Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Datganiad o gefnogaeth ar gyfer Dyfeisiau TG

 • Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhaid i chi sicrhau bod eich dyfeisiau a'ch systemau gweithredu yn gyfoes ac yn unol â'n manylebau caledwedd lleiaf.

Cyn ceisio cysylltu unrhyw ddyfais â rhwydwaith y Brifysgol, sicrhewch fod y ddyfais yn gyfredol gyda'r holl ddiweddariadau sydd ar gael gan gynnwys diweddariadau cadarnwedd, diweddariadau diogelwch a gwelliannau.

Gall dyfeisiau nad ydynt bellach yn cael eu cefnogi gan y gwneuthurwr, neu na allant dderbyn y diweddariadau diweddaraf, fod yn anghydnaws â rhai o systemau'r brifysgol ac efallai na fyddant yn gallu cael eu cysylltu â rhwydwaith diwifr diogel y Brifysgol (eduroam).

Y rhwydwaith diwifr

Efallai na fydd rhai dyfeisiau hŷn yn gytûn â rhwydwaith y Brifysgol .  Mae’n bosibl na fyddwch yn gallu chwarae gemau ar-lein yn y modd arferol gyda chonsolau gemau cyfrifiadurol, gan fod angen iddynt fod yn NAT math 3 (Caeth).

Rydym yn eich argymell i ddiweddaru system weithredu eich dyfais drwy osod yr holl ddiweddariadau a’r darnau, yn ogystal â’r gyrwyr rhwydwaith di-wifr diweddaraf ar eich dyfais ymlaen llaw.

Safonau Wi-Fi â chymorth (cenedlaethau).

Cynhyrchu Wi-Fi IEEE

Lansiwyd

Cefnogwyd

#802.11

1997

Na

802.11a a 802.11b

1999

Na

802.11g

2003

Na

802.11n

2008

Ie

802.11ac

2014

Ie

802.11ax

2019

Ie

Ymgynghorwch â gwefan eich gwneuthurwr i gadarnhau'r math o gysylltiad rhwydwaith a ddefnyddir gan eich dyfais

Sylwer: Er bod 802.11n yn cael ei gefnogi, gall perfformiad ar rwydwaith y brifysgol fod yn wael o'i gymharu â 802.11ac neu ax.   Gall defnyddio dyfais 802.11n effeithio ar berfformiad defnyddwyr eraill y rhwydwaith hefyd.  Os yw hyn yn wir, efallai y gofynnir i chi dynnu dyfais 802.11n o'r rhwydwaith.

Gofynion System Weithredu

Mae dyfeisiau a meddalwedd yn newid yn aml.  O ystyried yr ystod amrywiol o ddyfeisiau y mae staff a myfyrwyr yn eu cyflwyno i'r brifysgol, mae'n anodd cynnal rhestr o'r holl ddyfeisiau a systemau gweithredu a gefnogir.

Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae dyfeisiau nad ydynt bellach yn cael eu cefnogi gan y gwneuthurwr, nad ydynt yn rhedeg system weithredu gyfoes, neu sy'n methu â derbyn diweddariadau diogelwch diweddaraf, yn cael eu hystyried yn ddarfodedig.

Mae dyfeisiau darfodedig yn peri risg diogelwch i'r Brifysgol ac ni ddylid eu cysylltu â rhwydwaith y brifysgol ac efallai na fyddant yn rhedeg rhai o raglenni’r brifysgol.

Cysylltwch â gwneuthurwr eich dyfais (mae'r wybodaeth hon ar gael ar eu gwefan fel arfer) i gadarnhau a yw'ch dyfais yn parhau i fod yn gefnogol ac yn gallu derbyn y diweddariadau diweddaraf.

Rhwydwaith y brifysgol mewn neuaddau preswyl

Rhwydwaith academaidd yn bennaf yw rhwydwaith y brifysgol, sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn neuaddau preswyl.  Nid yw'n cynnig profiad rhwydwaith 'cartref' (band eang yn y cartref).

I fyfyrwyr sy'n aros mewn neuaddau preswyl, efallai na fydd rhai consolau gemau yn cynnig profiad gemio ar-lein llawn ac efallai na fydd rhai mathau o ddyfeisiau (er enghraifft rhai argraffwyr) yn gytûn.

