Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd 18 Mai 2021

Cofnodion Cyfarfod Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd Prifysgol Caerdydd (ASQC) a Gynhaliwyd Ddydd Mawrth 18 Mai 2021 am 09.30 a gynhaliwyd drwy Zoom

Yn Bresennol:  Ms Claire Morgan (Cadeirydd); Ms Jane Chukwu; Ms Hannah Doe; Ms Judith Fabian; Dr Kate Gilliver; Dr Robert Gossedge, Dr Julie Gwilliam; Yr Athro Martin Jephcote; Yr Athro Dai John; Dr Andrew Kerr; Dr Emma Kidd; Dr Rhys Pullin; Mr Sebastian Ripley; Dr Andrew Roberts; Dr Hannah Shaw; Yr Athro Helen Williams; Dr Robert Wilson.

Hefyd yn bresennol: Mr Rhodri Evans (Ysgrifennydd); Ms Sian Ballard; Ms Helen Cowley, Ms Kath Evans; Ms Tracey Evans; Dr Catherine Horler-Underwood, Ms Sian Lewis; Dr Amanda Rouse, Ms Tracey Stanley, Ms Martine Woodward; Mr Simon Wright.

1305 Datganiad Buddiant

Ni nodwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

1306 Cofnodion

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2021 (papur 20/443) yn gofnod cywir.

1307 Materion Yn Codi

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/600, 'Materion yn Codi'.

Yn codi ohonynt:

1307.1 Rheoliadau (Cofnod 1295.1)

NODWYD nad oedd oedi anochel yn yr asesiad o effaith cydraddoldeb yr holl reoliadau academaidd a byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf.

1307.2 Fframwaith ar gyfer Newidiadau i'r Rhaglen (Cofnod 1297)

NODWYD, yn dilyn ymgynghoriad pellach, fod y Fframwaith ar gyfer Newidiadau i'r Rhaglen 2021/22 wedi cael ei gymeradwyo a'i gyfleu i Ysgolion (papur 20/605).

1307.3 Trosolwg o Adroddiadau Arholwyr Allanol a Addysgir 2019/20 (Cofnod 1299)

Nodwyd Y Canlynol

 1. mae adroddiad Fframwaith y Bwrdd Arholi wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer 2020/21 ac roedd ar gael ar y fewnrwyd i bob Ysgol; (Cofnod 1299.3.6)
 2. roedd egwyddorion sefydliadol lefel uchel sy'n gysylltiedig â lleihau nifer yr asesiadau wedi cael eu cyfleu i ysgolion fel canllawiau ar gyfer cynllunio asesiadau a gynhaliwyd yn ystod 2021/22 (papur 20/606); (Cofnod 1299.5.5.1)
 3. trefnwyd cyfres o weithdai, a drefnwyd gan CESI, i edrych ar gamau ymarferol y gall ysgolion eu cymryd i adolygu dulliau asesu; (Cofnod 1299.5.5.1)
 4. Roedd Cadeiryddion hyfforddiant y Bwrdd Arholi wedi'u diweddaru i ddweud, yng nghyfarfodydd Byrddau Arholi, y dylid cael digon o gyfle i drafod cyfleoedd i wella addysgu ac asesu a chafodd hyn ei fynegi'n glir yn Fframwaith y Bwrdd Arholi. Cynhaliwyd sesiynau gwybodaeth ar gyfer Cadeiryddion Byrddau Arholi ar 13 a 19 Mai 2021; (Cofnod 1299.5.5.1)
 5. roedd yr adolygiad o strwythur y Byrddau Arholi ac ystyried penodi Prif Arholwr Allanol yn parhau. (Cofnod 1299.6.7)

1307.4 Adolygiad o Weithred y Cadeirydd (Cofnod 1300)

Nodwyd bod adroddiad ar y meysydd pellach i'w hadolygu gan y Dirprwy Bennaeth Cofrestrfa:

 • defnyddio timau Microsoft ar gyfer cofnodi rhai penderfyniadau; ac
 • ymgynghori â Deoniaid y Coleg ar gamau gweithredol sy'n ymwneud ag amrywiadau i reoliadau.

byddai’n cael ei gyflwyno i ASQC yn ei gyfarfod nesaf.

1307.5 Materion Eraill sy'n Codi

Nodwyd y byddai materion eraill sy'n codi yn cael eu hystyried mewn mannau eraill ar yr agenda:

.1         Llywodraethu Addysg (Cofnod 1295.5)

Gweler Cofnod 1309.

.2         Adroddiad Darpariaeth Gydweithredol (Cofnod 1302.1)

Gweler Cofnod 1315.

.3         Adolygiad o Brentisiaethau Gradd (Cofnod 1296.3)

Gweler Cofnod 1317.

