Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 12 Mai 2021

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd ar 12 Mai 2021 drwy Zoom.

Yn Bresennol: Yr Athro Karen Holford (Cadeirydd, KH), Michelle Aldridge-Waddon (o 2.30pm), Venice Cowper, Kathryn Davies, Georgie East (GE), Claire Morgan (CM), Jude Pickett (JP), Helen Obee Reardon, Abyd Quinn Aziz,
Claire Sanders, Cadi Thomas, yr Athro Damian Walford Davies (DWD), yr Athro Ian Weeks (tan 3pm).

Hefyd yn bresennol: Hayley Beckett, Julie Bugden, Susan Cousins, Ceri Davies Karen Harvey-Cooke, Ruth Harwood, Tom Hay, Rashi Jain, Michelle Jones, Andrew Lane, Ben Lewis, Andy Lloyd, Sue Midha, Abyd Quinn-Aziz (o 3.15pm), Tim Phillips (tan 3pm), Errol Rivera, Charlotte Shand, Tracey Stanley, Geoff Turnbull, James Vilares, Dafydd Bowen

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan yr Athro Rudolf Allemann, Jane Chukwu, yr Athro Kim Graham a Dr Sam Hibbitts.

763 Croeso

Nodwyd i’r Cadeirydd agor y cyfarfod a chroesawu aelodau newydd a sylwedyddion i'r Pwyllgor;

764 Cofnodion

Nodwyd Y Canlynol

764.1 cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Ionawr 2021 (20/427) yn gofnod cywir ac y byddent yn cael eu llofnodi gan y Cadeirydd;

765 Materion yn Codi

Derbyniwyd a Nodwyd papur 20/580, 'Materion yn Codi'. Mae'r holl gamau gweithredu wedi cael eu cwblhau

765.1 Mabwysiadu IHRA a Grŵp Seneddol Hollbleidiol Diffiniadau Mwslimiaid Prydain. Damian Walford-Davies i roi'r wybodaeth ddiweddaraf yn y Diweddariadau i'r Coleg.

766 Gwrthdaro Rhwng Buddiannau

Gwahoddwyd pob aelod i ddatgelu unrhyw fuddiannau ariannol neu fuddiannau ariannol uniongyrchol neu anuniongyrchol a allai ddylanwadu ar eu barn wrth drafod yr eitemau ar yr agenda.

Dylid gwneud datgeliad buddiannau cyn i eitem gael ei drafod, a dylai’r unigolyn dan sylw naill ai adael y cyfarfod neu beidio â chymryd rhan yn y drafodaeth, fel y bo’n briodol ar gyfer y rhan honno o’r agenda.

767 Eitemau gan y Cadeirydd

Nodwyd Y Canlynol

767.1 Nododd y Cadeirydd fod diwedd Ramadan bron arnom a dymunodd Eid Mubarek i bob cyd-Aelod.

767.2 Mynegodd y Cadeirydd siom y newid yn y gwrthdaro rhwng Israel a Palesteina ac anogodd unrhyw un yr effeithiwyd arno i estyn allan at y gwahanol wasanaethau cymorth.

767.3 Cydnabu'r Cadeirydd raglen ddogfen ddiweddar gan y BBC a gyfeiriodd at y digwyddiad hiliol yn ein Hysgol Meddygaeth yn 2016. Rydym wedi gofyn i'r Athro Dinesh Bhugra, a gynhaliodd Adolygiad Annibynnol o'r mater, adolygu ein gweithredoedd dros y pum mlynedd diwethaf a rhoi arweiniad pellach i ni. Bydd y pwyllgor hwn yn cael y newyddion diweddaraf wrth i hyn fynd rhagddo.

768 Diweddariad ar wasanaethau Coleg/Proffesiynol

Rhoddodd yr Athro Damian Walford Davies, PVC Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol y wybodaeth ddiweddaraf am fentrau a gweithgareddau EDI yn y Coleg.

