Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau 25 Mawrth 2021

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Prifysgol Caerdydd a Gynhaliwyd Ddydd Iau 25 Mawrth 2021 am 10:00 drwy fideogynadledda

Yn bresennol:   John Shakeshaft (Cadeirydd), yr Athro Colin Riordan, Hannah Doe, Tomos Evans, Yr Athro Karen Holford, Chris Jones, Jan Juillerat, Dr Steven Luke, yr Athro Stuart Palmer a David Simmons.

Y sawl oedd yn bresennol:           Dev Biddlecombe, Ms Katy Dale (Cofnodion), Rashi Jain, Alison Jarvis, Sue Midha, Dr Jonathan Nicholls, Melanie Rimmer, Ruth Robertson, Claire Sanders a Rob Williams.

Ymddiheuriadau:     Yr Athro Kim Graham

731 Croeso

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, yn enwedig Dr Jonathan Nicholls (a oedd yn cynnal Adolygiad Effeithiolrwydd Llywodraethu ar ran y Brifysgol) a Ruth Robertson (Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol).

732 Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Kim Graham.

733 Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2021 (20/492C) fel cofnod cywir a gwir ac fe'u cymeradwywyd i gael eu llofnodi gan y Cadeirydd.

734 Materion yn Codi

Derbyniwyd papur 20/493, 'Materion yn Codi'.

Nodwyd Y Canlynol

734.1        y disgwylid y byddai'r wybodaeth ddiweddaraf am y Strategaeth Ystadau a gwarediadau ystadau yn cael ei chyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor, yn dilyn adolygiad yn yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith;

734.2        bod y Cadeirydd wedi ymgymryd â'r canlynol drwy Gam Gweithredu'r Cadeirydd:

.1         cymeradwyo newidiadau i'r Polisi Ffioedd Dysgu;

.2         cymeradwyo diwygiadau i'r Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2021/22 i ganiatáu eu cyflwyno i CCAUC.

735  Datgan Buddiannau

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor o'u dyletswydd i ddatgelu unrhyw wrthdaro buddiannau posibl. Nodwyd datganiadau buddiant gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr ac Is-lywydd Addysg mewn perthynas â Chyfrifon Undeb y Myfyrwyr 2019/20 a Grant Bloc Undeb y Myfyrwyr.

736  Adroddiad gan yr Is-Ganghellor

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/494C, 'Adroddiad yr Is-Ganghellor i'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau'. Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

736.1        bod y Brifysgol yn parhau i adolygu'r ddarpariaeth addysg ddigidol a sut y byddai addysgu'n cael ei ddarparu wrth symud ymlaen, er mwyn sicrhau bod hyn yn gytbwys rhwng yr hyn yr oedd myfyrwyr ei eisiau a'r hyn y gallai staff ei ddarparu;

736.2        bod cyfradd uchel o gynigion cadarn diamod a oedd yn cyfeirio at fyfyrwyr a oedd yn gymwys ar gyfer y rhaglen astudio ac wedi derbyn cynnig gan y Brifysgol; roedd hyn yn uwch nag arfer a oedd yn gadarnhaol, ond roedd hefyd yn cynnwys nifer o fyfyrwyr gohiriedig ac felly nid oedd yn warant o fyfyrwyr yn dechrau astudio yn hydref 2021;

736.3        nad oedd canlyniadau gwerthuso modiwlau yn cydfynd yn uniongyrchol â data boddhad cwsmeriaid ac fe'u defnyddiwyd yn bennaf gan academyddion sy'n rhedeg cyrsiau i werthuso sut y cawsant eu derbyn; roedd y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect ynghylch Llais y Myfyrwyr i nodi ble mae adborth myfyrwyr yn cael ei gasglu a'i adolygu a byddai hyn yn rhoi darlun mwy cyfannol o foddhad myfyrwyr.

737 Adroddiad gan yr Is-Bwyllgor Buddsoddi a Bancio

Derbyniwyd ac ystyriwyd papurau 20/495C, 'Adroddiad gan Gadeirydd yr Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio'. Gwahoddwyd Cadeirydd yr Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

737.1        bod y tap bondiau wedi'i gyhoeddi'n llwyddiannus;

737.2        y byddai'r Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio yn canolbwyntio yn y dyfodol ar sicrhau bod arian yn cael ei fuddsoddi'n ddoeth, bod rheolwyr cronfeydd yn cynhyrchu enillion da a bod cynnydd yn cael ei wneud ar y gronfa Ad-dalu Bondiau.

