Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor safonau ac Ansawdd Academaidd 19 Ionawr 2021

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor safonau ac Ansawdd Academaidd Prifysgol Caerdydd (ASQC) a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Ionawr 2021 am 9.30 drwy Zoom

Yn Bresennol: Ms Claire Morgan (Cadeirydd); Ms Jane Chukwu; Ms Hannah Doe; Ms Judith Fabian; Dr Kate Gilliver; Dr Julie Gwilliam; Yr Athro Martin Jephcote; Yr Athro Dai John; Dr Andrew Kerr; Dr Emma Kidd; Dr Rhys Pullin; Mr Sebastian Ripley; Dr Andrew Roberts; Dr Hannah Shaw; Yr Athro Helen Williams; Dr Robert Wilson.

Hefyd yn bresennol: Mr Rhodri Evans (Ysgrifennydd); Ms Sian Ballard; Ms Kath Evans; Ms Tracey Evans; Mr Lloyd Hole; Ms Sian Lewis; Tracey Stanley Ms Martine Woodward; Mr Simon Wright.

Ymddiheuriadau: Dr Robert Gossedge.

1294 Cofnodion

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2020 (papur 20/193) yn gofnod cywir.

1295 Materion yn Codi

Derbyniwyd ac ystyriwyd 20/359, 'Materion yn Codi'.

Yn codi ohonynt:

1295.1 Rheoliadau (Cofnod 1280.1)

NODWYD bod yr asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer yr holl reoliadau academaidd wedi'u cwblhau erbyn diwedd Ebrill 2021.

1295.2 Adolygiad Cyfnodol (Cofnod 1280.2)

NODWYD bod y Cadeirydd wedi cymeradwyo sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i ddatblygu proses ail-ddilysu newydd erbyn diwedd 2020/21.

1295.3 Adroddiad Ansawdd Blynyddol (Cofnod 1283)

NODWYD bod yr adroddiad ansawdd blynyddol wedi cael ei gymeradwyo gan y Senedd a'r Cyngor a chyhoeddwyd crynodeb gweithredol o’r adroddiad a ar dudalennau gwe'r Brifysgol.

1295.4 Datganiad Canlyniadau Graddau (Cofnod 1269)

NODWYD bod y Cyngor a'r Senedd wedi cymeradwyo'r Datganiad Canlyniadau Graddau a gyhoeddwyd ar dudalennau gwe'r Brifysgol.

1295.5 Llywodraethu Addysg (Cofnod 1285)

NODWYD bod y Senedd yn cadarnhau y dylid cynnal ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i drefniadau a chynigion llywodraethu addysg ac y byddai cynigion yn cael eu cyflwyno i'r Senedd i'w cymeradwyo erbyn diwedd 2020/21.

1295.6 Polisi Monitro ac Adolygu (Cofnod 1286)

NODWYD bod y Senedd wedi cymeradwyo'r Polisi Monitro ac Adolygu.

1295.7 Materion Eraill sy'n Codi

NODWYD y byddai materion eraill sy'n codi yn cael eu hystyried mewn mannau eraill ar yr agenda:

.1 Adolygiad o Weithred y Cadeirydd (Cofnod 1280.3)

Gweler Cofnod 1300

.2 ARE (Cofnod 1280.5)

Gweler Cofnod 1301

1296 Eitemau gan y cadeirydd

1296.1 Y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19

Nodwyd y canlynol

.1 ar ôl Gwyliau’r Nadolig, gohiriwyd dechrau addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni a addysgir tan 22 Chwefror 2021 yn y lle cyntaf, gyda'r addysgu'n cael ei ddarparu ar-lein. Parhaodd rhaglenni sy'n gysylltiedig ag iechyd a rhaglenni ymarferol, lle'r oedd angen gweithgarwch ar y campws i fodloni canlyniadau dysgu rhaglenni, gan gyfuniad o weithgareddau ar y campws ac ar-lein, ac roedd y campws, gan gynnwys preswylfeydd, llyfrgelloedd, mannau astudio ac adeiladau eraill, ar agor o hyd;

.2 bod ysgolion wedi cael cais i weithredu eu cynlluniau wrth gefn, a ddatblygwyd ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, i sicrhau bod dysgu myfyrwyr yn parhau i gael ei gefnogi yn ystod y cyfnod hwn o astudio o bell;

.3 bod myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig y mae angen iddynt gael mynediad i'r campws i ymgymryd â'u hymchwil a'i gwblhau yn parhau i allu gwneud hynny ac, er mwyn lleihau effaith unrhyw amhariad, byddai goruchwylwyr yn trafod gyda myfyrwyr ymchwil sut y gallai fod angen addasu eu cynlluniau;

.4 bod amrywiadau i bolisïau a gweithdrefnau myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn cael eu hadolygu'n gyson, y mae rhai ohonynt yn dod i ben ddiwedd mis Ionawr, gyda'r posibilrwydd o ymestyn yr amrywiadau hyn y tu hwnt i ddiwedd mis Ionawr;

.5 y byddai'r Brifysgol yn addasu ei Gweithdrefn Cwynion Myfyrwyr ac yn cyflwyno proses gwyno myfyrwyr ar gyfer materion sy'n ymwneud â phandemig Covid-19.

