Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cyfansoddiadau Pwyllgor Prif Bwyllgorau

Cyfansoddiad Y Pwyllgor Archwilio a Risg

Diben

1. Sefydlwyd gan y Cyngor, i gynghori a chynorthwyo'r Cyngor i oruchwylio amgylchedd sicrwydd a rheoli'r Brifysgol. Mae ei ddyletswyddau'n cynnwys:

a. Asesu effeithiolrwydd trefniadau’r sefydliad ar gyfer rheoli risg, rheoli, ac o ran y rheolaethau a gweithdrefnau mewnol at ddibenion hyrwyddo cynaliadwyedd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, a chynghori’r Cyngor ynghylch hyn;

b. Goruchwylio trefniadau archwilio allanol a mewnol, gan gynnwys cynghori'r corff llywodraethu ar benodi'r darparwyr archwilio, a goruchwylio natur a chwmpas archwiliadau allanol a mewnol ac effeithiolrwydd y prosesau archwilio; a

c. Goruchwylio agweddau archwilio ar ddatganiadau ariannol y Brifysgol, gan gynnwys barn yr archwilwyr allanol, y datganiad o gyfrifoldebau'r aelodau, y datganiad rheolaeth fewnol ac unrhyw fater perthnasol a godwyd yn llythyr rheoli’r Archwilwyr Allanol.

Cyfansoddiad ac Aelodaeth

2. Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodaeth

1 Aelod lleyg (Cadeirydd), a fydd yn cael ei benodi gan y Cyngor ac o’i blith

4 Aelod lleyg, a benodir gan y Cyngor, bydd o leiaf dau ohonynt yn aelodau o'r Cyngor

Gellir cyfethol 1 aelod annibynnol a does dim rhaid iddo fod yn aelod o’r Cyngor

Nodiadau:

Bydd o leiaf un aelod â phrofiad proffesiynol ym maes cyllid, cyfrifeg neu archwilio.

Ni fydd Cadeirydd y Cyngor yn aelod o'r Pwyllgor.

Ni ddylai aelodau fod yn unigolion sydd â chyfrifoldebau rheoli gweithredol o fewn y sefydliad nac yn aelodau o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau.

Ni ddylai aelodau fod yn aelodau o staff nac yn fyfyriwr yn y sefydliad, gan gynnwys staff a myfyrwyr sy'n aelodau o'r Cyngor.

Bydd y broses o benodi i fod yn aelod o'r Pwyllgor a thelerau'r swydd yn unol ag Ordinhad 11.

 

Swyddogion Pwyllgor (yn bresennol)

Is-Ganghellor

Prif Swyddog Gweithredu

Prif Swyddog Ariannol

Archwilwyr Mewnol y Brifysgol

Archwilwyr Allanol y Brifysgol

Rheolwr Risg

Rheolydd Ariannol y Grŵp

Ymgynghorydd Llywodraethu (Prif Swyddog o’r Tîm Llywodraethu Corfforaethol)

Nodiadau:

Caiff y Pwyllgor, fel mater o drefn, gynnal sesiynau cyfrinachol ar y camera ac eithrio unrhyw rai neu bob un arall sy'n cymryd rhan ac arsylwyr ar wahân i Ysgrifennydd y Pwyllgor. O leiaf unwaith y flwyddyn, bydd Aelodau'r Pwyllgor yn cwrdd â'r archwilwyr Allanol a Mewnol heb fod rheolwyr y Brifysgol yn bresennol, heblaw am Ysgrifennydd y Pwyllgor.

Yr Ysgrifennydd i'r Pwyllgor Archwilio a Risg fydd yr Ysgrifennydd i'r Cyngor neu'r cyfryw berson arall a benodir gan y Cyngor.

Yn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir Swyddogion eraill y Brifysgol, aelodau lleyg neu bartïon penodedig eraill fel y bo'n briodol, i fynychu cyfarfodydd ar sail ad hoc.

Cylch Gorchwyl

Cyfrifoldeb i graffu ar berfformiad y Brifysgol, ac i roi cyngor ac/i argymell cynigion, yn y meysydd busnes canlynol:

3. Penodi, ailbenodi neu derfynu penodiad yr Archwilwyr Allanol a'r Pennaeth Archwilio Mewnol, telerau eu hymgysylltiad, gan gynnwys unrhyw gais am gyfyngiad atebolrwydd – mae'n rhaid rhoi gwybod i’r Cyngor am y rhain;

4. Perfformiad yr Archwilwyr Allanol a Mewnol, gan gynnwys cydymffurfiaeth y swyddogaeth â safonau perthnasol, unrhyw faterion sy'n effeithio ar eu gwrthrychedd, ac unrhyw faterion sy'n ymwneud â'u hymddiswyddiad neu eu diswyddo;

5. Problemau ac amheuon sy'n deillio o'r archwiliadau allanol interim a therfynol, gan gynnwys adolygiad o'r llythyr rheoli sy'n ymgorffori'r ymatebion rheoli, ac unrhyw faterion eraill y gall yr Archwilwyr Allanol ddymuno eu trafod (yn absenoldeb rheolwyr lle bo angen);

6. Archwilio agweddau ar y datganiadau ariannol blynyddol (sef eu hystyried yng ngŵydd yr Archwilwyr Allanol), gan gynnwys barn ffurfiol yr Archwilwyr, a’r datganiad ynghylch cyfrifoldebau aelodau a’r datganiad ynghylch rheolaeth fewnol, yn unol â Chyfarwyddiadau Cyfrifon Cyngor Ariannu Addysg Uwch Cymru. Bydd hyn yn cynnwys ystyried pa mor dryloyw ac agored yw’r adroddiadau o ran datganiadau ariannol drwyddynt draw;

7. Canfyddiadau mawr ymchwiliadau Archwilio Mewnol ac ymateb y rheolwyr; adroddiad blynyddol yr Archwilwyr Mewnol; ac unrhyw faterion eraill y gall yr Archwilwyr Mewnol ddymuno eu trafod.

8. Gweithredu argymhellion sy'n seiliedig ar archwilio y cytunwyd arnynt, o ba bynnag ffynhonnell;

9. Trefniadau rheoli risg mewnol, gan gynnwys effeithiolrwydd y gofrestr risg gorfforaethol, y strategaeth risg a'r trefniadau archwaeth, rheoli a llywodraethu. Bydd hyn yn cynnwys cydymffurfio â'r fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol y mae'r sefydliad yn gweithredu yn unol ag o. Bydd hyn yn cynnwys ystyried y diwylliant a'r ymddygiad sy'n gyffredin o fewn y Brifysgol a threfniadau sy'n gallu effeithio ar enw da, megis rheoli gwrthdaro rhwng buddiannau;

10. Digwyddiadau neu fethiannau difrifol (fel y'u diffinnir gan y Cod Rheoli Ariannol a'r Comisiwn Elusennau) a cholledion sylweddol yn nhermau eu hymchwiliad priodol, a bod yr archwilwyr Allanol a Mewnol, a lle bo'n briodol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru neu gyrff rheoleiddio eraill, wedi cael gwybod;

11. Adolygiadau archwilio priodol eraill nad ydynt wedi'u cynnal gan yr archwilwyr Allanol neu Fewnol, ond sydd â goblygiadau i drefniadau rheoli risg, rheoli a llywodraethu y sefydliad;

12. Materion sy'n ymwneud â safonau ac egwyddorion bywyd cyhoeddus ar gais y Cyngor; Cadeirydd y Cyngor; Is-gadeirydd y Cyngor; neu Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg;

13. Sicrwydd cyfnodol ar y dull a'r sylfaen dystiolaethol ar gyfer darparu sicrwydd blynyddol gan y Senedd i'r Cyngor ar ansawdd a safonau academaidd.