Gemau cyfrifiadurol

Mae consolau gemau modern yn cynnig y gallu i gynnal gemau, yn caniatáu i eraill gysylltu â gêm yr ydych yn ei chynnal, neu'n caniatáu ichi gysylltu â gemau y mae pobl eraill yn eu cynnal.

Cyflawnir hyn gan ddefnyddio cyfeiriad IP 'cyhoeddus', ac yn y cartref, bydd eich llwybrydd cartref yn trosi cyfeiriad IP preifat mewnol yn un cyhoeddus - proses a elwir yn 'Trosi Cyfeiriad Rhwydwaith (NAT).

Mae yna wahanol fathau o amgylchedd NAT.

 • Mae 'NAT Agored' yn golygu bod eich consol gemau yn rhydd i gysylltu ag unrhyw amgylchedd gemio arall, a phobl eraill i gysylltu â chi.
 • Mae 'NAT llym' yn golygu y gallai fod gan eich consol gemau gysylltedd cyfyngedig â chwaraewyr eraill ac efallai na fydd eraill yn gallu ymuno â gemau yr ydych yn eu cynnal.

Mae rhwydwaith y brifysgol yn gweithredu polisi NAT Llym, sy'n golygu y gall swyddogaeth consolau gemau gael ei lleihau. Efallai na fyddwch yn gallu ymuno â gemau a gynhelir, ac efallai na fydd eraill yn gallu cysylltu â'ch amgylchedd gemio.

Argraffu

Bydd angen i argraffwyr Wi-Fi mewn neuaddau preswyl gysylltu â'r rhwydwaith gan ddefnyddio “Allwedd Personol a Rennir ymlaen llaw (PPSK)”. Fel cyfrinair, mae angen PPSK i ddilysu'r argraffydd ar Rwydwaith y Brifysgol. Mae'n bwysig gwirio bod eich argraffydd yn gytûn â PPSK (er enghraifft, bydd yn caniatáu i chi nodi allwedd a rennir ymlaen llaw (PPSK)), a bydd y wybodaeth hon yn cael ei harddangos yn y fanyleb/gwybodaeth dechnegol ar gyfer eich argraffydd (lle da i wirio yw gwefan gwneuthurwyr argraffwyr ar gyfer eich argraffydd penodol)

Os nad yw'ch dyfais yn cefnogi PPSK, ar gyfer dyfeisiau sydd â chysylltiad USB, efallai y bydd gofyn i chi argraffu'n uniongyrchol i'ch argraffydd o USB.  Ar gyfer dyfeisiau nad oes ganddynt gysylltiad USB, efallai na fydd yn bosibl defnyddio'r argraffydd ar rwydwaith y Brifysgol.

Dyfeisiau Windows

Mae Microsoft yn adolygu'n rheolaidd sut mae diweddariadau a datganiadau yn cael eu cyflwyno a'u cefnogi ond mae'r canlyniad ymarferol yn debyg i'r canlynol ar y cyfan:

Mae Microsoft yn cyflenwi diweddariadau rheolaidd ar gyfer y fersiwn Windows gyfredol a'r ddwy fersiwn fawr flaenorol.

Dylai defnyddwyr wirio bod yr holl feddalwedd a gwasanaethau sydd eu hangen ar gyfer eu gweithio neu ddysgu yn cael eu cefnogi’n llawn gan fersiwn system weithredu Windows sydd newydd ei rhyddhau cyn diweddaru i'r fersiwn newydd honno.

Er mwyn sicrhau nad yw defnyddwyr yn agored i risgiau diogelwch diangen a materion cydnawsedd rydym yn argymell yn gryf bod defnyddwyr yn defnyddio dyfais sy'n gallu rhedeg unrhyw un o'r fersiynau system weithredu a gefnogir, sydd wedi’u disgrifio uchod. Bydd diweddariadau rheolaidd yn cael eu cyflwyno na ddylai defnyddwyr eu hatal rhag cael eu defnyddio. Mae angen swyddogaethau amddiffyn diweddbwynt a gwrth-feirysol cyfredol hefyd. Rhaid i ddyfeisiau sy'n eiddo i'r Brifysgol redeg y cynnyrch diogelu diweddbwynt cymeradwy a ddarperir gan TG y Brifysgol.

