Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion Cyngor 22 Tachwedd 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2023 am 10.00 yn ystafell 2.25 a 2.26 y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr.

Yn Bresennol:  Patrick Younge (Cadeirydd), Yr Athro Wendy Larner [Cofnodion 2168-2185 2168-2185], Angie Flores Acuña, Judith Fabian, Yr Athro Dame Janet Finch [Cofnodion 2168-2185], Christopher Jones [Cofnodion 2168-2185 2168-2179], Jan Juillerat [Cofnodion 2168-2185 2168-2184], Yr Athro Urfan Khaliq [Cofnodion 2168-2180], Jeremy Lewis, Deio Owen, Dr Juan Pereiro Viterbo, Yr Athro Stephen Riley, David Selway, John Shakeshaft [Cofnodion 2168-2185 2168-2185], Yr Athro Damian Walford Davies, Dr Robert Weaver [Cofnodion 2168-2185 2168-2184], Dr Catrin Wood, Jennifer Wood ac Agnes Xavier-Phillips [Cofnodion 2168-2185].

Yn Bresennol: Katy Dale [Ysgrifennydd y cofnodion], Tom Hay [o Gofnod 2180], Rashi Jain, Julie-Anne Johnston, Sian Marshall, Sue Midha [o Gofnod 2183], Claire Morgan, Osaro Otobo, Claire Sanders, Laura Sheridan [Cofnodion 2183-2184], Yr Athro Roger Whitaker a Darren Xiberras.

2168 Croeso a materion rhagarweiniol

Croesawyd pawb i'r cyfarfod.

2169 Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Dr Pretty Sagoo a Suzanne Rankin. Cadarnhawyd bod digon yn y cyfarfod i greu cworwm

2170  Datgan buddiannau

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau’r pwyllgor o’u dyletswydd i ddatgelu unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

2171 Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfodydd y Cyngor a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2023 (22/858C) ac 20 Medi 2023 (23/266C) fel cofnod gwir a chywir ac fe'u cymeradwywyd i gael eu llofnodi gan y Cadeirydd.

2172 Materion yn Codi

Derbyniwyd a nodwyd papur 23/263C, 'Materion yn Codi'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

Nodwyd

2172.1 o ran Cofnod 2128.9, efallai y bydd angen dod â’r llinell amser ar gyfer adolygu Grant Bloc Undeb y Myfyrwyr ymlaen, er mwyn caniatáu i hyn gael ei weithredu ar gyfer y gyllideb nesaf a chyda'r swyddogion sabothol presennol sydd mewn swydd o hyd; eglurwyd y byddai unrhyw ddiwygiadau i'r Grant Bloc yn cael eu cynnwys yn y gyllideb; [golygwyd].

2173 Cyfansoddiad ac Aelodaeth

Derbyniwyd papur 23/265, 'Cyfansoddiad ac Aelodaeth y Cyngor'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

Nodwyd

2173.1 bod yr Is-Ganghellor wedi gofyn i'r Rhag Is-Ganghellor Rhyngwladol gael ei ychwanegu fel swyddog y Cyngor, yn unol â'r Rhag Is-Ganghellor thematig eraill.

Penderfynwyd

2173.2 i'r Rhag Is-Ganghellor Rhyngwladol gael ei ychwanegu fel swyddog i’r Cyngor.

2174 Eitemau gan y Cadeirydd

Derbyniwyd papur 23/267C, 'Gweithredu’r Cadeirydd ers y Cyfarfod Diweddar'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

Nodwyd

2174.1  bod diolch yn cael ei estyn i bawb sy'n ymwneud â'r Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth; dylid rhannu fersiwn electronig o'r llyfryn gyda'r Cyngor os yn bosibl;

2174.2 bod cyfarfod diweddar o ChUW wedi trafod fformat a defnydd Llysoedd mewn sefydliadau yng Nghymru; roedd cyfle i'r Brifysgol nodi pa fecanweithiau fyddai'n disodli'r Llys fel rhan o'r Sgwrs Fawr;

2174.3 bod y Cadeirydd wedi cymeradwyo nifer o benodiadau i Bwyllgorau, gan gynnwys penodi Suzanne Rankin i'r Pwyllgor Taliadau;

2174.4 bod recriwtio ar gyfer aelodau lleyg ar gyfer y Cyngor a'r Pwyllgor Archwilio a Risg ar y gweill; bwriad oedd adeiladu cronfa o ddarpar ymgeiswyr ar gyfer gweithgareddau recriwtio yn y dyfodol hefyd.