14.  Unrhyw wallau materol (mwy na £50k) mewn ffurflenni treth a ffurflenni eraill.

Cyfrifoldeb i graffu ar berfformiad y Brifysgol, ac i argymell cynigion i'r Cyngor a/neu'r Is-Ganghellor fel y bo'n briodol, yn y meysydd busnes canlynol:

15. Unrhyw adroddiadau perthnasol o Archwilio Cymru, CCAUC a sefydliadau eraill.

Awdurdod i gymeradwyo argymhellion mewn perthynas â:

16. Natur a hyd a lled yr Archwiliad Allanol, ac unrhyw wasanaethau nad ydynt yn ymwneud ag archwilio, sydd i'w cyflwyno gan yr Archwilwyr Allanol;

17. Asesiad risg archwilio, strategaeth a rhaglen yr Archwilwyr Mewnol a bydd yn gofyn am sicrwydd bod y cwmpas yn cwmpasu holl weithgareddau'r Brifysgol, ei holl reolaeth risg, rheolaeth a llywodraethu, ac unrhyw agwedd ar darparu gwerth am arian;

18. Defnyddio Archwilwyr Allanol ar gyfer gwaith nad yw’n waith archwilio; ac

19. Goruchwylio effeithiolrwydd polisïau'r Brifysgol sy'n ymwneud ag ymddygiad moesegol ac ymddygiad arall, gan gynnwys Polisïau’r Brifysgol ar Wrth-Dwyll a Gwrth-Lwgrwobrwyo, Atal Gwyngalchu Arian a hefyd goruchwylio effeithiolrwydd Y Cod Ymarfer Datgelu er Lles y Cyhoedd (chwythu'r Chwiban), mae hyn yn cynnwys cael gwybod am unrhyw faterion a gododd yn gysylltiedig â’r rhain, fel arfer unwaith y bydd yr ymchwiliadau perthnasol wedi dod i ben.

Dull Gweithredu

20. Bydd y Pwyllgor yn arfer goruchwylio hawl y Prif Swyddog Risg i gael mynediad uniongyrchol at Gadeirydd y pwyllgor Archwilio a Risg.

21. Awdurdodir y Pwyllgor gan y Cyngor i ymchwilio i unrhyw weithgaredd o fewn ei gylch gorchwyl. Fe'i hawdurdodir i ofyn am unrhyw wybodaeth sy’n ofynnol ganddo gan unrhyw weithiwr, a chyfeirir at bob gweithiwr i gydweithredu ag unrhyw gais a wneir gan y pwyllgor.

22. Awdurdodir y Pwyllgor gan y Cyngor i gael cyngor proffesiynol cyfreithiol neu gyngor annibynnol arall, drwy Ysgrifennydd y Brifysgol (ac yn ddarostyngedig i derfyn o £5,000), a sicrhau presenoldeb rhai nad ydynt yn aelodau sydd â phrofiad ac arbenigedd perthnasol os yw'n ystyried hyn yn angenrheidiol, fel arfer mewn ymgynghoriad â'r Is-ganghellor a / neu Gadeirydd y Cyngor.

23. Bydd y Pwyllgor yn paratoi ei adroddiad blynyddol sy'n ymdrin â blwyddyn ariannol y Brifysgol ac unrhyw faterion arwyddocaol hyd at ddyddiad paratoi'r adroddiad. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at Gadeirydd y Cyngor a'r Is-ganghellor, a bydd yn crynhoi'r gweithgarwch am y flwyddyn. Bydd yn rhoi barn y Pwyllgor am ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau'r Brifysgol ar gyfer y canlynol:

 • rheoli risg, rheoli a llywodraethu;
 • cynaliadwyedd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (gwerth am arian); a
 • rheoli a sicrhau ansawdd y data a ddefnyddir ac a gyflwynwyd at ddibenion rheoleiddio.

Bydd y farn ar y materion hyn yn seiliedig ar y wybodaeth a'r asesiadau a gyflwynir i'r Pwyllgor gan yr archwilwyr a chan reolwyr y Brifysgol.

24. Bydd y Pwyllgor yn hyrwyddo cydlynu rhwng yr Archwilwyr Allanol a Mewnol.

25. Bydd y Pwyllgor yn gweithio ac yn cysylltu yn ôl yr angen gyda'r holl bwyllgorau eraill gan ystyried yn benodol effaith y risg ar waith pwyllgorau eraill.

26. Gall yr Archwilwyr Allanol neu Fewnol ofyn am gyfarfod os ydynt o'r farn bod angen gwneud hynny.

27. Bydd y pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

 • budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd
 • cynaliadwyedd
 • cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Hydref 2023
Dyddiad a chorff cymeradwyo:y Cyngor, 22 Tachwedd 2023
I’w adolygu:Hydref 2024

Cyfansoddiad Y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Diben

1. Fe’i sefydlwyd gan y Cyngor, i gynghori a chynorthwyo'r Cyngor ar faterion ariannol ac adnoddau'r Brifysgol, gan gynnwys dyrannu adnoddau, rheoli ariannol, buddsoddi a bancio, ystadau a rheoli seilwaith a rheoli adnoddau dynol.

Cyfansoddiad ac Aelodaeth

2. Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodau

Cadeirydd y Cyngor ex officio

Is-gadeirydd y Cyngor ex officio

y Llywydd a’r Is-Ganghellor ex officio

y Dirprwy Is-Ganghellor ex officio

Cadeirydd yr Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio ex officio

un aelod o'r Cyngor a benodir gan y Cyngor o blith ei aelodau staff academaidd

dau aelod lleyg a benodir gan y Cyngor

Llywyd Undeb y Myfyrwyr ex officio

 

un cynrychiolydd sy’n fyfyriwr, a enwebir gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr, o blith swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr

 

Nodiadau:

Cadeirydd y Cyngor fydd cadeirydd y Pwyllgor neu gall ddirprwyo'r rôl hon i un o aelodau lleyg y Pwyllgor

Bydd y broses o benodi i fod yn aelod o'r Pwyllgor a thelerau'r swydd yn unol ag Ordinhad 11.

Yn unol â'r Cod Rheoli Ariannol, dylai fod gan o leiaf un aelod o'r pwyllgor brofiad perthnasol o gyllid.

Ni chaiff Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg fod yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau hefyd (yn unol â phwynt 122 y Cod Rheoli Ariannol).

 

Swyddogion Pwyllgor (yn bresennol)

Ysgrifennydd y Brifysgol (Ysgrifennydd y Pwyllgor)

Prif Swyddog Ariannol

Prif Swyddog Gweithredu

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Cyfarwyddwr Ystadau

Cyfarwyddwr yr Adran Cynllunio Strategol

Ymgynghorydd Llywodraethu (Prif Swyddog o’r Tîm Llywodraethu Corfforaethol)

Nodiadau:

Yn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir Swyddogion eraill y Brifysgol, aelodau lleyg neu bartïon penodedig eraill fel y bo'n briodol, i fynychu cyfarfodydd ar sail ad hoc.

Adeg Cynnal

3. Bydd y Pwyllgor yn cwrdd ddigon o weithiau ac ar adegau priodol yn y flwyddyn academaidd i alluogi adrodd am fusnes yn amserol i'r Cyngor ac i'r rheoleiddwyr allanol.

Cylch Gorchwyl

Cyfrifoldeb i graffu ar berfformiad y Brifysgol, ac argymell cynigion, yn y meysydd busnes canlynol:

Strategaeth, Risg a Dyrannu Adnoddau

4. Cynigion yr Is-Ganghellor ar gyfer cyflawni nodau strategol y Brifysgol, yn benodol drwy sicrhau aliniad adnoddau (gan gynnwys adnoddau ariannol, corfforol, digidol a dynol) gyda Chynllun Strategol y Brifysgol a rhoi cyngor i'r Cyngor ynghylch blaenoriaethu cynigion sy'n cystadlu yn erbyn yr adnoddau sydd ar gael;

5. Y risgiau strategol sy'n berthnasol i waith y Pwyllgor fel y penderfynir gan bolisi rheoli risg a chofrestr risgiau’r Brifysgol;

6. Monitro'r holl Ddangosyddion Perfformiad Allweddol perthnasol, gan sicrhau y rhoddir sylw i bryderon am berfformiad;

7. Yn dilyn cyngor gan yr Is-ganghellor, gwneud argymhellion i'r Cyngor ar ddyrannu adnoddau'r Brifysgol, gan gynnwys ymrwymiadau yn y dyfodol, i gefnogi cyflawni strategaeth y Brifysgol.

