Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion Senedd 30 Tachwedd 2022

Cofnodion cyfarfod Senedd Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd Ddydd Mercher 30 Tachwedd 2022 am 2:15pm, drwy Zoom

Presenoldeb

Yr Athro Colin Riordan

Y

Yr Athro Alan Kwan

Y

Angie Flores Acuna

Y

Emmajane Milton

Y

Yr Athro Rudolf Alleman

Y

Claire Morgan

Y

Yr Athro Stuart Allen

P

Yr Athro Damien Murphy

P

Yr Athro Rachel Ashworth

A

Yr Athro Jim Murray

A

Yr Athro Warren Barr

 

Larissa Nelson

P

Yr Athro Roger Behrend

A

Rebecca Newsome

Y

Yr Athro Kate Brain

A

Dr James Osborne

Y

Yr Athro Gillian Bristow

Y

Joanne Pagett

 

Yr Athro Marc Buehner

 

Dr Jo Patterson

Y

Andreas Buerki

A

Dr Juan Pereiro Viterbo

Y

Yr Athro Christine Bundy

Y

Dr Jenny Pike

Y

Dr Cindy Carter

A

Abyd Quinn-Aziz

 

Yr Athro David Clarke

A

Dr Caroline Rae

 

Yr Athro Trevor Dale

 

Michael Reade

Y

Yr Athro Juliet Davis

A

Kate Richards

Y

Yr Athro Lina Dencik

A

Yr Athro Stephen Riley

A

Rhys Denton

Y

Dominic Roche

A

Rebecca Deverell

Y

Noah Russell

A

Dr Luiza Dominguez

 

Sarah Saunders

Y

Gina Dunn

Y

Dr Andy Skyrme

A

Dr Derek Dunne

 

Yr Athro Peter Smowton

 

Helen Evans

 

Zbig Sobiesierski

Y

Olivia Evans

Y

Helen Spittle

P

Yr Athro Dylan Foster Evans

 

Tracey Stanley

Y

Ashly Alva Garcia

Y

Yr Athro Ceri Sullivan

 

Graham Getheridge

A

Dr Petroc Sumner

Y

Shreshth Goel

Y

Yr Athro Patrick Sutton

 

Yr Athro Mark Gumbleton

A

Dr Catherine Teehan

Y

Yr Athro Tom Hall

 

Grace Thomas

Y

Yr Athro Kenneth Hamilton

Y

Dr Jonathan Thompson

Y

Dr Natasha Hammond-Browning

Y

Dr Onur Tosun

Y

Yr Athro Adam Hedgecoe

 

Yr Athro Damian Walford Davies

Y

Yr Athro James Hegarty

 

Dr Catherine Walsh

A

Yr Athro Mary Heimann

A

Matt Walsh

P

Dr Monika Hennemann

P

Yr Athro Ian Weeks

Y

Lloyd Hole

Y

Yr Athro David Whitaker

P

Yr Athro Joanne Hunt

Y

Yr Athro Roger Whitaker

 

Yr Athro Aseem Inam

Y

Yr Athro Keith Whitfield

 

Yr Athro Nicola Innes

A

Yr Athro John Wild

 

Yr Athro Dai John

P

Yr Athro Martin Willis

 

Yr Athro Urfan Khaliq

P

Yr Athro Jianzhong Wu

Y

Yn Bresennol:

Ms Katy Dale (cofnodion), Laura Davies, Dr Rob Davies, Ruth Davies, Rhodri Evans, Yr Athro Claire Gorrara, Tom Hay, Rashi Jain, Yr Athro Wenguo Jiang, Jan Juillerat, Yr Athro Andrew Lawrence, Sue Midha, TJ Rawlinson, Dr Andrew Roberts, Claire Sanders, Dr Henrietta Standley, Dr Amanda Tonks, Dr Liz Wren-Owens, Simon Wright (Ysgrifennydd)

981 Croeso a chyflwyniadau

Nodwyd

981.1 croesawodd y Cadeirydd yr holl aelodau newydd a'r rhai a oedd yn dychwelyd i gyfarfod cyntaf y Senedd yn y flwyddyn academaidd hon;

981.2 croesawodd y Cadeirydd hefyd yr aelod o'r Cyngor (Jan Juillerat, Is-Gadeirydd y Cyngor) a oedd yn bresennol fel sylwedydd;

981.3 manylodd y Cadeirydd ar broses y cyfarfod.

