Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Gonestrwydd ymchwil - Cydymffurfio â gofynion gwrthdaro buddiannau allanol

 • Dyddiad dod i rym:
 • Dyddiad yr adolygiad nesaf:
 • Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyflwyniad

Fel sefydliad sy'n cael cyllid cyhoeddus a chyllid arall mae gan y Brifysgol ddyletswydd i gyflawni'r safonau uchaf o lywodraethu corfforaethol.  Felly, mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i egwyddorion derbyniol bywyd cyhoeddus sy'n cwmpasu anhunanoldeb, gonestrwydd, gwrthrychedd, atebolrwydd, agwedd agored, gonestrwydd ac arweinyddiaeth.

Mae'r Brifysgol yn annog staff i gymryd rhan mewn gweithgareddau allanol priodol ac yn unol â'i nodau a'i dibenion academaidd, mae'r Brifysgol yn annog cyswllt rhwng ei staff â gwahanol sefydliadau allanol. Mae hyn yn cynnwys ymwneud ag elusennau ac adrannau'r llywodraeth, byrddau busnes a chymunedol, rhoi cyngor arbenigol, sylwebaeth yn y cyfryngau, ymarfer proffesiynol, allgymorth i ysgolion, prosiectau rhyngwladol a chydweithrediadau â'r byd masnachol, gan gynnwys ymgynghoriaeth, ymchwil a datblygiad cydweithredol , a masnacheiddio eiddo deallusol (IP) drwy gwmnïau trwyddedu a 'deillio'. Mae'r Brifysgol hefyd yn caniatáu i staff gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffredinol gyda thâl a di-dâl (yn amodol ar gymeradwyaeth ymlaen llaw).

Wrth annog rhyngweithio o'r fath, mae'r Brifysgol yn ymwybodol o'i rhwymedigaeth i ddarparu mesurau diogelu, lle bynnag y bo modd, ac er mwyn rheoli'r risgiau cysylltiedig i lefel dderbyniol, mae'n ofynnol i'r holl staff, myfyrwyr ac eraill sy'n gweithio yn y Brifysgol (gan gynnwys deiliaid grantiau ac ymchwilwyr anrhydeddus) gydnabod a datgelu gweithgareddau a allai beri risg i achosion gwirioneddol neu dybiedig o wrthdaro rhwng buddiannau.

Mae'r polisi hwn yn benodol i gydymffurfio â Gofynion Gwrthdaro Buddiannau Allanol a wnaed gan gyllidwyr a rhaid ei ddarllen ochr yn ochr â Pholisi Datgan Buddiant trosfwaol y Brifysgol.

Datgan buddiant

Mae ymchwilwyr yn cael cyllid cyhoeddus a phreifat a rhaid iddynt gynnal lefelau o dryloywder ac atebolrwydd mewn perthynas â datgan buddiannau. Efallai y bydd enghreifftiau penodol lle gall datganiad/gwrthdaro buddiannau fod yn berthnasol i ymchwilwyr gan gynnwys yr amgylchiadau canlynol (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt):

Gwaith allanol a phenodiadau

(gwaith allanol, dechrau busnes newydd, ymgynghoriaeth, aelod o'r bwrdd, gwaith cynghori, swyddi cyfarwyddwyr ac ati) – Dylid ceisio cymeradwyaeth gan Bennaeth Gweithrediadau Adnoddau Dynol a'r rheolwr llinell perthnasol ar gyfer gwaith allanol a chynnal penodiadau allanol, fel y nodir yn y rheoliadau a'r polisi cysylltiedig.

Cwmnïau deillio

Dylai pob academydd sy'n cymryd rhan yn y gwaith o lunio cwmni deillio newydd gwblhau cynllun rheoli gwrthdaro buddiannau, sydd am gael ei adolygu gan y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi a'i gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Ymchwil ac Arloesi cyn y gellir cyflawni'r buddsoddiad cychwynnol.