Rheolaeth ariannol

8. Adolygu a monitro strategaeth ariannol a chynlluniau'r Brifysgol, gan sicrhau eu bod yn bodloni gofynion rheoleiddiol y Comisiwn Elusennau, CCAUC a'i olynwyr;

9. Adolygu datganiadau ariannol blynyddol drafft y sefydliad ar gyfer adrodd arnynt i'r Pwyllgor Archwilio a Risg ac argymhelliad i'r Cyngor;

10. Gwneud argymhellion i'r Cyngor ar bennu cyllideb flynyddol y Brifysgol ac, yn unol â strategaeth sydd wedi ei chymeradwyo, gan ystyried cyflwr ariannol y Brifysgol;

11. Trosolwg o gynlluniau cronfa bensiwn y Brifysgol o ran yr effaith ar sefyllfa ariannol a strategaeth y Brifysgol, trwy dderbyn adroddiad blynyddol;

12. Adolygu, a gwneud argymhellion i'r Cyngor fel sy’n briodol, ar unrhyw amrywiadau i’r gyllideb flynyddol ac achosion busnes nad ydynt wedi'u cynnwys ynddi;

13. Gwneud argymhellion i'r Cyngor ar gyllideb flynyddol y cynllun buddsoddi cyfalaf ac ar achosion busnes neu amrywiadau i'r gyllideb cynllun buddsoddi cyfalaf blynyddol y cytunwyd arni;

14. Ystyried, yn flynyddol, y dyraniad a roddwyd gan y Brifysgol i Undeb y Myfyrwyr, a derbyn a monitro cyfrifon a chyllidebau blynyddol yr Undeb, gan dderbyn cyngor yn ôl yr angen gan yr Is-Ganghellor;

15. Sicrhau bod fforddiadwyedd, a risgiau yn gysylltiedig ag ymrwymiadau ariannol wedi'u hasesu yn unol â'r Cod rheoli Ariannol (neu ag unrhyw reoliadau dilynol)

16. Bodloni ei hun bod cyfanswm adnodd y Brifysgol yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol, yn effeithlon ac yn gynaliadwy, at hyn, y ceisir ac y cyflawnir gwerth am arian wrth ddefnyddio'r holl gronfeydd;

17. Ystyried unrhyw faterion eraill sy'n ymwneud â lles ariannol y Brifysgol yn ôl cyfarwyddyd y Cyngor;

18. Awdurdod i gymeradwyo'r canlynol:

a. Rheoliadau Ariannol a Dirprwyaeth Ariannol Fframwaith Awdurdod y Brifysgol (lle mae'r cofnodion hynny'n ymwneud ag awdurdodau a ddirprwywyd i'r Pwyllgor neu'n is);

b. cynllun Ffioedd a Mynediad y Brifysgol.

Buddsoddiad a Bancio

19. Craffu ar berfformiad ac argymell cynigion mewn perthynas â strategaeth ac egwyddorion buddsoddi'r Brifysgol;

20. Awdurdod i gymeradwyo'r canlynol:

a. gwneud argymhellion i'r Cyngor ar benodi bancwyr y Brifysgol ac ymgynghorwyr ariannol proffesiynol eraill (megis rheolwyr buddsoddi);

b. gwariant, buddsoddi, dadfuddsoddi, peidio â buddsoddi, benthyciadau, prydlesi a dyledion cyllid yn unol â'r trothwyon a nodir yn y Cynllun Dirprwyo, ac i wneud argymhellion i'r Cyngor ar gynigion sydd uwchlaw'r terfyn y gall y Pwyllgor ei awdurdodi;

c. Datganiad Rheoli'r Trysorlys a'r strategaethau a'r polisïau ar gyfer rheoli arian parod, buddsoddi a benthyca;

d. yn dilyn argymhelliad gan yr Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio, y strategaeth fuddsoddi gyffredinol a'r awdurdod i fuddsoddi yn unol â'r strategaeth, gan gynnwys penodi rheolwyr a chynghorwyr ar fuddsoddi;

e. yn dilyn argymhelliad gan yr Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio, llofnodwyr i ymgymryd â threfniadau buddsoddi a llofnodwyr banc;

f. penodi prif yswiriwr corfforaethol y Brifysgol;

g. adroddiadau sicrwydd blynyddol sy’n ymwneud â Rheolaeth y Trysorlys.

Gweithgareddau Masnachol

21. Derbyn adroddiadau am ran y Brifysgol mewn cyd-fentrau ac is-gwmnïau, a’u perfformiad;

22. Awdurdod i gymeradwyo'r canlynol:

a. creu, tynnu'n ôl o neu roi'r gorau i gwmnïau deillio, neu fuddsoddi mewn ymgymeriad cysylltiedig yn unol â'r trothwyon a nodir yn y Cynllun Dirprwyo;

b.penodi Cyfarwyddwyr i Gyd-Fenter

Rheoli Adnoddau Dynol

23. Craffu ar berfformiad y Brifysgol, ac argymell cynigion sy'n ymwneud â strategaeth adnoddau dynol, risg ac alinio adnoddau;

24. Awdurdod i gymeradwyo'r canlynol:

a. adroddiadau sicrwydd blynyddol sy’n ymwneud â Rheolaeth Pobl.

Isadeiledd

25. Adolygu cynlluniau a chynigion ar gyfer cynnal a chadw a datblygu seilwaith ac ystâd Prifysgol Caerdydd gan gynnwys gwybodaeth ac adnoddau digidol sy’n sicrhau bod yr ystâd yn cael ei rheoli mewn modd cynaliadwy a chynghori'r Cyngor ar adnoddau ac angen strategol a blaenoriaeth pob cynllun mawr ar gyfer datblygiad neu adnewyddiadau adeiladau newydd a gyflwynwyd gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol;

26. Derbyn adroddiad blynyddol am berfformiad yr ystâd;

27. Craffu ar berfformiad ac argymell cynigion mewn perthynas â gwaith y Brifysgol tuag at gyflawni sero-net carbon a'i strategaeth a'i chynllun rheoli carbon;

28. Awdurdod i gymeradwyo'r canlynol:

a. gwaredu asedau yn unol â'r trothwyon a nodir yn y Cynllun Dirprwyo;

b. caffael rhydd-ddaliadaeth neu dir/eiddo lesddaliad hir, prydlesi newydd neu estyniadau i brydlesi presennol yn unol â'r trothwyon a nodir yn y Cynllun Dirprwyo.

Dull Gweithredu

29. Mae'r Pwyllgor wedi sefydlu'r Is-bwyllgorau canlynol:

a. Is-bwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol

b. Is-bwyllgor Buddsoddiadau a Bancio

30. Bydd y pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

a. budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd

b. cynaliadwyedd

c. cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Hydref 2023
Dyddiad a chorff cymeradwyo:Cyngor, 22 Tachwedd 2023
I’w adolygu:Hydref 2024

Cyfansoddiad Y Pwyllgor Llywodraethu

Diben

1. Sefydlwyd y Pwyllgor Llywodraethu gan y Cyngor, i gynghori a chynorthwyo'r Cyngor ar effeithiolrwydd strwythur llywodraethu a fframwaith y Brifysgol, gan gynnwys comisiynu adolygiadau effeithiolrwydd y Cyngor yn ôl y gofyn; lefel cydymffurfiaeth gan y Brifysgol â gofynion gorfodol deddfwriaeth a rheoliadau eraill, gan gynnwys darpariaethau'r Ddeddf Cydraddoldeb a Deddf yr Iaith Gymraeg; a materion cyfansoddiadol a chyfreithiol, gan gynnwys y Siarter, Statudau ac Ordinhadau.

Cyfansoddiad ac Aelodaeth

2. Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodaeth

Cadeirydd y Cyngor

Is-gadeirydd y Cyngor

Y Llywydd a’r Is-Ganghellor neu enwebai

Tri aelod lleyg ychwanegol a benodir gan y Cyngor ac o’i blith

Dau aelod a benodir gan y Senedd ac o’i phlith

 

Llywydd Undeb y Myfyrwyr, neu enwebai o blith y Swyddogion Etholedig

 

Y Dirprwy Is-Ganghellor (cyfetholwyd)

 

Nodiadau:

Cadeirydd y Cyngor fydd cadeirydd y Pwyllgor neu gall ddirprwyo'r rôl hon i un o aelodau lleyg y Pwyllgor.

