Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen

Mae rhaglen gryno’r gynhadledd yn cynnig manylion y prif siaradwyr ac amserau’r sesiynau dros y ddau ddiwrnod.

Roedd y wybodaeth isod yn gyfredol ar 26 Mehefin, ond mae mwy o newidiadau wedi'u gwneud ers hynny, gan fod rhai wedi tynnu'n ôl ar y funud olaf, ac ati. Dylai cynadleddwyr cofrestredig ddefnyddio’r rhaglen ar sianel y gynhadledd ar MS Teams, yn hytrach na’r wybodaeth isod, gan mai yn y rhaglen y cewch y wybodaeth ddiweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen neu unrhyw agweddau eraill ar y gynhadledd, cysylltwch â jswec@caerdydd.ac.uk.

Diwrnod un: Dydd Iau 8 Gorffennaf 2021

SesiwnAmserDisgrifiad
Rhagarweiniad i’r Gynhadledd9.00 - 9.15Rhagarweiniad gan Gadeirydd JUC SWEC a threfnwyr y gynhadledd
Sesiwn lawn 1: Prif Siaradwr9.15-10.15Ailfeddiannu’r rôl ‘gymdeithasol’ wrth ofalu am bobl hŷn a’u cefnogi, gydag Alisoun Milne (Prifysgol Caint).
Sesiwn Baralel A11.00-12.00Cyflwyniadau a symposia
Sesiwn Baralel B13:00–14:00Cyflwyniadau a symposia
Sesiwn lawn 2: Prif Siaradwyr14.30-15.30Cynghreiriau rhwng prifysgolion a defnyddwyr gwasanaethau, gyda Jadwiga Leigh (Prifysgol Caerhirfryn) a Mellisa Hempenstall (Arweinydd Mentora Cymheiriaid) o brosiect New Beginnings.
Sesiwn Baralel C16.00-17.00Cyflwyniadau a symposia
Cyfarfodydd Ymylol17.00 - 18.00Sesiynau ymylol

Diwrnod dau: Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021

SesiwnAmserDisgrifiad
Sesiynau Ymylol 8.00 - 9.00Sesiynau ymylol
Sesiwn lawn 3: Trafodaeth Banel9.00 - 10.00Trafodaeth banel am waith cymdeithasol a gwleidyddiaeth gyda Mark Drakeford (Prif Weinidog Cymru) a Hilary Armstrong (cyn-Weinidog Llywodraeth y DU) a Julie Morgan, (Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru)
Sesiwn Baralel D10.30 - 11.50Cyflwyniadau a symposia
Trafodaeth Bosteri 12.30 - 1.00Bydd awduron poster ar gael i drafod eu posteri (fydd i’w gweld drwy gydol y gynhadledd)
Sesiwn lawn 4: Prif Siaradwr13:00–14:00Croestoriadedd ac addysg gwaith cymdeithasol: Claudia Bernard (Goldsmiths, Prifysgol Llundain)
Sesiwn Baralel E14.30-15.50Cyflwyniadau a symposia
Sesiwn lawn 4:
Sylwadau i Gloi
16.00 - 16.30 Sylwadau i gloi a chyhoeddiad am gynhadledd 2022

Trefn sesiynau cyfochrog JSWEC 2021

ID y SesiwnSlot AmserlenPob cyflwynydd a Teitl y Cyflwyniadau
A:111:00-12:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: David Westlake 

Alyson Rees - Gwerthusiad o'r rhaglen Maethu Lles

Peter Nelson, Richard Martin - Beth sy'n gwneud plentyn sy'n derbyn gofal yn hapus neu'n anhapus?

