Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd 21 Hydref 2020

Cofnodion o bwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd Ddydd Mercher, 21 Hydref 2020, o bell, am 10:00.

Yn Bresennol:     Yr Athro Karen Holford (Cadeirydd), Yr Athro Rachel Ashworth, Mr Dev Biddlecombe, Ms Anneka Bisi, Dr Tine Bloome, Ms Emma Dalton, Mr Rob Davies, Ms Georgina East, Yr Athro Mark Gumbleton, Dr Steven Luke, Mrs Sue Midha, Yr Athro Damien Murphy, Ms Claire Sanders, Mr Andy Skyrme a Mr Matt Williamson.

Mynychwyr:         Mr Mike Turner (Ysgrifennydd), Dr Katrina Henderson, Mr Richard Rolfe, Mr Geoff Turnball, Mrs Jennis Williams (Cadw Cofnodion), a Mr Mark Williams.

Ymddiheuriadau:        Yr Athro Michael Bruford, Ms Julia Komar, Mr Ben Lewis, Mr Robert Williams a Mr Simon Wright.

Materion Rhagarweiniol

Croeso

Croesawodd y Cadeirydd yr holl Aelodau i'r cyfarfod. Croesawodd y Cadeirydd yr holl aelodau newydd hefyd - Ms Claire Sanders, Ms Julia Komar, Ms Georgina East, Ms Rachael Daniel, Ms Katie Hall (UNSAIN), Ms Anneka Bisi (Unite), Ms Tine Blomme (AD) a Ms Emma Dalton sydd wedi cael ei hailethol i'r Pwyllgor.

468 Cofnodion

Penderfynwyd Y Canlynol

468.1               i ddiwygio cofnod 456.3.5. i ddarllen:

"y dylid gwahodd Cadeirydd y Grŵp Cynllun Gweithredu Argyfwng Hinsawddi gyflwyno Papur Gwyn y Gweithgor Argyfwng Hinsawdd: Cam 1 y Llwybr i Net Sero i gyfarfod o'r Grŵp Ystadau a Seilwaith".

468.2               cadarnhawyd bod cofnodion Pwyllgor Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2020 (19/827) yn gofnod cywir.

469 Materion yn Codi

Derbyniwyd a nodwyd papur 20/123, 'Materion yn Codi'.

Gweler cofnod 440.6 - Pont y Gored Ddu

469.1               Nodwyd bod trafodaethau gyda Chyngor Dinas Caerdydd ac Adran y Parciau yn parhau ynglŷn â pherchnogaeth Pont y Gored Ddu.

Gweler cofnod 460.6 - Ffurflenni Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd Blynyddol

469.2               Nodwyd bod penderfyniad wedi'i wneud i beidio â dilyn y Ffurflenni Diogelwch Blynyddol sy'n weddill oherwydd bod amser wedi mynd heibio oherwydd y pandemig.

470 Eitemau Gan y Cadeirydd

470.1               Nodwyd bod y Cadeirydd wedi estyn pleidlais o ddiolch i bawb ar y Pwyllgor, yn enwedig Ystadau a'r Timau Diogelwch, a Lles Staff sydd wedi gweithio'n galed i gadw myfyrwyr, staff a'r gymuned yn ddiogel.

471 Adroddiad Cyffredinol Iechyd a Diogelwch

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/124, 'Adroddiad Cyffredinol Iechyd a Diogelwch'. ac adroddiad ar lafar gan Mike Turner.

Trosolwg System Reoli COVID-19

471.1               Nodwyd bod System Reoli COVID-19 wedi'i sefydlu mewn ymateb i'r pandemig.

Amcanion a Thargedau

471.2               Nodwyd bod amcanion a thargedau penodol COVID-19 wedi'u datblygu a'u monitro gan y gwahanol grwpiau rheoli yn y Brifysgol, gan adrodd i'r Tasglu Coronafeirws a chyflwyno adroddiadau rheolaidd i'r Cyngor.

Polisi a Chanllawiau Teithio Rhyngwladol

471.3               Nodwyd bod polisi Teithio Rhyngwladol wedi'i ddatblygu a'i gytuno gan Dasglu'r Coronafeirws a Bwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Mesurau lliniaru COVID-19

Nodwyd Y Canlynol

471.4               bod mesurau sylfaenol ac eilaidd lliniaru COVID-19 a ragnodir yng nghanllawiau'r Llywodraeth mewn perthynas â glanhau, cadw pellter a chamau eraill os na ellir cadw pellter (e.e. darpariaeth glinigol) a bod gorchuddion wyneb i'w gwisgo yn adeiladau'r Brifysgol wedi'u dilyn drwy gydol y broses o ailfeddiannu adeiladau.

