Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion Llys 27 Ionawr 2021

Cofnodion cyfarfod Llys Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd Ddydd Mercher 27 Ionawr 2021, drwy Zoom

Materion Rhagarweiniol

385 Croeso a chyflwyniad gan y Canghellor

385.1 Cyhoeddodd y Canghellor, y Farwnes Randerson, fod y cyfarfod ar agor, a chroesawu pawb oedd yno;

385.2 bod y Canghellor wedi hysbysu'r aelodau o drefn y cyfarfod, oherwydd ei fod yn cael ei gynnal yn rhithiwr;

385.3 nododd y Canghellor y gellir gofyn cwestiynau yn Gymraeg ac eglurodd y broses cyfieithu.

386 Ymddiheuriadau am absenoldeb

Nodwyd

386.1 y byddai ymddiheuriadau a gadarnhawyd yn cael eu hatodi i'r cofnodion;

386.2 bod gan y cyfarfod gworwm.

387 Datganiad buddiannau

387.1 Dywedodd y Canghellor y dylid nodi unrhyw ddatganiadau am fuddiannau perthnasol cyn i aelod o'r Llys siarad.

388 Cofnodion: 29 Ionawr 2020

Nodwyd

388.1 y dylai adran 372 ddarllen “Croeso a Chyflwyniad gan y Canghellor”.

Penderfynwyd

388.2 yn amodol ar y newid uchod, fod Cofnodion cyfarfod y Llys a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2020 (papur 20/329) wedi’u cadarnhau fel cofnod cywir a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

389 Materion yn codi

Nodwyd nad oedd unrhyw faterion yn codi.

390 Adroddiad gan y Canghellor ar weithgareddau'r Canghellor a'r Rhag-Gangellorion

Darparodd y Canghellor adroddiad llafar ar yr eitem hon.

Nodwyd

390.1 oherwydd cyfyngiadau cymdeithasol, roedd yr adroddiad ar weithgareddau yn fyrrach na blynyddoedd blaenorol;

390.2 bod y Canghellor, ynghyd â’r tri Rhag-gangellorion, wedi recordio negeseuon graddio rhithwir;

390.3 y diolchwyd gan y Canghellor i bawb sy'n gweithio i Brifysgol Caerdydd, am sicrhau bod y Brifysgol yn parhau i weithredu a hyd yn oed dyfu yn yr hinsawdd bresennol;

390.4 y diolchwyd hefyd i fyfyrwyr y Brifysgol a oedd wedi addasu'n gadarnhaol i'r ffyrdd newydd o weithio;

390.5  bod y Canghellor wedi cyfleu ei diolch i’r staff a’r myfyrwyr hynny a fu’n ymwneud â gwaith hollbwysig staff rheng flaen y GIG yn ystod y cyfnod anodd hwn.

391 Aelodaeth o’r Llys

Gofynnwyd i aelodau nodi papur 20/330 'Cyfansoddiad ac Aelodaeth y Llys

Nodwyd

391.1  bod y Canghellor wedi croesawu holl aelodau newydd y Llys i'w cyfarfod cyntaf;

391.2  bod y Llys yn gorff cynrychioliadol eang, gan roi cyfle ffurfiol i randdeiliaid dderbyn gwybodaeth am waith y Brifysgol ac i godi eitemau o ddiddordeb.

392 Adroddiad am Anrhydeddau a Roddwyd a Marwolaethau ers Cyfarfod Diwethaf y Llys

Gofynnwyd i aelodau nodi papur 20/331 ar 'Anrhydeddau a Ddyfarnwyd a Marwolaethau ers Cyfarfod Diwethaf y Llys'.

Nodwyd

392.1  y nifer fawr o anrhydeddau a dyfarniadau a roddwyd i aelodau'r Brifysgol a'r gwaith nodedig a wnaed yn ystod y flwyddyn;

392.2  gyda thristwch, yr holl farwolaethau ers cyfarfod diwethaf y Llys;

392.3  adroddwyd am dair marwolaeth arall ers cyhoeddi’r papurau:

.1     Mr Carl Haywood, Swyddog Patrol Campws mewn Ystadau;

.2     Mr Layton Skilton, Rheolwr Rhaglen Portffolio CIC yn y Swyddfa Rheoli Rhaglenni;

.3     Dr David Lees o Ysgol y Biowyddorau;

392.4 cynhaliwyd ennyd o dawelwch er parch i bawb fu farw ers y cyfarfod diwethaf.

393 Adroddiad gan Gadeirydd y Cyngor

Cafodd y llys adroddiad ar lafar gan yr Athro Stuart Palmer, Cadeirydd y Cyngor, oedd yn cwmpasu materion sylweddol mae’r Cyngor wedi’u hystyried ers cyfarfod diwethaf y Llys ym mis Ionawr 2020.