Shannon Billett, Lorna Stabler - Sut gellir cefnogi gwaith gofal i leihau'r angen i blant fod mewn gofal: defnyddio gwybodaeth rhanddeiliaid i gynhyrchu theori rhaglen

A:211:00-12:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Janet Melville-Wiseman 

Amanda Taylor-Beswick - Digideiddio addysg gwaith cymdeithasol: pan nad yw dysgu achlysurol yn ddigon

Emily Rosenorn-Lanng, Sally Lee, Stevie Corbin-Clarke - Datblygu dysgu ar sail gemau (GBL) i wella addysg gwaith cymdeithasol

Sarah Brown, Anne Kelly, Eleni Skoura-Kirk - Defnyddio dadansoddiad fideo i ddatblygu sgiliau cyfathrebu mewn myfyrwyr gwaith cymdeithasol

A:311:00-12:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Aimee Cummings 

Anthony Charles - Twf 'neo-les' Cymru? Beth mae plant yn ei ddweud

Rachel Parker - Dull datblygu cymunedol ar gyfer hunan-niweidio glasoed: archwilio safbwyntiau yn y gymuned ar gyfer cymorth ymyrraeth ataliol yng Nghymru

A:4 11:00-12:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Catrin Wallace 

Dan Jones - Camau bach, dyheadau mawr: Sut mae ymchwil wedi dylanwadu ar arfer mewn awdurdod lleol yng Nghymru

Maria Clark, Gillian Ruch - Hyrwyddo llythrennedd emosiynol a diwylliannau gofal mewn cyd-destunau diogelu plant: Cyflwyno adnoddau Kitbag i weithwyr cymunedol amlasiantaethol

A:5 11:00-12:00
8 July
Gorffennaf

Cadeirydd: Hugh Mclaughlin 

Anna Harvey - Gwaith Cymdeithasol Hinsawdd - trawma dyfodol blaen-gaeedig a'r hyn y gallwn ei wneud i helpu

Mary Hurley, Fiachra Ó Suilleabhain,  Catherine Forde - Ymchwil barhaus ac ymdrechion addysgegol wrth ddatblygu modiwl trawsddisgyblaethol newydd ar Faterion Cynaladwyedd, Amgylcheddol a Chyfiawnder Cymdeithasol mewn Ymarfer Proffesiynol yng Ngholeg Prifysgol Corc, Iwerddon

Jaime Ortiz, Jo Redcliffe - Cynnwys hyfforddiant economeg mewn addysg gwaith cymdeithasol: Cymhariaeth ryngwladol

A:611:00-12:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Cindy Corliss 

Vivi Antonopoulou, David Westlake, David Wilkins - Gweithio gydag achosion cymhleth: Dadansoddiad cymharol o ansawdd ymarfer ar gyfer achosion Plant Mewn Angen ac Amddiffyn Plant o fewn Gwasanaethau Plant mewn awdurdod lleol yn y DU

Suzanne Triggs - O drosglwyddo i drawsnewid: Sut y galluogodd coetsio gweithwyr cymdeithasol plant i wella eu hymarfer a chyflawni eu dyheadau galwedigaethol

A:7 11:00-12:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Tom Slater

Jo Finch, David McKendrick - Defnyddio WhatsApp fel gofod disgyrsiol ac adfyfyriol: academyddiaeth, ymadroddion llafar ac uffern nofio

Jason Schaub - Oes angen mwy o ddynion ar waith cymdeithasol?

Jo Warner - Gwyliwch y bwlch: Adeiladu gallu mewn ymchwil gwaith cymdeithasol trwy fframwaith cydraddoldeb

A:811:00-12:00
8 Gorffennaf
Allison Hulmes (Cadeirydd) - Cyfarfod o Gymdeithas Gwaith Cymdeithasol Sipsiwn, Roma a Theithwyr @GRTSWAssoc
SA1 11:00-12:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Fiachra Ó Suilleabháin 

Symposium - Risgiau versus hawliau: heriau cyfredol ymarfer gwaith cymdeithasol yn Iwerddon yn ymwneud ag asesu datgeliadau gan oedolion o gam-drin rhywiol yn ystod plentyndod

Fiachra Ó Suilleabháin - Honiadau o gam-drin nad yw'n ddiweddar: Cyd-destunau cymdeithasol-hanesyddol, ymatebion cyfoes, cyfyng-gyngor proffesiynol