1296.2 Polisi Rhwyd Ddiogelwch

Derbyniwyd papur 20/380 'Rhwyd Diogelwch 2020/21'

Nodwyd y canlynol

.1 bod polisi net diogelwch 2020/21 wedi cael ei adolygu a'i ddiweddaru yn dilyn adborth a gafwyd gan ein corff myfyrwyr, gan gynnwys o gyfarfod agored gyda myfyrwyr, a drefnwyd gan Undeb y Myfyrwyr, ac adborth gan Grŵp Russell o Undebau Myfyrwyr;

.2 bod polisi net diogelwch 2020/21 yn cynnwys pecyn o fesurau i sicrhau na ddylai myfyrwyr fod o dan anfantais, o ran eu cyflawniad oherwydd yr amhariad a ddeilliodd o bandemig Covid-19 yn 2019/20, a'r cyfyngiadau parhaus o ran darparu darpariaeth ar y campws yn 2020/21;

.3 bod sesiwn wybodaeth ar gyfer staff yn cael ei chynnal ar 22 Ionawr 2021 i roi trosolwg o bolisi net diogelwch 2020/21 ac i fynd i'r afael â chwestiynau ynghylch ei gais.

1296.3 Prentisiaethau Gradd

Nodwyd y canlynol

.1 byddai'r QAA yn cynnal Adolygiad Prentisiaeth Gradd ar ran CCAUC a oedd yn adolygiad datblygiadol a oedd yn canolbwyntio ar ddarpariaeth rhaglenni darparwyr addysg uwch, gan gynnwys dysgu seiliedig ar waith. Gan mai adolygiad datblygiadol ydyw, ni fyddai timau adolygu yn llunio barn gyffredinol ar safonau a/neu ansawdd darpariaeth darparwr;

.2 y byddai'r QAA yn cynhyrchu adroddiad nas cyhoeddir i bob darparwr a fyddai'n cael ei rannu â CCAUC ac adroddiad cynnwys crynodeb dienw o'r ddarpariaeth a'r canfyddiadau ar gyfer yr holl adolygiadau darparwyr ac yn gwneud argymhellion ar gyfer cyflwyno rhaglenni prentisiaeth yn y dyfodol. Byddai'r Adolygiad Prentisiaeth Gradd QAA yn ategu gwerthusiad Llywodraeth Cymru o gynllun peilot Prentisiaethau Gradd CCAUC;

.3 bod yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn mabwysiadu dull cymesur tuag at ei adolygiad o’r Brifysgol a byddai'n seiliedig ar y canlynol:

 • cyflwyno dogfennau erbyn 1 Chwefror 2021 yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael e.e. papurau pwyllgor, gwaith papur cymeradwyo, ac ymatebion i ymgynghoriadau CCAUC a Llywodraeth Cymru;
 • un diwrnod ar gyfer yr adolygiad ym mis Mawrth 2021 a fyddai'n cynnwys dadansoddiad desg, sy'n canolbwyntio ar sut rydym yn defnyddio'r Datganiad Nodweddion QAA ar gyfer Addysg Uwch mewn Prentisiaethau ac yn benodol elfennau dysgu seiliedig ar waith Cod Ansawdd y DU, a:
  • Cyfarfod rhithwir gyda phrentisiaid –45 munud;
  • Cyfarfod rhithwir gyda chyflogwyr –45 munud;
  • Cyfarfod rhithwir gyda staff y Brifysgol yn COMSC – 45 munud;

.4 bod y QAA wedi penodi dau adolygydd: Mr Mark Cooper (Prifysgol Portsmouth), a Mr Matthew Kitching (Prifysgol Newydd Swydd Buckingham).  Y Pennaeth Ansawdd a Safonau fyddai'r hwylusydd a fyddai’n cysylltu â'r Swyddog QAA, David Gale;

.5 y byddai'r adroddiad datblygiadol yn cael ei gyflwyno i ASQC ar ôl iddo gael ei gyhoeddi.

1297 Fframwaith ar gyfer Cymeradwyo Newidiadau i'r Rhaglen ar gyfer 2021/22

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/381 'Fframwaith ar gyfer Cymeradwyo Newidiadau i'r Rhaglen ar gyfer 2021/22'.