471.5               bod rhagofalon diogelwch tân a thân ar waith ac yn cael eu monitro.

Amgylcheddau Diogel COVID-19 - Proses ar gyfer ail-feddiannu Adeiladau'r Brifysgol

471.6               Nodwyd y broses ar gyfer ailfeddiannu Adeiladau'r Brifysgol.

Mygydau

Nodwyd Y Canlynol

471.7               bod y Brifysgol yn bwriadu cyhoeddi datganiad i gadarnhau, yn dilyn canllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, y bydd myfyrwyr yn gallu tynnu eu gorchuddion wyneb mewn darlithfeydd lle y glynir wrth y rheol pellter o ddau fetr.

471.8               y pryderon a godwyd gan staff am y gyfradd uchel o COVID ym mhoblogaeth y myfyrwyr a'r posibilrwydd y bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt yn gwisgo mwgwd weiddi i gael eu clywed pan fyddant mewn darlithfa.

471.9               y pryderon a godwyd gan UCU ynglŷn â'r posibilrwydd o gynyddu'r llwyth feirysol mewn darlithfeydd oherwydd diferion aerosol lle mae myfyrwyr wedi tynnu eu masgiau.

471.10             y bydd mygydau wyneb tryloyw ar gyfer tiwtoriaid yn cael eu treialu gan MLANG.  Byddai gwisgo mygydau tryloyw gan diwtoriaid yn galluogi myfyrwyr sydd angen darllen gwefusau i weld ceg y tiwtor.

Penderfynwyd Y Canlynol

471.11             gofyn am arweiniad pellach gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch pryderon staff am fyfyrwyr yn cael gwared ar eu mygydau yn ystod darlithoedd a'r llwyth feirysol mewn ardaloedd addysgu gyda llai o awyru yn dilyn diwrnod llawn o addysgu.

471.12             pan fydd gwybodaeth yn cael ei hegluro ynghylch gwisgo gorchuddion wyneb i fyfyrwyr er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei adlewyrchu yn y wybodaeth/cyngor i rieni ar y wefan sy’n wynebu’r cyhoedd.

471.13             egluro'r cyngor y mae labordai yn gofyn am wisgo gorchuddion/mygydau wyneb ar gyfer staff a myfyrwyr.

471.14             i gyfathrebu bod y llinell gyswllt myfyrwyr hefyd yn cynnig cyngor/cymorth i rieni.

Undeb y Frigâd Dân / UCU 22.24

Nodwyd Y Canlynol

471.15             ymateb y Brifysgol i'r llythyr, (a anfonwyd at holl Brifysgolion y DU), gan Undeb y Frigâd Dân ac UCU a gadarnhaodd fod mesurau ar waith a bod adolygiad o'r rhagofalon tân a gwacáu mewn argyfwng wedi'i roi ar waith ar draws y campws i sicrhau nad yw'r elfennau allweddol a amlygwyd yn y llythyr yn cael eu peryglu.

Rhagofalon tân – ymarferion gwacáu mewn argyfwng

471.16             Derbyniwyd a nodwyd atodiad "Asesiad ymarfer tân blynyddol ar draws Prifysgol Caerdydd yn ystod pandemig COVID: Semester yr hydref 2020".

Penderfynwyd Y Canlynol

471.17             bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r cynnig i ohirio'r driliau gwacáu mewn argyfwng tan Semester y Gwanwyn (cynnal ymarferion bwrdd gwaith yn y cyfamser) ac adolygu'r sefyllfa bryd hynny.

471.18             bod gohirio driliau brys ym mhob adeilad (gan gynnwys preswylfeydd) yn cael ei gyfleu i staff a myfyrwyr drwy Blas a Newyddion Myfyrwyr.

471.19             Cadarnhau bod y Pwyllgor yn fodlon ar gynnwys yr Adroddiad Cyffredinol ar Iechyd a Diogelwch.

472  Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/125HC, 'Adroddiad Cynaliadwyedd Amgylcheddol' ac adroddiad ar lafar gan Dr Katrina Henderson a Mr Geoff Turnball.