Bydd y broses o benodi i fod yn aelod o'r Pwyllgor a thelerau'r swydd yn unol ag Ordinhad 11.

 

Swyddogion Pwyllgor (yn bresennol)

Prif Swyddog Gweithredu

Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd y Brifysgol (Ysgrifennydd)

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Ymgynghorydd Llywodraethu (Prif Swyddog o’r Tîm Llywodraethu Corfforaethol)

Nodiadau:

Yn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir Swyddogion eraill y Brifysgol, aelodau lleyg neu bartïon penodedig eraill (e.e. archwilwyr allanol) fel y bo'n briodol, i fynychu cyfarfodydd ar sail ad hoc.

Cylch Gorchwyl

Cyfrifoldeb i graffu ar berfformiad y Brifysgol, ac argymell cynigion, yn y meysydd busnes canlynol:

3. Strwythur llywodraethu a fframwaith y Brifysgol, gan gynnwys comisiynu adolygiadau o effeithiolrwydd y Cyngor yn ôl y gofyn, a monitro cwblhau unrhyw argymhellion sy'n deillio o adolygiadau o'r fath.

4. Lefel cydymffurfio’r Brifysgol â gofynion gorfodol deddfwriaeth a rheoliadau eraill, gan gynnwys darpariaethau'r Ddeddf Cydraddoldeb a Deddf yr Iaith Gymraeg, Concordat UUK i Gefnogi Gonestrwydd Ymchwil, Deddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 1986, diogelu data, a deddfwriaeth iechyd, diogelwch a llesiant.

5. Goruchwylio effeithiolrwydd a pherthnasedd y Siarter, Statudau ac Ordinhadau a materion cyfansoddiadol a chyfreithiol eraill sy'n ymwneud â threfn lywodraethu'r Brifysgol.

6. Enwebiadau ac Apwyntiadau, gan gynnwys:

a. trefniadau cynllunio ar gyfer olyniaeth i sicrhau gweithrediadau llywodraethu effeithiol parhaus, gan gynnwys mewn perthynas â'r trosglwyddiad rhwng Cadeiryddion pwyllgorau'r Cyngor;

b. cadw dan adolygiad cyfansoddiad aelodaeth y Cyngor, gan gynnwys ei broffil yn erbyn y matrics sgiliau y cytunwyd arno a sut mae'n sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb o ran yr aelodau;

c. derbyn adborth trwy arfarniadau blynyddol o aelodau;

d. goruchwylio datblygiad aelodau unigol a rhaglennol;

e. monitro swyddi gwag aelodau lleyg ac aelodau cyfetholedig, a chyfnodau swydd cadeiryddion pwyllgorau yn flynyddol;

f. sicrhau bod yr Is-bwyllgor Enwebiadau yn hysbysebu swyddi gwag sydd ar ddod fel y bo'n briodol, ac yn argymell ymgeiswyr addas i'r Cyngor ac yn llenwi swyddi gwag yn brydlon, gan gynnwys penodi Canghellor, Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor;

g. derbyn adroddiadau am wybodaeth am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn perthynas â chyfansoddiad aelodaeth y Cyngor a'i bwyllgorau;

h. ystyried arferion a chanllawiau da y sector gan gyrff allweddol, a'r camau y gellir eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw newidiadau mewn arfer y cytunwyd arnynt;

i. adolygu ceisiadau i ddileu aelodaeth aelod o’r Pwyllgor.

7. Cydymffurfio â chyfraith elusennau ac arferion da o ran budd-daliadau a threuliau Aelodau'r Cyngor.

8. Argymhellion o adroddiadau archwilio am wasanaethau llywodraethu'r Brifysgol a'r goblygiadau ehangach ar gyfer strwythur a fframwaith llywodraethu’r Brifysgol.

Awdurdod i gymeradwyo argymhellion mewn perthynas â'r adroddiadau canlynol ar ran y Cyngor:

9. Deddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 1986: Adroddiad Cydymffurfio - Datganiad Deiliad y Sefydliad

10. Datganiad Blynyddol ynghylch Uniondeb Ymchwil

11. Adroddiad blynyddol: Monitro'r Gymraeg

12. Adroddiad Blynyddol Prevent

13. Datganiad Blynyddol Deddf Caethwasiaeth Fodern

14. Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol

15. Adroddiad Blynyddol Llywodraethu Gwybodaeth

16. Datganiad Polisi ar Ddiogelwch, Iechyd, yr Amgylchedd a Lles

Dull Gweithredu

17. Bydd y Pwyllgor yn cyfeirio materion sydd â goblygiadau strategol ac o ran adnoddau i'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, a'r materion hynny sydd â goblygiadau academaidd i'r Senedd ac sy’n gallu gwaethygu pryderon ynghylch y risg o ddiffyg cydymffurfio â deddfwriaeth i'r Pwyllgor Archwilio a Risg.

18. Gall y Pwyllgor sefydlu gweithgorau o'r fath fel sy'n angenrheidiol i gynghori ar faterion o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.

19. Mae'r Pwyllgor wedi sefydlu'r Is-bwyllgorau canlynol:

a. Pwyllgor Safonau Biolegol

b. Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

c. Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Llesiant

d. Is-bwyllgor Enwebiadau

e. Y Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored

20. Bydd y pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

a. budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd

b. cynaliadwyedd

c. cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Hydref 2023
Dyddiad a chorff cymeradwyo:Cyngor, 22 Tachwedd 2023
I’w adolygu:Hydref 2024

Cyfansoddiad Y Pwyllgor Taliadau

Diben

1. Datblygu i'r Cyngor strategaeth a pholisi gwobrwyo cyffredinol i dalu am dâl, budd-daliadau ac amodau cyflogaeth uwch swyddogion y Brifysgol, gan gynnwys tâl, budd-daliadau ac amodau cyflogaeth y Llywydd a'r Is-Ganghellor a'i adroddiadau uniongyrchol, y lwfansau ar gyfer deiliaid eraill o swyddi cylchol y Brifysgol a'r paramedrau ar gyfer tâl a buddion uwch staff y Brifysgol.

Cyfansoddiad ac Aelodaeth

2. Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodaeth

Is-gadeirydd y Cyngor

Cadeirydd y Cyngor

 

Dau aelod lleyg o blith y Cyngor

 

Nodiadau:

Gellir penodi un aelod annibynnol arall nad oes angen iddo fod yn aelod o'r Cyngor ond a fydd â phrofiad proffesiynol mewn tâl a gwobrwyo, pan nodir bod angen.

Ni fydd Cadeirydd y Pwyllgor Taliadau yn Gadeirydd y Cyngor. Y Cyngor fydd yn penodi cadeirydd o blith yr aelodau lleyg. Bydd y Cadeirydd yn llywyddu'r cyfarfod neu yn ei absenoldeb yn trefnu i aelod lleyg arall weithredu fel Cadeirydd.

Bydd y broses o benodi i fod yn aelod o'r Pwyllgor a thelerau'r swydd yn unol ag Ordinhad 11

 

Swyddogion Pwyllgor (yn bresennol)

Pennaeth Arweinyddiaeth a Datblygu Staff neu aelod arall o'r Tîm adnoddau Dynol fel y bo'n briodol (Ysgrifennydd)

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Nodiadau:

Gall y Pwyllgor wahodd yr Is-Ganghellor a'r Dirprwy Is-Ganghellor i fynychu rhan o gyfarfodydd y Pwyllgor, i ddarparu gwybodaeth ac i ateb unrhyw gwestiynau gan y Pwyllgor.

Yn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir Swyddogion eraill y Brifysgol, aelodau lleyg neu bartïon penodedig eraill (e.e. archwilwyr allanol) fel y bo'n briodol, i fynd i gyfarfodydd ar sail ad hoc.