Nodwyd y canlynol

1297.1 bod y Brifysgol wedi mabwysiadu fframwaith ar gyfer rheoli newidiadau i raglenni ar gyfer 2020/21 a oedd yn amrywiad ar y trefniadau sefydledig a bennir mewn polisïau a gweithdrefnau academaidd. Roedd yr adborth a gafwyd ar weithrediad y fframwaith hwn yn gadarnhaol ar y cyfan;

1297.2 gan fod pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar ddarparu addysgu ac asesu, a bod ansicrwydd o hyd ynghylch yr effaith barhaus, byddai egwyddorion y fframwaith yn parhau i gael eu cymhwyso wrth gynllunio ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22;

1297.3 y byddai angen ystyried yr amserlen i'w chymhwyso ar gyfer cymeradwyo newidiadau i raglenni, er mwyn sicrhau bod gan staff ddigon o amser i gynllunio gweithgareddau addysgu ac asesu ar gyfer 2021/22, a, lle bo angen, gellid cwblhau cofrestriad cam 1 (y cyfle i fyfyrwyr sy'n parhau i ddewis modiwlau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf);

1297.4 bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i'r posibilrwydd o ohirio dechrau'r flwyddyn academaidd, a fyddai'n effeithio ar weithredu'r atodlen a nodir yn y fframwaith;

1297.5 sylwadau gan aelodau ar gynllunio ar gyfer 2021/22:

 • gan gynnwys yr opsiwn i rai Ysgolion gadw cofrestriad Cyfnod 1, a mabwysiadu dull cyson ar draws Ysgolion sy'n cynnig rhaglenni Cydanrhydedd;
 • budd egwyddorion sefydliadol lefel uchel i arwain a chefnogi Ysgolion wrth ystyried newidiadau i raglenni ar gyfer 2021/22;
 • Dylid annog ysgolion i adolygu eu dull o asesu er mwyn lleihau'r baich ar staff a myfyrwyr ac y gallai'r Tasglu Asesu roi cyngor ac enghreifftiau o arfer da i alluogi staff i newid arferion asesu.

Penderfynwyd y canlynol

1297.6 diweddaru'r fframwaith i ystyried sylwadau'r aelodau ac i ymgynghori ymhellach ag Ysgolion cyn i'r Cadeirydd gymeradwyo'r fframwaith.

1298 Cymeradwyo graddau ar-lein

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/360 'Cymeradwyo graddau ar-lein'.

Nodwyd y canlynol

1298.1 bod diddordeb yn natblygiad graddau ar-lein ac roedd ysgolion wedi gofyn am eglurhad o'r broses i gymeradwyo rhaglenni o'r fath, yn enwedig os oedd fersiynau amser llawn o'r rhaglen wedi cael eu dilysu;

1298.2 y byddai'r broses ar gyfer cymeradwyo rhaglenni ar-lein newydd yn parhau fel yr amlinellir ym Mholisi Datblygu'r Rhaglen. Byddai'r Grŵp Strategaeth Recriwtio a Derbyn (RASG) yn goruchwylio Cam 1 y broses ac mae Colegau'n cyflwyno cynigion i banel Cyfnod 1;

1298.3 bod Ysgolion yn dymuno addasu'r ddarpariaeth wyneb yn wyneb/gyfunol bresennol i fod yn gwbl ar-lein, cynigiwyd proses ddiwygiedig ar gyfer Cyfnod 1a Chyfnod 2 i gefnogi cyfnod pontio ystwyth wrth sicrhau nad oedd y safonau academaidd a phrofiad myfyrwyr yn cael eu peryglu, fel yr amlinellir isod:

 • Cam 1: Colegau i gyflwyno cynigion i'r Grŵp Strategaeth Recriwtio a Derbyn (RASG) ar gyfer trosglwyddo rhaglenni sy'n bodoli eisoes i ddarpariaeth ar-lein. Achos busnes i gynnwys dadansoddi'r farchnad ac adnoddau.  Os caiff ei gymeradwyo symud i Gyfnod 2;
 • Datblygu Rhaglenni Cam 2:  Ysgolion i gyflwyno Templed Gwybodaeth am y Rhaglen bwrpasol sy'n tynnu sylw at sut y byddai'r ddarpariaeth bresennol yn cael ei throsglwyddo i ar-lein gan gynnwys cymorth i fyfyrwyr. Newidiadau i wybodaeth am y rhaglen/modiwl a ganiateir o fewn y terfynau a amlinellir yn y trothwy ar gyfer newid;
 • Cymeradwyaeth Academaidd Cam 3: Gellir ystyried cynigion a gyflwynir i'r Rhaglen a'r Panel Sefydlog Partneriaid mewn modd rhithwir er mwyn sicrhau amser priodol i ddiweddaru gwybodaeth lle bo angen a hwyluso recriwtio;

1298.4 bod lle mae newidiadau'n mynd y tu hwnt i drothwy newid, gan nodi newid sylweddol i'r rhaglen, y byddai'r cynnig yn cael ei ystyried yn rhaglen newydd;

1298.5 bod er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn cyflawni ei rhwymedigaethau o dan gyfraith defnyddwyr, ni chaniatawyd hysbysebu rhaglenni newydd hyd nes y rhoddwyd cymeradwyaeth ASQC ffurfiol gan sicrhau cywirdeb y wybodaeth sydd ar gael i ymgeiswyr a myfyrwyr.

Penderfynwyd y canlynol

1298.6 cymeradwyo'r newidiadau a amlinellir ym mhapur 20/360 i'r Polisi Datblygu Rhaglenni i alluogi Ysgolion i addasu rhaglenni wyneb yn wyneb/cyfunol presennol i raglenni wyneb yn wyneb/cyfunol i rai sy’n llwyr ar-lein.