Manylebau caledwedd lleiaf

Bob blwyddyn mae TG y Brifysgol yn cyhoeddi’r manyleb benodol leiaf a argymhellir ar gyfer dyfeisiau Windows. Bwriad y fanyleb hon yw cynnig digon o allu cyfrifiadurol cyffredinol sy'n caniatáu i ddyfais aros mewn gwasanaeth am 5 mlynedd.

Ar gyfer cyfrifiadur desg waith neu liniaduron Windows, argymhellwn y canlynol:

 • Windows 10 Home neu uwch
 • prosesydd i5 neu uwch
 • 8GB RAM
 • Storio 512 GB SSD (o leiaf 256GB)
 • Gwe-gamera
 • Meicroffon
 • Seinydd/clustffonau
 • Band deuol (2.4GHz a 5GHz cytûn) WiFi 802.11ax (naill ai fel dongle USB allanol neu integredig)

Sylwch y gallai fod gan rai systemau TG eu manylebau isafswm dyfais eu hunain a allai fod ychydig yn wahanol i'r rhai a restrir yma. Os ydych yn ansicr, gwiriwch y wybodaeth a gyhoeddir ar gyfer y system TG benodol.

Darperir y manylebau hyn at ddibenion cyffredinol. Ar gyfer rhai dibenion, bydd angen cyfrifiadur â manyleb uwch. Bydd TG y Brifysgol yn gallu rhoi cyngor i chi am hyn.

Oni bai yr awdurdodir fel arall drwy gytundeb â Rheolaeth y Gwasanaethau TG, dylid prynu dyfeisiau gan gyflenwyr cymeradwy y Brifysgol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau caffael a chylch oes dyfeisiau, ac i sicrhau cytunedd yn y dyfodol.

Dyfeisiau Apple

Ar gyfer cyfrifiadur desg neu liniadur Mac, rydym yn argymell:

 • macOS 12 Monterey neu uwch
 • Prosesydd Intel i5 neu uwch, neu Apple M1 ac uwch
 • 8GB RAM
 • Storio SSD 512 GB
 • Gwe-gamera
 • Meicroffon
 • Seinydd/clustffonau
 • Band deuol (2.4GHz a 5GHz cytûn) WiFi 802.11ax (naill ai fel dongle USB allanol neu integredig)

Ar gyfer dyfeisiau macOS, bydd Apple fel arfer yn cyflenwi diweddariadau a fersiynau Safari (porwr gwe) newydd ar gyfer y fersiwn fawr macOS cyfredol a dwy fersiwn fawr flaenorol.

Ar gyfer dyfeisiau iOS ac iPadOS mae Apple fel arfer yn cyflenwi diweddariadau ar gyfer y fersiwn fawr gyfredol yn unig.

Gwiriwch fod yr holl feddalwedd a gwasanaethau sydd eu hangen ar gyfer eich rôl gweithio neu ddysgu yn cael eu cefnogi gan fersiwn system weithredu Apple sydd newydd ei rhyddhau cyn diweddaru i'r fersiwn newydd honno.

Am resymau diogelwch rydym yn argymell yn gryf eich bod yn defnyddio dyfais Apple a all redeg un o'r fersiynau system weithredu a gefnogir sydd wedi’u disgrifio uchod a chymhwyso mân ddiweddariadau fersiwn yn brydlon ar ôl iddynt gael eu rhyddhau.

Rhaid i ddefnyddwyr MacOS redeg swyddogaethau gwrth-faleiswedd cyfoes. Mae Sophos Endpoint Protection ar gael ar gyfer cyfrifiaduron Apple sy'n eiddo i'r Brifysgol.

Dewch o hyd i fanylion ar ddiweddariadau Apple a ryddhawyd yn ddiweddar a'r modelau dyfais y maent yn eu cefnogi ar wefan cymorth Apple.

Mae TG y Brifysgol yn cadw'r hawl i ddatgysylltu dyfeisiau Apple o rwydweithiau Prifysgol Caerdydd os ydynt yn fygythiad i ddefnyddwyr, dyfeisiau neu wasanaethau eraill.

Llechi, dyfeisiau Chromebook a chyfrifiaduron sy’n rhedeg Windows 10S

Nodwch na all llechi, dyfeisiau Chromebook a chyfrifiaduron sy’n rhedeg Windows 10S (fersiwn wedi’i chwtogi ar Windows) fod yn addas ar gyfer astudio academaidd hirdymor.