Nodwyd Y Canlynol

768.1 bod Pwyllgor ED&I yr AHSS, a sefydlwyd o ganlyniad i'r pandemig, wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd ac wedi bod yn cymryd rhan mewn trafodaethau a chyfathrebu â gweithgorau a rhwydweithiau cydraddoldeb craidd y Brifysgol i gyd gyda'r bwriad o gyflawni gweledigaeth Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024.

768.2 Bod y meysydd ffocws a thrafod yn cynnwys

 • Straen llwyth gwaith sy'n gysylltiedig â’r pandemig ochr yn ochr â materion iechyd a diogelwch y campws.
 • Mae materion ED&I wedi cael eu trafod yn weledol ac yn gyfannol mewn perthynas ag addysgu, dysgu ac ymchwil ym Mwrdd y Coleg.
 • Mae llwyth gwaith staff Academaidd a P.S. wedi bod yn bwnc trafod pwysig.
 • Lluniodd AHSS y Fframwaith Strategol ar gyfer Cynaliadwyedd, Gwella a Lles 2020-2023 ac mae'n cynnwys dadwladychu’r cwricwlwm. Y nod gyffredinol yw mynd i'r afael â llwyth gwaith drwy wrthod ffyrdd o weithio sy'n ychwanegu oriau heb ychwanegu gwerth.
 • Mae AHSS yn paratoi ar gyfer cyflwyno'r model llwyth gwaith newydd yn llawn yn 2022/23. Mae ein hawgrym bod y coleg yn cydlynu trafodaeth onest a hygyrch ar dariffau bellach yn cael ei ddefnyddio. Fframwaith lle mae'r cydlynu a'r ddeialog rhwng ysgolion a staff yn dod allan y mis hwn.
 • Yr Athro Claire Gorrara sy'n arwain y Strategaeth Atgyweirio ac Adfer Ymchwil. Mae'n strategaeth sydd wedi cael ei chynllunio i gefnogi ymchwilwyr ac ysgolheigion, i atgyweirio ac adfer eu hymchwil a'u hysgoloriaeth yr oedd Covid wedi effeithio arnynt.

768.3 Strategaeth y Gymraeg

Mae PVC AHSS wedi bod yn gweithio gyda'r Deon dros y Gymraeg i baratoi cynllun gweithredu. Penodwyd Catrin Jones yn rheolwr "Academi" y Gymraeg, sy'n dod â'n holl weithgareddau Cymraeg at ei gilydd. Bydd llywodraethu materion y Gymraeg yn newid fel bod un grŵp cydgysylltiedig, yn gysylltiedig â phwyllgorau eraill i weithredu'r strategaeth ac i weithredu ein rhwymedigaethau eraill yn y Gymraeg.

768.4 Athena SWAN

Cyhoeddwyd heddiw fod yr Ysgol Deintyddiaeth wedi cael y wobr Arian, mae SHARE a SOCSI yn ddeiliaid efydd. Roedd DWD wedi disgwyl i Adolygiad Buckingham fod yn fwy radical a byddai'n gwahodd cyd-aelodau a swyddogion i gysylltu â chyngor ar sut i ail-ymgysylltu â'r siarter. Nododd KH ein llongyfarchiadau ffurfiol i Ddeintyddiaeth ar wobr Silver Athena Swan.

768.5 Mabwysiadu diffiniad IHRA o Wrthsemitiaeth a diffiniad Grŵp Seneddol Hollbleidiol Mwslimiaid Prydain o Islamoffobia

Ar ôl cymeradwyo'r Pwyllgor EDI (a nodwyd fel nad yw'n unfrydol), cymeradwywyd y papur yn y Pwyllgor Llywodraethu, ond teimlai'r Senedd y dylem oedi'r broses o fabwysiadu'r diffiniadau hyn. Dilynodd y papur i'r Cyngor a'i ymateb oedd na ddylem ddilyn y llwybr o fabwysiadu'r diffiniadau hynny nac unrhyw ddiffiniadau.