Cynllun rheoli gwrthdaro sy'n nodi'r strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer rheoli achosion o wrthdaro a ddatgelwyd, gan gynnwys dyddiadau adolygu, cyfrifoldebau datgelu, adolygydd ac eraill, ac sy'n nodi unrhyw opsiynau ar gyfer diwygio a all fod yn ofynnol yn y dyfodol

Eiddo deallusol

Os oes gan ymchwilydd fuddiant ariannol yn nhrwyddedai (neu drwyddedai arfaethedig) eiddo deallusol y Brifysgol dylent ddatgelu hyn, a chymryd cam yn ôl o'r trafodaethau, a ddylai gael eu rheoli gan y Dirprwy Gyfarwyddwr a'r Pennaeth Datblygu Masnachol.

Cyhoeddi

Dylai awduron sy'n cyflwyno llawysgrif ddatgelu unrhyw 'fuddiant ariannol sylweddol' neu berthynas arall â gweithgynhyrchwyr unrhyw gynnyrch masnachol neu ddarparwyr gwasanaethau masnachol a drafodir yn y llawysgrif ac unrhyw gefnogwyr ariannol yr ymchwil. Nid bwriad datgeliadau o'r fath yw atal awdur sydd â buddiant ariannol neu berthynas sylweddol arall â'r gwaith rhag cyhoeddi papur ond rhoi gwybodaeth i ddarllenwyr er mwyn iddynt lunio eu barn eu hunain. Dylai'r rhai hynny sy'n gweithio mewn rolau adolygu gan gymheiriaid neu gynghori (e.e. rolau sy'n ymwneud â chynigion grant, llawysgrifau cyfnodolion, polisïau ymchwil) hefyd ddatgelu unrhyw wrthdaro rhwng buddiannau.

Grantiau/contractau trafod

Dylai staff a myfyrwyr ddatgan yr holl fuddiannau wrth wneud cais am grantiau, trafod contractau ac ati. Yn benodol, mae angen datgan achosion o wrthdaro ariannol er mwyn osgoi amheuon ynghylch dilysrwydd ymchwil, a difrod posibl i enw da yn dilyn hynny.

Cyflogi aelodau o'r teulu

Rhaid bod yn arbennig o ofalus wrth gyflogi aelodau o'r teulu/cydberthnasol personol agos. Rhaid i'r holl benderfyniadau sy'n ymwneud â recriwtio staff fod yn unol â Pholisi Recriwtio a Dethol y Brifysgol.

Teulu agos/cydberthnasau personol â myfyrwyr

Ni ddylai staff sydd a chydberthynas bersonol neu deuluol agos â myfyriwr neu deulu myfyriwr fod yn rhan o benderfyniadau am broses derbyn y myfyriwr hwnnw, y gwaith o'i oruchwylio na'i gynnydd academaidd, na ddyraniad unrhyw ysgoloriaethau, gwobrau na grantiau a roddwyd i'r myfyriwr.

Defnyddio adnoddau'r Brifysgol

Ni ddylai aelodau staff ddefnyddio adnoddau'r Brifysgol wrth ymgymryd â gwaith ymgynghori neu weithio i sefydliadau allanol, oni bai bod eu rheolwr llinell a Phennaeth yr Ysgol/Adran wedi rhoi caniatâd penodol. Yn yr un modd, ni ddylid defnyddio adnoddau gan sefydliad allanol yn rôl yr unigolyn yn y Brifysgol oni bai bod ei reolwr llinell a Phennaeth yr Ysgol/Adran wedi rhoi caniatâd penodol oherwydd gall hyn gael ei ddehongli fel cymeradwyaeth gan y Brifysgol o'r adnodd hwnnw.

Caffael/negodi contractau

Os oes gan aelod o staff achos o wrthdaro buddiannau (e.e. sy'n deillio o berthynas bersonol neu benodiad allanol) sy'n ymwneud â chaffael nwyddau a gwasanaethau, ni ellir eu cynnwys yn y penderfyniad o brynu na negodi contractau.