Nodwyd

393.1 y diolchwyd gan Gadeirydd y Cyngor i'r Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor, y Prif Swyddog Ariannol a'r Prif Swyddog Gweithredu am eu harweinyddiaeth yn ystod y flwyddyn;

393.2 y diolchwyd hefyd i staff a myfyrwyr am eu gwydnwch a'u hyblygrwydd yn ystod yr amseroedd hyn;

393.3 bod Brexit yn parhau i fod yn faes o ansicrwydd a bod y Brifysgol wedi sefydlu Grŵp Cynlluniau wrth gefn ar gyfer Brexit i fynd i’r afael â’r holl bethau anhysbys yn y maes hwn ac y byddai hyn yn parhau i weithredu tra bod unrhyw gytundebau yn y dyfodol yn cael eu deall yn llawn;

393.4 bod y Cyngor yn parhau i fod yn hyderus bod y Brifysgol yn rhoi mesurau ar waith lle bynnag y bo modd i sicrhau ei chynaliadwyedd ariannol yn y dyfodol;

393.5 bod y Cyngor wedi cyfarfod pedair gwaith ers cyfarfod blaenorol y Llys, ynghyd â thri chyfarfod arbennig arall i adolygu busnes brys a ddeilliodd o'r pandemig; Cyfarfu aelodau'r Cyngor yn rheolaidd hefyd i adolygu diweddariadau ar y rhagolygon ariannol wrth i oblygiadau niferoedd myfyrwyr a chymorth y llywodraeth ddod yn gliriach;

393.6 y diolchwyd i'r Prif Swyddog Ariannol a'i dîm am sicrhau bod y Cyngor yn parhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn ystod y flwyddyn;

393.7 bod creu a gweithredu gwasanaeth profi'r Brifysgol wedi creu argraff fawr ar y Cyngor;

393.8 bod y Cyngor wedi cymeradwyo ail-gastio strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 y Brifysgol ac yn falch o weld y ffocws parhaus ar les;

393.9 bod y Cyngor wedi cymeradwyo Strategaeth Ehangu Cyfranogiad a Strategaeth Iaith Gymraeg;

393.10 bod y Cyngor wedi adolygu dogfennau allweddol sy'n ymwneud ag Undeb y Myfyrwyr;

393.11 bod canlyniadau Adolygiad Powell o drefniadau llywodraethu wedi'u trafod ac y byddent nawr yn cael eu rhoi ar waith; ochr yn ochr â hyn, roedd adolygiad o ganlyniadau Adolygiad Camm wedi'i gynnal ac roedd y Cyngor wedi cymeradwyo cytundeb i Siarter Llywodraethu Prifysgolion yng Nghymru ac Ymrwymiad i Weithredu, sy'n ffurfio ymateb y sector;

393.12 bod y Cyngor wedi croesawu nifer o aelodau newydd ers cyfarfod diwethaf y Llys;

393.13 diolchwyd i bawb a gyfrannodd at y Cyngor a'r Brifysgol yn ystod 2020.

394 Adroddiad a Datganiad Blynyddol o faterion ariannol y Brifysgol

Dangoswyd ffilm fer yn dangos gwasanaeth sgrinio'r Brifysgol. Yna, darparodd yr Is-Ganghellor adroddiad ar yr Adroddiad Blynyddol. Gwahoddwyd aelodau'r Llys i ofyn cwestiynau i'r Is-Ganghellor ar ddiwedd ei gyflwyniad.

Yna, gwahoddodd y Canghellor y Prif Swyddog Ariannol, Mr Robert Williams, i gyflwyno ei adroddiad ar y datganiad blynyddol ar Faterion Ariannol y Brifysgol. Gwahoddwyd aelodau'r Llys i ofyn cwestiynau ar ddiwedd cyflwyniad y Prif Swyddog Ariannol.

Nodwyd

Cyflwyniad gan yr Is-Ganghellor

394.1 bod y Brifysgol wedi rheoli effeithiau pandemig COVID-19 yn llwyddiannus ac wedi sefydlu tîm gorchymyn Aur ac Arian i reoli'r argyfwng cychwynnol; wrth i amser fynd rhagddo, rhoddwyd Grŵp Tasg gweithredol hefyd ar waith i reoli busnes fel arfer;

394.1 bod y Brifysgol, oherwydd ymddangosiad yr amrywiad newydd ac yn dilyn cyngor gwyddonol mewnol, wedi gohirio ailddechrau addysgu ar y safle i bawb tan o leiaf 22Chwefror 2021 a bod y dyddiad hwnnw wedi cael ei adolygu’n gyson;

394.1 bod y Brifysgol yn chwarae rhan flaenllaw wrth olrhain yr amrywiad newydd trwy ei gwasanaethau labordy ei hun;