Cyflwynodd aelod o'r Pwyllgor Abyd Quinn-Aziz y cwestiynau canlynol cyn y cyfarfod ond nid oedd yn bresennol ar hyn o bryd:

 1. Pa gynlluniau ac adnoddau sydd wedi'u gwneud i fynd i'r afael â'r defnydd o'r diffiniadau?
 2. Sut mae'r staff Sicrwydd wedi cael eu hyfforddi i fynd i'r afael â'r diffiniadau newydd hyn sy'n wahanol i'w gweithdrefnau ar ddelio â digwyddiadau hiliol.
 3. A fydd adroddiadau a chamau gweithredu yn cael eu cofnodi ac a fydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd?

Nid oedd y ddau gwestiwn cyntaf yn berthnasol rhagor gan nad ydym yn mabwysiadu'r diffiniad.

Penderfynwyd Y Canlynol

768.6 Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol yn gweithio ar sut rydym yn casglu ac yn delio â chwynion sy'n cynnwys sut rydym yn cadw cofnod o ddigwyddiadau hiliol. Bydd y Pwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd.

769 Rhwydwaith Staff Enfys

Cafwyd cyflwyniad ar lafar gan Karen Harvey-Cooke, Cadeirydd Rhwydwaith Enfys y Staff.

Nodwyd Y Canlynol

769.1 Erbyn hyn mae gan Enfys 522 o aelodau (LHDT+ a chynghreiriaid) ac mae wedi parhau i gynyddu yn ystod y cyfnod clo.

769.2 Ni chafodd Mynegai Cydraddoldeb Stonewall ei redeg y llynedd, ond byddwn yn cyflwyno'r mis Hydref hwn.

769.3 Mae gwaith penodol y mae'r rhwydwaith wedi'i wneud yn cynnwys:

 • Cyfraniadau i'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Gweithgor LHDT+ ac ymgynghoriad polisi. Mae'r Ymgynghoriad Ar Bolisi Traws bellach yn cael ei ddefnyddio ar draws y sector ac mae'n enghraifft o arfer da.
 • Defnyddiwyd rhywfaint o gyllideb Enfys i anfon staff ar hyfforddiant Cynghreiriaid Traws Stonewall.
 • Mae'r gwaith hwnnw wedi'i wneud o fewn Gofal Iechyd i gael ystyriaethau LHDT+ i'r cwricwlwm.
 • Mae'r KHC hwnnw wedi gweithio'n agos gyda'r Swyddog LHDT+ i Fyfyrwyr ynghylch cyflogadwyedd.
 • Bod Enfys wedi cynnal a chefnogi nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys Glitter Talks, Alexander the Great a digwyddiad rhithwir ym mis Hanes LHDT gyda LHDT+ Cymru.
 • Roedd sgwrs Yammer am hoff lyfrau, rhaglenni a gemau LHDT yn boblogaidd iawn.

769.4 Er bod grwpiau cydraddoldeb wedi gofyn am newidiadau amrywiol o fewn y Brifysgol dros y blynyddoedd, mae'r newidiadau hyn wedi digwydd eleni oherwydd y pandemig. Daeth Cadeirydd Enfys i'r casgliad trwy her barchus i'r Pwyllgor y dylem dderbyn profiadau'r rhai sy'n dweud wrthym fod angen newid. Ni ddylai'r newid ddigwydd oherwydd argyfwng yn unig.