982 Ymddiheuriadau am absenoldeb

Nodwyd

982.1 byddai'r ymddiheuriadau a dderbyniwyd yn cael eu cofnodi yn y cofnodion.

983 Datgan buddiannau

Atgoffodd y Cadeirydd yr aelodau o'r gofyniad iddynt ddatgelu unrhyw fuddiannau ariannol uniongyrchol neu anuniongyrchol a allai ddylanwadu ar eu barn. Dylid datgelu buddiannau cyn i eitem gael ei drafod, a dylai’r unigolyn dan sylw naill ai adael y cyfarfod neu beidio â chymryd rhan yn y drafodaeth, fel y bo’n briodol ar gyfer y rhan honno o’r agenda.

Nodwyd

983.1 ni wnaeth unrhyw aelod ddatgelu unrhyw fuddiannau.

984 Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2022 (21/964C) yn gofnod gwir a chywir, ac fe'u cymeradwywyd i gael eu llofnodi gan y Cadeirydd.

985 Materion yn codi

Nodwyd

985.1 [cofnod 970.12] bod datganiad wedi'i roi i'r Cyngor ar 17 Mehefin 2022 yn ymwneud â phryderon y Senedd y byddai newidiadau i USS yn cael effaith andwyol ar allu'r Brifysgol i recriwtio, cadw, a dibynnu ar ewyllys da staff rhagorol;

985.2 [cofnod 974.13] bod y Pwyllgor Llywodraethu ym mis Medi wedi trafod y gwelliant arfaethedig i Ordinhad 7 – Gweithdrefn ar gyfer Penodi Llywydd ac Is-Ganghellor (i ddileu'r cyfyngiad ar allu’r Cyngor i benodi myfyriwr aelod i'r Cyd-bwyllgor) a chytunwyd i ohirio gwneud newidiadau hyd nes yr ymgynghorwyd â'r Senedd; byddai newidiadau i Ordinhad 7 yn cael eu cyflwyno i gyfarfod o'r Senedd i'w trafod; nodwyd nad oedd y newidiadau yn rhai brys.

986 Cyfansoddiad ac aelodaeth y Senedd 2022-23

Derbyniwyd papur 22/257 ‘Cyfansoddiad ac Aelodaeth y Senedd 2022-23’. Soniodd yr Is-Ganghellor am yr eitem hon.

Wedi'i ddatrys

986.1 argymell i'r Pwyllgor Llywodraethu a'r Cyngor y newidiadau arfaethedig i Ordinhad 5 (Senedd) i adlewyrchu'r newidiadau a wnaed i'r strwythur llywodraethu addysg.

987 Cyfansoddiad ac aelodaeth o is-bwyllgorau

Papurau a dderbyniwyd 22/163R 'Cyfansoddiad ac Aelodaeth y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd 2022-23', 22/137R 'Cyfansoddiad ac Aelodaeth y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr 2022-23', 22/109 'Cyfansoddiad ac Aelodaeth y Pwyllgor Cymrodoriaethau a Graddau er Anrhydedd 2022- 23' a 22/230 'Cyfansoddiad ac Aelodaeth y Pwyllgor Hyrwyddo Academaidd 2022-23'. Soniodd yr Is-Ganghellor am yr eitem hon.

Nodwyd

987.1 bod y mân newidiadau arfaethedig i gyfansoddiadau'r Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd a'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr yn anelu at sicrhau cynrychiolaeth o bob coleg o fewn y categori chwe aelod o staff academaidd;

987.2 bod y mân newid arfaethedig i gyfansoddiad y Pwyllgor Cymrodoriaethau a Graddau Er Anrhydedd yn caniatáu i aelodau academaidd wasanaethu am ail dymor ac yn anelu at fynd i'r afael â'r nifer uchel o leoedd gwag ar y pwyllgor.