1308 Eitemau Gan Y Cadeirydd

1308.1 Gweithdrefn Gwyno Covid

Nodwyd Y Canlynol

.1         bod y Brifysgol wedi addasu ei phroses cwynion myfyrwyr (papur 20/608) i roi cyfle i fyfyrwyr godi materion penodol yn ymwneud a tharfu’n ymwneud â phandemig COVID-19. Gwnaeth y broses wedi’i haddasu’r canlynol:

 • dileu cam anffurfiol y weithdrefn gwyno gan fod y Brifysgol wedi cymryd nifer o gamau i fynd i'r afael ag aflonyddwch yn ymwneud â COVID-19 a gofynnodd i fyfyrwyr am adborth ar y camau a gymerwyd;
 • galluogi'r Brifysgol i fynd i'r afael â chwynion yn gyflymach;
 • cyflwyno ffurflen gwyno ynghylch COVID-19 i fyfyrwyr i helpu myfyrwyr i roi'r wybodaeth a'r dystiolaeth hanfodol i'r Brifysgol;
 • egluro sut y byddai'r Brifysgol yn delio â chwynion grŵp;

.2         bod myfyrwyr wedi cael gwybod, ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, pan gwblhawyd eu gweithgareddau addysgu ac asesu, eu bod yn anfodlon ar y camau a gymerwyd, neu os nad oedd y cyfleoedd dysgu fel yr hyn y gallent fod wedi'i ddisgwyl yn rhesymol yn seiliedig ar y wybodaeth a dderbyniwyd ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, gallent gyflwyno cwyn;

.3         nad oedd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cwyn yn hwyrach na 28 diwrnod ar ôl cwblhau'r addysgu a'r asesu e.e. erbyn 16 Gorffennaf ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr.

1308.2 Siarter Gonestrwydd Academaidd

Nodwyd Y Canlynol

.1         bod yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd wedi datblygu Siarter Gonestrwydd Academaidd a lansiwyd yn gynharach yn y flwyddyn academaidd hon. Bwriad y Siarter oedd darparu safbwynt sylfaenol y gallai prifysgolion adeiladu eu polisïau a'u harferion eu hunain arno er mwyn sicrhau bod cymhwyster pob myfyriwr yn ddilys, yn wiriadwy ac yn cael ei barchu;

.2         bod y Brifysgol wedi ymrwymo i'r Siarter i addo gweithredu ei hegwyddorion a'i hymrwymiadau a oedd yn cynnwys gweithio gyda staff a myfyrwyr ac, mewn cydweithrediad ar draws y sector, i ddiogelu a hyrwyddo gonestrwydd academaidd, a chymryd camau yn erbyn camymddygiad academaidd;

.3         bod y Brifysgol yn hyderus bod ei pholisïau a'i gweithdrefnau sefydledig yn cyd-fynd â'r egwyddorion a nodir yn y Siarter a byddai adolygiad ffurfiol yn cael ei gynnal i fapio ein harferion presennol yn erbyn yr egwyddorion ac i nodi meysydd i'w gwella.

1309 Llywodraethu Addysg

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/601 'Llywodraethu Addysg'.

Nodwyd Y Canlynol

1309.1            bod adolygiad o'r trefniadau llywodraethu ar gyfer addysg a myfyrwyr yn cael ei gynnal, i wella'r trefniadau presennol ac i fynd i'r afael â sawl mater, gan gynnwys:

 • tynnodd adroddiad yr Adolygiad Gwella Ansawdd (QER) sylw at yr angen am eglurder pellach ar y strwythurau gwneud penderfyniadau;
 • y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd (ASQC) oedd yr unig is-bwyllgor a gyflwynodd adroddiad ffurfiol i'r Senedd a dim ond ar faterion sy'n ymwneud ag ansawdd a safonau academaidd;
 • roedd llawer o grwpiau gwybodaeth, grwpiau prosiect a rhwydweithiau ar waith heb unrhyw eglurder ynghylch sut yr adroddodd grwpiau o'r fath i'r Senedd a sut y gwnaed penderfyniadau ar faterion ar wahân i ansawdd a safonau academaidd;
 • nododd adroddiad archwilio mewnol fod ffynonellau llais y myfyriwr o dan strwythurau ar wahân, gyda monitro ac adrodd ar wahân;

1309.2            bod y cynigion a nodwyd yn y papur wedi cael eu cyhoeddi ar fewnrwyd y staff iddynt gael ymgynghori â hwy, gyda'r staff yn cael eu gwahodd i wneud sylwadau erbyn hanner dydd ddydd Gwener 21 Mai 2021. Roedd y cynnig yn cynnwys:

 • sefydlu Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr yn adrodd i'r Senedd, i ddarparu cyfeiriad strategol a goruchwyliaeth ar bob mater sy'n ymwneud ag addysg a myfyrwyr;
 • cadw'r trefniadau presennol ar gyfer goruchwylio safonau ac ansawdd academaidd - y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd a'r Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd gyda chylch gorchwyl heb ei newid;
 • datblygu strwythur clir ar gyfer goruchwylio materion addysg a myfyrwyr yn effeithiol, gan gadarnhau'r berthynas rhwng y Senedd ac is-grwpiau a phwyllgorau, gan gynnwys Byrddau Astudiaethau a phwyllgorau Ysgolion;
 • sefydlu grŵp Strategaeth PGR i oruchwylio'r holl faterion sy'n ymwneud ag astudiaethau ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys yr Academi Ddoethurol, ac adrodd i grwpiau yn y portffolios perthnasol;
 • newidiadau i strwythurau llywodraethu addysg ar lefel Coleg ac Ysgol, gan gynnwys sefydlu Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr Ysgol a Choleg;