770 Diweddariadau Undeb y Myfyrwyr:

770.1 Wedi derbyn diweddariad llafar gan Georgie East a Jude Pickett ar weithgareddau Undeb y Myfyrwyr.

Nodwyd Y Canlynol

 • Dywedodd JP fod rhai o'r cymunedau yn ôl ar y campws ac ar waith. Ar hyn o bryd maent yn edrych ar etholiadau ym mis Medi ac yn integreiddio gydag wythnos y Glas i wella profiad myfyrwyr.
 • Bod Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn edrych ar hyfforddiant EDI ar gyfer arweinwyr pwyllgorau allweddol, gan gynnwys hyfforddiant Cydraddoldeb Hiliol ac Ymwybyddiaeth, Cydsyniad a Sut i fod yn Gynghreiriad. Maent hefyd wedi edrych ar sut i wneud mwy o staff a myfyrwyr yn ymwybodol o EDI ac wedi creu 20 ymrwymiad i'r achos hwn.
 • Mai cynnig i'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol oedd blaenoriaethu diogelwch myfyrwyr yn y campws a'r cyffiniau.
 • Mae'r GE hwnnw wedi siarad â Race Alliance Wales ac am gyd-fynd â'u maniffesto ac ar hyn o bryd maent yn creu dogfen i'w chyflwyno i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Byddent yn un o'r Undebau Myfyrwyr AU cyntaf yng Nghymru i gyd-fynd â hyn. Maent hefyd wedi cael sgyrsiau gyda'r Grŵp Llywio Cydraddoldeb Hiliol i Fyfyrwyr ac maent yn edrych ar sut i hyfforddi gwirfoddolwyr yn ogystal â'r diwylliant o fewn Undeb y Myfyrwyr a chreu Lolfa Moeseg lle gall staff ofyn cwestiynau.
 • Trafodwyd cais i ystyried hyrwyddwyr EDI myfyrwyr yn yr ysgol.
 • Bod Swyddog y Grŵp Llywio Anabledd yn parhau i'r flwyddyn nesaf. Byddant yn cyflwyno ar Access Able yn y cyfarfod nesaf.

770.2 Mynegodd y Pwyllgor ei ddiolch i Jude, Jane a Georgie a chydnabod y gwaith sylweddol a gwerthfawr yr oeddent yn ei wneud yn yr amgylchiadau digynsail hyn.

Eitemau a Dderbyniwyd i'w Trafod

771 Amrywiaeth Ethnig ar Baneli Cyfweld

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/581 Amrywiaeth Ethnig ar Baneli Cyfweld. Cyflwynodd Dafydd Bowen, Rheolwr Recriwtio AD yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

771.1 Y gwaith sydd wedi'i wneud i godi proffil cydweithwyr du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol a gweithio tuag at gyflawni paneli cyfweld amrywiol o ran ethnigrwydd.

771.2 Y bydd rhestr o wirfoddolwyr y gellir cysylltu â hwy a gofyn iddynt eistedd ar banel. Os nad oes neb yn gwirfoddoli, bydd recriwtio'n mynd rhagddo yn ôl yr arfer. Bydd data'r panel cyfweld yn cael ei gofnodi yn BrassRing.

771.3 Cydnabuwyd bod y fenter hon yn effeithio ar unwaith ar ddiffyg amrywiaeth ymgeiswyr a chyfweleion, ond y gobaith yw y bydd yn codi ymwybyddiaeth ac yn chwarae rhan bwysig yn ein nod o wella amrywiaeth ein gweithlu.

771.4 Bydd y peilot yn cael ei adolygu cyn bo hir gyda lansiad llawn wedi'i drefnu ar gyfer mis Mehefin 2021.

771.5 Roedd yr arolwg yn cynnwys y cwestiynau canlynol:

 1. A fydd adborth i wirfoddolwyr?
  Bydd, mae hyn yn hollbwysig.
 2. A yw'n bosibl sicrhau na fydd amser gwirfoddolwyr yn cyfrif yn erbyn eu cynhyrchiant?
  Bydd papur yn mynd i'r Grŵp Gweithrediadau nesaf ynghylch sut y gallai hyn weithio. Bydd y DB yn cymryd adborth am hyn.
 3. A oes gennym ddull tactegol o ymdrin â sut y caiff hyn ei gynyddu er mwyn sicrhau nad ydym yn mynd yn orddibynnol ar grŵp o wirfoddolwyr a allai fod yn fach (cymharol)?
  Cydnabuwyd hyn wrth i'r fenter symud o'r peilot a chael ei hymgorffori. Y cynllun am nawr yw targedu'r meysydd lle mae ei angen fwyaf.