Geraldine O'Sullivan - Profiadau gweithwyr cymdeithasol Iwerddon o asesu datgeliadau oedolion o gam-drin rhywiol yn ystod plentyndod: Her cydbwyso risg a hawliau

Joseph Mooney - Helpu oedolion i ddweud: Ymgorffori cyfarwyddeb dioddefwyr yr UE yn yr asesiad o ddatgeliadau ôl-weithredol o gam-drin rhywiol yn ystod plentyndod

ID y SesiwnSlot AmserlenPob Cyflwynydd a Teitl y Cyflwyniadau
B:11:00-2:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Alyson Rees 

Dharman Jeyasingham, Julie Morton - Sut mae myfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig yn profi rhaglenni gwaith cymdeithasol a sut mae darlithwyr yn gwneud synnwyr o brofiadau'r myfyrwyr hyn?  Canfyddiadau o ymchwil yn Lloegr a Norwy

Bob Cecil - Cydsyniad gwybodus neu reolaeth? Myfyrdodau anesmwyth ar foeseg a chyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth ifanc mewn addysg gwaith cymdeithasol

Humaira Hussain, Jan Parker - Efelychwyr newydd-anedig: Gwella gwybodaeth ymarferwyr gwaith cymdeithasol am ddefnydd problemus o sylweddau yn ystod beichiogrwydd

B:2 1:00-2:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Donald Forrester 

Liz Beddoe, Harry Ferguson - Goruchwyliaeth wrth amddiffyn plant: Lle ac amser, cyfyngiant neu gaethiwed?

Rosemary Vito - Ail-ymweld ag arweinyddiaeth gwaith cymdeithasol:  Dull cyfranogol versus cyfarwyddol yn ystod trawsnewid systemau gwasanaeth

B:31:00-2:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Hannah Bayfield 

Kevin Brazant - Defnyddio "hunaneffeithlonrwydd" fel mesur canlyniad wrth werthuso rhaglenni

Simon Haworth - Sut mae arweinwyr gwaith cymdeithasol yn deall ac yn ddelfrydol yn ymarfer arweinyddiaeth?  Cyfosodiad o arferion arwain craidd

B:41:00-2:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Louise O’Connor 

Neil Gibson - Ffotograffiaeth therapiwtig mewn gwaith cymdeithasol


Rachel Parry Hughes, Tim Fisher, Seth Oliver, Mike Clarke, Gweithredwr/ person ifanc a phrofiad gofal o Camden - Amharu gobeithiol:  Celf mewn gofodau gwaith cymdeithasol

B:51:00-2:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Dan Burrows 

Alison Tarrant - Byw'n annibynnol a gofal cymdeithasol oedolion

Jo Redcliffe, Jaime Ortiz - Effaith addysg gwaith cymdeithasol ar wybodaeth ac agweddau myfyrwyr at faterion anabledd: Cymhariaeth ryngwladol

B:61:00-2:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Jo Finch 

Clive Diaz, Sarah Thompson - Dogni gwasanaethau cymdeithasol: Beth yw'r ystyriaethau allweddol i weithwyr cymdeithasol wrth ddosbarthu cyllidebau datganoledig?

Phil Smith, Martin Elliott - Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: Ymarfer ac atal

B:71:00-2:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Sarah Thompson 

Helen Hodges - Ydyn ni'n gofalu mwy yng Nghymru?

Helen Whincup, Margaret Grant - Cynnydd parhaol? Adeiladu dyfodol diogel i blant yn yr Alban: Canfyddiadau Cam Un

June Thoburn - Defnyddio data gweinyddol i wella cynllunio ar gyfer lleoliadau plant a theuluoedd

B:81:00-2:00
8 Gorffennaf

Golygyddion cyfnodolion gwaith cymdeithasol
(Cadeirydd John Devaney)

Cwrdd â’r golygyddion
Cyngor ar gyfer darpar awduron papurau cyfnodolion gan: Jane Fenton (Addysg Gwaith Cymdeithasol); Steven Shardlow (Cyfnodolyn Gwaith Cymdeithasol)

SB11:00-2:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Gillian Ruch 

Symposium - Cynnig llais a chael eich clywed: Rôl cadw cofnodion ym maes gofal cymdeithasol plant

Gillian Ruch and Perpetua Kirby - Beth mae 'cynnig llais i blant' yn ei olygu, a sut mae plant yn gwybod pan fydd eu llais wedi’i glywed?