738 Penderfyniadau a wnaed gan yr Is-Ganghellor o dan awdurdod dirprwyedig

Derbyniwyd a nodwyd papur 20/496C, 'Penderfyniadau a wnaed gan yr Is-Ganghellor o dan Awdurdod Dirprwyedig'.

739 Dangosfwrdd adnoddau dynol

Derbyniwyd a nodwyd papur 20/497C, 'Dangosfwrdd Adnoddau Dynol'. Gwahoddwyd y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

739.1        bod yr adroddiad yn cyflwyno ciplun o'r Brifysgol ar adeg benodol; roedd y data yn yr adroddiad hwn fel yr oedd o 31 Ionawr 2021;

739.2        bod y cyfrif pen a'r CALl wedi gostwng 1.6% ac 1.4% yn ystod y deuddeg mis diwethaf:

739.3        bod y Brifysgol yn parhau i fod yn fwy na 30% y KPI Staff Academaidd Rhyngwladol sef % a bod hyn yn parhau'n sefydlog;

739.4        bod absenoldeb oherwydd salwch wedi gostwng o 2.6% i 1.9% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf;

739.5        oherwydd rheolaethau recriwtio, bu gostyngiad sylweddol yn nifer yr hysbysebion o'u cymharu â blynyddoedd blaenorol;

739.6        yn dilyn cais yn y cyfarfod diwethaf i adrodd ar staff dros dro, byddai adrodd ar staff dros dro fel y'u diffinnir yn y ffurflen HESA fel rhai annodweddiadol yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau o'r flwyddyn academaidd nesaf;

739.7        bod cynnydd mewn cystadleuaeth yn y farchnad lafur mewn rhai meysydd (e.e. TG) ond bod cyfleoedd a ddaw o ffyrdd newydd o weithio yn caniatáu recriwtio o gronfa ehangach; nid oedd y Brifysgol wedi gweld problemau o ran cadw staff ac roedd yn awyddus i ddatblygu'r rheini o fewn y gweithlu ochr yn ochr â chyflwyno sgiliau newydd;

739.8        nad oedd yn ymddangos bod newidiadau sylweddol ym mhatrwm absenoldeb sy'n gysylltiedig â straen oherwydd COVID-19; cymerwyd achosion o straen o ddifrif a chafodd manylion eu monitro drwy'r Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd; nodwyd hefyd, yn ystod COVID-19, y bu cynnydd mewn straen y tu allan i'r gwaith (e.e., ariannol, iechyd) ac felly ni fyddai pob achos o straen yn gysylltiedig â gwaith.

Penderfynwyd Y Canlynol

739.9        i'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac Ysgrifennydd y Brifysgol drafod fformat yr adroddiad hwn ar gyfer y Cyngor yn y dyfodol;

739.10      i eglurder gael ei ddarparu ar y gwahaniaeth rhwng y categorïau absenoldeb oherwydd salwch o'r enw "pawb" a "phob un arall".

740  Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Bensiynau

Derbyniwyd a nodwyd papur 20/521C, 'Diweddariad pensiynau'. Gwahoddwyd y Prif Swyddog Ariannol i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

740.1        bod pensiynau wedi'u nodi fel risg ar gofrestr risgiau’r Brifysgol;

Cynllun Pensiwn Prifysgolion (USS)

740.2        [Hepgorwyd]

740.3        [Hepgorwyd]

740.4        bod trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda'r Cyd-bwyllgor Negodi (JNC) ynghylch diwygio budd-daliadau;

740.5        bod bwrdd USS yn cyfarfod i ystyried ymateb i UUK; disgwylid y byddai cyflogwyr yn cael papur ymgynghori gan UUK ar ôl y Pasg, gyda'r meysydd allweddol yn gymorth cyfamod, ailstrwythuro budd-daliadau a'r lefelau cyfraniadau y byddent yn barod i'w talu;

740.6        disgwylid y byddai USS yn dechrau ymgynghoriad ffurfiol gydag aelodau yn yr Hydref ac unrhyw newidiadau y cytunwyd arnynt a weithredir o Wanwyn 2022;

740.7        [Hepgorwyd]

740.8        [Hepgorwyd]

740.9        [Hepgorwyd]

740.10      bod hyn yn parhau yn fater anodd i'r sector cyfan;

Cynllun Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF)

740.11      [Hepgorwyd]

740.12      [Hepgorwyd]

740.13      [Hepgorwyd]

740.14      [Hepgorwyd]

740.15      [Hepgorwyd]

Penderfynwyd Y Canlynol

740.16      y byddai'r Prif Swyddog Ariannol ac Ysgrifennydd y Brifysgol yn trafod cyfarfod â Dr Pretty Sagoo.

741 Adroddiad Cyllid (Cyfrifon Rheoli Ariannol)

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/501C, 'Adroddiad Cyllid'. Gwahoddwyd y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

741.1        [Hepgorwyd]

741.2        [Hepgorwyd]

741.3        roedd y Brifysgol hefyd wedi elwa ar rywfaint o gyfalafu a chynnydd mewn cyllid grant;

  1. bod nifer o ddarpariaethau mewn perthynas â'r gwarged hwn:

.1         [Hepgorwyd]

.2         [Hepgorwyd]

.3         [Hepgorwyd]

.4         [Hepgorwyd]

.5         [Hepgorwyd]

741.5        y byddai'r gyllideb yn cael ei hadolygu eto ar ôl y Pasg a bod rhagolwg pellach yn cael ei gynnal.

742 Diweddariad ar Amcanestyniadau Ariannol 2021/22

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/522C, 'Amcanestyniadau Ariannol 2021/22'. Gwahoddwyd y Prif Swyddog Ariannol i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

742.1        ei fod yn gynnar iawn o hyd yn y cylch cynllunio a bod y papur yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyfeiriad teithio ac amcangyfrifon gorau cyfredol;

742.2        [Hepgorwyd]

742.3        [Hepgorwyd]

742.4        bod llawer o rannau sy'n symud o hyd mewn perthynas â'r ffigurau hyn:

.1         sut yr edrychwyd ar y Brifysgol yn rhyngwladol am ei hymchwil a'i haddysgu;

.2         sut y byddai'r profiad dysgu yn edrych ar gyfer 2021/22;

.3         ei bod yn ymddangos bod myfyrwyr yn oedi cyn gwneud penderfyniad cadarn nes bod mwy o eglurder ynghylch y ddarpariaeth ar gyfer 21/22; roedd niferoedd israddedigion a PGT myfyrwyr cartref yn edrych yn gryf ond roedd rhywfaint o ddirywiad yn y farchnad PGT Rhyngwladol;

742.5        bod trafodaethau'n cael eu cynnal gydag Ysgolion ar sefyllfa'r gyllideb ar gyfer 2021/22 a'r goblygiadau i niferoedd myfyrwyr;

742.6        y disgwylid y byddai dealltwriaeth gliriach o'r sefyllfa mewn pryd ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Mehefin; byddai diweddariad hefyd ar y blynyddoedd i ddod yn y cyfarfod hwnnw;

742.7        bod y Pwyllgor yn croesawu'r naratif a'r wybodaeth ddiweddaraf a ddarparwyd gan y papur.

743  Diweddariad ar CIC

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/498C, 'Diweddariad ar Gampws Arloesedd Caerdydd'. Gwahoddwyd y Dirprwy Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

743.1        na fu unrhyw bwysau cost pellach i'r prosiect, ac eithrio'r rhai mewn perthynas â COVID-19;

743.2        bod dyddiadau cwblhau diwygiedig wedi cael eu cynnwys yn y papur a byddai diweddariad ar lafar yn cael ei ddarparu i'r Cyngor yn ei gyfarfod ar 19 Ebrill;

743.3        [Hepgorwyd]

743.4        lle'r oedd risgiau wedi'u cau heb ddefnyddio'r gyllideb a ddyrannwyd neu wedi lleihau gwerth, bod gweddill yr arian yn cael ei symud i gyllideb wrth gefn ar gyfer y prosiect.

744 Cyfrifon undeb y myfyrwyr 2019/20 ac adroddiad effaith

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/499C, 'Cyfrifon Undeb y Myfyrwyr 2019/20 ac Adroddiad Effaith'. Gwahoddwyd Prif Weithredwr Undeb y Myfyrwyr i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

744.1        bod Daniel Palmer (Prif Weithredwr Undeb y Myfyrwyr) wedi ymuno â'r cyfarfod i gyflwyno'r eitem hon;

744.2        bod y Cyfrifon Blynyddol yn cael eu derbyn yn hwyrach nag arfer, oherwydd oedi wrth archwilio'r cyfrifon oherwydd COVID-19;

744.3        bod Cyfrifon Blynyddol 2019/20 wedi cael eu cymeradwyo gan yr Ymddiriedolwyr a'u llofnodi gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr a'r Archwilwyr;

744.4        er gwaethaf y flwyddyn anodd, roedd Undeb y Myfyrwyr wedi perfformio'n dda, ac enillodd bleidlais i gael ei datgan yn Undeb Myfyrwyr Cymru y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol;

744.5        bod y rhan fwyaf o'r incwm blynyddol wedi'i godi erbyn y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020;

744.6        [Hepgorwyd]

744.7        [Hepgorwyd]

744.8        [Hepgorwyd]

744.9        [Hepgorwyd]

745 Grant Bloc Undeb y Myfyrwyr 2021/22

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/500C, 'Cais am Grant Bloc UM'. Gwahoddwyd Prif Weithredwr Undeb y Myfyrwyr i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

745.1        bod y cyfyngiadau symud estynedig parhaus wedi lleihau costau;

745.2        bod Undeb y Myfyrwyr yn optimistaidd o hyd am flwyddyn academaidd 2021/22 ac yn dychwelyd rhai gweithgareddau, er y disgwylir y byddai'n dychwelyd yn llawn i'r gwaith arferol; disgwylid y byddai'r gwasanaethau'n parhau mewn fformat cyfunol;

745.3        bod semester cyntaf y flwyddyn academaidd yn bwysig er mwyn creu sefyllfa ariannol gref a chynnig cymorth i fyfyrwyr;

745.4        bod diolch yn cael ei estyn i'r Brifysgol ac i'r Prif Swyddog Gweithredu am eu cefnogaeth;

745.5        [Hepgorwyd]

745.6        y byddai Undeb y Myfyrwyr yn croesawu unrhyw gymorth ariannol pellach pe bai ar gael;

745.7        [Hepgorwyd]

Penderfynwyd Y Canlynol

745.8        argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Grant Bloc Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2021/22.

746 Ffurflen TRAC

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/503C ‘Ffurflen TRAC 19-20’. Gwahoddwyd y Prif Swyddog Ariannol i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd Y Canlynol

746.1        bod y ffurflen TRAC yn ofyniad blynyddol ac roedd yn ofynnol i'r ffurflen hon gael ei chyflwyno erbyn 31 Mawrth 2021;

746.2        bod cynnydd wedi bod yn y broses o adennill costau economaidd ar gyfer addysgu a ariennir gan y cyhoedd ond gostyngiad yn yr adferiad ar gyfer addysgu nad yw'n cael ei ariannu'n gyhoeddus; cafodd COVID-19 effaith ar hyn ond cafodd elfennau eraill effaith hefyd;

746.3        bu gwelliant yn y gyfradd adfer o ymchwil yn 19/20; cafwyd trafodaeth ar draws y sector ar gyfraddau adennill ar gyfer gorbenion gan fod llawer o sefydliadau'n gweld problem yn y maes hwn ac roedd UKRI yn ystyried a ddylid dal y rhain drosodd;

746.4        bod cynnydd wedi bod yn yr elw ar gyfer cynaliadwyedd a buddsoddi; oherwydd diffygion blaenorol, mae hyn yn is nag yr oedd y Brifysgol yn ei dargedu yn y dyfodol;

746.5        oherwydd COVID-19, casglwyd data dyrannu amser gan ddefnyddio arolygon dyrannu amser yn hytrach na'r model dyrannu llwyth gwaith, gan fod y model wedi'i oedi; yn y tymor hwy, byddai'r model dyrannu llwyth gwaith yn cael ei ddefnyddio a'i fireinio i greu barn fwy cyfannol;

746.6        bod y Brifysgol yn adolygu'r broses o ddyrannu adnoddau ar draws ysgolion a byddai'n dod â phapur ar hyn i gyfarfod yn y dyfodol.

Penderfynwyd Y Canlynol

746.7        i gymeradwyo'r ffurflen TRAC ar gyfer 2019/20.

747 Unrhyw Fater Arall

Nodwyd Y Canlynol

747.1        [Hepgorwyd]

747.2        [Hepgorwyd]

747.3        [Hepgorwyd]

748  Agenda’r Cyfarfod Nesaf

Derbyniwyd papur 20/502, 'Agenda'r cyfarfod nesaf'.

Nodwyd Y Canlynol

748.1        oherwydd y busnes i'w wneud, byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei ymestyn.

Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Cofnodion Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau 25 Mawrth 2021
Dyddiad dod i rym:11 Awst 2022