostio support@dna.wales.

Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol

Infuse project logo with white text on red background

Rydym ni’n helpu gweithwyr y sector cyhoeddus i ddatblygu sgiliau a all gefnogi cymunedau, cyflymu datgarboneiddio a gwella iechyd a lles dinasyddion yng Nghymru fel rhan o raglen Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol (Infuse).

Ariennir y fenter £5.6 miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac fe’i harweinir gan Gyngor Sir Fynwy mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Y Lab - Labordy Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

EU flag and Welsh Government logo on blue background

Bydd y rhaglen tair blynedd yn cefnogi gweithwyr proffesiynol y sector cyhoeddus mewn awdurdodau lleol ar draws y Brifddinas-Ranbarth i gael mynediad at sgiliau, dulliau ac offer newydd sy'n gwella eu capasiti a'u gallu i arloesi.

Cyflwynir y rhaglen, sydd wedi’i gwreiddio mewn heriau bywyd go iawn, trwy dri 'Labordy' sydd â ffrydiau gwaith penodol:

 • Y Labordy Addasu – cynorthwyo swyddogion i gynllunio a darparu arbrofion sy'n profi atebion y gellir eu hehangu i broblemau ledled y rhanbarth.
 • Y Labordy Caffael - cynorthwyo swyddogion i ddysgu, datblygu a phrofi prosesau a dulliau newydd ar gyfer caffael cynhyrchion a gwasanaethau arloesol sy'n cynhyrchu gwell canlyniadau i bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau yn erbyn y ddau faes thematig.
 • Y Labordy Data - cynorthwyo swyddogion i gasglu, rheoli, dadansoddi, deall a gwneud defnydd mwy effeithiol o ddata wrth wneud penderfyniadau.

“Rydym ni’n falch iawn i fod yn bartner yn y prosiect amserol hynod angenrheidiol hwn. Mae yna ymdeimlad o frys i adeiladu ar y dysgu carlam gan COVID-19 i arloesi a thrawsnewid y modd y darperir gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol er mwyn cael gwell canlyniadau.”

Yr Athro Kevin Morgan Athro Llywodraethu a Datblygu

Carfan Alpha

Ym mis Mai 2021, 20 o weision cyhoeddus o saith awdurdod lleol yn ne Cymru oedd y garfan gyntaf i ddechrau ar raglen Infuse.

Bydd Carfan Alpha, fel y'u gelwir, yn derbyn tri mis o hyfforddiant a chefnogaeth o ran sgiliau, offer a dulliau newydd. Yn dilyn hyn ceir tri mis o hyfforddiant yn eu sefydliadau eu hunain wrth iddyn nhw fynd yn ôl i roi eu dysgu ar waith a helpu i newid dyfodol y ffordd y cyflwynir gwasanaethau cyhoeddus am flynyddoedd i ddod; gan ddatblygu arloesedd, sgiliau newydd a gwella eu gallu drwy ymdrin â heriau gwasanaeth cyhoeddus rhanbarthol gyda'i gilydd.

“Daw prosiect Infuse ar adeg pan fo angen y bobl orau un i'n cynrychioli a gwneud penderfyniadau arloesol ac ystyriol wrth inni wynebu’r heriau sydd o’n blaenau. Os yw’r flwyddyn hon wedi dysgu unrhyw beth i ni, mae wedi dangos ein bod yn gryfach pan fyddwn ni’n gweithio gyda’n gilydd ac mae Cyngor Sir Fynwy yn falch iawn i fod yn cydweithio gyda chyrff blaenllaw i gyflawni’r fenter hon i’r rhanbarth.”

Cynghorydd Peter Fox Arweinydd Cyngor Sir Fynwy

Infuse: y podlediad

Dr Jane Lynch sy'n cymryd golwg fanylach ar yr heriau cymdeithasol a wynebir yng Nghymru drwy siarad ag arbenigwyr blaenllaw mewn llywodraeth leol a'r sector cyhoeddus.

Listen to the Infuse podcast on Soundcloud.

Gwrandewch, hoffwch a thanysgrifiwch ar Soundcloud, Spotify ac Anchor.fm.

Pobl

Yr Athro James Lewis

Yr Athro James Lewis

Director of Y Lab

Email
lewisj78@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9874
Yr Athro Jane Lynch

Yr Athro Jane Lynch

Professor of Procurement

Email
lynchj2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6144
Yr Athro Kevin Morgan

Yr Athro Kevin Morgan

Athro Llywodraethu a Datblygu

Email
morgankj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6090

Cysylltu

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am brosiect Infuse ar Twitter a LinkedIn.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'n tîm i gael rhagor o wybodaeth am brosiect Infuse.

Innovative Future Services

National Software Academy

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer addysg peirianneg meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Mae ein partneriaeth strategol gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn rhoi pwyslais cryf ar ddatblygu sgiliau, llwybrau gyrfa a chreu cyfleoedd i raddedigion sydd â manteision i'r ddau sefydliad.

Wedi'i lansio ym mis Gorffennaf 2019, mae'r bartneriaeth yn ategu nodau strategol y naill sefydliad fel y llall, yn enwedig o ran datblygu cyfleoedd i gynhyrchu incwm ymchwil, partneriaethau sydd o fudd i’r ddau sefydliad, lleoliadau gwaith i fyfyrwyr a staff, a recriwtio graddedigion. Ar ben hynny, bydd y sgiliau a’r adnoddau ar draws y Brifysgol yn ategu nodau strategol allweddol ONS o ran arloesi a chwyldroi’r defnydd o ddata er budd y cyhoedd a datblygu sgiliau ei staff.