Argyfwng yr hinsawdd

Nodwyd Y Canlynol

472.1               bod papur gwyn ar argyfwng yr Hinsawdd wedi'i gynhyrchu a'i gyflwyno i'r Bwrdd Gweithredu’r Brifysgol ddechrau mis Tachwedd yn manylu ar yr argymhellion ar gyfer cam 1 y llwybr i sero net (2020 – 2023).

472.2               y rhagwelir y bydd yr adroddiad llawn yn cael ei gyhoeddi ar ryngrwyd y Brifysgol yn dilyn ystyriaeth gan y Cyngor ym mis Tachwedd.

Ail-lunio'r Strategaeth Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Nodwyd Y Canlynol

472.3            yn dilyn Ail-lunio 'Y Ffordd Ymlaen' ym mis Gorffennaf, mae Ail-lunio wedi'i gynnal ar y Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol i gynnwys y datganiad argyfwng hinsawdd a diweddaru allyriadau KPI sy'n ymwneud â chwmpas 1, 2 a 3 a'n targed Bioamrywiaeth ar gyfer y campws.

472.4            y bydd yr Ail-lunio yn mynd gerbron Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ar 2 Tachwedd i'w gymeradwyo.

Cofrestr Risg

472. 5          Nodwyd bod cofnod o argyfwng hinsawdd/addasu yn yr hinsawdd wedi'i gynnig i'w gynnwys yng Nghofrestr Risg y Brifysgol, bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y diweddariad ar y Bwrdd Gweithredu’r Brifysgol ddiwedd mis Hydref.

Aildyfu Borneo

Nodwyd Y Canlynol

472.6               bod Medi 2020 yn nodi casgliad blwyddyn beilot lwyddiannus ar gyfer Regrow Borneo pan:

472.7               godwyd £20,778 (139% o'r targed a nodwyd)

472.8               bod 4,100 o goed wedi'u plannu ar 3 hectar o dir a gafodd ei glirio o'r holl laswellt a gwinwydd, er bod COVID-19 yn cyfyngu ar y gallu i blannu yn ystod y tymor sych (Mai – Medi). Mae 7500 o goed eraill yn barod i'w plannu ar ôl y tymor glawog (Hydref-Ebrill) i gyflawni ein rhwymedigaethau rhoddwyr ar gyfer y flwyddyn beilot.

472.9               bod papur wedi mynd i'r Bwrdd i'w ystyried ar 6 Hydref 2020.

Cynllun Gweithredu Gwydnwch Ecosystemau a Bioamrywiaeth (ERBAP)

472.10             Nodwyd bod y Cynllun Gweithredu Gwydnwch Ecosystemau a Bioamrywiaeth (ERBAP) wedi'i gwblhau a bydd yn mynd i'r Bwrdd i'w gymeradwyo ar2 Tachwedd. Yn amodol ar gymeradwyaeth, bydd yr ERBAP yn gwerthuso ystâd werdd y Brifysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21 i fapio pob safle yn llawn, bydd hyn yn cynnwys gweithgareddau ymgysylltu i staff a myfyrwyr gymryd rhan yn y gwaith, gyda'r nod o wella ei berfformiad bioamrywiaeth, waeth beth fo'i statws presennol. Y nod yw adfer a gwella ymarferoldeb a bioamrywiaeth 30% o ystâd werdd y Brifysgol erbyn 2023, ac i fod wedi cwblhau'r broses ar draws yr ystâd gyfan erbyn 2030.

472.11             y bydd y Cynllun Gweithredu Gwydnwch Ecosystemau a Bioamrywiaeth (ERBAP) yn mynd i'r Bwrddi'wgymeradwyo ar 2 Tachwedd 2020.  Bydd hyn yn ffurfio'r adroddiad llawn sy'n mynd i Lywodraeth Cymru yn bodloni ein dyletswydd i adrodd o dan Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru).

Safleoedd Effaith

472.12             Nodwyd body Brifysgol yn cymryd rhan yn y Times Higher Education (THE) Impact Rankings am y tro cyntaf.  Y Times Higher Education Impact Rankings yw'r unig dablau perfformiad byd-eang sy'n asesu prifysgolion yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Bydd tystiolaeth yn cael ei chyflwyno yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd a disgwylir i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi yng Ngwanwyn 2021.