394.1 bod y Brifysgol wedi rhagori ar ei thargedau derbyn myfyrwyr ym mhob maes;

394.1 y bu’r lefel uchaf erioed o ddyfarniadau incwm ymchwil, sef cyfanswm o dros £150m;

394.1 bod gwaith wedi arafu ar brosiectau cyfalaf oherwydd y pandemig, ond heb ddod i ben, a bod y rhain yn parhau i symud ymlaen;

394.1 bod y Brifysgol wedi troi'n gyflym ac yn llwyddiannus at gyflwyno addysgu ac asesiadau yn rhithwir a diolchwyd i staff a myfyrwyr am eu gwaith caled a'u cydweithrediad;

394.1 y diolchwyd i gydweithwyr sy'n gweithio yn y Gwasanaethau Proffesiynol a oedd yn cefnogi myfyrwyr sydd ar y safle ar hyn o bryd ac yn llety'r Brifysgol;

394.1 bod tirwedd wleidyddol y dyfodol yn ansicr, yn enwedig mewn perthynas ag effaith Brexit ar gynlluniau megis Turing a Horizon Ewrop ac Etholiadau’r Senedd yn 2021 a fyddai’n gweld Gweinidog Addysg newydd;

394.1 bod ansicrwydd yn parhau hefyd ynghylch Strategaeth Addysg Ryngwladol y DU a chanlyniadau adroddiad Augar;

394.1 mewn ymateb i gwestiwn, y bu llawer iawn o adborth cadarnhaol gan staff a myfyrwyr ynghylch darparu addysgu'n ddigidol a byddai'r Brifysgol yn edrych ar sut i ymgorffori'r pethau cadarnhaol hyn wrth symud ymlaen;

394.1 mewn ymateb i gwestiwn, er bod heriau wedi bod o ran y gallu i ymgymryd ag ymchwil (er enghraifft drwy fethu â chael mynediad at gyfleusterau), y gobaith oedd y byddai’r mwyafrif o’r heriau hyn yn cael eu goresgyn cyn gynted ag y byddai cyfyngiadau pandemig yn cael eu codi;

394.1 bod y Brifysgol eisoes yn adolygu effaith y pandemig yn y tymor hwy a'r ffordd orau o gynnig addysg i fyfyrwyr yn y dyfodol;

Cyflwyniad gan y Prif Swyddog Ariannol

394.1 bod y Brifysgol wedi gorffen y flwyddyn ariannol ym mis Gorffennaf 2020 gyda gwarged gweithredu o £14.1m; yn dilyn addasiad ar gyfer eitemau un-tro nad ydynt yn arian parod, yn bennaf yn ymwneud â phensiynau, y cyfanswm gwarged a adroddwyd oedd £31m;

394.1 o ystyried y cyfyngiadau drwy gydol y flwyddyn, gwelodd y Brifysgol lai o incwm o feysydd ymchwil a masnachol megis preswylfeydd ac arlwyo;

394.1 bod cyfanswm yr incwm ar gyfer y flwyddyn wedi cynyddu 5.6%, yn bennaf oherwydd cynnydd mewn incwm ffioedd dysgu a grantiau CCAUC;

394.1 bod gwariant gweithredu hefyd wedi cynyddu 1.8%, oherwydd cynnydd yng nghostau staff a chostau yn gysylltiedig â sicrhau bod y safle yn ddiogel rhag COVID;

394.1 bod ffigurau myfyrwyr ôl-raddedig wedi cynyddu dros 30% yn y pedair blynedd diwethaf, a chynyddwyd ffigurau myfyrwyr israddedig o 10%; yn yr un modd, cynyddodd ffigurau myfyrwyr rhyngwladol dros 30% a myfyrwyr cartref/UE o 11% yn yr un cyfnod;

394.1 bod grantiau rheolaidd i’r Brifysgol wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, a dim ond wedi dechrau cynyddu o 2018/19;

394.1 bod niferoedd staff wedi gostwng, ond bod costau staff wedi cynyddu 5.4%, yn bennaf oherwydd cynnydd mewn cyfraniadau pensiwn.

395 Dyddiad cyfarfod nesaf y Llys

Gofynnwyd i Aelodau'r Llys nodi y byddai cyfarfod nesaf y Llys yn cael ei gynnal ar 26 Ionawr 2022.

396 Unrhyw fater arall

Nodwyd

396.1 bod dolenni’n cael eu rhannu ag aelodau'r Llys yn ymwneud â digwyddiadau a gynhaliwyd gan y tîm cynfyfyrwyr.