Yn ogystal â gofynion y Brifysgol o dan y Polisi a'r weithdrefn Datgan Buddiant, efallai y bydd angen rhoi gwybod i rai cyllidwyr yn uniongyrchol am fuddiannau penodol, a/neu gadw'r hawl i adolygu cynllun ar gyfer rheoli achosion o wrthdaro buddiannau, a/neu wahardd deiliaid grant rhag ymgymryd â gweithgareddau penodol.

Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol (NIH) yr UDA: gwrthdaro buddiannau ariannol

Mae rheoliadau Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr UDA 2012 ar ddatgelu a rhoi gwybod am achosion o wrthdaro buddiannau i ymchwilwyr a ariennir drwy ei Wasanaeth Iechyd Cyhoeddus (sy'n cynnwys yr NIH) yn cynnwys gofynion penodol ynghylch achosion o wrthdaro buddiannau ariannol.

Cwmpas

Mae'r gofynion a amlygwyd yn yr adran hon yn berthnasol i bob ymchwilydd a ariennir gan yr NIH (neu drwy is-gontract gyda phrifysgol, lle mae'r ymchwil dan sylw yn cael ei hariannu gan yr NIH). At ddibenion y polisi hwn, diffinnir ymchwilydd fel a ganlyn:

Ystyr "Ymchwilydd" yw cyfarwyddwr y prosiect neu'r prif ymchwilydd ac unrhyw berson arall, beth bynnag yw ei deitl neu ei swydd, sy'n gyfrifol am ddylunio, cynnal neu roi gwybod am ymchwil a ariennir gan y PHS (e. e., NIH), neu a gynigir ar gyfer cyllid o'r fath, a all gynnwys, er enghraifft, cydweithwyr neu ymgynghorwyr.

Diffiniadau

Yn unol â'r rheoliadau, mae achos o Wrthdaro Buddiannau Ariannol yn bodoli pan fydd y Sefydliad, drwy ei swyddog(au) dynodedig, yn penderfynu mewn modd rhesymol bod Buddiant Ariannol Sylweddol Ymchwilydd yn gysylltiedig â phrosiect ymchwil a ariennir gan NIH a gallai effeithio'n uniongyrchol ac yn sylweddol ar y gwaith o lunio, cynnal neu roi gwybod am yr ymchwil a ariennir gan NIH.

Mae'r rheoliad yn cwmpasu'r holl fuddiannau ariannol sydd â gwerth ariannol, p'un a yw'r gwerth yn hawdd ei ganfod ai peidio.

Mae rheoliad diwygiedig 2011 yn diffinio "Buddiant Ariannol Sylweddol" fel a ganlyn:

 1. "(1) Buddiant ariannol sy'n cynnwys un neu fwy o fuddiannau canlynol yr Ymchwilydd (a buddiannau priod a phlant dibynnol yr Ymchwilydd) sy'n ymddangos yn rhesymol gysylltiedig â chyfrifoldebau sefydliadol yr Ymchwilydd:
  1. O ran unrhyw endid a fasnachwyd yn gyhoeddus, mae buddiant ariannol sylweddol yn bodoli os yw gwerth unrhyw gydnabyddiaeth ariannol a gafwyd gan yr endid yn y deuddeg mis cyn y datgeliad ac os yw gwerth unrhyw fuddiannau ecwiti yn yr endid o ddyddiad y datgeliad, ar ôl eu cyfuno, yn fwy na $5,000.  At ddibenion y diffiniad hwn, mae cydnabyddiaeth ariannol yn cynnwys cyflog ac unrhyw daliad am wasanaethau nad ydynt wedi'u nodi fel arall fel cyflog (e.e., ffioedd ymgynghori, honoraria, awduraeth â thâl); mae buddiannau ecwiti yn cynnwys unrhyw stoc, opsiwn stoc, neu fuddiant berchnogaeth arall, fel y pennwyd drwy gyfeirio at brisiau cyhoeddus neu fesurau rhesymol eraill o werth teg y farchnad;
  2. O ran unrhyw endid nad yw'n cael ei fasnachu'n gyhoeddus, mae buddiant ariannol sylweddol yn bodoli os yw gwerth unrhyw gydnabyddiaeth ariannol a gafwyd gan yr endid yn y deuddeg mis cyn y datgeliad, ar ôl eu cyfuno, yn fwy na $5,000. neu pan fo gan yr Ymchwilydd (neu briod neu blant dibynnol yr Ymchwilydd) unrhyw fuddiant ecwiti (e. e., stoc, opsiwn stoc, neu fuddiant berchnogaeth arall); neu
  3. Hawliau a buddiannau eiddo deallusol (e.e., patentau, hawlfreintiau), ar ôl cael incwm sy'n gysylltiedig â hawliau a buddiannau o'r fath.
 2. Rhaid i ymchwilwyr hefyd ddatgelu achosion o unrhyw deithio a ad-delir neu a noddir (h.y., sy'n cael ei dalu ar ran yr Ymchwilydd ac na chaiff ei ad-dalu i'r Ymchwilydd fel na fydd yr union werth ariannol ar gael yn rhwydd), sy'n gysylltiedig â'u cyfrifoldebau sefydliadol; ar yr amod, fodd bynnag, nad yw'r gofyniad datgeliad hwn yn gymwys i deithio a gaiff ei ad-dalu neu ei noddi gan asiantaeth ffederal, gwladwriaethol na lywodraeth leol, Sefydliad addysg uwch fel y'i diffinnir yn 20 U.S.C. 1001(a), ysbyty addysgu academaidd, canolfan feddygol, neu sefydliad ymchwil sy'n gysylltiedig â Sefydliad addysg uwch.  Bydd polisi FCOI y Sefydliad yn nodi manylion y datgeliad hwn, a fydd yn cynnwys, o leiaf, ddiben y daith, pwy yw'r noddwr/trefnydd, y gyrchfan, a'r cyfnod. Yn unol â pholisi FCOI y Sefydliad, bydd y swyddog(au) sefydliadol yn penderfynu a oes angen rhagor o wybodaeth, gan gynnwys penderfynu ar werth ariannol neu ei ddatgelu, er mwyn penderfynu a yw'r teithio'n gyfystyr â FCOI gyda'r ymchwil a ariennir gan PHS.
 3. Nid yw'r term buddiant ariannol sylweddol yn cynnwys y mathau canlynol o fuddiannau ariannol: cyflog, breindal, neu gydnabyddiaeth arall a delir gan y Sefydliad i'r Ymchwilydd os yw'r Ymchwilydd yn cael ei gyflogi neu ei benodi fel arall gan y Sefydliad ar hyn o bryd, gan gynnwys hawliau eiddo deallusol a ddyrennir i'r Sefydliad a chytundebau i'w rhannu mewn breindal sy'n gysylltiedig â hawliau o'r fath; unrhyw fuddiant berchnogaeth yn y Sefydliad sydd gan yr Ymchwilydd, os yw'r Sefydliad yn sefydliad masnachol neu er elw; incwm o gerbydau buddsoddi, megis cronfeydd cydfuddiannol a chyfrifon ymddeol, cyn belled â nad yw'r Ymchwilydd yn rheoli'r penderfyniadau buddsoddi a wneir yn y cerbydau hyn yn uniongyrchol; incwm o seminarau, darlithoedd neu ddigwyddiadau addysgu a noddir gan asiantaeth ffederal, gwladwriaethol neu lywodraeth leol, Sefydliad addysg uwch fel y'i diffinnir yn 20 U.S.C. 1001(a), ysbyty addysgu academaidd, canolfan feddygol, neu sefydliad ymchwil sy'n gysylltiedig â Sefydliad addysg uwch; neu incwm o wasanaeth ar bwyllgorau cynghori neu baneli adolygu ar gyfer asiantaeth ffederal, wladol neu lywodraeth leol, Sefydliad addysg uwch fel y'i diffinnir yn 20 U.S.C. 1001(a), ysbyty addysgu academaidd, canolfan feddygol, neu sefydliad ymchwil sy'n gysylltiedig â Sefydliad addysg uwch."