Adeg Cynnal

3. Bydd y Pwyllgor yn penderfynu ar ei amserlen ei hun ar gyfer cyfarfodydd ond disgwylir iddo gwrdd o leiaf ddwywaith bob blwyddyn

Cworwm

4. Mae'r cworwm ar gyfer y Pwyllgor Taliadau yn dri aelod lleyg.

Cylch Gorchwyl

Cyfrifoldeb i graffu ar berfformiad y Brifysgol, ac argymell cynigion, yn y meysydd busnes canlynol:

5. Strategaeth a pholisi gwobrwyo cyffredinol i gwmpasu tâl, buddion ac amodau cyflogaeth uwch swyddogion y Brifysgol.

6. Adolygu tâl, budd-daliadau ac amodau cyflogaeth y Llywydd a’r Is-Ganghellor a'r rhai sy’n adrodd yn uniongyrchol iddo/iddi, gan ystyried fforddiadwyedd, gwybodaeth gymharol am gydnabyddiaeth ariannol, budd-daliadau ac amodau cyflogaeth yn y sector Prifysgolion ac mewn mannau eraill fel y bo'n briodol, a metrigau a data perfformiad perthnasol.

7. Adolygu penderfyniadau'r Pwyllgor Athrawon ac Uwch Gyflogau, gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau dewisol i dâl a wneir rhwng cyfarfodydd y Pwyllgor hwnnw.

8. Derbyn adroddiad ar unrhyw delerau diswyddo y cytunwyd arnynt ar gyfer uwch staff y Brifysgol o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Athrawon ac Uwch Gyflogau.

9. Hyrwyddo cyfrifoldebau'r Brifysgol dros gydraddoldeb ac amrywiaeth drwy sicrhau bod materion perthnasol yn cael eu hystyried yn llawn ym mhob mater sy'n ymwneud â thâl yr holl staff sy'n dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor a'r Pwyllgor Athrawon ac Uwch Gyflogau.

10. Derbyn ac ystyried adroddiad blynyddol ar y bwlch cyflog ac ar gyflog cyfartal yn y Brifysgol.

Awdurdod i gymeradwyo argymhellion mewn perthynas â:

11. Pennu taliadau, buddion ac amodau cyflogaeth y Llywydd a’r Is-Ganghellor a’r rhai sy’n adrodd iddo/iddi yn uniongyrchol

12. Pennu'r strategaeth, y polisi a'r paramedrau ar gyfer adolygu a phenderfynu ar lwfansau i ddeiliaid eraill swyddi cylchol y Brifysgol, gan gynnwys Deoniaid a Phenaethiaid Ysgolion.

13. Gosod y strategaeth, y polisi a’r paramedrau ar gyfer adolygu a phenderfynu ar dâl a manteision uwch staff y Brifysgol o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Athrawon ac Uwch Gyflogau;

14. Gosod y strategaeth, polisi a pharamedrau ar gyfer telerau diswyddo i'r holl uwch staff; ystyried a chymeradwyo telerau diswyddo ar gyfer yr Is-Ganghellor ac adroddiadau uniongyrchol yr Is-Ganghellor ar derfynu eu cyflogaeth gan sicrhau cydymffurfiaeth â'r gofynion a nodir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru;

15. Sicrhau annibyniaeth briodol i'r swyddogaeth, adolygu tâl y Pennaeth Archwilio Mewnol gan ystyried argymhelliad y Pwyllgor Archwilio a Risg

16. Cytuno ar fframwaith gwaith blynyddol ac adolygu ac adrodd ar y cynnydd drwy ddarparu adroddiad blynyddol (i'r Cyngor a Datganiad Ariannol y Brifysgol) sy'n dryloyw ac yn ateb gofynion llywodraethu da;

17. Cytuno pa wybodaeth am waith y Pwyllgor a threfniadau gwobrwyo gweithredol y dylid eu cyhoeddi ar dudalennau gwe Llywodraethu'r Brifysgol yn ogystal â'r fframwaith blynyddol o waith a'r adroddiad blynyddol.

Dull Gweithredu

18. Mae'r Pwyllgor wedi sefydlu'r Is-bwyllgorau canlynol:

a. Pwyllgor Cyflogau Athrawon ac Uwch-Aelodau Staff

19. Bydd y pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

a. budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd

b. cynaliadwyedd

c. cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Hydref 2022
Dyddiad a chorff cymeradwyo:y Cyngor, 24 Tachwedd 2022.
I’w adolygu:Hydref 2023

Cyfansoddiad Y Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd

Diben

1. Ddyfarnu teitlau uwch ddarlithydd, darllenydd, cadeirydd personol, uwch gymrawd ymchwil, prif gymrawd ymchwil a chymrawd ymchwil athrawol i staff academaidd yn unol â'r gweithdrefnau ac adolygu polisi a gweithdrefnau ar gyfer dyrchafu staff academaidd.

2. Bydd y Pwyllgor yn gyd-bwyllgor o'r Cyngor a'r Senedd.

Cyfansoddiad ac Aelodaeth

3. Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodaeth

y Llywydd a’r Is-Ganghellor

Y Dirprwy Is-Ganghellor

Y Rhag Is-Gangellorion sy’n benaethiaid coleg

6 o athrawon a benodir gan y Senedd, 2 o bob coleg

 

Nodiadau:

Y Llywydd a'r Is-Ganghellor fydd yn cadeirio'r Pwyllgor neu gall ddirprwyo'r rôl hon i'r Dirprwy Is-Ganghellor neu'r Rhag Is-Ganghellor. Bydd y broses o benodi i fod yn aelod o'r Pwyllgor a thelerau'r swydd yn unol ag Ordinhad 11.

 

Swyddogion Pwyllgor (yn bresennol)

Pennaeth Arwain a Datblygu Staff (Ysgrifennydd)

Swyddog Datblygu Sefydliadol a Staff (Dyrchafiadau)

Nodiadau:

Yn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir Swyddogion eraill y Brifysgol, aelodau lleyg neu bartïon penodedig eraill (e.e. archwilwyr allanol) fel y bo'n briodol, i fynychu cyfarfodydd ar sail ad hoc.

Cylch Gorchwyl

Cyfrifoldeb i graffu ar berfformiad y Brifysgol, ac argymell cynigion, yn y meysydd busnes canlynol:

4. Adolygu polisïau a gweithdrefnau ar gyfer dyrchafu staff academaidd, gan gynnwys sefydlu gweithdrefnau apelio;

5. Ystyried ceisiadau gan aelodau'r staff academaidd mewn perthynas â:

(i)  Dyrchafiad i swydd uwch-ddarlithydd, darllenydd a chadair bersonol

Bydd y pwyllgor yn ystyried ceisiadau ar gyfer dyrchafiad i swydd uwch-ddarlithydd, darllenydd a chadair bersonol yn unol â’r gweithdrefnau. Bydd y Pwyllgor yn rhoi dyrchafiad i swydd uwch-ddarlithydd, darllenydd a chadair bersonol ar ôl cwblhau’r prosesau perthnasol a phan mae’n penderfynu bod hynny’n briodol.

(ii) Dyrchafiad i swydd uwch-gymrawd ymchwil, prif gymrawd ymchwil a chymrawd ymchwil athrawol

Bydd y Pwyllgor yn ystyried ceisiadau ar gyfer dyrchafiad swydd uwch-gymrawd ymchwil, prif gymrawd ymchwil a chymrawd ymchwil athrawol yn unol â’r gweithdrefnau. Bydd y Pwyllgor yn rhoi dyrchafiad i swydd uwch-gymrawd ymchwil, prif gymrawd ymchwil a chymrawd ymchwil athrawol ar ôl cwblhau’r prosesau perthnasol a phan mae’n penderfynu ei bod yn briodol.

6. Bydd y Pwyllgor yn ymarfer y pwerau a gaiff eu dirprwyo iddo gan y Senedd a’r Cyngor.

Awdurdod i gymeradwyo argymhellion mewn perthynas â:

7. Dyfarnu teitlau academaidd uwch ddarlithydd, darllenydd, cadeirydd personol, uwch gymrawd ymchwil, prif gymrawd ymchwil a chymrawd ymchwil athrawol.

8. Dogfennau llunio polisïau mewn perthynas â dyrchafu staff academaidd.

Dull Gweithredu

9. Bydd y Pwyllgor yn paratoi adroddiad blynyddol ar gyfer y Senedd a’r Cyngor.

10. Bydd y Pwyllgor yn cyfeirio materion gyda goblygiadau strategol ac adnoddau i'r Cyngor, a'r materion hynny sydd â goblygiadau academaidd i'r Senedd.