1309.3            bod adborth cynnar ar y cynigion wedi awgrymu sefydlu grŵp Bywyd Myfyrwyr, ochr yn ochr â'r grŵp Llais a Phartneriaeth Myfyrwyr, i sicrhau bod yr ystod ehangach o wasanaethau myfyrwyr yn cael eu cynnwys yn y strwythurau llywodraethu;

1309.4            y byddai cylch gorchwyl cytûn y pwyllgorau yn rhoi eglurder ar gyfrifoldebau pob pwyllgor/grŵp a phenderfyniadau y dylid rhoi gwybod amdanynt ar i fyny ac i lawr, ac y byddai cyfrifoldebau'r pwyllgorau Addysg Ysgol a Phrofiad Myfyrwyr yn cyd-fynd â chyfrifoldebau presennol Byrddau Ysgol a Phenaethiaid Ysgolion;

1309.5            y byddai'r strwythur llywodraethu y cytunwyd arno yn cael ei weithredu yn ystod 2021/22 fesul cam i sicrhau bod cymorth a hyfforddiant priodol ar gael i randdeiliaid allweddol;

1309.6            y byddai ystyriaeth bellach yn cael ei rhoi i sefydlu cylch busnes priodol a allai weithredu o fewn strwythur matrics.

Penderfynwyd Y Canlynol

1309.7            i gymeradwyo'r cynigion ar gyfer newidiadau i'r strwythur llywodraethu addysg.

1310 Ailddilysu

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/602 'Ail-ddilysu'.

Nodwyd Y Canlynol

1310.1            ei bod yn ddisgwyliad o God Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch, ac adran 1.5 ac 1.9 o'r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) ar gyfer sicrhau ansawdd mewnol, bod gan y Brifysgol broses ail-ddilysu ar waith;

1310.2            byddai'r broses ail-ddilysu arfaethedig yn disodli'r broses Adolygu Cyfnodol ac fe'i cynlluniwyd fel gweithgaredd datblygu; amlygu meysydd o arfer da a nodi unrhyw agweddau ar ddarpariaeth a allai elwa ar wella;

1310.3            bod dau grŵp gorchwyl a gorffen wedi cael eu sefydlu, dan gadeiryddiaeth Dr Rob Gossedge (Deon Postgradaute Coleg AHSS), i drafod y dull arfaethedig o ail-ddilysu gan gynnwys:

 • diben a chwmpas y broses ail-ddilysu ym Mhrifysgol Caerdydd;
 • egwyddorion cyffredinol dull gweithredu dau gam;
 • amseriad a chynnwys trafodaethau'r Ysgol/Coleg ar gyfer y ddau gyfnod;
 • y rhyng-gysylltedd ag Adolygu a Gwella Blynyddol a phroses fonitro ac adolygu arall er mwyn osgoi dyblygu ac ymdrech; a
 • y potensial ar gyfer canlyniadau anfwriadol;

1310.4            cynigiwyd proses dau gam: adolygiad portffolio cychwynnol, dan arweiniad yr Ysgol a'r Coleg ac a lywiodd strategaethau addysg a recriwtio'r Brifysgol; ac wedyn adolygiad o strwythur, cynnwys a darpariaeth y rhaglen, a gynhelir gan dimau'r Ysgol, Addysg y Coleg ac Ansawdd Academaidd;

1310.5            bod adborth gan grwpiau gorchwyl a gorffen wedi bod yn gadarnhaol gan dynnu sylw at y ffaith bod cyfle i ddatblygu gweledigaeth a rennir wrth symud ymlaen a'r hyblygrwydd annatod i ganiatáu i Ysgolion grwpio rhaglenni/disgyblaethau i'w hadolygu;

1310.6            y byddai'r Colegau'n cytuno ag Ysgolion ar amserlen ail-ddilysu, gan ddechrau yn 2021/22, gyda phob Ysgol yn dechrau'r broses ail-ddilysu erbyn 2025/26 fan hwyrach;

1310.7            y byddai Ysgolion yn ystyried yn ofalus yn cynnal adolygiadau achredu sylweddol gyda'r nod o gydlynu'r gweithgareddau ail-ddilysu ac achredu er mwyn osgoi dyblygu ymdrechion;

1310.8            y byddai hyfforddiant penodol yn cael ei ddarparu i staff sy'n adolygu ac yn diweddaru gwybodaeth am y rhaglen, a byddai cymorth hefyd yn cael ei ddarparu gan CESI i sicrhau bod Ysgolion yn gweithredu fframweithiau sefydliadol cyfredol a chanllawiau ar ddylunio, strwythuro a, darparu rhaglenni, gan gynnwys priodoleddau graddedigion ac ymrwymiadauasesu ac adborth;

1310.9            y dylid ystyried datblygu proses ail-ddilysu i fonitro, adolygu a gwerthuso rhaglenni ymchwil ôl-raddedig.