Wedi'i ddatrys

987.3 cymeradwyo Cyfansoddiad y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd;

987.4 cymeradwyo Cyfansoddiad y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr;

987.5 cymeradwyo Cyfansoddiad y Pwyllgor Cymrodoriaethau a Graddau er Anrhydedd.

988 Eitemau gan y Cadeirydd

Nodwyd yr eitemau canlynol a gymeradwywyd drwy Gam Gweithredu’r Cadeirydd ers y cyfarfod diwethaf:

.1 Polisi Amgylchiadau Esgusodol

Cymeradwywyd diwygiadau yn dilyn ymgynghoriadau gyda staff a myfyrwyr; cafodd amrywiaeth o safbwyntiau eu mynegi ac roedd polisi 2022/23 yn anelu at fynd i’r afael â’r pryderon a godwyd, yn enwedig mewn perthynas â nifer; roedd y polisi'n parhau i alluogi myfyrwyr i hunanardystio ac roedd cyfnod yr estyniad wedi'i leihau o bythefnos i wythnos i fynd i'r afael â phryderon mewn perthynas â llwyth gwaith staff; nododd Llywydd Undeb y Myfyrwyr fod myfyrwyr yn bryderus ynghylch lleihau'r cyfnod estyniad i wythnos; byddai'r Brifysgol yn adolygu'r polisi yng Ngwanwyn 2023 yn dilyn cyfnod arholiadau mis Ionawr;

.2 Rheoliadau Therapi Deintyddol a Hylendid

Rheoliadau newydd ar gyfer y DipHE Hylendid Deintyddol a'r BSc Therapi a Hylendid Deintyddol, a oedd wedi'u drafftio i roi mwy o eglurder i staff a myfyrwyr;

.3 MA Rheoliadau Gwaith Cymdeithasol

Adolygwyd y rhaglen MA Gwaith Cymdeithasol a drafftiwyd rhaglen newydd o reoliadau penodol, yn amlinellu'n benodol i staff a myfyrwyr y ffordd y caiff y rhaglen ei llywodraethu a'i gweithredu gan gynnwys gofynion Gofal Cymdeithasol Cymru;

.4 MScD Rheoliadau Orthodonteg

Rheoliadau newydd wedi'u drafftio ar gyfer yr MScD Orthodonteg i sicrhau eglurder a pharhad ar ôl tynnu'r Rheoliadau cyffredinol ar gyfer Rhaglenni Ôl-raddedig Anfodiwlaidd yn ôl;

.5 Polisi Addasrwydd Ymgeisydd i Ymarfer

Mân newidiadau i'r Polisi Addasrwydd Ymgeisydd i Ymarfer;

.6 Polisi Derbyn Myfyrwyr ar sail Cyd-destun

Mân newidiadau i'r polisi derbyniadau cyd-destunol i nodi'r camau i'w cymryd ar gyfer rhaglenni gofal iechyd.

989 Adroddiad gan yr Is-Ganghellor

Derbyniwyd papur 22/191 ‘Adroddiad yr Is-Ganghellor i'r Senedd’. Soniodd yr Is-Ganghellor am yr eitem hon.

Nodwyd

989.1 bod y perfformiad da mewn grantiau a chontractau ymchwil yn galonogol;

989.2 nad oedd y Brifysgol wedi cyrraedd ei thargedau ar gyfer recriwtio rhyngwladol a bod y papur yn cynnwys manylion y camau a gymerwyd i ddychwelyd i lefelau blaenorol ar gyfer mynediad yn 2023 a thu hwnt.

990 Cefnogi rhagoriaeth ymchwil

Derbyniwyd papur 22/260 'Papur Cefnogi Rhagoriaeth Ymchwil'. Siaradodd Deon Ymchwil ac Arloesi Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd am yr eitem hon.