Presenoldeb (P = Presennol, A = Ymddiheuriad)

Crynodeb o bresenoldeb:

Presennol

83

Ymddiheuriadau

21

Absennol

42

Aelodau

Y Farwnes Jenny Randerson

P

Mr Stephen Lawrence

 

Yr Athro Colin Riordan

P

Mr Gethin Lewis

 

Brigadydd Robert Aitken

P

Glyn Lloyd

A

Yr Athro Rudolf Allemann

A

Ann Lloyd

 

Yr Athro Paul Allin

P

Syr Richard Lloyd Jones

 

Pedr ap Llwyd

A

Yr Athro Marcus Longley

P

Yr Athro Rachel Ashworth

P

Mrs Roberta Louise Fleet

P

Dr Duncan Azzopardi

 

Dr Steven Luke

A

Mr Paul Baston

P

Paul Lynam

P

Kellie Beirne

P

Y Cynghorydd Norma Mackie

 

Oliver Birrell

 

Trudy McBride

P

Anneka Bisi

P

Mr Thomas McGarry

P

Scott Bowers

P

Cynghorydd Rod McKerlich

A

Dr Walter Brooks

 

Yr Athro Donna Mead

 

Yr Athro Marc Büehner

P

Ms Morfudd Meredith

P

Mr Ricardo Calil

P

Ms Emmajane Milton

P

Ms Cerian Callaway

P

Nigel Monaghan

A

Mairead Canavan

 

Ian Morgan

A

Jane Chukwu

P

James Myatt

P

Gareth Collier

A

Mr Richard N Roberts

P

Mr Christopher Court-Wallace

 

Mr J Nelsey

 

Yr Athro Trevor Dale

A

Dr Joanna Newman

A

Dr Angharad Davies

 

Henry Newman

P

Dr Jane Davies

P

Ms Karen O’Brien

P

Norma Davies

 

Laura O'Keeffe

P

Hannah Doe

P

Yr Athro Stuart Palmer

P

Mr James Dowden

 

Eluned Parrott

P

Y Parchedig Dr Jeremy Duff

 

Ms Rhian Perridge

P

Georgina East

P

Yr Athro Tîm Phillips

P

Alistair Edwardes

 

Jude Pickett

P

Dr Izidin el Kalak

P

Parchedig Ganon Gareth Powell

P

Ms Jessica Evans

 

Ms Rekha Puri

A

Luke Evans

P

Greg Pycroft

P

Rhys Evans

A

Gary Rees

P

Tomos Evans

P

Mr Len Richards

 

Ms Judith Fabian

P

Sebastian Ripley

P

Yr Athro Fonesig Janet Finch

 

Dr Josh Robinson

 

Ms Angela Foster-Swailes

P

Gemma Robinson

P

Mr Matthew Garrett

 

Mr David Rowlands

 

Mr Asif Ghaffar

 

Dr Pretty Sagoo

A

Tony Goddard

 

Mrs Sarah Saunders

P

Tom Gough

 

Mr John Shakeshaft

P

Yr Athro Kim Graham

 

Mr David Simmons

P

Bryn Griffiths

 

Y Barnwr Ray Singh

P

Susan Gwyer-Roberts

P

Dr Andy Skyrme

 

Ms Katie Hall

A

Dr Henrietta Standley

P

Yr Athro Ken Hamilton

 

Yr Athro Heather Stevens

P

Mr Michael Hampson

A

Mr P Taylor

 

Ms Karen Harvey-Cooke

P

Dr Christoph Teufel

 

Stuart Hay

 

Ms Grace Thomas

A

Yr Athro Mary Heimann

 

Claire Tilley

P

Mr Calum Higgins

P

Dr Onur Tosun

P

Mr Andrew Hobbs

P

Dr Laurence Totelin

P

Yr Athro Karen Holford

P

Dr Gabe Treharne

P

Mair Hopkin

P

Dr Yu-Hsuan Tsai

 

Ms Bethan John

A

Sara Turner

P

Yr Athro Ros John

P

Chris Turner

P

Mr Chris Jones

P

Prif Gwnstabl Jeremy Vaughan

P

Clare Jones

 

Yr Athro Peter Vaughan

P

Dr Chris Jones

 

Susie Ventris-Field

 

Mr DK Jones

 

Ms Genna Vizard

P

Ms Jenni Jones-Annetts

P

Dr Janet Wademan

P

Ms Jan Juillerat

A

Mr Stephen Watts

 

Parch Dr Edward Kaneen

P

Yr Athro Ian Weeks

P

Katie Kelly

P

Helen Whyley

A

Zoe King

P

Y Cynghorydd Joel Williams

 

Alan King

A

Dr Lynn Williams

A

Mr Michael Lakin

P

Mrs Agnes Xavier-Phillips

P

Swyddogion: Rashi Jain (Ysgrifennydd y Brifysgol), Robert Williams (Prif Swyddog Ariannol).

Yn Bresennol: Katy Dale (cofnodydd), Robin Hughes, Sue Midha, Claire Morgan, TJ Rawlinson, Claire Sanders a Lorna Turner.