Penderfynwyd

1310.10  argymell i’r Senedd y broses ail-ddilysu ar gyfer rhaglenni a addysgir.

1310.11         bod Deoniaid y Coleg yn ymgynghori ac yn cyflwyno cynigion ar gyfer proses ail-ddilysu ar gyfer rhaglenni ymchwil ôl-raddedig i'w hystyried gan ASQC yn ystod 2021/22.

1311 Newidiadau i Reoliadau Derbyn ar Gyfer 2021/22

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/617 'Newidiadau arfaethedig i Reoliadau Academaidd ar gyfer 2021'.

Nodwyd Y Canlynol

1311.1            bod diwygiadau i adran 7, cyfrifoldeb ymgeisydd, yn cael eu cynnig i egluro ymrwymiad y Brifysgol i bolisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth a disgwyliadau ymgeiswyr mewn perthynas â'r rhain;

1311.2            bod y polisïau a'r gweithdrefnau Derbyn canlynol wedi cael eu hychwanegu at y rhestr o bolisïau derbyn cysylltiedig o dan adran 8.3 o'r Rheoliadau Derbyn:

 • Polisi'r Rhaglen Chwaraeon Perfformiad Uchel;
 • Polisi Cyfweliadau a Chlyweliadau Derbyn;
 • Polisïau gordanysgrifio;
 • Polisïau ar lefel ysgol.

Penderfynwyd Y Canlynol

1311.3            argymell i’r Senedd gymeradwyaeth i ddiwygiadau i'r Rheoliadau Derbyn o 2021/22 fel y nodir ym mhapur 20/617.

1312 Newidiadau i Reoliadau Dyfarnu, Rhaglenni, Modiwlau ac Asesu ar gyfer 2021/22

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/611 'Newidiadau arfaethedig i Reoliadau Dyfarnu, Rhaglenni, Modiwlau ac Asesu ar gyfer 2021'.

Nodwyd Y Canlynol

1312.1            y newidiadau arfaethedig i'r Rheoliadau Dyfarnu, Rhaglenni, Modiwlau ac Asesu o flwyddyn academaidd 2021/22, fel y nodir ym mhapur 20/611, a fwriadwyd i gywiro neu egluro meysydd o'r rheoliadau a nodwyd gan gydweithwyr fel rhai y mae angen eu diwygio yn hytrach na newid sylweddol;

1312.2            bod dynodi 'craidd dewisol' wedi cael ei ddileu gan ei fod cryn dipyn o gamddealltwriaeth yn ei gylch ac roedd yn cael yn ymarferol roedd yn cael ei weithredu mewn modd amhriodol. Ni fyddai'r newid yn atal y cyfle i Ysgolion grwpio modiwlau dewisol sy'n gofyn am o leiaf un i'w ddilyn gan y grŵp a oedd yn cynnig ateb mwy priodol i strwythurau rhaglenni;

1312.3            yn ogystal â'r dyfarniadau a restrir ym mhapur 20/611, dylid rhestru tair gradd ymchwil ôl-raddedig hefyd fel dyfarniadau hanesyddol na fyddent yn cael eu rhoi mwyach;

1312.4            y dylid ychwanegu'r MSci at y rhestr o ddyfarniadau Meistr Integredig gan fod y dynodiad wedi cael ei gymeradwyo'n ddiweddar i gael ei ddefnyddio yn EARTH i gyd-fynd â dynodiadau dyfarnu a ddefnyddir gan brifysgolion tebyg;

1312.5            y dylai'r diwygiad i baragraff 3.3 o'r Rheoliadau ar gyfer rhaglenni Modiwlaidd a Addysgir sy'n ymwneud â'r cyfle i ailadrodd nodi y caniateir i fyfyriwr ailadrodd yn hytrach nag 'gall fod'.

Penderfynwyd Y Canlynol

1312.6             argymell i’r Senedd gymeradwyaeth y diwygiadau i'r Rheoliadau Dyfarnu, Rhaglen, Modiwl ac Asesu o 2021/22 fel y nodir ym mhapur 20/611 yn amodol ar y diwygiadau isod:

.1         gynnwys y canlynol yn y rhestr o ddyfarniadau nad ydynt bellach yn cael eu rhoi:

DDS               Doethur mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol
DNursSci      Doethur mewn Gwyddor Nyrsio
DNurs            Doethur mewn Nyrsio

.2         mewnosoder y wobr ganlynol fel dyfarniad newydd o dan 'Meistr Integredig':

MSci               Athro Integredig yn y Gwyddorau

.3         diwygiad diwygiedig i baragraff 3.3 o'r Rheoliadau ar gyfer rhaglenni Modiwlaidd a Addysgir:

Os yw swm y credyd a fethwyd yn fwy na'r hyn a ganiateir gan y rheol ailsefyll berthnasol, caniateir i fyfyrwyr ailadrodd ...

1313 Newidiadau i Bolisïau a Gyflwynwyd mewn ymateb i COVID-19

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/612, 'Newidiadau i Bolisïau mewn ymateb i Covid-19'.