Nodwyd

990.1 bod Deon Ymchwil ac Arloesedd Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd yn cyflwyno'r papur ar ran y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil, Arloesedd a Menter;

990.2 yn dilyn cyhoeddi canlyniadau REF 2021 y Brifysgol, bod digwyddiadau ymgynghori wedi cael eu cynnal gyda chydweithwyr ar draws y Brifysgol i ystyried cyflwyniad 2021 a chynllunio ar gyfer ymarferion asesu ymchwil yn y dyfodol;

990.3 roedd yr ymarfer cyflwyno REF nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 2028;

990.4  roedd y gweithgaredd myfyrio wedi cyfrannu at gynnig ar gyfer fframwaith newydd i gefnogi rhagoriaeth ymchwil ac i fynd i'r afael â'r perfformiad gwannach mewn allbwn ymchwil o fewn canlyniadau'r REF;

990.5 bod ansawdd yn un o werthoedd craidd cefnogi rhagoriaeth ymchwil ac bod pwyslais ar hybu ansawdd trwy gydweithio ac arloesi lleol, wedi'i gefnogi a'i reoli gan dîm canolog o fewn y Gwasanaethau Proffesiynol.

991 Adolygiad o'r berthynas ddeucameral rhwng y Cyngor a'r Senedd: Camau gweithredu o'r Adolygiad Effeithiolrwydd Llywodraethu

Derbyniwyd papur 22/206R 'Adolygiad o'r berthynas ddeucameral rhwng y Cyngor a'r Senedd'. Siaradodd y Dirprwy Is-Ganghellor am yr eitem hon.

Nodwyd

991.1 bod y Cyngor, fel rhan o argymhellion Adolygiad Effeithiolrwydd Llywodraethu (GER) 2021, wedi cymeradwyo sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i adolygu effeithiolrwydd y Senedd; bod bwriad argymhellion y GER wedi cael ei drafod a'i fynegi ymhellach a bod cytundeb y dylai'r grŵp adolygu effeithiolrwydd y berthynas ddeucameral rhwng y Cyngor a'r Senedd;

991.2 bod y papur yn cynnig sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i bennu cwmpas ac aelodaeth yr adolygiad deucameral; ni fyddai'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd gan y papur yn cynnal yr adolygiad eu hunain;

991.3 cynigiwyd yn wreiddiol y byddai'r Is-Ganghellor yn cadeirio'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen; roedd hyn wedi cael ei ddirprwyo i'r Dirprwy Is-Ganghellor, a oedd yn briodol o ystyried rôl yr Is-Ganghellor fel Cadeirydd y Senedd;

991.4 bod y Pwyllgor Llywodraethu wedi adolygu fersiwn o'r papur ac wedi cadarnhau y dylid cynnwys aelod o'r Senedd a enwebwyd gan y Senedd yn y Grŵp Gorchwyl a Gorffen;

991.5  bod y Pwyllgor Llywodraethu wedi cymeradwyo’r papur a bod y Cyngor wedi cymeradwyo’r papur yn ei gyfarfod ar 24 Tachwedd 2022, yn amodol ar drafodaeth a sylwadau ac adborth gan y Senedd yn y cyfarfod hwn.

Wedi'i ddatrys

991.6 bod aelodau'r Senedd yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar y papur am saith diwrnod arall (erbyn diwedd dydd Mercher 7 Rhagfyr 2022);

991.7 y byddai unrhyw newidiadau i'r aelodaeth a'r Cylch Gorchwyl sy'n deillio o sylwadau ac adborth y Senedd yn cael eu hystyried drwy ohebiaeth â Chadeirydd y Cyngor; byddai hyn yn caniatáu cytuno ar yr aelodaeth derfynol a'r Cylch Gorchwyl erbyn 23 Rhagfyr 2022;

991.8 y byddai aelodau'r Senedd yn cael eu gwahodd i gyflwyno enwebiadau ym mis Ionawr 2023, yn erbyn yr aelodaeth a’r Cylch Gorchwyl a gadarnhawyd ar gyfer y Grŵp Gorchwyl a Gorffen.