11. Gall y Pwyllgor sefydlu gweithgorau o'r fath fel sy'n angenrheidiol i gynghori ar faterion o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.

12. Bydd y Pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

a. budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd

b. cynaliadwyedd

c. cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Hydref 2022
Dyddiad a chorff cymeradwyo:Cyngor 24 Tachwedd 2022 a Senedd 30 Tachwedd 2022
I’w adolygu:Hydref 2023

Cyfansoddiad Y Pwyllgor Cymrodoriaethau a Graddau er Anrhydedd

Diben

Goruchwylio'r broses ar gyfer dyfarnu Cymrodoriaethau Er Anrhydedd a Graddau Er Anrhydedd a chynghori'r Senedd a'r Cyngor ar y materion hyn.

Cyfansoddiad ac Aelodaeth

Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodaeth

Is-Ganghellor (yn y Gadair)

Cadeirydd y Cyngor neu ei h/enwebai a dynnwyd o blith aelodau lleyg y Cyngor

Ail aelod lleyg o'r Cyngor, a etholwyd gan y Cyngor mewn modd o'i ddewis, i wasanaethu am dymor heb fod yn hwy na thair blynedd

Y Dirprwy Is-Ganghellor

Y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Chwe aelod o staff academaidd i gael eu hethol gan y Senedd, bydd pob un ohonynt yn gwasanaethu am dymor o dair blynedd, gan gynnwys dau aelod (bydd o leiaf un ohonynt yn Bennaeth Ysgol) o bob un o'r Colegau

Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Yn bresennol

Y Prif Swyddog Gweithredu

Y Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr

Nodiadau: Bydd Ysgrifennydd y Pwyllgor yn cael ei enwebu gan y Cadeirydd.

Cylch Gorchwyl

Cyfrifoldeb i graffu ar berfformiad y Brifysgol, ac argymell cynigion, yn y meysydd busnes canlynol:

3. 3.gwahodd Aelodau'r Brifysgol (fel y'i diffinnir yn ordinhad 2[1]) i enwebu unigolion sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer dyfarnu Cymrodoriaeth Er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd; ac am ddyfarniad Doethur er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd

[1] Ordinhad 2 - Aelodau'r Brifysgol

Bydd y canlynol yn Aelodau Prifysgol Caerdydd

 • (1) y Canghellor, y Rhag Gangellorion, y Llywydd a’r Is-Ganghellor, Cadeirydd y Cyngor a Swyddogion eraill;
 • (2) aelodau'r Cyngor a'r Senedd;
 • (3) gweithwyr Prifysgol Caerdydd;
 • (4) myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a’r sefydliadau a’i rhagflaenodd;
 • (5) unigolion eraill fel y’u diffinnir gan benderfyniad y Cyngor.

4. Ystyried yr holl gyflwyniadau a dderbyniwyd yn unol â'r meini prawf cyhoeddedig ar gyfer dyfarnu Cymrodoriaethau er Anrhydedd a Graddau er Anrhydedd, gan gadarnhau'r rhai y dylid cynnig dyfarniadau o'r fath iddynt a sicrhau y gwneir gwahoddiadau o'r fath

5. Parhau i adolygu'r meini prawf ar gyfer dyfarnu Cymrodoriaethau er Anrhydedd a Graddau er Anrhydedd, gan hysbysu'r Senedd a’r Cyngor o unrhyw newidiadau a wnaed

6. Rhoi gwybod i’r Senedd ac i’r Cyngor am yr unigolion sydd wedi cadarnhau eu bod yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd neu i dderbyn Gradd er Anrhydedd

7. Sicrhau cyhoeddi cofrestr ddiweddara Graddedigion er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd neu ei chyrff rhagflaenol

8. Adolygu a diweddaru yn ôl yr angen gweithdrefnau a threfniadau seremonïol ar gyfer rhoi Cymrodoriaethau er Anrhydedd a Graddau er Anrhydedd y Brifysgol

9. Ystyried cynigion yr Is-Ganghellor neu'r Prif Swyddog Gweithredu i ddiddymu Gradd er Anrhydedd neu Gymrodoriaeth er Anrhydedd a ddyfarnwyd.

Dull Gweithredu

10. Bydd y pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

a. budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd

b. cynaliadwyedd

c. cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Hydref 2023
Dyddiad a chorff cymeradwyo:Cyngor 22 Tachwedd 2023 a Senedd 8 Tachwedd 2023
I’w adolygu:Hydref 2024

Cyfansoddiad Y Pwyllgor Safonau Ac Ansawdd Academaidd

1. Diben

1.1 Is-bwyllgor o’r Senedd a’r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr yw’r Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd ac mae’n gyfrifol am gynghori’r Brifysgol ynghylch pob mater sy’n ymwneud â hyrwyddo ansawdd a safonau academaidd ar draws holl ystod darpariaeth y Brifysgol i fyfyrwyr.

2. Cyfansoddiad ac Aelodaeth

2.1  Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodau

Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr)

Is-Ganghellor

Un Deon y Coleg (Israddedig) Astudiaethau a benodir gan y Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr)

Un Deon y Coleg (Ôl-raddedig) Astudiaethau a benodir gan y Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr)

Deon ar gyfer Cyflogadwyedd Myfyrwyr

Chwe aelod o staff academaidd, dau o bob Coleg, sydd â phrofiad o reoli safonau academaidd a gweithdrefnau ansawdd, a benodir gan y Senedd

Un aelod a benodir gan y Cyngor na fydd yn weithiwr neu'n fyfyriwr yn y Brifysgol

 

Bydd tri myfyriwr, a benodir gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr, bydd o leiaf un ohonynt yn fyfyriwr ôl-raddedig

 

Swyddogion y Pwyllgor

Pennaeth Llywodraethu Addysg

Cofrestrydd Academaidd

Pennaeth Ansawdd a Safonau Academaidd

Cyfarwyddwr yr Academi Dysgu ac Addysgu

Pennaeth Gweithrediadau'r Gofrestrfa

Rheolwyr Addysg y Coleg

2.2  Nodiadau:

.1  Bydd y Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr) yn Gadeirydd y Pwyllgor.

.2  Y Pennaeth Llywodraethu Addysg fydd yr Ysgrifennydd

.3  Yn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir Swyddogion eraill y Brifysgol, aelodau lleyg neu bartïon penodedig eraill fel y bo'n briodol, i fynychu cyfarfodydd ar sail ad hoc.

3. Adeg Cynnal

3.1  Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod bedair gwaith bob blwyddyn academaidd.

4. Cylch Gorchwyl

4.1 Bydd y Pwyllgor yn:

4.1.1 datblygu a chadw dan adolygiad y strategaeth ansawdd academaidd, rheoliadau, gweithdrefnau polisi a sicrhau ansawdd y Brifysgol, a’u gweithredu, a gwneud argymhellion arnynt i'r Senedd;

4.1.2  sicrhau bodolaeth a gweithrediad mecanweithiau ansawdd academaidd mewnol priodol o fewn y Brifysgol a derbyn adroddiadau amdano; ac i gefnogi materion o'r fath bydd y Pwyllgor yn:

 1. sicrhau gweithredu mecanweithiau sicrhau ansawdd a safonau mewn Ysgolion gan ddefnyddio gweithdrefnau Prifysgol cymeradwy;
 2. sicrhau y gweithredir y gweithdrefnau sicrhau ansawdd cymeradwy mewn perthynas â gwerthuso rhaglenni a addysgir yn flynyddol, yr adolygiad o raglenni a addysgir a'u a’u hailddilysiad;
 3. sicrhau y gweithredir y gweithdrefnau sicrhau ansawdd cymeradwy mewn perthynas ag adolygiadau blynyddol y Brifysgol o weithgarwch ymchwil ôl-raddedig;
 4. gwneud argymhellion priodol i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr neu'r Senedd, fel y bo'n briodol, yn codi o 4.1.2 i iii

4.1.3  gwneud argymhellion i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr mewn perthynas â chyfleoedd gwella sy'n deillio o weithredu gweithdrefnau sicrhau ansawdd a safonau;