2175 Adroddiad Yr Is-ganghellor i'r Cyngor

Derbyniwyd ac ystyriwyd papurau 23/281C, 'Adroddiad yr Is-Ganghellor i'r Cyngor' a 23/257CR 'Rhagolwg Ariannol Ch1'. Siaradodd yr Is-ganghellor am yr eitem hon.

Nodwyd

2175.1 bod yr Is-Ganghellor newydd yn diolch am y croeso cynnes ers iddynt ddechrau yn y swydd a'r ymgysylltiad cadarnhaol â'r Sgwrs Fawr;

2175.2 roedd llawer iawn o waith yn mynd rhagddo hefyd i symud ymlaen â'r Broses Gynllunio Integredig (IPP) ac asio'r sgyrsiau gweledigaethol uchelgeisiol gyda'r ffordd y cynlluniodd ac y chyllidebodd y Brifysgol ar gyfer 2024/25;

2175.3 bod yr adroddiad yn gofyn am drosi portffolio Rhag Is-Ganghellor o 0.5 FTE (a gynhelir ochr yn ochr â rôl Rhag Is-Ganghellor y Coleg) yn rôl llawn amser a phenodi'r Athro Allemann yn y rôl hon am ail dymor tan fis Rhagfyr 2026; byddai'r rôl yn adolygu partneriaethau strategol, recriwtio myfyrwyr a gweithgarwch rhyngwladol y Brifysgol i ddatblygu strategaeth gydlynol gydag eglurder ar flaenoriaethau yn y dyfodol; byddai angen gweithio gyda'r Rhag Is-Ganghellor thematig arall hefyd er mwyn cyd-fynd â'r mannau ymchwil ac addysg;

2175.4 bod data cymharydd ar gyfer yr arolwg staff yn fuddiol ond ei bod yn parhau i fod yn bwysig gosod targedau er mwyn sicrhau nad oedd hunanfodlonrwydd mewn meysydd lle y cyrhaeddwyd y meincnod neu y rhagorwyd arnynt; nodwyd nad oedd amcanion yr Is-Ganghellor wedi'u gosod eto ond rhagwelwyd y byddai hynny'n cynnwys elfen o newid diwylliannol;

Rhagolwg C1

2175.5 [hepgorwyd];

2175.6 bod dirywiad [ffigurau wedi'u golygu] mewn ceisiadau myfyrwyr Tsieineaidd ar y pwynt presennol yn y cylch, gyda PGT i lawr [ffigurau wedi'u golygu] ac UG i lawr [ffigurau wedi'u golygu]; roedd effaith hyn ([ffigurau wedi'u golygu]) yn adlewyrchu effaith niferoedd myfyrwyr rhyngwladol ar incwm; er yn gynnar yn y cylch, roedd hyn hefyd yn nodi newid yn y farchnad myfyrwyr rhyngwladol ac roedd angen i'r Brifysgol adolygu effaith y sifftiau sectorol hyn a lliniaru posibl; nodwyd y gallai polisi'r llywodraeth ganolog gael effaith yma hefyd ond ei fod heb ragweld y byddai unrhyw blaid wleidyddol yn y dyfodol yn diwygio swm y cyllid i'r sector yn sylweddol;

2175.7 y cadarnhawyd bod y Brifysgol wedi defnyddio asiantau recriwtio ac roedd angen i'r Brifysgol sicrhau ei bod yn rhagweithiol yn y maes hwn;

2175.8  bod llawer iawn o waith wedi'i wneud i fynd i'r afael â materion prosesu derbyniadau a nodwyd yn y flwyddyn academaidd flaenorol ond bod angen i'r Brifysgol adolygu ei modelu ariannol o hyd;

2175.9  nodwyd y byddai Colegau yn berchen ar dargedau recriwtio myfyrwyr ar gyfer blynyddoedd yn y dyfodol; awgrymwyd y gallai un perchennog sy'n gyfrifol am gyflawni weithio'n fwy effeithiol;

2175.10 bod yr Is-Ganghellor, o'r rhagolwg hwn, wedi penderfynu:

.1  y byddai llinellau adrodd y Coleg yn cael eu diwygio i sicrhau tîm cyllid mwy integredig ar draws y sefydliad cyfan;