992 Safbwynt y Myfyrwyr - Ymateb y Brifysgol

Derbyniwyd papur 22/242 'Ymateb i Safbwyntiau'r Myfyrwyr'. Siaradodd y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr am yr eitem hon.

Nodwyd

992.1 bod y Senedd wedi derbyn Safbwynt y Myfyrwyr yn ei chyfarfod ym mis Mehefin 2022; cyflwynodd bedair thema allweddol (dysgu cyfunol, cyswllt myfyrwyr, gofod astudio a gweithredu diwydiannol) a chrynodeb gweithredol, ochr yn ochr â nifer o argymhellion;

992.2 bod cyfarfodydd wedi'u cynnal gyda swyddogion sabothol Undeb y Myfyrwyr a chydweithwyr i drafod ymateb a chamau gweithredu'r Brifysgol;

992.3 bod yr ymateb yn rhoi crynodeb o'r gweithgareddau a gyflawnwyd yn 21/22 a'i bod yn braf gweld y gwelliannau a gyflawnwyd mewn amgylchiadau heriol; roedd y Brifysgol yn gweithio i gau'r ddolen adborth a hyrwyddo'r gwelliannau a wnaed yn 21/22;

992.4 roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi manylion am y ffocws ar gyfer 22/23, ymatebion i safbwyntiau myfyrwyr a chamau gweithredu cysylltiedig; nodwyd bod pob agwedd yn cael ei symud ymlaen gan ffurf o lywodraethu o fewn y sefydliad;

992.5 estynnodd y Dirprwy Is-Ganghellor dros Addysg a Phrofiad Myfyrwyr ei ddiolch i Swyddogion Sabothol Undeb y Myfyrwyr am eu hymrwymiad ar yr eitemau hyn.

993 Adroddiad y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr i'r Senedd

Derbyniwyd papur 22/261 'Adroddiad y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr i'r Senedd'. Siaradodd y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr am yr eitem hon.

Nodwy

993.1 bod yr adroddiad yn rhoi trosolwg o’r materion allweddol a ystyriwyd gan y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr yn ei gyfarfod ar 3 Tachwedd 2022;

993.2 gofynnwyd i'r Senedd ystyried ac argymell y mân newidiadau arfaethedig i'r Strategaeth Ehangu Cyfranogiad a gafodd ei chynnwys yn y papur; nod y newidiadau hyn oedd sicrhau bod y strategaeth yn adlewyrchu'r sefyllfa a'r blaenoriaethau presennol ac yn gwella profiad myfyrwyr o safbwynt ehangu cyfranogiad; roedd y newidiadau yn fach ond cawsant effaith sylweddol;

993.3 bod y Brifysgol wedi cymryd nifer o gamau dros yr haf i gefnogi myfyrwyr mewn perthynas â chostau byw; roedd y rhain wedi cael eu datblygu mewn trafodaeth ag Undeb y Myfyrwyr.

Wedi'i ddatrys

993.4 argymell i'r Cyngor y diwygiadau i'r Strategaeth Ehangu Cyfranogiad.

994 Adroddiad y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd i'r Senedd

Derbyniwyd papur 22/262 'Adroddiad y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd i'r Senedd'. Siaradodd y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr am yr eitem hon.

Nodwyd

994.1 bod yr adroddiad yn rhoi trosolwg o faterion allweddol a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd yn ei gyfarfodydd ym mis Gorffennaf a mis Tachwedd 2022;

994.2 bod y trefniadau ar gyfer y broses Adolygiad a Gwelliant Blynyddol ar gyfer 2022/23 wedi cael eu cadarnhau ac y byddai tri maes ffocws: boddhad myfyrwyr; gwybodaeth rhaglen a chyflwyno addysgu; canlyniadau asesu a safonau academaidd;

994.3 bod yr amserlen ar gyfer cadarnhau gwybodaeth rhaglen 23/24 wedi'i chadarnhau ac mai’r dyddiad cau ar gyfer ysgolion oedd 28 Ebrill 2023; caniatawyd eithriadau gan Ddeoniaid Colegau ar gyfer dulliau asesu gyda meini prawf penodol;

994.4 bod adborth cadarnhaol wedi cael ei dderbyn ar y broses ail-ddilysu ar gyfer 21/22 a bod hyn wedi darparu sail synhwyrol ar gyfer ail flwyddyn ei weithrediad yn 22/23.