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth (CTSA)

Nodwyd Y Canlynol

472.13             bod CNC wedi cyhoeddi Adroddiad Asesu Cydymffurfiaeth i'r Brifysgol ar 5 Mai 2020 mewn perthynas â methiannau meddalwedd arbenigol yn gynharachyn y flwyddyn yn PETIC sydd wedi arwain at sawl achos lle nad oedd data ar gyfer gollyngiadau atmosfferig wedi'i gofnodi. O ganlyniad, nid oes data ar gael dros gyfnod o 17 diwrnod.

472.14             er bod y feddalwedd wedi methu roedd data yn dal i gael ei monitro mewn amser real gan staff ac ni chafodd y larwm ei weithredu ar unrhyw adeg a chynhaliwyd y lefelau.

472.15             bod contractwyr arbenigol ar hyn o bryd yn ymchwilio i'r problemau o ran meddalwedd er mwyn sicrhau ei fod yn weithredol cyn gynted â phosibl.

Adolygiad o Barcio yn y Brifysgol

Nodwyd Y Canlynol

472.16             nad oes unrhyw gynnydd wedi'i wneud o ran yr adolygiad o barcio yn y Brifysgol gan ei fod yn dibynnu ar gymeradwyaeth i barhau i recriwtio i rôl y Rheolwr Gwasanaethau Teithio, Trafnidiaeth a Pharcio yn dilyn y cyfyngiadau symud a bod trefniadau dros dro ar gyfer parcio ar sail 'y cyntaf i'r felin'.

Gwastraff (KPI) – Economi Gylchol a newid ymddygiad

472.17             bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi lansio cynllun grant gwerth £6m ar gyfer economi gylchol a newid ymddygiad.

472.18             bod y Brifysgol wedi derbyn grant o £1,001,000 ar gyfer ceisiadau llwyddiannus i hyrwyddo a chyflwyno ffrydiau ailgylchu gwastraff newydd.

473 Cefnogi Myfyrwyr

473.1               Nodwyd nad oedd diweddariad ynghylch Cefnogaeth i Fyfyrwyr ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn, ond adroddwyd am wybodaeth am boblogaeth y myfyrwyr drwy fforymau eraill.

474  Adroddiad Iechyd Galwedigaethol a Lles Staff

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/126, 'Adroddiad Iechyd a Lles' ac adroddiad ar lafar gan Mr Mike Turner.

Strategaeth Lles Staff 2020-2023

Nodwyd Y Canlynol

474.1            Lansiwyd Strategaeth Lles Staff 2020-2023 yn ystod mis Medi a chafodd ei chefnogi gan weithdai drwy gydol yr wythnos, gyda thema i gyd-fynd â cholofnau’r strategaeth - arweinyddiaeth, unigolion, atal, ymyrraeth gynnar a monitro data.

Cysylltiadau Urddas a Lles

474.2          Nodwyd bod y rhwydwaith bellach yn grŵp sefydledig ar draws y Brifysgol ac yn sianel gyfathrebu hanfodol ar gyfer sut mae staff yn cael gafael ar gefnogaeth i’w lles.

Gweithdai a Mentrau Lles

474.3         Nodwyd bod gweithdai wedi parhau drwy gydol y pandemig a'u bod yn cael derbyniad da a bod y nifer oedd yn eu mynychu’n dda.

474.4        Penderfynwyd cefnogi a hyrwyddo'r ymgyrchoedd iechyd a lles.

Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP)

474.5            Trafodwyd gwybodaeth fanwl gyda'r Pwyllgor mewn perthynas â chanfyddiadau a thueddiadau.

474.6            Penderfynwyd derbyn crynodeb rheoli o ddata'r EAP ac atodi'r setiau data ar gyfer adroddiadau i'r Pwyllgor yn y dyfodol.

Iechyd Galwedigaethol

Nodwyd Y Canlynol

474.7               Trafodwyd gwybodaeth fanwl gyda'r Pwyllgor mewn perthynas â chanfyddiadau a thueddiadau.

Penderfynwyd cael crynodeb rheoli o'r data iechyd galwedigaethol ac atodi'r setiau data ar gyfer adroddiadau i'r Pwyllgor yn y dyfodol.