.2  [hepgorwyd];

.3  y byddai adolygiad o wariant CapEx am y flwyddyn, i benderfynu a allai unrhyw wariant gael ei ddal neu ei ohirio;

.4   bod gwaith ar y gweill mewn perthynas â'r IPP a TOM, i helpu i nodi newidiadau strwythurol a gweithredol posibl;

2175.11 [hepgorwyd];

2175.12 y nodwyd y byddai newid diwylliannol a bod ymrwymiad i mewn yn hollbwysig yma; roedd perygl o amgylch blinder newid ac angen meithrin diwylliant o ymdrechu'n gyson i fod yn well;

2175.13 nad oedd y Brifysgol yn bwriadu dileu ei dangosyddion perfformiad allweddol ynghylch perfformiad tablau cynghrair, gan y nodwyd bod cydberthynas rhwng recriwtio myfyrwyr rhyngwladol a lleoli yn y 100 prifysgol orau;

2175.14 y byddai deiliaid y gyllideb yn gyfrifol am benderfynu ar eu meysydd blaenoriaeth eu hunain; fodd bynnag, byddai gan rai meysydd gyfrifoldeb ar y cyd (e.e. gwelliannau o ran sgoriau ACF);

2175.15 yr atgoffwyd y Cyngor o'r angen i gynnal ymgysylltiad ac ewyllys da staff tra bod sgyrsiau anodd yn cael eu cynnal.

Penderfynwyd

2175.16 cymeradwyo'r argymhelliad bod yr Athro Allemann yn cynnal elfen ryngwladol y portffolio ar sail amser llawn am ail dymor (tan 31 Rhagfyr 2026) a bod ganddo'r teitl Rhag Is-Ganghellor Rhyngwladol.

2176 Adroddiad Diweddaru DPA

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/135C, 'Papur dangosyddion perfformiad allweddol 2023-24.' Siaradodd yr Is-ganghellor am yr eitem hon.

Nodwyd

2176.1 ei bod yn bwysig ystyried cynnwys ysgolion Cymraeg, colegau a phartneriaid addysg mewn perthynas â dangosydd perfformiad allweddol 8;

2176.2 bod canlyniadau cychwynnol y Sgwrs Fawr wedi nodi pwysigrwydd Cenhadaeth Ddinesig a byddai angen ystyried sut y gellid integreiddio hyn mewn gwaith bob dydd;

2176.3  y gallai metrig yn y dyfodol o amgylch partneriaethau strategol ganolbwyntio ar ganlyniadau'r partneriaethau hyn, yn hytrach na nifer ohonynt yn unig;

2176.4 bod y dangosydd perfformiad allweddol o ran canran y myfyrwyr o dramor cyn cyfnod yr Is-Ganghellor a Chadeirydd y Cyngor presennol; pwysleisiwyd pwysigrwydd staff a myfyrwyr rhyngwladol o safbwynt amrywiaeth a diwylliannol.

2177 Cofrestr Risgiau

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/125HC 'Adroddiad ar y Gofrestr Risgiau Strategol'. Siaradodd yr Is-ganghellor am yr eitem hon.

Nodwyd

2177.1 [hepgorwyd];

2177.2 [hepgorwyd];

2177.3 [hepgorwyd];

2177.4 [hepgorwyd];

2177.5 [hepgorwyd];

2177.6 [hepgorwyd];

2177.7 [hepgorwyd].

Penderfynwyd

2177.8 cymeradwyo'r Gofrestr Risgiau;

2177.9  i nodi pryderon y Cyngor ynghylch ystâd yr Ysgol Deintyddol ac i'r Is-Ganghellor gofio’r rhain.

2178 Adroddiad gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/280, ‘Adroddiad Llywydd Undeb y Myfyrwyr’. Siaradodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr am yr eitem hon.