1299 Trosolwg o adroddiadau arholwyr allanol a addysgir ar gyfer 2019/20

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/377.

Nodwyd y canlynol

1299.1 bod yr holl arholwyr allanol a addysgir, ym mis Ebrill a mis Mehefin 2020, wedi cael gwybod am y camau a gymerwyd gan y Brifysgol mewn ymateb i darfu ar asesu yn ystod 2019/20 ac i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y Fframwaith Ar gyfer Amrywio, y Polisi Net Diogelwch, a phresenoldeb rhithwir mewn cyfarfodydd o Fyrddau Arholi;

1299.2 bod templed adroddiad blynyddol yr Arholwr Allanol ar gyfer 2019/20 a Fframwaith y Bwrdd Arholi wedi cael ei ddiwygio i sicrhau y gallai Arholwyr Allanol roi sylwadau ar y camau a gymerwyd mewn ymateb i'r tarfu digynsail a chynnal Byrddau Arholi rhithwir.

1299.3 Safonau Academaidd

Nodwyd y canlynol

.1 boddadansoddiad o Adroddiadau Arholwyr Allanol a addysgir a Fframweithiau Bwrdd Arholi cysylltiedig yn dangos, yn gyffredinol:

 • roedd y camau a gymerwyd o ganlyniad i amrywio asesiadau mewn perthynas â gweithredu diwydiannol a Covid-19 wedi bod yn briodol i ddiogelu safonau academaidd y rhaglen ac wedi galluogi myfyrwyr i gyflawni eu deilliannau dysgu ar lefel rhaglen;
 • ni chodwyd unrhyw bryderon mawr ynghylch safonau academaidd dyfarniadau;
 • roedd canlyniadau gradd pob rhaglen dan ystyriaeth yn cyd-fynd â'r sector a, pan fo'n berthnasol, yn bodloni gofynion y corff proffesiynol, statudol a rheoleiddiol;
 • lle'r oedd graddio wedi'i gymhwyso roedd cyfiawnhad priodol dros y camau gweithredu, yn seiliedig ar y canllawiau graddio, ac roedd y fethodoleg raddio a ddefnyddiwyd i'r marciau yn briodol;
 • lle y nodwyd materion, roedd y Byrddau Arholi wedi bod yn glir yn eu trafodaethau a'u camau gweithredu i ddiogelu safonau academaidd;

.2 mai dim ond un adroddiad o'r tu allan a ddangosodd bryder sylweddol, oherwydd gwahaniaethau barn sylweddol o ran marcio a chymedroli dau fodiwl.   Roedd yr Ysgol wedi trafod y materion a godwyd yn y Bwrdd Astudiaethau, wedi ymgynghori â Deoniaid y Coleg, ac wedi darparu ymateb cynhwysfawr i'r Arholwr Allanol;

.3 bod Arholwyr Allanol, ar y cyfan, wedi bod yn canmol y dull a gymerwyd gan y Brifysgol i addasu ei threfniadau yn ystod y pandemig er mwyn parhau i gyflwyno rhaglenni tra'n cynnal safonau. Amlygodd Arholwyr Allanol:

 • y gofal a'r diwydrwydd a gymerir i newid gweithgareddau addysgu ac asesu i'r amgylchedd ar-lein, gyda rhai'n canmol y defnydd o ddulliau asesu arloesol;
 • y lefelau cyfathrebu a'r cymorth a gynhelir gyda myfyrwyr ar ôl symud i addysgu o bell;
 • cymhwyso'r Polisi Rhwyd Ddiogelwch i sicrhau nad oedd unrhyw fyfyriwr dan anfantais.
 • cynnal Byrddau Arholi rhithwir yn effeithlon, gyda rhai'n awgrymu y gellid parhau â hyn yn ddefnyddiol y tu hwnt i hyd y pandemig;

.4 bod Fframweithiau'r Bwrdd Arholi, a gyflwynwyd gan Gadeiryddion Byrddau Arholi, wedi cael eu cwblhau gyda lefel uchel o amrywioldeb a manylder o fewn a rhwng Ysgolion.

Penderfynwyd y canlynol

.5 adrodd i Anfon y sicrwydd a ddarparwyd gan adroddiadau'r arholwyr allanol ar gyfer 2019/20;

.6 diweddaru Fframwaith y Bwrdd Arholi ar gyfer 2020/21 i sicrhau bod Ysgolion yn casglu'r wybodaeth briodol i'w defnyddio wrth gyflwyno argymhellion ar gyfer rhoi dyfarniadau i'r Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd ac wrth ddadansoddi adroddiadau Arholwyr Allanol.