Nodwyd Y Canlynol

1313.1            bod y polisi rhwyd diogelwch yn cynnwys pecyn o fesurau, gan gynnwys amrywiadau i bolisïau, i sicrhau na ddylai myfyrwyr fod o dan anfantais o ran eu cyflawniad oherwydd yr aflonyddwch a ddeilliodd o bandemig COVID-19 yn 2019/20 a'r cyfyngiadau parhaus o ran darparu darpariaeth ar y campws yn 2020/21;

1313.2            bod angen adolygu a diweddaru'r pecyn o fesurau a pholisïau a gynhwysir yn y polisi rhwyd diogelwch cyn 2021/22;

1313.3            y byddai'r holl bolisïau'n cael eu hadolygu'n gyson ac, os bydd angen, yn cael eu diweddaru i adlewyrchu canllawiau a deddfwriaeth ddiweddaraf Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru.

1313.4            Polisi Astudio o Bell

Nodwyd Y Canlynol

.1         roedd y polisi astudio o bell arfaethedig yn diwygio'r meini prawf ar gyfer cymhwysedd, absenoldebau â chymorth o hyd at 4 wythnos yn unig ac felly nid oedd yn ofynnol mwyach i ysgolion ddarparu mynediad cyfatebol i ddysgu o bell ond i gefnogi dysgu myfyrwyr yn ystod cyfnod byr o absenoldeb;

.2         y byddai gofyn i ysgolion gadarnhau pa raglenni fyddai'n caniatáu i fyfyrwyr astudio o bell am gyfnod o hyd at 4 wythnos pe baent yn bodloni'r meini prawf astudio o bell;

.3         bod pryderon y gallai cyfyngiadau ar ofynion teithio a bod mewn cwarantîn wrth gyrraedd gael effaith andwyol ar recriwtio rhyngwladol ac efallai y bydd angen cefnogi mentrau i alluogi myfyrwyr i astudio ar-lein yn unig/dysgu o bell am gyfnod hir;

.4         pe bai ysgolion yn dymuno cefnogi myfyrwyr sy'n astudio ar-lein yn unig/dysgu o bell am gyfnod hwy na 4 wythnos, byddai ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos (ar gyfer myfyrwyr unigol/carfanau o fyfyrwyr/rhaglenni) i sicrhau bod y safonau academaidd, profiad myfyrwyr, a'r gofynion ariannol/recriwtio yn cael eu sicrhau;

.5         y byddai'r polisi astudio o bell yn cael ei ddiweddaru i gyfeirio at broses ar gyfer ystyried ceisiadau am gynnig darpariaeth dysgu ar-lein yn unig/dysgu o bell.

Penderfynwyd Y Canlynol

.6         argymell i’r Senedd fersiwn ddiwygiedig o'r polisi astudio o bell i ystyried sylwadau'r aelodau.

1313.5            Amgylchiadau Esgusodol

Nodwyd Y Canlynol

.1         bod y polisi amgylchiadau esgusodol a gymeradwywyd ar gyfer 2020/21 yn cynrychioli newid dull gweithredu a bod angen cymorth helaeth ar gyfer ei weithredu, o ganlyniad roedd angen cyfnod o sefydlogrwydd cyn y gellid adolygu ei effaith a'i effeithiolrwydd;

.2         roedd myfyrwyr wedi croesawu'r cyfle i fyfyrwyr hunanardystio a'r eglurder a roddwyd ar y canlyniadau a ganiateir ar ôl derbyn datganiad o amgylchiadau esgusodol ac roedd y polisi'n debyg i’r arfer mewn llawer o brifysgolion eraill;

.3         y pryderon a godwyd ynghylch y nifer uchel o ddatganiadau o amgylchiadau esgusodol a gyflwynwyd gan fyfyrwyr a'r effaith ar lwyth gwaith staff mewn ysgolion;

.4         nad oedd yn bosibl dod i'r casgliad ar hyn o bryd fod y cynnydd yn nifer y datganiadau amgylchiadau esgusodol yn ymwneud â'r newid polisi yn unig gan y gallai'r nifer fod wedi cynyddu oherwydd effaith y pandemig;

.5         bod adolygiad o'r broses yn cael ei gynnal i wella'r broses amgylchiadau esgusodol a byddai adolygiad o gyfathrebu â myfyrwyr ynghylch cymhwyso'r polisi;

.6         y byddai ysgolion yn cael eu cynghori i sicrhau bod myfyrwyr yn cael gwybod am ganlyniadau gohirio asesiadau gan y gallai methiant yr asesiad gohiriedig ohirio dilyniant neu roi'r dyfarniad.

Penderfynwyd Y Canlynol

.7         cadw'r polisi amgylchiadau esgusodol presennol ar gyfer 2021/22.