Nodwyd

2178.1 bod Wythnos y Glas wedi mynd yn dda, ac roedd Undeb y Myfyrwyr wedi gweithredu ar adborth o flynyddoedd blaenorol i deilwra digwyddiadau i ddemograffeg benodol; bu cydweithio da ar draws y Brifysgol, gan gynnwys gyda'r Tîm Bywyd Preswylfeydd, a gweithgareddau i annog myfyrwyr i gwrdd â'r bobl eraill newydd yn eu llety;

2178.2 bod yr adroddiad hefyd yn cynnwys diweddariadau o waith swyddogion yr ymgyrch;

2178.3 bod nifer fawr o ymholiadau wedi bod i'r Tîm Cyngor i Fyfyrwyr yn ymwneud â thai;

2178.4 bod yr Is-Ganghellor wedi cael ei groesawu i Undeb y Myfyrwyr i drafod y Sgwrs Fawr gyda myfyrwyr;

2178.5 bod yr adroddiad yn cynnwys diweddariad ar weithgareddau UMCC a fyddai'n dod yn nodwedd barhaol o'r adroddiad; nodwyd bod y Brifysgol yn gwneud pethau'n dda yn gyffredinol ond bod materion wedi'u nodi (a materion rheolaidd oedd y rhain yn aml) a oedd angen eu hadolygu; roedd canfyddiad bod materion Iaith Gymraeg i'w datrys gan siaradwyr Cymraeg; nodwyd yr awgrym o neuaddau preswyl Cymraeg ac roedd y Cyngor yn awyddus i weld rhagor o dystiolaeth o'r ymgynghoriad;

2178.6 bod presenoldeb da wedi bod mewn digwyddiad diweddar ym Mharc y Mynydd Bychan gan fod hyn wedi'i amserlennu'n ffurfiol a bod hyn yn cael ei ystyried ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol;

2178.7 bod trafodaeth yn cael ei chynnal ar densiynau cyfredol ynghylch gwrthdaro y Dwyrain Canol; roedd rhai myfyrwyr wedi mynd â’u pryderon at Undeb y Myfyrwyr ac roedd adroddiadau dienw o fyfyrwyr yn teimlo y byddent mewn perygl pe byddent yn hyrwyddo eu crefydd; cymerwyd rhagofalon cyn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ddydd Iau 23 Tachwedd ond y gobaith oedd na fyddai'r rhain yn angenrheidiol; roedd datganiad yn cael ei ddarllen ar ddechrau'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o'r dyletswyddau cyfreithiol yn y maes hwn; cyfathrebiadau mwy cyffredinol byddai hefyd yn cael eu rhannu gyda staff a myfyrwyr a pharhaodd y Brifysgol i nodi y byddai cefnogaeth yn cael ei chynnig i bawb yr effeithir arnynt gan y digwyddiadau.

2179 Diweddariad Profiad Myfyrwyr

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/268C, 'Diweddariad ar Addysg a Gwella Profiad Myfyrwyr'. Siaradodd y Rhag Is-ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr am yr eitem hon.

Nodwyd

2179.1 [golygwyd rhan]; Llongyfarchodd y Cyngor bawb ar y gwaith caled a wnaed i ddatrys materion MAB; nodwyd na ddylid rhannu'r ffigurau uchod;

2179.2 bod manylion ar ganlyniadau arolwg ACF 2023 wedi cael eu rhannu yn y Diwrnodau Datblygu ym mis Medi 2023 ac roedd yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar yr ymateb i'r canlyniadau;

2179.3 bod y Brifysgol hefyd yn dechrau edrych ymlaen at ACF 2024 a fyddai'n agor ym mis Ionawr 2024; roedd hyn yn cyfyngu ar yr amser oedd ar gael i weithredu ar ganlyniadau 2023 a mynd i'r afael â'r materion a nodwyd;

2179.4 bod nifer o welliannau o'r portffolio bellach yn cael eu gweld, yn enwedig o gwmpas y prosiect Llwyddiant i Bawb; roedd llawer iawn o waith hefyd wedi bod yn ymwneud ag asesiadau a chytunwyd ar achos busnes a fyddai'n creu un broses;

2179.5 nad oedd unrhyw wallau o ran canlyniadau graddau a oedd yn braf o ystyried materion ynghylch MAB; roedd pryder parhaus ynghylch nifer y newidiadau hwyr i'r canlyniadau ar ôl byrddau arholiadau a oedd yn cael eu hadolygu;

2179.6 bod yr adroddiad, a adolygwyd ochr yn ochr â'r Adroddiad Ansawdd Blynyddol a'r adroddiad gan y Senedd, yn awgrymu bod prosesau ar waith ond bod materion yn parhau i fod ynghylch darparu profiad myfyrwyr; roedd gwaith i'w wneud i adolygu sut y gellid defnyddio prosesau ansawdd academaidd cryf y Brifysgol i ddarparu rhybuddion cynnar ynghylch profiad gwael myfyrwyr a'u diwygio er mwyn caniatáu gwella;

2179.7 bod trafodaeth yn cael ei chynnal ar y rôl y gallai'r Cyngor ei chwarae wrth helpu i gyfeirio gwaith a chanolbwyntio yn y maes hwn ac y byddai rôl yn y darn diwylliannol ehangach (e.e. sut beth oedd profiad da, ac addysgu, i fyfyrwyr, academydd Caerdydd)) o fudd mwyaf, tra bod y gwaith gweithredol yn cael ei wneud ar lefel rheoli.

