Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Council Minutes 20 September 2023

  • Diweddarwyd ddiwethaf:

Cofnodion Cyfarfod Arbennig Cyngor Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd 20 Medi 2023 am 17.00 drwy Zoom.

Yn Bresennol:  Patrick Younge (Cadeirydd), Is-Ganghellor, Angie Flores Acuña, Judith Fabian, yr Athro Fonesig Janet Finch, Christopher Jones, Jan Juillerat, yr Athro Urfan Khaliq, Jeremy Lewis, Deio Owen, Dr Juan Pereiro Viterbo, Suzanne Rankin, yr Athro Stephen Riley, Dr Pretty Sagoo, David Selway, John Shakeshaft, Yr Athro Damian Walford Davies, Dr Robert Weaver, Dr Catrin Wood, Jennifer Wood.

Yn Bresennol:  Ruth Davies [cofnodion], Millicent Ele, Tom Hay, Rashi Jain, Claire Morgan, Claire Sanders, Darren Xiberras, a'r Athro Roger Whitaker.

2161            Croeso a materion rhagarweiniol

Croesawyd pawb i’r cyfarfod, yn enwedig yr Is-Ganghellor, yr Athro Urfan Khaliq, Dr Juan Pereiro Viterbo, yr Athro Stephen Riley, Dr Robert Weaver a Dr Catrin Wood a oedd yn eu cyfarfod cyntaf.

2162            Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Agnes Xavier-Phillips. Cadarnhawyd bod digon yn y cyfarfod i greu cworwm

2163            Datgan buddiannau

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau’r pwyllgor o’u dyletswydd i ddatgelu unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

2164            Eitemau gan y Cadeirydd

Derbyniwyd papur 23/37C, 'Adroddiad o gam gweithredu'r Cadeirydd ers y Cyfarfod Diwethaf'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

Nodwyd y camau.

2165            Ymateb y Brifysgol i Ddatganiad Ymddiswyddiad Pennaeth Archwilio Mewnol

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 23/39HC, 'Ymateb y Brifysgol i Ddatganiad Ymddiswyddiad Pennaeth Archwilio Mewnol'. Siaradodd y Cadeirydd, Ysgrifennydd y Brifysgol a'r Cwnsler Cyffredinol am yr eitem hon, ac yna Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg ac wedyn yr Is-Ganghellor.

Nodwyd

2165.1         [Hepgorwyd]

2165.2         [Hepgorwyd]

2165.3         [Hepgorwyd]

  1. [Hepgorwyd]
  2. [Hepgorwyd]
  3. [Hepgorwyd]

2165.4         [Hepgorwyd]

2165.5         [Hepgorwyd]

2165.6         [Hepgorwyd]

2165.7         [Hepgorwyd]

2165.8         [Hepgorwyd]

2165.9         [Hepgorwyd]

2165.10       [Hepgorwyd]

2165.11       [Hepgorwyd]

2165.12       [Hepgorwyd]

2165.13       [Hepgorwyd]

2165.14       [Hepgorwyd]

2165.15       [Hepgorwyd]

Wedi'i ddatrys

2165.16       Cymeradwyo

.1       barn y Pwyllgor Archwilio a Risg na chyfyngwyd ar gwmpas na gallu Pennaeth Archwiliadau Mewnol i lunio adroddiadau;

.2       y cynhelir asesiad ffurfiol o gydymffurfiaeth ag S139 o'r Côd Rheolaeth Ariannol ym mis Tachwedd 2023 ar yr un adeg a chwblhau'r Adroddiad Blynyddol;

.3       yr anfon o’r datganiad Pennaeth Archwiliadau Mewnol ymlaen i CCAUC;

.4       y bydd y Cadeirydd, gyda Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg, yn drafftio llythyr at CCAUC i egluro y cynhelir adolygiad annibynnol allanol o'r gweithgarwch archwilio mewnol i lywio mesurau i sicrhau cadernid y gweithgaredd yn y dyfodol; ac y bydd y llythyr yn nodi cynnig i gwrdd â CCAUC i drafod unrhyw bryderon;

.5       i gofnodi diolch y Cyngor i Faye Lloyd am ei gwasanaeth gwerthfawr fel Pennaeth Archwilio Mewnol ym Mhrifysgol Caerdydd.

2166            Unrhyw Fater Arall

Ni chodwyd unrhyw faterion eraill.

2167            Eitemau a gafwyd er gwybodaeth

23/38HC Llythyr am Newidiadau i Rolau Uwch i CCAUC gan yr Is-Ganghellor Gorffennaf 2023