1299.4 Dyfarniadau Prifysgol

Nodwyd y canlynol

.1 bod y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd wedi derbyn adroddiad gan Fyrddau Arholi ar gyfer graddau a addysgir cyn rhoi dyfarniadau i sicrhau na chodwyd unrhyw faterion ynghylch safonau academaidd dyfarniadau;

.2 yn 2019/20, ystyriodd y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd hefyd broffil dosbarthiad gradd ar gyfer graddau Baglor ac Uwch Integredig israddedig am y 5 mlynedd diwethaf, gan ystyried yr amrywiadau i asesiadau a wnaed mewn ymateb i darfu ar Covid-19 a, lle bo angen, gweithredu diwydiannol;

.3 er mwyn deall y rhesymau dros y cynnydd yng nghyfran y myfyrwyr a enillodd radd dosbarth 1af yn 2019/20, ac i ganfod a oedd cymhwyso Polisi Net Diogelwch yn ffactor, gofynnodd y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd i 10 Ysgol, lle y bu cynnydd nodedig yng nghyfran y graddau dosbarth 1af, i gael rhagor o wybodaeth ac i nodi a oedd angen cymryd camau i ddiogelu safonau academaidd dyfarniadau;

.4 y byddai pob ysgol yn ystyried proffil deilliannau gradd ac adborth gan Arholwyr Allanol fel rhan o'r broses ARE ac yn nodi unrhyw gamau sydd eu hangen i sicrhau bod safonau academaidd yn cael eu cynnal.

1299.5 Themâu Sefydliadol

Nodwyd y canlynol

.1 ym mis Hydref 2019, nododd yr Adroddiad Ansawdd Blynyddol gamau gweithredu ar gyfer y Gofrestrfa i goladu themâu allweddol a nodwyd mewn adroddiadau arholwyr allanol a addysgir;

.2 bod y themâu a amlygwyd ym mhapur 20/377 yn perthyn i'r categorïau eang canlynol:

 • Strwythur a chydlyniad y rhaglen
 • Safonau Academaidd
 • Asesu ac Adborth
 • Marcio a chymedroli
 • Materion gweinyddu/cyfathrebu cyffredinol

ac roedd wedi ei ddosbarthu i Ddeoniaid y Coleg i gefnogi'r adolygiad o ganlyniadau gradd yn Adroddiadau ARE y Coleg;

.3 er y byddai gwaith ar strwythur a chynnwys rhaglenni yn parhau i gael sylw gydag Ysgolion drwy weithredu proses ail-ddilysu, awgrymodd llawer o'r sylwadau gan bobl allanol fod angen gweithredu sefydliadol mewn perthynas â datblygu a chymhwyso meini prawf marcio, cysondeb arferion marcio a chymedroli, ac asesu ac adborth;

.4 bod y sylwadau gan bobl allanol ar faterion yn ymwneud ag asesu wedi cael eu rhannu â Chadeirydd y Grŵp Trawsffurfio Asesu ac i sefydlu sut y gellid alinio'r materion a godwyd â blaenoriaethau'r Grŵp Asesu, gan gynnwys adolygiad o gynnwys y rheoliadau a'r polisïau academaidd.

Penderfynwyd y canlynol

.5 blaenoriaethu'r meysydd gweithredu canlynol:

.1 datblygu cyfres o egwyddorion sefydliadol lefel uchel sy'n amlinellu blaenoriaethau ar gyfer newidiadau i'r rhaglen i gefnogi Ysgolion i ailedrych ar eu dull o asesu gyda'r nod o leihau nifer yr asesiadau;

.2 CESI i ddatblygu gweithdai i gefnogi Ysgolion sydd â nifer fawr o arholiadau i nodi a ellid defnyddio dulliau asesu eraill;

.3 hyfforddiant i Gadeiryddion Byrddau Arholi gael ei ddiweddaru i sicrhau bod digon o gyfle yng nghyfarfodydd Byrddau Arholi i drafod gwella addysgu ac asesu yn ogystal â chadarnhau safonau academaidd.

1299.6 Penodi Arholwyr Allanol 'Rhaglen' ar gyfer rhaglenni a addysgir

Nodwyd y canlynol

.1 bod gorddibyniaeth ar Arholwyr Allanol ar lefel pwnc a allai effeithio ar gyfle allanol i roi sylwadau ar safonau academaidd ar lefel rhaglen a thynnu oddi ar ddull rhaglen gyfan wrth adolygu'r ddarpariaeth o fewn Ysgol;

.2 bod adolygiad o arfer sector yn dangos bod gan lawer o sefydliadau arholwyr allanol ar lefel 'rhaglen', ynghyd ag Arholwyr Allanol lefel 'pwnc' ar gyfer rhaglenni a addysgir;

.3 bod Arholwyr Allanol 'rhaglen' yn canolbwyntio'n bennaf ar safonau academaidd ac yn sicrhau tegwch wrth gymhwyso rheoliadau a gweithdrefnau dyfarnu ar lefel rhaglen, yn enwedig lle gellir y cyfuno gwahanol bynciau ar gyfer y dyfarniad a fwriedir, tra bod yr Arholwyr Allanol 'pwnc' yn canolbwyntio ar adolygu a chymedroli asesiadau ar fodiwlau penodol;

.4 gan fod mwy o graffu ar ganlyniadau a mentrau graddau i ddiogelu gwerth graddau'r DU, ei bod yn hanfodol sicrhau bod Arholwr Allanol wedi cael ei ddynodi ar gyfer pob rhaglen gradd i roi barn gyffredinol ar ansawdd a safonau academaidd ar lefel rhaglen yn ogystal â sylwebaeth pwnc-benodol;