Gadawodd Chris Jones y cyfarfod ar ddiwedd yr eitem hon.

2180 Cyflwyniad Rhag Is-Ganghellor Coleg AHSS

Derbyniwyd ac ystyriwyd adroddiad llafar gan Rhag Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Nodwyd

2180.1 nad oedd pynciau'r celfyddydau a'r dyniaethau efallai yn cael eu hystyried fel rhai angenrheidiol yn academaidd gyda'r llywodraeth bresennol ond eu bod yn bwysig i wneud synnwyr o'r byd a'i ddeall a dod â llawenydd a chyfoethogi;

2180.2 bod y Coleg wedi cynhyrchu incwm o £170miliwn yn 2022/23 a oedd yn cyfrif am dros chwarter cyfanswm incwm y Brifysgol; ar gyfer 2023/24 daeth dros hanner y cyfraniad o ddwy ysgol yn unig;

2180.3  tua 12mil oedd y corff myfyrwyr presennol, y mwyaf a fu erioed;

2180.4 bod y Coleg eisoes wedi gwneud gwaith mewn perthynas â'r cyd-destun ariannol ac wedi gwneud rhai gwelliannau, gan gynnwys rhesymoli ac ailddilysu portffolios ac offrymau; roedd hyn wedi arwain at ddileu 200 o 660 o raglenni a chael gwared ar ddewisiadau modiwlau ffug (h.y. lle nad oedd myfyrwyr yn gallu dewis modiwlau oherwydd gwrthdaro); roedd canlyniadau eraill o'r gwaith hwn yn cynnwys dull strategol at recriwtio staff a myfyrwyr, ochr yn ochr â ffigurau derbyn realistig, adolygiad o fasnacheiddio, a gwaith i nodi o'r Coleg a allai fod ymgorffori drwyddi draw;

2180.5 bod y Coleg wedi ychwanegu gwerth trwy osod cyfrifoldeb dinesig a chymdeithasol wrth wraidd heriau lleol a byd-eang ac o fewn addysgu ac ymchwil; enghraifft o hyn oedd ffoaduriaid a archwiliwyd o onglau gwahanol ar draws y Coleg (e.e. cyrhaeddiad addysg mewn gwyddorau cymdeithasol, gwaith pro-bono yn y gyfraith neu naratifau mewn newyddiaduraeth);

2180.6 bod gan y Coleg ymdeimlad cryf o gysoni a'i fod wedi sefydlu Deon Cyswllt ar gyfer Rhaglenni Trawsgolegol; bu mwy o effaith yma gan MAB nag mewn colegau eraill ac roedd hyn yn adlewyrchu'r sector;

2180.7 bod y Coleg wedi perfformio'n dda o ran sgoriau, gyda nifer o ddisgyblaethau yn y 100 uchaf ar gyfer QS;

2180.8 bod y Coleg yn gweithio ar y cyd ar draws y sefydliad a bod hefyd yn cyfrannu at waith yng Nghymru;

2180.9 bod Ysgolion y Gyfraith a Gwleidyddiaeth a Busnes yn cyfrif am tua 40% o ddychweliad ACF y Coleg ac felly wedi cael effaith fawr ar y canlyniadau; roedd gwaith pro-bono yn Ysgol y Gyfraith wedi cael derbyniad da gan fyfyrwyr ac roedd gwaith wedi'i wneud i droi hwn yn glinig;

2180.10 mai'r bygythiadau allweddol oedd:

.1 cydbwysedd niferoedd myfyrwyr;

.2 profiad myfyrwyr, gyda 5 pwnc yn weddill ar restr wylio CCAUC; roedd themâu cyffredin ar draws y rhain (e.e. carfanau mawr a'r pwysau a roddodd hyn ar feithrin ymdeimlad o hunaniaeth) ond hefyd faterion sy'n benodol i'r pwnc ynghylch asesu ac arddulliau addysgu;