Fel dau o'r cyflogwyr mwyaf yn y rhanbarth, rydym wedi ymrwymo i greu effaith gymdeithasol ac economaidd trwy ein partneriaeth strategol gyda'r ONS, oherwydd ymdeimlad cryf o le a chenhadaeth ddinesig.

Nodau ac amcanion

Mae ein partneriaeth yn canolbwyntio ar 5 thema strategol allweddol:

Gwyddorau Data: Cydweithio i ddatblygu rhaglen gyfannol o weithgaredd ar gyfer gwyddor data, ystadegau ac arloesedd data, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd ac ONS, ac i Gaerdydd a De Cymru gael ei ystyried yn gartref i wyddor data a pholisi cyhoeddus.

Deallusrwydd Economaidd: cynorthwyo ONS i fynd i'r afael â'r materion allweddol yn economi'r DU a gwella gallu economaidd; gwneud defnydd effeithiol o ystadegau, arbenigedd a ffynonellau data ONS ar faterion sy'n ymwneud â mesur yr economi a chasglu a chyflwyno data economaidd ar gyfer y DU, a; cynyddu nifer yr academyddion a'r myfyrwyr sy'n defnyddio ac yn nodi ystadegau economaidd ONS.

Heneiddio'n Iach: cynorthwyo i ddod ag academyddion Caerdydd ynghyd sydd ag arbenigedd yn y maes hwn o Sefydliadau Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl a Sefydliadau Ymchwil Dementia yn ogystal â'r Gwyddorau Cymdeithasol; cyflwyno ffyrdd i alinio gweithgaredd cydweithredol gyda'r ONS ar heneiddio'n iach, mentrau a rhaglenni, gan gynnwys cymryd rhan gyda sefydliadau eraill fel GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Prifysgol.

Effaith Ranbarthol: cefnogi arloesedd rhanbarthol wrth helpu i ddatgloi'r sector cyhoeddus fel ased sylweddol yng Nghymru a thrwy fentrau rhanbarthol eraill sy'n gysylltiedig â'r agenda polisi cyhoeddus ehangach; i weithio ar y cyd ag ONS i symud o arsylwi i ateb y cwestiynau mawr trwy gysylltu data gyda'i gilydd yn well.

Sgiliau ac Addysg: cynyddu cyfnewid gwybodaeth ar draws ONS a Phrifysgol Caerdydd gyda mwy o gyd-greu a chydleoli trwy fecanweithiau ffurfiol fel secondiadau, lleoliadau, recriwtio, aelodaeth o fyrddau cynghori a phwyllgorau yn ogystal â meithrin perthnasoedd anffurfiol a rhannu gwybodaeth; darparu piblinell dalent ar gyfer ONS a hyfforddiant a datblygiad ar gyfer staff a myfyrwyr presonnol ONS.

Arweinwyr thema

Mae'r academyddion canlynol yn helpu i lywio a datblygu cyfleoedd ar y cyd â chymheiriaid ONS.

Rôl / ThemaArweinwyr thema Prifysgol CaerdyddYsgol/SefydliadArweinwyr thema ONS
Cyd-gadeiryddPaul Harper

Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data / Mathemateg

Kate Davies

Dirprwy Gyd-gadeirydd

Jon GillardMathemategCraig McLaren

Gwyddorau Cymdeithasol/SPARK

Chris Taylorsbarc | sparkEd Dunn

Datblygu Busnes

Julie Gwilliam

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Tom Carr

Themâu strategol

Rôl / ThemaArweinwyr thema Prifysgol CaerdyddYsgol/SefydliadArweinwyr thema ONS

Gwyddorau Data

Padraig Corcoran

Crispin Cooper

Computer Science & Informatics

Daearyddiaeth a Chynllunio

Jasmine Grimsley

Yanitsa Scott

Deallusrwydd Economaidd

Melanie Jones

Maggie Chen

Busnes

Mathemateg

Ed Palmer

Richard Heys

Heneiddio’n Iach

Andrew Lawrence

Kelly Morgan

Seicoleg

Gwyddorau Cymdeithasol

David Ainslie

Angele Storey

Effaith Ranbarthol

Rhys Davies

James Lewis

WISERD/Gwyddorau Cymdeithasol

Y Lab/ Gwyddorau Cymdeithasol

Craig McLaren

Kate Davies

Addysg a Sgiliau

Andreas Artemiou

Patrick W.Saart

Mathemateg

Busnes

Jasmine Kelly

Mandy Beasley

Rheolwr y Bartneriaeth

Audra SmithGwasanaethau Ymchwil ac ArloesiRachel Adams

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau ynghylch y bartneriaeth, cysylltwch â Rheolwr Partneriaeth y Brifysgol,

Audra Smith:

SmithA77@caerdydd.ac.uk

02922 510554.

Audra Smith

Strategic partnerships manager

View of front of Welsh Wound Centre from side angle

Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru

Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru (WWIC) yw’r ganolfan gwella clwyfau genedlaethol gyntaf yn y byd ac mae’n gyfleuster blaenllaw o ran arloesi clinigol yng Nghymru.

Y_Lab_CU

Y Lab

Y Lab yw labordy arloesi gwasanaethau cyhoeddus Cymru, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd.