Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Finance and Resources Committee minutes 15 December 2020

Cofnodion cyfarfod eithriadol Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd Ddydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 am 9.00 drwy fideogynadledda

Yn bresennol:   Alastair Gibbons (Cadeirydd), yr Athro Colin Riordan, Dr Carol Bell, Hannah Doe, Tomos Evans, yr Athro Karen Holford, Dr Steven Luke, yr Athro Stuart Palmer a John Shakeshaft.

Y sawl oedd yn bresennol:           Dev Biddlecombe (cofnodion 682-690), Ms Katy Dale (Cofnodion), Rashi Jain, Alison Jarvis, Sue Midha, Melanie Rimmer a Claire Sanders.

Ymddiheuriadau:     Yr Athro Kim Graham, Jan Juillerat, a Rob Williams.

708 Croeso

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

709 Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Kim Graham, Jan Juillerat a Rob Williams.

710 Datgan Buddiannau

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor o'u dyletswydd i ddatgelu unrhyw wrthdaro buddiannau posibl a gofynnodd a oedd unrhyw ddatganiadau. Ni wnaed unrhyw ddatganiadau buddiannau.

711 Cyllideb Ariannol 2020/21 a Rhagamcanion Ariannol 2021-23

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/310HC, 'Adroddiad Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2020-21’. Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol y papur.

Nodwyd Y Canlynol

711.1        [Hepgorwyd]

711.2        [Hepgorwyd]

  • 1  [Hepgorwyd]
  • 2  [Hepgorwyd]
  • 3  [Hepgorwyd]
  • 4  [Hepgorwyd]

711.3        [Hepgorwyd]

711.4        [Hepgorwyd]

711.5        [Hepgorwyd]

711.6        [Hepgorwyd]

711.7        [Hepgorwyd]

711.8        [Hepgorwyd]

711.9        [Hepgorwyd]

711.10      [Hepgorwyd]

711.11      [Hepgorwyd]

711.12      [Hepgorwyd]

711.13      [Hepgorwyd]

711.14      [Hepgorwyd]

Penderfynwyd Y Canlynol

711.15      cymeradwyo Cyllideb y Brifysgol 2020/21.

712 Y Diweddaraf Am Y Gyfleusterau Credyd Cylchol

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/311C, 'Cyfleuster Credyd Cylchol'. Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol y papur.

Nodwyd Y Canlynol

712.1        bod cyfreithwyr y ddau barti wrthi yn cwblhau'r dogfennau cyfreithiol;

712.2        nad oedd cyfamodau wedi'u torri, yn seiliedig ar yr amcanestyniadau ariannol diweddaraf;

712.3        [Hepgorwyd]

Penderfynwyd Y Canlynol

712.4        cadarnhau a yw croes-ragosodiadau wedi'u cynnwys yn y contract.

713 Unrhyw Fater Arall

Nodwyd Y Canlynol

713.1        estynnwyd diolch i'r Cadeirydd ac i Dr Carol Bell am eu gwasanaethau i'r Pwyllgor a'r Brifysgol.

Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Finance and Resources Committee minutes 15 December 2020
Dyddiad dod i rym:05 Awst 2022