.3 i ba raddau y gellir cyflawni targedau cyfraniadau, yn enwedig o ystyried anwadalwch marchnadoedd recriwtio myfyrwyr a'r effeithiau geowleidyddol i'r farchnad; byddai arallgyfeirio recriwtio myfyrwyr yn helpu i leddfu'r pwysau ar ysgolion mwy i gyfrannu at incwm y Coleg ac felly'n helpu i ledaenu risg;

.4  materion ystadau, lle roedd adeiladau wedi cael eu hatgyweirio heb eu cynnal a chadw ac ardaloedd lle roedd yr adeiladau wedi tyfu’n fwy na’r ystâd;

2180.11  cafwyd nifer o gyfleoedd hefyd fel:

.1  y gallu i ddatblygu hunaniaeth ddeallusol a chydlyniant y Coleg ymhellach a gwerth cyhoeddus y gwaith hwn;

.2  ehangder y disgyblaethau deallusol sy'n caniatáu ar gyfer mwy o USPs a throsoledd;

.3  twf mewn incwm ffioedd ac yn y defnydd o sbarc I spark;

.4 awydd cryf am newid yn y Coleg;

2180.12 bod Undeb y Myfyrwyr wedi gweld gwelliant yn yr adborth gan fyfyrwyr mewn perthynas â'r Coleg a oedd yn braf;

2180.13 roedd hynny'n rhywfaint o wrthwynebiad i newid oherwydd pryderon ynghylch llwyth gwaith ac felly roedd yn bwysig asesu pa waith y gellid dod i ben; roedd ymdeimlad o berchnogaeth dros newid o fewn yr ysgolion, er bod rhai wedi cael newidiadau o ran arweinyddiaeth a oedd wedi effeithio ar gysondeb negeseuon;

2180.14 cafwyd cyfle i rannu arferion gorau o'r Coleg gydag eraill.

Gadawodd yr Athro Urfan Khaliq y cyfarfod.

2181 Safbwynt y Myfyrwyr - Ymateb y Brifysgol

Cyflwynwyd ac ystyriwyd papur 23/228, 'Ymateb i Safbwyntiau Myfyrwyr 2023’. Siaradodd y Rhag Is-ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr am yr eitem hon.

Nodwyd

2181.1 ei bod yn ofyniad CCAUC i ddangos deialog flynyddol rhwng Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol;

2181.2  bod yr adroddiad yn cynnwys gwaith a wnaed i ymateb i Farn Myfyrwyr blaenorol; roedd angen hyrwyddo'r gweithgaredd hwn yn well o fewn y sefydliad;

2181.3 bod y materion ynghylch tai wedi'u trafod mewn cyfarfod partneriaeth diweddar ac roedd yn braf gweld y gwaith a'r ddeialog parhaus;

2181.4 y byddai'r tair Barn ac ymateb Myfyrwyr yn eiddo i dîm neu bwyllgor penodol er mwyn sicrhau llywodraethu a goruchwylio.

Penderfynwyd

2181.5 cymeradwyo'r ymateb i Farn Myfyrwyr 2023.

2182 Adroddiad Ansawdd Blynyddol

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/277, 'Adroddiad Ansawdd Blynyddol 2022-23'. Siaradodd y Rhag Is-ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr am yr eitem hon.

Nodwyd

2182.1  bod yr adroddiad yn cwmpasu blwyddyn academaidd 2022-23 ac yn rhoi trosolwg o system ansawdd academaidd a gweithrediad y Brifysgol, gan gynnwys gwelliannau yn y maes hwn; roedd yn ofynnol i'r adroddiad roi sicrwydd i CCAUC;

2182.2 cadarnhaodd yr adroddiad fod safonau dyfarniadau yn cael eu gosod a'u cynnal yn briodol a bod gwaith ar y gweill i wella profiad y myfyrwyr;

2182.3 bod effeithiau MAB wedi golygu oedi wrth gynhyrchu rhywfaint o ddata, sef o gwmpas canlyniadau gradd a'r bwlch dyfarnu; roedd penawdau anffurfiol yn nodi gostyngiad bach mewn canlyniadau gradd i lefelau cyn-covid, fel y gwelir ar draws y sector, a bod y bwlch dyfarnu BME yn lleihau, ac eithrio myfyrwyr cartref Du; byddai'r data hwn yn cael ei rannu gyda'r Cyngor ar ôl ei gynhyrchu;