995 Adroddiad Ansawdd Blynyddol

Derbyniwyd papur 22/165 ‘Adroddiad Ansawdd Blynyddol’. Siaradodd y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr am yr eitem hon.

Nodwyd

995.1 bod fersiwn drafft o'r Adroddiad Ansawdd Blynyddol wedi'i dderbyn a'i adolygu gan y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd;

995.2 roedd yr adroddiad yn rhoi trosolwg o system ansawdd academaidd y Brifysgol a'i gweithrediad, gan gynnwys y camau a gymerwyd i sicrhau ei bod yn parhau i wella; roedd yr adroddiad yn allweddol o ran rhoi sicrwydd i'r Cyngor, a roddodd sicrwydd yn ei dro i CCAUC, ar y safonau ansawdd a rheolaeth yn y Brifysgol;

995.3 bod y Brifysgol yn parhau i fodloni'r gofynion allanol yn y maes hwn a bod safonau ei dyfarniadau yn parhau i gael eu gosod a'u cynnal yn briodol; roedd y Brifysgol wedi cymryd camau cadarnhaol i fynd i'r afael â phryderon mewn perthynas â phrofiad myfyrwyr;

995.4 bod gwallau mewn papurau arholiad wedi bod yn fater a godwyd mewn Adroddiad Ansawdd Blynyddol blaenorol ac nad oedd materion yn y maes hwn wedi parhau;

995.5 bod risgiau yn yr Adroddiad Ansawdd Blynyddol yn cael eu cyfrifo ar sail effaith a thebygolrwydd y risg; roedd y rhain yn cyd-fynd â'r gofrestr risg sefydliadol.

995.6 bod meysydd allweddol o'r adroddiad wedi cael eu nodi i'r Senedd;

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS)

995.7 bu cynnydd mewn boddhad cyffredinol (a oedd bellach o fewn y meincnod) a bu cynnydd ym mhob maes thematig yn arolwg 2022; roedd 38 allan o 60 o bynciau wedi dangos gwelliannau ac roedd 21 wedi gwaethygu;

995.8 bod y Brifysgol yn parhau i gael ei monitro'n sylweddol gan CCAUC a bod angen cynnal a pharhau i ddangos gwelliannau yn y meysydd hyn a sicrhau bod holl drothwyon CCAUC yn cael eu bodloni;

995.9 byddai newidiadau i arolwg NSS 2023 a fyddai'n ei gwneud yn anodd cymharu blynyddoedd blaenorol; byddai cwestiwn ar foddhad cyffredinol yn aros yn arolwg 2023 ar gyfer sefydliadau Cymreig ond nid ar gyfer SAUau Lloegr, a fyddai â chwestiwn ychwanegol ar ryddid mynegiant; byddai gan bob SAU gwestiwn ychwanegol ar gyfathrebu cymorth iechyd meddwl;

Gwallau Asesu

995.10 bu cynnydd mewn gwallau marciau asesu; roedd rhai o'r rhain wedi gorfod cael eu hadrodd i CCAUC a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) lle bu tor-data;

995.11 bod gwaith yn cael ei wneud gyda'r tîm Archwilio Mewnol i adolygu'r broses ar gyfer cofnodi a chyfathrebu marciau asesiadau; y gobaith oedd y byddai hyn yn canfod bod y prosesau'n gadarn;