Elizabeth Shepherd - 'Fy niffyg llais': cadw cofnodion yn canolbwyntio ar bobl

Rebecca Watts - Fi a fy Myd: Perthnasoedd a chofnodion plentyn-ganolog yn ymarferol

ID y SessiwnSlot amserlenPob Cyflwynydd a Teitl y Cyflwyniadau
C:14:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Louise Roberts

Autumn Roesch-Marsh - Pwysigrwydd profiadau pontio ar gyfer lles; myfyrdodau ar astudiaeth o bontio gan blant BME, ffoaduriaid a mudol o'r blynyddoedd cynnar i addysg gynradd yn yr Alban

Bridget Ng'andu, Sweta Rajan-Rankin - Ffinio a gweithio drwy amgylcheddau gelyniaethus: Eiriol dros geiswyr lloches a ffoaduriaid drwy Waith Cymdeithasol Heb Ffiniau (SWWB)

Yohai Hakak, Sehrish Ali,  Chipo Maendesa - Rhianta mewn teuluoedd cymysg yn Llundain gyfoes: persbectif cymharol

C:24:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Martin Elliott

Steven M Shardlow, Honglin Chen, Echo YW Yeung - Defnyddio "hunaneffeithlonrwydd" fel mesur canlyniad wrth werthuso rhaglenni

Rosemary Vito - Sut mae arweinwyr gwaith cymdeithasol yn deall ac, yn ddelfrydol, yn ymarfer arweinyddiaeth?  Cyfosodiad o arferion arwain craidd

C:34:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Helen Hodges

Anita Franklin, Geraldine Brady - Effeithiolrwydd gwasanaethau cam-drin plant yn rhywiol o safbwyntiau pobl ifanc ag anableddau dysgu/anawsterau dysgu

Jane Hernon - Gweithwyr cymdeithasol pobl ifanc anabl a phrofiadau o ymchwiliadau amddiffyn plant a'u canlyniadau

Wahida Kent - Pwy sy'n cynorthwyo teuluoedd plant Du a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd?

C:44:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Sam Baron

Ed Janes - Moeseg, recriwtio a chyfrinachedd: Ymchwil i ofalwyr ifanc yn amgylchedd yr ysgol

Pam Alldred, Fin Cullen - Sut mae dangos gofal mewn addysg gwaith cymdeithasol?

C:54:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Anthony Charles

Christine Cocker - Diogelu yn ystod pontio: Trawsnewid y ffordd y caiff glasoed ac oedolion ifanc eu diogelu.

Lauren Wroe - Rôl gwyliadwriaeth mewn ymatebion diogelu i niwed y tu allan i'r teulu: gwylio drostynt neu weithio gyda nhw?

C:64:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Colette Mcauley

Sue Taplin  - Gwaith cymdeithasol gyda phobl hŷn: Ymagwedd ryngbroffesiynol at ddysgu ymarfer

Maxine Taylor - Effaith addysg gwaith cymdeithasol ar waith yr heddlu

C:74:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Jane Mclenachan

Fiona Templeton - "Fy Mhrofiad o'r Ysgol - Persbectif Pobl 16-21 oed a Fabwysiadwyd"

Michael Arribas-Ayllon - Profi genetig a mabwysiadu: anoddefgarwch ansicrwydd

SC14:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Gillian Ruch

Symposium- O ymarferwr i oruchwyliwr ymarfer: Archwilio arferion addysgegol ar gyfer datblygu proffesiynol

Jo Williams and Gillian Ruch - Dysgu dysgu: Myfyrdodau ar ddatblygu a chyflwyno model addysgu a dysgu PSDP