.5 bod cysylltiad anorfod rhwng penodi Arholwyr Allanol a strwythur y Byrddau Arholi a weithredir ym mhob Ysgol, felly byddai'n ddefnyddiol pe bai'r adolygiad o lywodraethu academaidd a gynhaliwyd gan y Pennaeth Cofrestrfa yn cynnwys strwythur Byrddau Arholi, gan sicrhau bod 'rhaglen' ac Arholwyr Allanol 'pwnc' priodol ar waith yn cyd-fynd â strwythurau priodol y Bwrdd Arholi;

.6 y dylid gwneud rhagor o waith i ddeall rôl 'Prif' Arholwr Allanol a fabwysiadwyd gan rai prifysgolion a'i briodoldeb i'w gyflwyno ym Mhrifysgol Caerdydd.

Penderfynwyd y canlynol

.7 i gadarnhau'r camau canlynol:

.1 bod yr adolygiad o strwythur Byrddau Arholi yn cael ei gynnwys yn yr adolygiad ehangach o lywodraethu academaidd er mwyn sicrhau bod Arholwyr Allanol 'rhaglen' dynodedig sydd wedi cael eu penodi sy'n cyd-fynd â strwythur priodol y Bwrdd Arholi;

.2 bod y drafodaeth ynghylch penodi Prif Arholwr Allanol yn cael ei chynnwys yn yr adolygiad ehangach ar lywodraethu academaidd a strwythurau'r Bwrdd Arholi.

1300 Adolygiad o weithred Cadeirydd ASQC

Derbyniwyd papur 20/361, 'Adolygiad o Weithred Cadeirydd ASQC'.

Nodwyd y canlynol

1300.1 yn 2019/20, oherwydd gweithio o bell, nid oedd ond yn bosibl asesu'r achosion a ddalwyd ar gronfa ddata Gweithredu'r Cadeirydd, felly ni ellid cadarnhau a oedd cyfanswm nifer yr achosion yn cyfateb i'r nifer a adroddwyd i'r Pwyllgor;

1300.2 bod yr archwilydd wedi cadarnhau ei bod yn ymddangos bod defnyddio'r gronfa ddata sengl yn lleihau'r amrywiad o ran cadw cofnodion ac yn seiliedig ar y sampl a ddewiswyd, ychydig iawn o amrywiad a gafwyd bellach o ran cofnodi dogfennau priodol i gefnogi penderfyniadau ar draws yr holl feysydd;

1300.3 bod Dirprwy Bennaeth y Gofrestrfa, dros y 6 mis diwethaf, wedi adolygu prosesau a llwybrau archwilio ar gyfer pob penderfyniad gweithredu gweithredol ASQC, er mwyn sicrhau bod yr holl ddogfennau a phenderfyniadau ar gael yn electronig yn unol â'r rheoliadau;

1300.4 bod Dirprwy Bennaeth y Gofrestrfa wedi nodi meysydd pellach i gael eu hadolygu a byddai hyn yn cael ei gwmpasu gyda'r gwaith a wnaed fel rhan o'r adolygiad o lywodraethu addysg.

Penderfynwyd y canlynol

1300.5 i gadarnhau:

.1 bod yr archwilydd yn fodlon iawn bod y penderfyniadau a wnaed gan y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn gyson ac yn briodol;

.2 bod lefel uchel o drafod pe bai penderfyniadau'n cael eu herio a lle'r oedd angen tystiolaeth bellach i gefnogi penderfyniad, gofynnwyd am hyn a’i gadw yn y ffeiliau;

.3 y dylid cwblhau meysydd eraill i gael eu hadolygu a nodwyd gan Ddirprwy Bennaeth y Gofrestrfa o fewn llinell amser ddiffiniedig ochr yn ochr â'r adolygiad o lywodraethu addysg a'u hadrodd yn ôl i ASQC yn ei gyfarfod nesaf.

1301 Adroddiad y Coleg ar gynnydd yr Adolygiad Blynyddol a'r Gwelliannau (ARE)

Derbyniwyd papur 20/362, 'Adroddiad Cynnydd ARE y Coleg'.

Nodwyd y canlynol

1301.1 bod pob Coleg wedi cyflwyno adroddiad cynnydd ARE yn seiliedig ar drafodaethau a gynhaliwyd gydag Ysgolion ar feysydd ffocws penodol fel rhan o'r broses ARE, gan gynnwys diweddariad ar ymyriadau a weithredwyd gydag Ysgolion a nodwyd 'mewn perygl' gan ASQC ym mis Mehefin 2020;

1301.2 y byddai is-bwyllgorau ARE y Coleg yn cyfarfod ym mis Ionawr 2021 ac ym mis Ebrill 2021 i adolygu a dadansoddi cyflwyniadau a chynlluniau gweithredu ysgolion, gan nodi lle roedd angen gwneud cynnydd a meysydd o arfer da y gellid eu rhannu â chymuned ehangach y Brifysgol;

1301.3 y byddai adroddiad ARE llawn gan gynnwys y canlyniadau a'r cynnydd ar gynlluniau gweithredu ar gyfer pob Ysgol yn cael eu cyflwyno i ASQC ym mis Gorffennaf 2021.