Canlyniadau Graddau

995.12 y bu gostyngiad yng nghyfran y graddau dosbarth cyntaf yn 21/22 i 29%; roedd hyn yn is na'r lefel cyn-bandemig a oedd yn annisgwyl gan fod rhai elfennau o'r rhwyd diogelwch yn parhau yn eu lle;

995.13 bod hwn yn ddigwyddiad blwyddyn ac y byddai dadansoddiad pellach yn cael ei wneud i ddeall y ffactorau achosol;

995.14 nid oedd unrhyw bryderon ynglŷn â safonau neu ddyfarniadau academaidd y Brifysgol mewn perthynas â hyn;

Bwlch Dyfarnu Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

995.15 bod bwlch dyfarnu Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn parhau a bod ymrwymiad strategol ar waith i ddileu hyn;

995.16 bod gwaith yn y maes hwn yn cael ei wneud fel rhan o'r prosiect Addysg Gynhwysol; Cafodd adroddiadau Cau’r Bwlch hefyd eu cyhoeddi gan UUK yn 2019 a 2022 a oedd yn darparu argymhellion i fynd i’r afael â hyn; roedd gwaith ar y gweill i adolygu camau gweithredu yn y maes hwn;

995.17 bod adnoddau gan CCAUC ar gyfer hyn ac y byddai cymorth pellach yn cael ei ddarparu i ysgolion;

995.18 bod croestoriad â nodweddion eraill;

Gonestrwydd Academaidd

995.19 bod cynnydd parhaus wedi bod yn nifer yr achosion o gamymddwyn academaidd; roedd hyn wedi cael ei amlygu fel maes ar gyfer gwelliant brys lle bod angen mwy o ymwybyddiaeth ymhlith myfyrwyr;

995.20 y byddai hyn yn cael ei symud ymlaen gan y Prosiect Ailfeddwl Asesu ac y byddai grŵp penodol yn cael ei sefydlu i adolygu'r maes hwn;

995.21 bod y prif ffocws ar wella ymwybyddiaeth myfyrwyr o uniondeb academaidd er mwyn ei atal yn well;

Partneriaethau Addysg

995.22 cafodd is-bwyllgor Partneriaethau Addysg newydd ei sefydlu i graffu ar gynigion ar gyfer darpariaeth addysg newydd gyda phartneriaid ac i oruchwylio a monitro'r ddarpariaeth bresennol;

995.23 roedd hyn yn caniatáu rhagor o amlygrwydd ac adnoddau yn y maes hwn.

Wedi'i ddatrys

995.24 adolygu a oes modd sicrhau bod y gofrestr risg sefydliadol ar gael yn fewnol;

995.25 i gyfeiriadau at 'BAME' yn yr adroddiad gael eu disodli gan 'Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig';

995.26 argymell i'r Cyngor gymeradwyo'r Adroddiad Ansawdd Blynyddol.

996 Unrhyw faterion eraill

Nodwyd nad oedd unrhyw faterion eraill.

997 Eitemau a gafwyd er gwybodaeth

Nododd y Senedd y papurau canlynol:

  • 22/161 Cofnodion ASQC 7 Mai 2022
  • 22/263 Cofnodion ASQC 9 Tachwedd 2022
  • 22/264 Cofnodion ESEC 3 Tachwedd 2022
  • 22/255 Cytundeb Perthynas ag Undeb y Myfyrwyr a Siarter y Myfyrwyr
  • 22/155 Datganiad Blynyddol ynghylch Uniondeb Ymchwil
  • 22/265C Adroddiad Blynyddol gan y Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd
  • 21/919R Adroddiad Ymweliad Teirblwydd CCAUC
  • 22/222C Monitro Cynllun Ffioedd a Mynediad (FAP) 21-22
  • 22/266 Adroddiad Blynyddol Grantiau a Chontractau Ymchwil
  • 22/268 Aelodaeth gweithwyr ar Is-bwyllgorau’r Brifysgol 2022/23 (penodiadau a wneir gan y Senedd)

Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Cofnodion Senedd 30 Tachwedd 2022
Dyddiad dod i rym:06 Hydref 2022