Polisi Cyffuriau ac Alcohol Staff a Chanllawiau Ategol

Nodwyd Y Canlynol

474.8               bod y polisi Cyffuriau ac Alcohol Staff a'r canllawiau ategol wedi'u cytuno a'u cyhoeddi.

474.9               bod cynrychiolydd UCU wedi colli cyfarfod diwethaf y Pwyllgor oherwydd gweithredu diwydiannol a hoffai ailedrych ar yr eitem hon gyda'u haelodau.

474.10             cydnabu'r Cadeirydd fod polisïau'n cael eu hadolygu'n gyson a'i bod yn hapus i dderbyn sylwadau gan aelodaeth UCU.

475 Damweiniau a Digwyddiadau

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/127, 'Damweiniau a Digwyddiadau' a derbyniwyd adroddiad ar lafar gan Mr Richard Rolfe.

Ffigur 1

475. 1             Nodwyd bod 267 o ddigwyddiadau rhwng Ionawr 2019 a Medi 2019 o'i gymharu â 61 yn ystod y cyfnod Ionawr 2020 – Medi 2020.   Mae'r gostyngiad sylweddol yn y niferoedd yn debygol o ganlyniad i bobl yn symud o fod ar y campws i weithio oddi ar y campws, o ganlyniad i bandemig COVID-19.

Ymchwiliadau achos covid-19 a gadarnhawyd (staff)

475.2             Nodwyd, pan fo’n bosibl bod cysylltiad rhwng achosion COVID neu os yw'n ofynnol gan dîm Olrhain a Diogelu Profion y GIG i gydweithwyr hunanynysu, mae SSWEL yn cynnal ymchwiliadau mewnol i gadarnhau a ellir gwella ein mesurau rheoli yn y meysydd hyn.

476 Systemau Monitro

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/128, 'Systemau Monitro' a derbyniwyd adroddiad ar lafar gan Mr Richard Rolfe.

Cylch archwilio bob dwy flynedd

476.1            Nodwyd ei fod wedi adolygu'r cylch archwilio SHE mewnol bob dwy flynedd yn sgil pandemig coronafeirws, a bydd bellach (dros dro) yn cael ei gynnal fel archwiliad sy'n canolbwyntio mwy ar COVID ar ôl cwblhau'r gwaith o ail-feddiannu'r adeilad a phan fydd rhaglenni asesiadau risg adeiladu COVID wedi'u cwblhau.

Archwiliad Systemau Rheoli SHE Allanol

Nodwyd Y Canlynol

476.2            bodarchwiliad allanol o Systemau Diogelwch, Iechyd a Rheoli Amgylcheddol allanol y Brifysgol wedi cael eu cynnal rhwng 18 a 20 Mai 2020. Cynhaliwyd yr archwiliad o bell heb unrhyw gysylltiad gweithredol gan unrhyw Ysgol neu Adran.

476.3               nad oedd canlyniad yr archwiliad yn arwain at unrhyw ddiffyg cydymffurfio mawr neu fân, gyda thri chyfle i wella ac wyth practis da wedi'u nodi.

Arolygiadau gwastraff - Rhaglen arolygu

476.4               Nodwyd bod yr archwiliad blynyddol o wastraff peryglus allanol cyn derbyn wedi'i ohirio oherwydd ailagor y campws yn raddol.  Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol yn aros am arweiniad ynghylch a allwn ohirio'r archwiliad tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

477 Y Wybodaeth Ddiweddaraf am undebau Llafur

UCU

Nodwyd Y Canlynol

477.1               Cododd Cynrychiolydd UCU faterion addysgu wyneb yn wyneb lle y mae staff sy'n ofni dychwelyd i'r campws ac yn teimlo dan bwysau gan eu rheolwr llinell i ddychwelyd i'r gwaith.

477.2               Roedd y Cadeirydd yn cydymdeimlo â staff a allai fod yn teimlo'n bryderus ynghylch dychwelyd i'r campws ond atgyfnerthodd y dylid defnyddio'r dull a ddylai fod i gefnogi cydweithwyr yn gadarnhaol i ddychwelyd a gwneud eu gwaith ac offeryn asesu risg straen Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynorthwyo rheolwyr gyda hyn.

477.3               bod cynrychiolydd UCU yn gofyn i Bwyllgorau'r Ysgol/PS HSE wahodd cynrychiolwyr o undebau llafur, o leiaf yn ystod y pandemig i eistedd arnynt.  Byddai'n helpu i ddatrys problemau'n fwy lleol.