Penderfynwyd Y Canlynol

771.6  Yr eid â’r cyflwyniad hwn i'r Rhwydwaith Arweinyddiaeth Gwasanaethau Proffesiynol yn y dyfodol agos, rhywbeth a drefnir gyda’r Prif Swyddog Gweithredu.

772 EDI yn y diweddariad REF

Nodwyd Y Canlynol

772.1 Roedd James Vilares, Rheolwr Busnes i PVC Research, Arloesi a Menter yn bresennol i gynghori egwyddorion cynwysoldeb, tryloywder, cysondeb ac atebolrwydd i REF. Datblygwyd rhaglen hyfforddi EDI sylweddol i dargedu pob lefel o gyfranogiad staff yn y broses.

772.2 Bod yr AEA yn edrych ar annibyniaeth a dyrannu allbwn, nid argaeledd. Disgwyliwyd gwelliant yng nghanran y menywod a ddychwelwyd o dan y broses ers 2014 a fydd yn deillio'n bennaf o reolau gwahanol ar gyfer y cyflwyniad.

772.3 Nad oedd yr EIA wedi sefydlu unrhyw effaith andwyol tuag at unrhyw grŵp wrth edrych ar ddyrannu allbynnau 3*/4*. Fodd bynnag, wrth edrych ar 4* yn unig, dangosir effaith andwyol tuag at ymchwilwyr benywaidd, du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol, anabl a gyrfa gynnar.

772.4 Bydd ein dull REF EDI yn awr yn cael ei gyflwyno ar draws y portffolio ymchwil ac arloesi. Mae'r dull hwn eisoes wedi arwain at yr EDI yn cael ei ymgorffori mewn mentrau a grwpiau arwain newydd. Gwneir ystyriaeth hefyd tuag at gynnal hyfforddiant EDI yn gynharach yn y broses.

773 Eitem Arbennig- Hygyrchedd Ein Hystâd Ffisegol a Digidol

Nodwyd Y Canlynol

773.1 Roedd Geoff Turnbull, Dirprwy Gyfarwyddwr Ystadau a Chyfleusterau Campws, yn bresennol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am hygyrchedd ffisegol ystâd y Brifysgol.

773.2 Dechreuodd archwiliadau hygyrchedd a gynlluniwyd yn 2019 ond cawsant eu hoedi oherwydd y Pandemig. Mae'r rhain bellach wedi'u hadfer ac mae archwiliadau'n dal i gael eu cynnal ar Blas y Parc, Cathays, Heol Casnewydd ac adeiladau’r Frenhines gyda'r bwriad o gael eu cwblhau erbyn mis Awst ar gyfer yr achos cynnal a chadw arfaethedig ar gyfer yr adeilad.

773.3 Mae'r diweddariadau pellach a ddarparwyd yn cynnwys:

 • Mae camau wedi'u costio ar gyfer yr archwiliadau sydd wedi'u cwblhau. Bydd nifer o gamau gweithredu yn gallu cael eu cymryd drwy weithgarwch cynnal a chadw arferol. Mae gan Adeilad y Gyfraith a'r Prif Adeilad gamau gweithredu o gost sylweddol mewn perthynas â lifftiau.
 • Mae adroddiadau adeiladu Syr Martin Evans a'r Tŵr wedi tynnu sylw at y ffaith nad yw rampiau a thoiledau hygyrch yn bodloni'r safonau gofynnol. Mae'r gwaith gofynnol wedi'i gostio ar tua £500k.
 • Mae problemau hygyrchedd mawr a sylweddol gydag adeiladau Campws y Mynydd Bychan o ran rampiau, parcio, grisiau ac ati. Mae gan adeiladau Tŷ Dewi Sant, Geraint Evans a Tenovus broblemau o ran toiledau hygyrch. Yr amcangyfrifon cyfredol yw £650,000
 • Mae cyfanswm y costau sy'n ystyried yr holl glystyrau adeiladu sydd wedi'u harchwilio yn fwy na £2m.