1313.6            Amrywio i Reoliadau ar gyfer Dosbarthu Graddau

Nodwyd Y Canlynol

.1         bod ymrwymiad wedi'i wneud i fyfyrwyr y byddai marc B cyfartalog yn cael ei gyfrifo, ac eithrio asesiadau a gwblhawyd yn 2019/20 ar ôl 16 Mawrth 2020, nes bod myfyrwyr a astudiodd fodiwlau yn 2019/20 a gyfrannodd at gyfrifo'r dosbarthiad gradd wedi cwblhau eu hastudiaethau;

.2         gan y byddai'n briodol cadw'r amrywiad i'r rheol eilaidd gan y bu aflonyddwch sylweddol yn 2019/20 a 2020/21, a oedd yn dileu'r gofyniad i gyflawni marc terfynol o fewn 2% o'r ffin dosbarthu graddau.

Penderfynwyd Y Canlynol

.3         cadw'r amrywiadau i'r rheoliadau ar gyfer dosbarthu graddau ar gyfer 2021/22.

1314 Ymchwil ol-raddedig:rRheoliadau, polisïau a gweithdrefnau newydd ac wedi'u diweddaru ar gyfer 2021/22

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/613, 'Ymchwil ôl-raddedig: rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau newydd ac wedi'u diweddaru arfaethedig.

Nodwyd Y Canlynol

1314.1            y newidiadau arfaethedig i'r rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau ymchwil ôl-raddedig o flwyddyn academaidd 2021/22, fel y nodir ym mhapur 20/613, a fwriadwyd i gywiro neu egluro meysydd o'r rheoliadau a nodwyd gan gydweithwyr fel rhai y mae angen eu newid;

1314.2            bod Gweithdrefn newydd ar gyfer Ailgofrestru Cyn-Fyfyrwyr Gradd Ymchwil ar gyfer Arholiadau yn cael ei chynnig i alluogi Ysgol i dderbyn traethawd ymchwil fwy na blwyddyn ar ôl i'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno fynd heibio;

1314.3            y byddai myfyrwyr sy'n ymestyn eu rhaglen ddoethurol am gyfnod heb fod yn fwy na 12 mis ar ôl dyfarnu eu gradd yn cynnal eu cofrestriad myfyrwyr, ac o ganlyniad byddai'r rheoliadau ymddygiad myfyrwyr yn parhau i fod yn gymwys;

1314.4            bod gwaith datblygu polisi wedi cael ei gynllunio yn y meysydd allweddol canlynol:

 • lleoliadau/interniaethau/profiad gwaith;
 • cefnogi myfyrwyr sy'n dychwelyd o gyfnod o doriad ar draws;
 • trosglwyddo rhwng rhaglenni a dulliau astudio.

Penderfynwyd Y Canlynol

1314.5            argymell i’r Senedd gymeradwyaeth y rheoliadau, y polisïau a'r gweithdrefnau newydd a diwygiedig sy'n ymwneud ag ymchwil ôl-raddedig fel y nodir ym mhapur 20/613 o 2021/22.

1315 Adroddiadau gan Grwpiau

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/614, 'Adroddiad gan Banel Sefydlog y Rhaglen a'r Partner'.

Nodwyd Y Canlynol

1315.1            bod ansawdd a safonau darpariaeth gydweithredol a addysgir yn cael eu monitro yn unol â gofynion y Polisi Darpariaeth Gydweithredol, gyda'r Panel Sefydlog Rhaglenni a Phartneriaid yn derbyn adroddiadau safonwr yn flynyddol;

1315.2            bod y Panel Sefydlog Rhaglenni a Phartneriaid wedi derbyn adroddiadau safonwr ar gyfer trefniadau darpariaeth gydweithredol a weithredir gan y Brifysgol ar hyn o bryd, er bod effaith pandemig Covid-19 wedi atal ymweliadau safonwyr â'r sefydliad partner yn ystod 2020;

1315.3            y gofynnwyd i'r Pennaeth Ysgol perthnasol ddarparu'r holl ymatebion a oedd yn weddill i faterion a nodwyd gan y Panel Sefydlog Rhaglenni a Phartneriaid i'w hystyried yn ei gyfarfod nesaf ym mis Mehefin 2021 ac y byddai Deoniaid Addysg y Coleg yn sicrhau y byddai ymatebion yn cael eu cyflwyno mewn pryd;

1315.4            y byddai adroddiad llawn o'r materion a nodwyd yn yr adroddiadau safonwr ac ymatebion y cytunwyd arnynt yn cael eu hadrodd a'u hystyried yng nghyfarfod nesaf ASQC;

1315.5            bod llawer o'r trefniadau darpariaeth gydweithredol yn cael eu haddysgu ac o ganlyniad roedd angen cryn amser a sylw i sicrhau bod profiad y myfyriwr yn cael ei ddiogelu nes bod pob myfyriwr wedi cwblhau ei astudiaethau;

1315.6            bod y Panel wedi derbyn ac yn ystyried cofrestr y Brifysgol o gytundebau Dilyniant, Mynegi ac Astudio Dramor (Erasmus a Chyfnewid Rhyngwladol) a'u statws presennol;

1315.7            bod cyflwyno Cynllun Turing, i ddarparu cyllid ar gyfer, cyfleoedd rhyngwladol mewn addysg a hyfforddiant ledled y byd, yn rhoi cyfle i'r Brifysgol ailedrych ar ei strategaeth ar gyfer partneriaethau cyfnewid myfyrwyr ac adnewyddu ei strategaeth, y dylid ei chynnal ochr yn ochr â datblygiad strategol partneriaid rhyngwladol;

1315.8            bod angen dull strategol ar gyfer datblygu partneriaethau cydweithredol a addysgir, fel y nodir yn y Polisi Darpariaeth Gydweithredol, gyda diwydrwydd dyladwy priodol ac adnoddau wedi cael eu cadarnhau cyn cynnal unrhyw drafodaethau ffurfiol gyda sefydliadau partner er mwyn osgoi risg enw da a sicrhau defnydd effeithlon o amser ac o adnoddau staff.