477.4               bod adnoddau ar gael i gefnogi staff sydd bellach yn gorfod darparu addysgu ar-lein ac os oes unrhyw bryderon, dylid codi'r rhain gyda'u rheolwr llinell/Pennaeth yr Ysgol.

477.5               Penderfynwyd gwirio cylch gorchwyl Pwyllgorau HSE yr Ysgol i gadarnhau a ddylid gwahodd cynrychiolwyr undebau llafur i fod yn bresennol.

477.6               Penderfynwyd archwilio'r posibilrwydd o gael swyddog COVID ym mhob ardal.

Uno’r Undeb (Unite)

Nodwyd Y Canlynol

477.7               bod Cynrychiolydd Unite wedi codi pryder gan gydweithiwr mewn Ystadau a oedd yn ymwneud â myfyrwyr nad oedd yn gwisgo masgiau wyneb pan fydd staff cynnal a chadw Ystadau wedi mynd ar y safle i breswylfeydd i wneud gwaith atgyweirio.

477.8               yn dilyn trafodaethau rhwng staff Unite a Mark Williams, bydd cyfle i wrthod cwblhau 'cais am waith' mewn preswylfeydd os nad yw'r myfyriwr yn cytuno i adael yr ystafell neu i wisgo gorchudd wyneb.

477.9               Diolchodd y Cadeirydd i holl Gynrychiolwyr yr Undeb am eu rôl ym maes iechyd a diogelwch gan fod eu gwaith yn hanfodol i'r Brifysgol.

478 Y Diweddaraf am Undeb y Myfyrwyr

Nodwyd nad oedd Diweddariad gan Undeb y Myfyrwyr oherwydd problemau cysylltu â'r rhyngrwyd.

479  Adroddiad Diogelwch

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/129, 'Adroddiad Diogelwch'. Derbyniwyd adroddiad ar lafar gan Geoff Turnball.

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

479.3               Penderfynwyd bod yr Adran Ystadau yn ysgrifennu at Undeb y Myfyrwyr i ofyn am gymorth i orfodi'r neges i'r boblogaeth y myfyrwyr bod yn rhaid i fyfyrwyr gadw at y mesurau sydd ar waith i ddiogelu myfyrwyr a staff pan fydd yn rhaid i staff Cynnal a Chadw fynd i mewn i ystafell neu fflat myfyriwr.

480 Y Wybodaeth Ddiweddaraf Am Gyfarfodydd Y Coleg

480.1 Cofnodion SHE Coleg AHSS

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad ar lafar ynghylch Cofnodion SHE Coleg AHSS.

480.1.1            Nodwyd y gostyngiad yn nifer y cynorthwywyr cymorth cyntaf sydd ar gael ar y campws oherwydd bod staff y Gwasanaethau Proffesiynol yn gweithio gartref. Bydd y Pennaeth Diogelwch a Lles Staff yn archwilio'r posibilrwydd y bydd Penaethiaid yn cynnal asesiad o anghenion cymorth cyntaf ac i nodi arweinydd academaidd a fydd yn cydlynu cymorth gyda chymorth cyntaf.

480.1.2            Penderfynwyd adolygu'r marciau llawr mewn rhai adeiladau er mwyn i bobl â phroblemau symudedd osgoi gorfod symud yn erbyn llif y system unffordd.

480.2 Cofnodion SHE Coleg BLS

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad ar lafar ynghylch Cofnodion SHE Coleg BLS.

480.2.1            Nodwyd bod y cyngor ar gyfer 'ystafelloedd tawel' yn dal i fod yn rhagorol

480.3 Cofnodion SHE Coleg PSE

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad ar lafar ynghylch Cofnodion SHE y Coleg ABCh.

480.4 Cofnodion SHE Gwasanaethau Proffesiynol Cofnodion

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad ar lafar ynghylch Cofnodion SHE Gwasanaethau Proffesiynol.

481 Cymeradwyo'r agenda ddrafft ar gyfer y cyfarfod nesaf

481.1               Penderfynwyd y dylai fformat yr agenda fod yr un fath ar gyfer y cyfarfod nesaf.

482 Dyddiad y cyfarfod nesaf – 9 Mawrth 2021.