773.4 Gofynnodd y Cadeirydd i Ystadau sicrhau bod y camau hyn yn cael eu blaenoriaethu a bod y costau'n cael eu cynnwys yn llawn drwy bapurau Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yn y dyfodol yn gofyn am gostau cynnal a chadw ac yn annog aelodau Pwyllgor EDI sydd hefyd yn aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol i helpu i sicrhau bod hyn yn digwydd.

773.5 AdroddoddAndy Lloyd,Uwch Gynghorydd Datblygu'r Cwricwlwm, ar Hygyrchedd mewn Amgylchedd Dysgu a Chwricwlwm Cynhwysol. Mae gwaith blaenoriaeth i'r Ganolfan Cefnogaeth Addysg ac Arloesedd (CESI) yn cynnwys:

 • Gweithio ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dysgu dadansoddeg a gweithredu prosiect Partneriaeth ar y Gymuned Ddysgu.
 • Sut rydym yn defnyddio'r cwricwlwm i hyrwyddo cynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth. Cymeradwyodd y Grŵp Strategaeth Profiad Myfyrwyr (SESG) ddiffiniad gwaith ar gyfer y Cwricwlwm Cynhwysol. Mae CESI wedi casglu data o gysylltiadau cydraddoldeb yn yr ysgolion, ac mae Errol Scott Rivera wedi'i benodi'n Swyddog Cwricwlwm Cynhwysol bwrpasol. Darparwyd cyllid i recriwtio a phartner academaidd i ddarparu arweinyddiaeth academaidd ar gyfer y Cwricwlwm Cynhwysol.
 • Fel rhan o'r prosiect cwricwlwm Cynhwysol hwn, bydd cynllun ehangach yn cael ei ddatblygu gydag amserlenni clir a chanlyniadau y gellir eu cyflawni a byddwn yn ymgysylltu ag Advance HE i'n helpu gyda'r prosiect hwn.
 • Ystyried goblygiadau moesegol a hygyrchedd technoleg yn yr amgylchedd dysgu ac addysgu cyfunol. Bydd model yn cael ei ddatblygu a'i weithredu i sicrhau bod cynwysoldeb a hygyrchedd yn rhan annatod o broses datblygu'r rhaglen.

773.6 Adroddodd Karen Harvey-Cooke, Rheolwr Datblygu Sefydliadol a Staff Adnoddau Dynol, ar ymgysylltiad y Brifysgol â'r Fforwm Anabledd Busnes i'n helpu i fodloni gofynion safon cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd:

773.7 Er mwyn bodloni'r safon Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd, mae rhai meini prawf o hyd nad yw'r Brifysgol yn eu bodloni eto. Mae materion wedi'u codi ar wahân yn yr eitem hon ynghylch hygyrchedd ein hystad ffisegol a digidol, os na wneir gwelliannau yma bydd hyn yn creu problem wrth fodloni'r safonau.

773.8 Un maes ffocws allweddol yw recriwtio cynhwysol a hygyrch. O'r gwaith sydd wedi digwydd o ran gwella amrywiaeth mewn paneli cyfweld, mae lle bellach i ystyried camau tebyg o safbwynt anabledd. Mae cynnig cyfweliadau i bobl anabl a sut rydym yn deall yr hyn sy'n bodloni'r gofynion sylfaenol ar gyfer cyfweliad wedi bod yn her fawr i ni. Fel sefydliad mor fawr sydd â chyfrifoldebau datganoledig wrth recriwtio, rydym bellach yn gweithio gyda Cholegau i sefydlu sut y gallwn gyrraedd y safon hon fel blaenoriaeth.