2182.4 y byddai'r Cyngor yn croesawu sesiwn ar y bwlch dyfarnu;

2182.5 nad oedd arholwyr allanol wedi codi unrhyw bryderon ynghylch safonau academaidd;

2182.6  roedd gwaith da wedi'i wneud ynghylch defnyddio AI wrth ddysgu ac addysgu ac roedd arweiniad yn cael ei ddatblygu;

2182.7  y rhagwelwyd y byddai'r ymgynghorydd allanol ar gyfer safonau academaidd yn cynnig cyngor ar arferion gorau yn y sector;

2182.8 bod niferoedd llên-ladrata wedi lleihau a oedd yn braf; roedd yna ddychwelyd at arholiadau traddodiadol heb eu gweld a allai gyfrif am rywfaint o'r mudiad.

Penderfynwyd

2182.9  cymeradwyo'r Adroddiad Ansawdd Blynyddol ar gyfer 2022-23;

2182.10  cadarnhau bod yr adroddiad yn cael ei ddefnyddio fel sail ar gyfer cyflwyno'r datganiadau sicrwydd gan y Cyngor i CCAUC sy'n ymwneud â safonau academaidd ac ansawdd profiad y myfyrwyr.

2183 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Risgiau i'r Cyngor

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/252CR, 'Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Risg 2022-23'. Siaradodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg am yr eitem hon.

Nodwyd

2183.1 bod y Pennaeth Archwilio Mewnol a'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol wedi ymuno â'r cyfarfod;

2183.2 bod yr adroddiad yn adlewyrchu'r flwyddyn academaidd flaenorol; roedd hon wedi bod yn flwyddyn anodd oherwydd ymddiswyddiad y Cadeirydd, aelod lleyg a'r Pennaeth Archwilio Mewnol; bu cyfnod o absenoldeb hefyd yn y rôl fel rheolwr risg a oedd wedi gohirio dilyniant rhywfaint o waith;

2183.3 bod pethau cadarnhaol i'w nodi hefyd, gan gynnwys gwaith ar fapio'r fframwaith rheoli mewnol i nodi meysydd i'w gwella ac adolygiad o'r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn erbyn y Fframwaith Ymarfer Proffesiynol Rhyngwladol (IPPF), yr oedd wedi bodloni ym mhob egwyddor ond 2;

2183.4 roedd cyfarfod agoriadol y Cyd-bwyllgor Archwilio a Risg a Chyllid ac Adnoddau wedi cael ei gynnal ac wedi mynd yn dda;

2183.5 bod y Pwyllgor wedi cyfarfod sawl gwaith, gan gynnwys nifer o gyfarfodydd arbennig; roedd un o'r cyfarfodydd hyn wedi ystyried cyflwyno'r gwasanaeth archwilio mewnol yn y dyfodol a daeth i'r casgliad y dylid cadw hyn yn fewnol.

2184 Barn Flynyddol yr Archwilwyr Mewnol

Cyflwynwyd ac ystyriwyd papur 23/244HC, 'Barn Flynyddol yr Archwilwyr Mewnol 2022-23/244HC'. Siaradodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg a’r Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

Nodwyd

2184.1 [hepgorwyd];

2184.2 [hepgorwyd];

2184.3 [hepgorwyd]

.1 [hepgorwyd];

.2 [hepgorwyd];

.3 [hepgorwyd];

2184.4 [hepgorwyd];

2184.5 [hepgorwyd];

2184.6 [hepgorwyd];

2184.7 [hepgorwyd];

2184.8 [hepgorwyd];

2184.9  [hepgorwyd];

2184.10  [hepgorwyd].

Penderfynwyd

2184.11 cymeradwyo'r Farn Archwilio Mewnol Flynyddol;

2184.12 i gadarnhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio ag adran 139 o'r Cod Rheoli Ariannol.

Gadawodd Laura Sheridan (Pennaeth Archwilio Mewnol Dros Dro), Jan Juillerat a Dr Robert Weaver y cyfarfod.

2185 Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/253CR, 'Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 31 Gorffennaf 2023'. Siaradodd y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon.