1301.4 Adroddiad cynnydd AHSS

Nodwyd y canlynol

.1 bod pob ysgol yn AHSS wedi cwblhau adolygiad o bedwar maes ffocws: 1a NSS a gyflwynwyd ym mis Medi 2020; a 1b Boddhad Myfyrwyr PGT, Boddhad Myfyrwyr 1c PGR, a 2a canlyniadau rhaglen UG a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020;

.2 bod cyfarfodydd unigol wedi cael eu cynnal gyda phob ysgol AHSS ym mis Medi a mis Hydref 2020 (ac eithrio'r Gymraeg fel nad oedd angen cyfarfod) i drafod ACG, gyda chyfarfod dilynol ar gyfer LAWPL a gynhaliwyd ddechrau mis Ionawr 2021;

.3 y gofynnwyd am ddatganiadau sy'n archwilio sgorau boddhad cyffredinol isel mewn perthynas â sawl rhaglen lle y gallai ffactorau allanol fel gweithredu diwydiannol fod wedi cael effaith, a bod gwaith yn mynd rhagddo i fynd i'r afael â sgoriau gwael yr NSS ar gyfer Asesu ac Adborth ar gyfer Economeg a phynciau cysylltiedig gan ddefnyddio cyngor gan Gadeirydd Grŵp Asesu'r Brifysgol a'r Ganolfan Cefnogaeth Addysg ac Arloesedd;

.4 y byddai Deoniaid y Coleg a'r Rheolwr Addysg yn adolygu'r tri maes ffocws arall ym mis Ionawr 2021.

1301.5 Adroddiad cynnydd BLS

Nodwyd y canlynol

.1 bod cyfarfod ARE y Coleg yn cael ei gynnal ar 14 Ionawr 2021 a bod y cynlluniau gweithredu ar gyfer NSS, canlyniadau graddau ac adroddiadau arholwyr allanol wedi cael eu hadolygu'n fanwl gan Bwyllgor ARE y Coleg;

.2 bod canlyniadau graddau ar gyfer HCARE wedi cael eu hystyried a bod y Pwyllgor yn fodlon bod y datblygiadau a roddwyd ar waith ac yn parhau i gael eu gweithredu a fyddai'n cael effaith gadarnhaol, er y gallai gymryd amser i ddod i'r amlwg;

.3 bod y ganran uchel o raddau dosbarth 1af mewn PSYCH wedi cael eu disgrifio gan yr Ysgol o ganlyniad i'r meini prawf asesu a marcio nad oedd yn cael eu haddasu'n ddigonol i amgylchedd ar-lein a gorddibyniaeth ar asesiadau o bell sy'n seiliedig ar arholiadau;

.4 bod PSYCH yn ymchwilio i'r canlyniadau gwahaniaethol i fyfyrwyr a ymgymerodd â'r flwyddyn lleoliad proffesiynol o'i gymharu â'r rhaglen 3 blynedd safonol;

.5 bod DENTL yn cymryd camau mewn perthynas â chau'r ddolen adborth a bod Pennaeth yr Ysgol yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda myfyrwyr, a gadarnhawyd fel cam cadarnhaol ymlaen gan gynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr;

.6 bod PHRMY wedi'i gymeradwyo gan Arholwyr Allanol am ei ddefnydd o raddio a byddai'r arfer da hwn yn cael ei rannu ag Ysgolion eraill i gefnogi'r defnydd o raddio mewn Byrddau Arholi yn 2020/21.

1301.6 Adroddiad cynnydd ABCh

Nodwyd y canlynol

.1 bod pwyllgor ARE y Coleg i fod i gael ei gynnal ddiwedd Mis Ionawr 2021 ac roedd Deoniaid y Coleg a'r Rheolwr Addysg wedi adolygu'r cynlluniau gweithredu ar gyfer pob maes ffocws ac wedi rhoi adborth i sicrhau eu bod yn cynnwys pwyntiau gweithredu oedd wedi'u fframio'n dda;

.2 bod 4 ysgol (CHEMY, COMSC, ENGIN, MATHS) wedi eu nodi fel rhai sydd dan y feincnod ar gyfer NSS ac roeddent wedi datblygu cynlluniau gweithredu mewn ymateb - roedd COMSC ac ENGIN wedi datblygu cynlluniau gweithredu ar lefel rhaglen i fynd i'r afael â phryderon rhaglenni penodol ar gyfer BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol a BEng Peirianneg Fecanyddol;

.3 bod 6 Ysgol allan o 7 wedi cael eu nodi fel rhai y nodwyd bod angen cymorth pellach arnynt i holi'r cynnydd yn y dyfarniad o raddau anrhydedd dosbarth 1ydd yn 2019/20;

.4 bod cyfarfodydd diweddaru misol yn cael eu cynnal rhwng Deoniaid y Coleg a Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu CHEMY, COMSC, ENGIN, MATHS i fonitro cynnydd yn erbyn camau gweithredu.