773.9 Cyflwynodd Ceri Davies, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Pensaernïaeth TG a Menter, am gynlluniau'r Brifysgol ar gyfer hygyrchedd yn ein Strategaeth Ddigidol:

773.10 Bod ein Strategaeth Ddigidol yn canolbwyntio ar leihau'r defnydd o ffurflenni, i annog y defnydd o offer sy'n fwy hygyrch ac i hyfforddi staff i'w defnyddio. Un her fawr yw sicrhau bod yr holl gaffaeliadau digidol newydd yn cael eu hasesu o ran hygyrchedd cyn eu prynu a'u gweithredu.

773.11 Tynnwyd sylw at y pwyntiau pellach canlynol:

 • Yn ôl offeryn yr ydym wedi'i brynu, mae tua 50% o'n cynnwys ar Ddysgu Canolog yn sgorio'n dda ar gyfer hygyrchedd.
 • Mae isdeitlo ar gyfer cynnwys byw yn ddrud iawn ac mae angen i ni ymchwilio i'r hyn y mae'n ofynnol i ni ei ddarparu.
 • Dim ond cyllideb fach sydd gennym ar gyfer cynnal meddalwedd hygyrch fel darllenwyr sgrîn ac nid yw'n ddigonol ar gyfer gwella cymorth i bob myfyriwr.
 • Eu bod yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn y Grŵp Llywio Anabledd i gyflwyno achosion busnes i wneud y gwelliannau angenrheidiol.

Penderfynwyd Y Canlynol

773.12 Yn dilyn cais i'r eitem hon ddychwelyd i'r Pwyllgor fel trafodaeth fanylach, penderfynwyd dod â hyn i'r cyfarfod nesaf fel eitem â phwyslais penodol.

774 Eitemau a dderbyniwyd er gwybodaeth

Nodwyd y papurau canlynol a dderbyniwyd er gwybodaeth:

Papur 20/582C, Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Papur 20/585HC, Nodyn Briffio ar gyfer Is-Ganghellor - Staff a Myfyrwyr Tsieineaidd

Papur 20/583, Cylch Gorchwyl Pwyllgor EDI BLS

Papur 20/584, Strategaeth Ehangu Cyfranogiad

Papur 20/615, Rhwydwaith Cydraddoldeb y Coleg

Papur 20/616, Diweddariad ar Rwydweithiau Cydraddoldeb Staff

Penderfynwyd Y Canlynol

774.1 Codwyd ymholiad ynghylch Papur 20/585HC ac a ymgynghorwyd â phartïon â diddordeb.  Cydnabu'r Cadeirydd pa mor gyflym y cafodd ei ddwyn ynghyd a chadarnhaodd y bydd y VC yn cynnull grŵp i helpu i ddatrys y materion a godwyd ac y bydd hi (DVC) yn sicrhau y bydd swyddogion perthnasol y Pwyllgor hwn yn cael eu cynnwys.

775 Unrhyw fater arall

775.1 Diolchwyd i'r Cadeirydd gan yr aelodau am gadeirio'r pwyllgor EDI a'i hymroddiad i weithio ar agenda EDI.

775.2 Cododd Cadeirydd y grŵp Llywio Cydraddoldeb Rhywiol bryderon ynghylch staff yn dychwelyd i'r campws a'r effaith ar eu hiechyd meddwl. Codwyd y mater hwn mewn llawer o gyfarfodydd ac mae'n bwysig ein bod yn cefnogi staff wrth iddynt ddod yn ôl i'r gwaith.

775.3 Gofynnwyd i'r pwyllgor nodi bod Cadi Thomas yn gadael ei rôl fel Cadeirydd y Rhwydwaith ac fel aelod o'r Pwyllgor.  Diolchodd y Cadeirydd i Cadi am ei gwaith rhagorol. Mae Wyn Davies yn parhau fel Cadeirydd.

775.4 Cododd Abyd Quinn-Aziz y materion presennol o drais ym Mhalesteina a gofynnodd i'r Brifysgol gyflwyno neges i staff a myfyrwyr yn condemnio'r trais ac yn cynnig cymorth.

776 Dyddiad y cyfarfod nesaf

Nodwyd dyddiad y cyfarfod nesaf: 20 Medi 2021 am 14:00.