Penderfynwyd Y Canlynol

1315.9           cymeradwyo'r gofyniad am ddull strategol o ddatblygu partneriaethau cydweithredol a addysgir ac y byddai'r Pwyllgor yn croesawu'r cyfle i ystyried cynigion ar gyfer dull sefydliadol diwygiedig o sefydlu partneriaethau cydweithredol ffurfiol a addysgir, dilyniant, mynegiant ac astudio dramor.

1316 Unrhyw Fater Arall

1316.1            Aelodaeth

Nodwyd bod telerau swydd swyddogion sabothol wedi dod i ben ddiwedd mis Mehefin ac o ganlyniad dyma fyddai'r cyfarfod terfynol a fynychwyd gan Jane Chukwu a Hannah Doe. Diolchodd yr Aelodau i'r ddau am eu mewnbwn a'u cyfraniad gwerthfawr drwy gydol y flwyddyn.

1317 Adolygiad Prentisiaeth Gradd: Adroddiad Canlyniadau

Derbyniwyd papur 20/603, 'Adroddiad Canlyniadau Adolygiad Prentisiaeth Gradd'.

Nodwyd Y Canlynol

1317.1            cwblhaodd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, ar ran CCAUC, Adolygiad Prentisiaeth Gradd i'r Brifysgol ar 18 Mawrth 2021. Cynlluniwyd yr Adolygiad i fod yn adolygiad datblygiadol a oedd yn canolbwyntio ar ddarpariaeth darparwyr addysg uwch o'r rhaglen gan gynnwys dysgu seiliedig ar waith drwy ymweliadau â chyflogwyr sy'n darparu prentisiaid;

1317.2            bod tîm adolygu'r QAA wedi nodi'r nodweddion canlynol o arfer da:

 • y ddeialog agos rhwng y cyflogwr, y Brifysgol a phrentisiaid sy'n arwain at gyfleoedd ystyrlon i gymryd rhan mewn prosiectau busnes penodol fel briffiau byw sy'n caniatáu i'r prentisiaid ddangos y canlyniadau dysgu priodol (Dylunio a datblygu rhaglenni);
 • y ffordd gynhwysfawr y mae'r Brifysgol a'r cyflogwr wedi ymateb i bandemig COVID-19 a'u hymateb, eu haddasadwyedd a'u hyblygrwydd cyfunol sydd wedi llwyddo i alluogi cynnydd parhaus mewn prentisiaid a chynnal a chadw'r Nodweddion Prentisiaeth Gradd (Dysgu ac addysgu);

1317.3            bod tîm adolygu'r QAA wedi nodi'r meysydd canlynol i'w datblygu:

 • y cyfle i gymryd mwy fyth o ran yn y gwaith o ddatblygu a dylunio'r rhaglen, a phenderfyniadau ynghylch cyflawni, gan y cyflogwr (Dulliau darparu);
 • ffurfioli'r broses adolygu cynnydd er mwyn cryfhau trefniadau monitro'r Brifysgol (Asesu);

1317.4            bod yr adroddiad wedi cael ei lunio ar gyfer y Brifysgol a'i rannu â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ac y byddai'n cael ei ddefnyddio i lywio adroddiad ar draws y sector a oedd yn rhannu dysgu a datblygu Prentisiaethau Gradd ar draws pob darparwr yng Nghymru;

1317.5            roedd nifer o staff wedi bod yn ymwneud â chynllunio, cydlynu a pharatoi'r dogfennau gofynnol a diolchodd y Cadeirydd i Martine Woodward a Lloyd Hole, y staff a'r myfyrwyr a gymerodd ran yn yr adolygiad, a staff Admiral a gyfarfu â'r tîm adolygu.

1318 Adolygiad o'r Modd y Cyflwynir Rhaglenni a Addysgir yn 2020/21

Derbyniwyd papur 20/604, 'Adolygiad o'r Rhaglen a Addysgir yn 2020/21'.