1301.7 Ysgolion 'mewn perygl'

Nodwyd y canlynol

.1 bod HCARE yn gwneud camau cadarnhaol i wella'r materion a nodwyd mewn adroddiadau ARE blaenorol ac roedd y Cyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu (UG a PGT) wedi sicrhau bod prosesau priodol ar waith i ddelio â gweinyddu a gweithredu'r broses o ddarparu rhaglenni o'r diwedd ac wedi cael eu canmol am y diwylliant cadarnhaol a rhagweithiol y maent wedi’u cyflwyno i ystyried materion;

.2 bod adolygiad o raglenni ôl-raddedig mewn HCARE wedi cael ei gynnal mewn ymgynghoriad â Deon y Coleg (Ôl-raddedig) a oedd wedi arwain at ddatblygu dwy raglen newydd i fynd i'r afael â materion yn y gorffennol ac amrywiadau cysylltiedig i fyfyrwyr unigol;

.3 bod y strategaeth ymyrraeth a ddefnyddiwyd i gefnogi SHARE yn symud ymlaen mewn modd cadarnhaol a bod y tîm ymyrraeth yn symud ymlaen o'r cam adolygu strategol i'r cam gweithredol, gan weithredu nifer o'r argymhellion i leddfu baich staff a gwella profiad y myfyrwyr;

.4 er bod yr adolygiad strategol o SHARE wedi arwain at derfynu nifer o raglenni, gan gynnwys cyd-anrhydeddau, byddai'n galluogi'r Ysgol i greu lle, rheoli llwyth gwaith ac adeiladu sylfaen gadarn i archwilio datblygiad darpariaeth newydd yn y dyfodol;

.5 bod rhai staff wedi canfod bod y broses ymyrryd yn annifyr ac yn cael eu cefnogi gan aelodau o'r tîm ymyrraeth a'r Coleg.

1301.8 ei bod yn bwysig i Ysgolion sicrhau bod cynlluniau gweithredu'n cael eu gwerthuso i ddangos tystiolaeth o effaith newid, gan gofio y gallai rhai camau gweithredu gymryd peth amser i ddangos effaith;

1301.9 er nad oedd data arolwg PTES/PRES ar gael ar gyfer 2019/20, dylai Ysgolion ystyried adborth arall a gafwyd gan fyfyrwyr yn absenoldeb adborth ffurfiol yr arolwg;

1301.10 bod data gwerthuso modiwlau ar gael i Ysgolion a dylid defnyddio'r adborth a gafwyd i lywio eu syniadau am eu darpariaeth addysg ar gyfer 2021/22;

1301.11 byddai'r broses o adnewyddu ac ail-ddilysu academaidd yn rhoi cyfle i adolygu portffolio rhaglenni ym mhob ysgol er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas i'r diben.

1302 Adroddiadau gan grwpiau

Derbyniwyd papur 20/363, 'Adroddiad gan Banel Sefydlog y Rhaglen a Phartneriaid'.

Nodwyd y canlynol

1302.1 Darpariaeth Gydweithredol

NODWYD bod adroddiadau cymedrolwyr wedi cael eu derbyn ar gyfer pob trefniant partneriaeth ac wedi cael eu trafod gan y Panel yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2021. Byddai adroddiad ar y trafodaethau a'r camau gweithredu yn cael ei adrodd i gyfarfod nesaf ASQC.

1302.2 Grŵp Astudio

Nodwyd y canlynol

.1 bod prosiect y Grŵp Astudio wedi cael ei gwblhau a bod strwythur llywodraethu diwygiedig wedi cael ei fabwysiadu; gweithgorau ar y cyd â'r Grŵp Astudio a ffurfiwyd o dan grŵp llywio ar y cyd, sy'n adrodd i RASG;

.2 bod recriwtio i raglenni Sylfaen Ryngwladol y Grŵp Astudio yn 2019/20 wedi rhagori ar ddisgwyliadau.

1302.3 Astudio Dramor - Covid-19

NODWYD bod staff yn yr Ysgolion, yn ystod yr haf, wedi archwilio opsiynau ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio dramor y flwyddyn academaidd hon ac wedi datblygu cynlluniau wrth gefn. Gan fod myfyrwyr wedi cael gwybod am gynlluniau wrth gefn, byddai unrhyw amrywiadau sy'n deillio o'r tarfu parhaus yn cyd-fynd â'r cynlluniau hyn.

1303  Camau a gymerwyd ar Ran Y Pwyllgor

Derbyniwyd a NODWYD papur 20/364R, 'Camau Gweithredu Arferol a Gymerwyd ar Ran y Pwyllgor'.

1304 Dyddiadau cyfarfodydd: 2020/21

NODWYD dyddiadau'r cyfarfodydd sy'n weddill i'w cynnal yn 2020/21:

Dydd Mawrth 18 Mai 2021 am 9.30
Dydd Mawrth 20fed Gorffennaf 2021 am 9.30