I gael rhagor o ddiffiniadau, gweler Adran D o Gwestiynau Cyffredin NIH:

Cyfrifoldebau'r Ymchwilydd

Hyfforddiant

Rhaid i bob ymchwilydd sy'n cael cyllid NIH gwblhau Hyfforddiant Gonestrwydd Ymchwil y Brifysgol (sy'n cynnwys adran ar Wrthdaro Buddiannau Ariannol) pan fyddant yn dechrau gweithio gyda'r Brifysgol a chyn cymryd rhan mewn unrhyw ymchwil. Rhaid i unrhyw ymchwilydd sy'n cymryd rhan mewn ymchwil sy'n ymwneud â grantiau a ariennir gan PHS gyflawni hyfforddiant o leiaf bob 4 blynedd.

Datgeliad

Rhaid i ymchwilwyr ddatgelu i'w sefydliadau bob blwyddyn eu holl fuddiannau ariannol sylweddol (a rhai priod a phlant dibynnol yr Ymchwilydd) sy'n gysylltiedig â'u cyfrifoldebau sefydliadol. Nid oes angen i fuddiant ariannol sylweddol o reidrwydd gynrychioli achosion o wrthdaro buddiannau ariannol, ond rhaid i'r ymchwilydd ei ddatgelu i bennaeth yr adran neu gyfadran berthnasol i benderfynu a yw hyn yn cyflwyno unrhyw achos o wrthdaro buddiannau posibl y mae angen rhoi gwybod i'r NIH amdano.

I ddechrau, dylid gwneud datganiad o 'fuddiant ariannol sylweddol' i Bennaeth Adran neu Ysgol yr Ymchwilydd (neu yn achos Pennaeth Adran neu Ysgol, i COO neu PVC y Coleg) drwy'r ffurflen datganiad o fuddiant. Mae’n rhaid gwneud hyn:

 1. cyn cyflwyno'r cais am ymchwil a ariennir gan PHS
 2. O leiaf unwaith y flwyddyn yn ystod cyfnod y dyfarniad
 3. O fewn 30 diwrnod i ddarganfod neu gael buddiant ariannol sylweddol newydd

Mae'r ffurflen datganiad ar gael yn atodiad 1.

Pan nodir achos o wrthdaro a chytunir ar gynllun rheoli gyda'r NIH, rhaid i'r Ymchwilydd gynhyrchu diweddariadau blynyddol ar sut mae'r gwrthdaro'n cael ei reoli

Hefyd, mae'n ofynnol i ymchwilwyr a ariennir gan NIH ymgyfarwyddo â pholisi'r Brifysgol ar wrthdaro buddiannau.

Cyfrifoldebau'r Brifysgol

Rheoli Buddiannau Ariannol Sylweddol a Rhoi Gwybod Amdanynt

Pan ddatgelir buddiant ariannol sylweddol, dylai Pennaeth yr Adran/Ysgol adolygu'r datganiad a gwerthuso a allai arwain at achos o wrthdaro buddiannau ariannol. Pan benderfynir y gallai gwrthdaro buddiannau ariannol fodoli dylid cyfeirio’r achos at Ysgrifennydd y Brifysgol ynghyd â chynllun ar gyfer sut y gellir lleihau, dileu neu reoli'r achos o wrthdaro. Yna, bydd Ysgrifennydd y Brifysgol yn cysylltu â'r Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi, a fydd yn cyflwyno'r cynllun i'r NIH drwy eu modiwl gwrthdaro buddiannau ariannol Cyffredin Gweinyddu Ymchwil (eRA) electronig.