4.1.4  monitro'r amgylchedd sicrhau ansawdd a safonau allanol a sicrhau bod y Brifysgol yn ymateb fel y bo'n briodol; ac i gefnogi materion o'r fath bydd y Pwyllgor yn:

 1. ystyried, mewn perthynas â rhaglenni a addysgir, adroddiadau o'r fath sy’n deillio o sicrwydd ansawdd allanol, asesu ansawdd, dilysu ac achredu gweithdrefnau ac adrodd a gwneud argymhellion amdanynt i'r Senedd;
 2. o ran cymeradwyo, monitro, adolygu a chofnodi rhaglenni astudio a addysgir, sicrhau bod y Brifysgol yn rhoi sylw dyladwy i Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru, Fframwaith Asesu Ansawdd Cymru a Chod Ansawdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch y DU;

4.1.5 cyfrannu at hyrwyddo a gwella amgylchedd academaidd sy’n ymwybodol o ansawdd yn y Brifysgol drwy ledaenu gwybodaeth, rhannu enghreifftiau o arfer da, a thrwy ddulliau priodol eraill; ac i gefnogi materion o'r fath bydd y Pwyllgor yn:

 1. datblygu, gweithredu, goruchwylio ac adolygu nodau, amcanion a pholisïau'r Brifysgol sy'n ymwneud â safonau academaidd ei holl raglenni astudio addysgedig ac ymchwil;
 2. ystyried y cyfryw faterion ansawdd, safonau a rheoleiddio a all godi'n fewnol neu'n allanol sy’n gallu effeithio ar strategaethau'r Brifysgol;
 3. gwneud argymhellion priodol i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr neu i'r Senedd, fel y bo'n briodol, yn codi o 4.1.5 i hyd at ii

4.1.6 Ystyried a chymeradwyo adroddiadau sy'n deillio o weithredu gweithdrefnau'r Brifysgol mewn perthynas â chymeradwyo rhaglenni astudio newydd neu newidiadau mawr i raglenni sy'n bodoli eisoes

4.1.7 ystyried cynigion ar gyfer llunio, neu ddiwygio Rheoliadau Academaidd ac eithriadau iddynt, a gwneud argymhellion i'r Senedd amdanynt;

4.1.8 sefydlu, fel y bo'n briodol, yr Is-bwyllgorau hynny neu grwpiau tasg-ganolog eraill sy'n ofynnol er mwyn cyflawni ei rôl.

4.2  Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiad ansawdd blynyddol i'r Senedd a'r Cyngor i lywio'r sicrwydd blynyddol a ddarperir i'r corff rheoleiddio.

4.3  Mae gan y Pwyllgor awdurdod i gymeradwyo argymhellion mewn perthynas â'r canlynol:

4.3.1 cymeradwyo rhaglenni gradd newydd ac amrywiadau i raglenni gradd presennol;

4.3.1 amrywiadau i reoliadau a pholisïau'r Senedd mewn ymateb i raglen benodol neu achosion sy'n gysylltiedig â myfyrwyr.

5.  Dull Gweithredu

5.1  Mae'r Pwyllgor wedi sefydlu'r Is-bwyllgorau canlynol:

 1. Is-Bwyllgor Rhaglenni ac Ailddilysu
 2. Is-bwyllgor Partneriaethau Addysg
 3. Grŵp Polisïau Derbyn Myfyrwyr

5.2  Bydd y grwpiau canlynol yn adrodd i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr:

 1. Pwyllgorau Addysg Colegau a Phrofiad Myfyrwyr;
 2. Grŵp strategaeth ôl-raddedig ymchwil

5.3 Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno Adroddiad Ansawdd Blynyddol i'r Senedd a'r Cyngor.

5.4  Bydd y pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

 • budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd
 • cynaliadwyedd
 • cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

6. Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Medi 2022
Dyddiad a chorff cymeradwyo:Cyngor 24 Tachwedd 2022 a Senedd 30 Tachwedd 2022
I’w adolygu:Tachwedd 2023

Cyfansoddiad Y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

1. Diben

1.1 Is-bwyllgor o’r Senedd a’r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr yw’r Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd ac mae’n gyfrifol am gynghori’r Brifysgol ynghylch pob mater sy’n ymwneud â hyrwyddo ansawdd a safonau academaidd ar draws holl ystod darpariaeth y Brifysgol i fyfyrwyr.

2. Cyfansoddiad ac Aelodaeth

2.1 Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodau

Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr)

Is-Ganghellor

Un Deon y Coleg (Israddedig) Astudiaethau a benodir gan y Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr)

Un Deon y Coleg (Ôl-raddedig) Astudiaethau a benodir gan y Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr)

Deon ar gyfer Cyflogadwyedd Myfyrwyr

Chwe aelod o staff academaidd, dau o bob Coleg, sydd â phrofiad o reoli safonau academaidd a gweithdrefnau ansawdd, a benodir gan y Senedd

Un aelod a benodir gan y Cyngor na fydd yn weithiwr neu'n fyfyriwr yn y Brifysgol

 

Bydd tri myfyriwr, a benodir gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr, bydd o leiaf un ohonynt yn fyfyriwr ôl-raddedig

 

Swyddogion y Pwyllgor

Pennaeth Llywodraethu Addysg

Cofrestrydd Academaidd

Pennaeth Ansawdd a Safonau Academaidd

Cyfarwyddwr yr Academi Dysgu ac Addysgu

Pennaeth Gweithrediadau'r Gofrestrfa

Rheolwyr Addysg y Coleg

2.2  Nodiadau:

 1. Bydd y Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr) yn Gadeirydd y Pwyllgor.
 2. Y Pennaeth Llywodraethu Addysg fydd yr Ysgrifennydd
 3. Yn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir Swyddogion eraill y Brifysgol, aelodau lleyg neu bartïon penodedig eraill fel y bo'n briodol, i fynychu cyfarfodydd ar sail ad hoc.

3. Adeg Cynnal

3.1  Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod bedair gwaith bob blwyddyn academaidd.

4. Cylch Gorchwyl

4.1 Bydd y Pwyllgor yn:

4.1.1 datblygu a chadw dan adolygiad y strategaeth ansawdd academaidd, rheoliadau, gweithdrefnau polisi a sicrhau ansawdd y Brifysgol, a’u gweithredu, a gwneud argymhellion arnynt i'r Senedd;

4.1.2 sicrhau bodolaeth a gweithrediad mecanweithiau ansawdd academaidd mewnol priodol o fewn y Brifysgol a derbyn adroddiadau amdano; ac i gefnogi materion o'r fath bydd y Pwyllgor yn:

i. sicrhau gweithredu mecanweithiau sicrhau ansawdd a safonau mewn Ysgolion gan ddefnyddio gweithdrefnau Prifysgol cymeradwy;

ii. sicrhau y gweithredir y gweithdrefnau sicrhau ansawdd cymeradwy mewn perthynas â gwerthuso rhaglenni a addysgir yn flynyddol, yr adolygiad o raglenni a addysgir a'u a’u hailddilysiad;

iii. sicrhau y gweithredir y gweithdrefnau sicrhau ansawdd cymeradwy mewn perthynas ag adolygiadau blynyddol y Brifysgol o weithgarwch ymchwil ôl-raddedig;

iv. gwneud argymhellion priodol i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr neu'r Senedd, fel y bo'n briodol, yn codi o 4.1.2 i iii

4.1.3  gwneud argymhellion i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr mewn perthynas â chyfleoedd gwella sy'n deillio o weithredu gweithdrefnau sicrhau ansawdd a safonau;

4.1.4 monitro'r amgylchedd sicrhau ansawdd a safonau allanol a sicrhau bod y Brifysgol yn ymateb fel y bo'n briodol; ac i gefnogi materion o'r fath bydd y Pwyllgor yn:

i. ystyried, mewn perthynas â rhaglenni a addysgir, adroddiadau o'r fath sy’n deillio o sicrwydd ansawdd allanol, asesu ansawdd, dilysu ac achredu gweithdrefnau ac adrodd a gwneud argymhellion amdanynt i'r Senedd;

ii. o ran cymeradwyo, monitro, adolygu a chofnodi rhaglenni astudio a addysgir, sicrhau bod y Brifysgol yn rhoi sylw dyladwy i Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru, Fframwaith Asesu Ansawdd Cymru a Chod Ansawdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch y DU;