Nodwyd

2185.1 bod KPMG wedi cadarnhau y gellid llofnodi'r cyfrifon terfynol;

2185.2 bod y cyfrifon terfynol wedi nodi gwarged o £28.9miliwn, gyda diffyg gweithredu cyfunol sylfaenol o £12.7miliwn; roedd hyn yn cynnwys addasiad ar gyfer cyfansoddi, addasiad pensiwn mawr, £6miliwn o golledion buddsoddi a £4miliwn o namau adeiladu;

2185.3 bod addasiadau pensiwn yn ystumio'r gwir ddarlun, gan guddio'r sefyllfa weithredol diffyg ac awgrymu swm mawr o arian sydd ar gael i'w wario; nodwyd y gwaith caled a wnaed i leihau'r diffyg;

2185.4 roedd pryder parhaus wedi'i drafod yn y Cyd-bwyllgor; er ei bod yn cael ei gadarnhau fel pryder parhaus, roedd angen i'r Brifysgol adolygu cynaliadwyedd ei model ariannol ar gyfer blynyddoedd yn y dyfodol;

2185.5  roedd yr adroddiad yn cynnwys manylion am risgiau allweddol, fel eu bod yn cyd-fynd â'r adroddiad risg;

2185.6  roedd y Cyd-bwyllgor wedi craffu ar y dyfarniadau a'r amcangyfrifon ariannol, a oedd wedyn wedi cael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Risg;

2185.7 bod yr argymhellion rheoli gan KPMG wedi dangos gwelliant o'r flwyddyn flaenorol; roedd cyfanswm y nifer wedi gostwng o 13 i 11, gyda 4 cam gweithredu blaenoriaeth un yn lleihau i ddim ond 1, a 7 o gamau gweithredu blaenoriaeth 2 yn lleihau i 3; roedd nifer o gamau gweithredu o'r flwyddyn flaenorol wedi'u cwblhau ond roedd rhaid iddynt fod ar waith am flwyddyn lawn cyn arwyddo.

Penderfynwyd

2185.8 cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol.

Gadawodd yr Athro Fonesig Janet Finch, yr Athro Wendy Larner, John Shakeshaft ac Agnes Xavier-Phillips y cyfarfod.

2186 Adroddiad gan y Pwyllgor Dileu Swyddi i'r Cyngor

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/269C, 'Adroddiad y Pwyllgor Dileu Swyddi i'r Cyngor'. Siaradodd Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol am yr eitem hon.

Nodwyd

2186.1 [hepgorwyd];

2186.2 [hepgorwyd];

2186.3 [hepgorwyd].

Penderfynwyd

2186.4  cymeradwyo'r achosion busnes o fewn y papur [rhan wedi'i olygu].

2187 Unrhyw Fater Arall

Nodwyd

2187.1 ymholiad mewn perthynas á diffyg cyfnodau prawf ar gyfer uwch staff.

2188 Eitemau a dderbyniwyd i'w cymeradwyo

Penderfynwyd

2188.1 cymeradwyo'r papurau canlynol:

 • 23/116R Cyfansoddiad y Pwyllgor Archwilio a Risg
 • 23/133 Cyfansoddiad y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau
 • 23/207R Cyfansoddiad y Pwyllgor Llywodraethu
 • 23/162R Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cymrodoriaethau a Graddau Er Anrhydedd
 • 23/278 Newidiadau i Ordinhadau
 • 23/141R Newidiadau i'r Cynllun Dirprwyo
 • 23/255CR Llythyr Cynrychiolaeth
 • 23/124C Gwerth am Arian
 • 23/236C Adroddiad Monitro Cynllun Ffioedd a Mynediad 2022-23

2189 Eitemau a dderbyniwyd er gwybodaeth

Derbyniwyd y papurau canlynol er gwybodaeth:

 • 23/283C Adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg
 • 23/264C Adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau
 • 23/279 Adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu
 • 23/270 Adroddiad y Senedd i'r Cyngor
 • 23/261C Adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Taliadau
 • 23/206 Datganiad Blynyddol ynghylch Gonestrwydd Ymchwil 2022/23
 • 23/242 Cytundeb Cydberthynas ag Undeb y Myfyrwyr a Siarter y Myfyrwyr
 • 23/262 Selio Trafodion
 • 23/282HC Diweddariad Digwyddiadau Mawr a Difrifol (ar Ddesg y Cyfarwyddwr)