Bydd y Brifysgol yn rhoi gwybod i'r NIH am unrhyw wrthdaro buddiannau ariannol:

 1. Cyn gwario’r cyllid
 2. O fewn 60 diwrnod o nodi’r achos ar gyfer Ymchwilydd sydd newydd gymryd rhan yn y prosiect yn ddiweddar
 3. O fewn 60 diwrnod ar gyfer FCOIs newydd, neu newydd eu nodi, ar gyfer Ymchwilwyr presennol
 4. O leiaf unwaith y flwyddyn (ar yr un pryd â phan fo'n ofynnol i'r Sefydliad gyflwyno'r adroddiad cynnydd blynyddol, adroddiad cynnydd aml-flwyddyn, os yw'n berthnasol, neu ar adeg yr estyniad) i ddarparu statws FCOI ac unrhyw newidiadau i'r cynllun rheoli, os yw'n berthnasol, nes caiff y prosiect ei gwblhau.
 5. Yn dilyn adolygiad ôl-weithredol i ddiweddaru adroddiad a gyflwynwyd yn flaenorol, os yw'n briodol.

Rhaid i'r Brifysgol roi gwybod i'r NIH am wybodaeth ychwanegol, fel sy'n ofynnol gan yr NIH, am achosion o wrthdaro buddiannau ariannol a nodwyd a sut maent yn cael eu rheoli.

Hygyrchedd Cyhoeddus

Mae'n ofynnol i'r Brifysgol sicrhau bod gwybodaeth benodol ar gael i'r cyhoedd ynghylch achosion o wrthdaro buddiannau ariannol a nodwyd gan bersonél uwch/allweddol fel y nodir ar wefan NIH (Adran G): https://grants.nih.gov/faqs#/financial-conflict-of-interest.htm?anchor=header11122

Is-dderbynwyr

Pan fydd is-dderbynwyr ar gyfer unrhyw grant a ddyfarnwyd gan NIH, bydd y Brifysgol yn adolygu polisi gwrthdaro buddiannau ariannol yr is-dderbynwyr er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni'r gofynion sylfaenol a nodir yn y polisi hwn. Os na fydd y polisi'n bodloni'r gofynion sylfaenol caiff cytundeb ysgrifenedig ei lunio er mwyn sicrhau bod yr is-dderbynnydd yn dilyn polisi'r Brifysgol ei hun, fel y nodir yma.

Diffyg cydymffurfiaeth

Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor Ymchwil Agored, Arloesedd a Moeseg am achosion o beidio â chydymffurfio â'r polisi hwn, a byddant yn eu hadolygu, gan gymryd camau disgyblu yn ôl yr angen. Rhaid cwblhau adolygiad ôl-weithredol a'i ddogfennu o fewn 120 diwrnod i benderfyniad y Brifysgol bod rhywun heb gydymffurfio â'r polisi hwn.

Bydd y Brifysgol yn rhoi gwybod i'r NIH am bob achos o ddiffyg cydymffurfiaeth â'r polisi hwn gan gynnwys unrhyw faterion sy'n ymwneud â chynllun rheoli gwrthdaro buddiannau ariannol.

Lle nodir diffyg cydymffurfiaeth bydd y Brifysgol yn sicrhau bod yr Ymchwilydd yn datgelu ei achos o wrthdaro buddiannau ariannol ym mhob cyflwyniad cyhoeddus am ganfyddiadau'r ymchwil ac yn gofyn am atodiad i unrhyw gyflwyniadau a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Rheoli Cofnodion

Bydd y Brifysgol yn cadw'r holl gofnodion gwrthdaro buddiannau ariannol, gan gynnwys unrhyw gynlluniau i reoli neu ddatrys, am gyfnod o 3 blynedd o leiaf o'r dyddiad y cyflwynir yr adroddiad gwariant terfynol i'r NIH neu o ddyddiadau eraill fel y nodir yn y rheoliadau, lle bo’n gymwys.


Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Gonestrwydd ymchwil - Cydymffurfio â gofynion gwrthdaro buddiannau allanol
Statws y ddogfen:Cymeradwywyd
Dyddiad dod i rym:26 Mawrth 2021
Dyddiad yr adolygiad nesaf:Mawrth 2021