Nodwyd Y Canlynol

1318.1            bod adolygiad o'r modd y cyflwynir rhaglenni a addysgir yn cael ei gynnal i sicrhau bod myfyrwyr wedi:

 • y cyfle i ddangos bod deilliannau dysgu rhaglenni wedi cael eu cyflawni; a
 • wedi cael profiad dysgu y gallent fod wedi'i ddisgwyl yn rhesymol yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd ganddynt gan yr Ysgol a'r Brifysgol ar ddechrau'r flwyddyn academaidd;

1318.2            bod yr holl gyflwyniadau a dderbyniwyd yn cael eu hadolygu i nodi unrhyw fylchau nad oeddent wedi cael sylw a'r risgiau a ddarganfuwyd, a hefyd i sicrhau bod y wybodaeth wedi'i chwblhau ac y gellid ei defnyddio i gefnogi'r broses gwyno myfyrwyr;

1318.3            bod llawer o staff wedi cyfrannu at yr adolygiad a bod y Cadeirydd yn cydnabod cyfraniad sylweddol staff mewn ysgolion academaidd; Deoniaid a Rheolwyr Addysg y Coleg; a staff yn y tîm Ansawdd a Safonau yn y Gofrestrfa i sicrhau bod yr adolygiad yn cael ei gwblhau.

1319 Fframwaith ar gyfer Newidiadau i'r Rhaglen a'r Modiwlau 2021/22

Derbyniwyd papur 20/605, 'Fframwaith ar gyfer Amrywiad: Rhaglenni a Addysgir 2020/21’.

Nodwyd bod y Fframwaith Ar gyfer Amrywiad wedi cael ei gyflwyno i ysgolion academaidd ystyried y ddarpariaeth addysg y gallwn ei chyflawni'n hyderus yn 2021/22 ac adolygu sut y byddai darpariaeth addysg yn cael ei darparu yn 2021/22, gan ystyried ein rhwymedigaethau o dan gyfraith diogelu defnyddwyr.

1320 Canllawiau ar Asesu ar gyfer 2021/22

Derbyniwyd papur 20/606, 'Egwyddorion Asesu Prifysgol Caerdydd'.

Nodwyd Y Canlynol

1320.1            bod yr egwyddorion yn rhan o gyfres sy'n datblygu o egwyddorion asesu ac adborth ehangach ym Mhrifysgol Caerdydd e.e. Ymrwymiadau Asesu ac Adborth Caerdydd a strwythur, dyluniad ac egwyddorion cyflawni'r Rhaglen;

1320.2            bod y grŵp Trawsffurfio Asesu ar hyn o bryd yn adolygu'r gyfres lawn o ddogfennau sefydliadol ynghylch asesu ac adborth yn fwy cyffredinol ac roedd adolygiad manwl o bolisïau asesu'r Brifysgol yn rhan o'r gwaith hwn. Roedd y grŵp yn bwriadu datblygu polisi asesu diwygiedig a fyddai'n ymgorffori'r egwyddorion hyn, ac yn cyflwyno'r polisi i'w ystyried gan ASQC yn ystod 2021/22 i gael ei weithredu o 2022/23.

1321 Canllawiau Lleoli ac astudio dramor ar gyfer 2021/22

Derbyniwyd papur 20/607, 'Canllawiau ar gyfer darparu cyfleoedd dysgu ac astudio dramor i fyfyrwyr yn 2021/22'.

Nodwyd bod y canllawiau wedi cael eu datblygu i sicrhau bod ysgolion yn rhoi cyngor priodol i fyfyrwyr ynghylch cyfleoedd lleoli ac astudio dramor yn 2021/22 gan y gallai cyfleoedd fod yn gyfyngedig oherwydd cyfyngiadau teithio, mesurau ymbellhau cymdeithasol, ac effaith economaidd y pandemig, ac roedd perygl na fydd rhai myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfleoedd lleoliad neu astudio dramor.

1322 Proses Gwyno Myfyrwyr sy’n Ymwneud ag Achosion p Darfu Yn Sgîl COVID-19 2020/21

Derbyniwyd papur 20/608, 'Proses Gwyno Myfyrwyr sy’n Ymwneud ag Achosion o Darfu Yn Sgîl Covid-19 2020/21.

1323 Adolygiad Annibynnol o Adroddiad TEF

Nodwyd yr Adolygiad Annibynnol o Adroddiad, TEF , a gyflwynwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, a oedd yn cynnwys canlyniadau ac argymhellion yr adolygiad annibynnol o'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (TEF).

1324 Papur Briffio Prifysgolion y Du ar Ddosbarthiadau Gradd yn 2019/20

Nododd Briff Prifysgolion y DU ar Ddosbarthiadau Gradd yn 2019/20 a archwiliodd y ffactorau amrywiol a allai fod wedi cyfrannu at gynnydd yng nghyfran y graddau da a ddyfarnwyd yn 2019/20 ar draws sector addysg uwch y DU.

1325 Camau a Gymerwyd ar Ran y Pwyllgor

Derbyniwyd a Nodwyd papur 20/609, 'Camau Gweithredu Arferol a Gymerwyd ar Ran y Pwyllgor', a phapur 20/610, 'Cymeradwyo amrywiadau trefniant o ganlyniad i Covid–19'.

1326 Dyddiadau Cyfarfodydd: 2020/21

Nodwyd dyddiad y cyfarfodydd sydd ar ôl i'w cynnal yn 2020/21: Dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021 am 9.30 a.m.