4.1.5 cyfrannu at hyrwyddo a gwella amgylchedd academaidd sy’n ymwybodol o ansawdd yn y Brifysgol drwy ledaenu gwybodaeth, rhannu enghreifftiau o arfer da, a thrwy ddulliau priodol eraill; ac i gefnogi materion o'r fath bydd y Pwyllgor yn:

i. datblygu, gweithredu, goruchwylio ac adolygu nodau, amcanion a pholisïau'r Brifysgol sy'n ymwneud â safonau academaidd ei holl raglenni astudio addysgedig ac ymchwil;

ii. ystyried y cyfryw faterion ansawdd, safonau a rheoleiddio a all godi'n fewnol neu'n allanol sy’n gallu effeithio ar strategaethau'r Brifysgol;

iii. gwneud argymhellion priodol i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr neu i'r Senedd, fel y bo'n briodol, yn codi o 4.1.5 i hyd at ii

4.1.6 Ystyried a chymeradwyo adroddiadau sy'n deillio o weithredu gweithdrefnau'r Brifysgol mewn perthynas â chymeradwyo rhaglenni astudio newydd neu newidiadau mawr i raglenni sy'n bodoli eisoes

4.1.7 ystyried cynigion ar gyfer llunio, neu ddiwygio Rheoliadau Academaidd ac eithriadau iddynt, a gwneud argymhellion i'r Senedd amdanynt;

4.1.8 sefydlu, fel y bo'n briodol, yr Is-bwyllgorau hynny neu grwpiau tasg-ganolog eraill sy'n ofynnol er mwyn cyflawni ei rôl.

4.2  Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiad ansawdd blynyddol i'r Senedd a'r Cyngor i lywio'r sicrwydd blynyddol a ddarperir i'r corff rheoleiddio.

4.3  Mae gan y Pwyllgor awdurdod i gymeradwyo argymhellion mewn perthynas â'r canlynol:

4.3.1 cymeradwyo rhaglenni gradd newydd ac amrywiadau i raglenni gradd presennol;

4.3.1 amrywiadau i reoliadau a pholisïau'r Senedd mewn ymateb i raglen benodol neu achosion sy'n gysylltiedig â myfyrwyr.

5. Dull Gweithredu

5.1  Mae'r Pwyllgor wedi sefydlu'r Is-bwyllgorau canlynol:

i. Is-Bwyllgor Rhaglenni ac Ailddilysu

ii. Is-bwyllgor Partneriaethau Addysg

iii. Grŵp Polisïau Derbyn Myfyrwyr

5.2  Bydd y grwpiau canlynol yn adrodd i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr:

i. Pwyllgorau Addysg Colegau a Phrofiad Myfyrwyr;

ii. Grŵp strategaeth ôl-raddedig ymchwil

5.3  Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno Adroddiad Ansawdd Blynyddol i'r Senedd a'r Cyngor.

5.4   Bydd y pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

 • budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd
 • cynaliadwyedd
 • cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

6.  Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Medi 2022
Dyddiad a chorff cymeradwyo:Cyngor 24 Tachwedd 2022 a Senedd 30 Tachwedd 2022
I’w adolygu:Tachwedd 2023

Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr

1. Diben

1.1  Bydd y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr, un o is-bwyllgorau'r Senedd, yn gyfrifol am ddarparu cyfeiriad strategol ac am chynghori'r Brifysgol ar bob mater sy'n ymwneud ag addysg a phrofiad myfyrwyr ar draws ystod lawn ei darpariaeth i fyfyrwyr.

2. Cyfansoddiad ac Aelodaeth

2.1 Bydd y Pwyllgor yn cael ei gyfansoddi fel a ganlyn:

Aelodau

Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr)

Is-Ganghellor

Deon y Coleg (Astudiaethau Israddedig) ym mhob Coleg

Deon y Coleg (Astudiaethau Ôl-raddedig) ym mhob Coleg

Deon ar gyfer Cyflogadwyedd Myfyrwyr

Deon y Gymraeg

Cofrestrydd Academaidd

 

Cyfarwyddwr yr Adran Cynllunio Strategol

 

Chwe aelod o staff academaidd, dau o bob Coleg, sydd â phrofiad o reoli safonau academaidd a gweithdrefnau ansawdd, a benodir gan y Senedd

 

Un aelod a benodir gan y Cyngor na fydd yn weithiwr neu'n fyfyriwr yn y Brifysgol

 

Bydd tri myfyriwr, a benodir gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr, bydd o leiaf un ohonynt yn fyfyriwr ôl-raddedig

 

Swyddogion y Pwyllgor

Pennaeth Llywodraethu Addysg

Cyfarwyddwr yr Academi Dysgu ac Addysgu

Rheolwr Busnes y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr

Pennaeth Gweithrediadau'r Gofrestrfa

Rheolwyr Addysg y Coleg

Llyfrgellydd y Brifysgol

2.2  Nodiadau:

 1. Y Rhag Is-Ganghellor (Addysg a Myfyrwyr) fydd yn Gadeirydd y Pwyllgor.
 2. Y Pennaeth Llywodraethu Addysg fydd yr Ysgrifennydd.
 3. Yn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir Swyddogion eraill y Brifysgol, aelodau lleyg neu bartïon penodedig eraill fel y bo'n briodol, i fynychu cyfarfodydd ar sail ad hoc.

3.  Adeg Cynnal

Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod bedair gwaith bob blwyddyn academaidd.

4.  Cylch Gorchwyl

4.1   Bydd y Pwyllgor yn:

4.1.1  datblygu a pharhau i adolygu'r is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr a gwneud argymhellion amdani i'r Senedd;

4.1.2  sicrhau gweithredu'r Is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr a gwerthuso ei heffaith a'i heffeithiolrwydd;

4.1.3 hyrwyddo arloesedd a gwelliannau ym maes addysg ac asesu;

4.1.4 hyrwyddo’r cyfleoedd datblygiad proffesiynol i staff er mwyn cefnogi dulliau addysgu ac asesu;

4.1.5 Mae'r pwyllgor yn gwerthuso canlyniadau arolygon myfyrwyr ac effaith gwelliannau i brofiad myfyrwyr.

4.1.6 parhau i adolygu a gwerthuso effaith ac effeithiolrwydd strategaethau sy'n ymwneud ag addysg a myfyrwyr, gan gynnwys y strategaeth ehangu cyfranogiad;

4.1.7 darparu goruchwyliaeth dros adrodd i CCAUC a Llywodraeth Cymru ar faterion sy'n ymwneud ag addysg a myfyrwyr.

4.2 Bydd y Pwyllgor yn sefydlu, fel y bo'n briodol, yr Is-bwyllgorau hynny neu grwpiau tasg-ganolog eraill sy'n ofynnol er mwyn cyflawni ei rôl

4.3 Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiad blynyddol i'r Senedd ar weithgareddau i wella profiad myfyrwyr.

5. Dull Gweithredu

5.1  Mae'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr wedi sefydlu'r is-bwyllgorau canlynol:

i. Addysgu sy’n Ysbrydoli

ii. Dyfodol Myfyrwyr

iii. Bywyd Myfyrwyr

iv. Llais a Phartneriaeth Myfyrwyr

v. Y Bwrdd Ehangu Cyfranogiad

5.2   Bydd y grwpiau canlynol yn adrodd i'r Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr:

i. Pwyllgorau Addysg Colegau a Phrofiad Myfyrwyr;

ii. Grŵp strategaeth ôl-raddedig ymchwil

iii. Grŵp Goruchwylio Perfformiad Addysg

5.3 Bydd y Pwyllgor yn ystyried y canlynol ym mhob mater:

 • budd y myfyrwyr a budd y cyhoedd;
 • cynaliadwyedd;
 • cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

6.  Rheoli Fersiynau

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf:Hydref 2022
Dyddiad a chorff cymeradwyo:Cyngor 24/11/2022, Senedd 30/11/2022
I’w adolygu:Hydref 2023

Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Cyfansoddiadau Pwyllgor Prif Bwyllgorau
Dyddiad dod i rym:16 Tachwedd 2022