Adi Staempfli and Jo Williams - Gwraidd y mater: datblygu ymarfer drwy fannau myfyrio unigol a grwpiau bach

Alison Domakin and Jo Williams - Cau'r cylch: Ymgysylltu â'r sector i ymgorffori'r dysgu o'r PSDP

SC24:00-5:00
8 Gorffennaf

Cadeirydd: Rick Hood

Symposium -  Arolygu'r Arolygiad: Natur ac effaith arolygiadau'r llywodraeth ar waith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd

Rick Hood - Rheoleiddio atblygol: Archwilio effaith arolygiadau Ofsted ar wasanaethau gofal cymdeithasol plant

Vivi Antonopoulou, David Wilkins - OFSTED a gwasanaethau plant: Pa ddangosyddion perfformiad a ffactorau eraill sy'n gysylltiedig â gwell canlyniadau mewn arolygiad? Dadansoddiad beirniadol o'r dystiolaeth yn seiliedig ar ddwy astudiaeth

Harry Ferguson a Matthew Gibson - Beth mae arolygwyr Ofsted yn ei wneud mewn gwirionedd? Methodoleg a data arolygu fel math o wybodaeth am waith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd

ID y SesiwnSlot AmserlenPob Cyflwynydd a Teitl y Cyflwyniadau
D:110:30-11:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Clive Diaz

Jane McLenachan - Addysg gwaith cymdeithasol yn yr Alban: ydy'r hyn sy'n ein gwahaniaethu yn ein gwneud yn gryfach?

Joe Hanley - Addysg gwaith cymdeithasol gynhwysfawr: Breuddwyd gwrach y mae ei hamser wedi dod

Pat Cartney - Ail-ymweld â Chomisiwn Gwirionedd Tlodi Manceinion

Hugh Mclaughlin, Helen Scholar - 'Mynd neu aros?’ Bwriadau gweithwyr cymdeithasol plant a theuluoedd i adael neu aros mewn gwaith cymdeithasol.

D:210:30-11:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Verity Bennett

Anna Gupta, Mr Tim Fisher, Ms Annie Bertram, Clarissa Stevens - Newid y straeon a'r storïwyr: Myfyrdodau ar ymchwiliad amddiffyn plant dan arweiniad y teulu

David Westlake, Cindy Corliss - Beth gall y cynllun peilot 'Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysgolion' ei ddysgu i ni am weithio amlasiantaethol?

Eleanor Lutman-White - Natur a chwmpas cyfranogiad rhieni mewn cynadleddau amddiffyn plant

Godfred Boahen, Sarah Brown - Cynadleddau grŵp teuluol: Nodi'r canlyniadau y mae teuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn eu dymuno

D:310:30-11:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Paula Beesley

Julie Lawrence - Datblygu Cymunedol: hyrwyddo lles staff gan gefnogi dinasyddion lleol sy'n profi caledi personol oherwydd tlodi

Pearse McCusker - Ymwybyddiaeth ofalgar gritigol mewn gwaith cymdeithasol: Hunanofal fel arfer gwrth-ormesol yn y daith o fod yn fyfyriwr i fod yn weithiwr cymdeithasol

Jim Greer - Profiadau o gefnogaeth emosiynol o fewn goruchwyliaeth gwaith cymdeithasol

Louise O'Connor - Adennill rôl emosiynau mewn gwaith cymdeithasol: Dysgu o astudiaeth ethnograffig

D:4

10:30-11:50
9 Gorffennaf

Session in Welsh with simultaneous translation to English

Cadeirydd: Ceryl Davies

Ceryl Teleri Davies - Camdriniaeth teulu ‘cudd’: Archwiliad o gamdriniaeth plentyn tuag at riant / gofalwr.

(Invisible family abuse: An exploration of child to parent/carer abuse)

Mike Thomas - Ymchwilio i effaith priodas a phartneriaethau sifil ar gyplau LHD: goblygiadau ar gyfer gwaith cymdeithasol

(Investigating the impact of marriage and civil partnerships on LGB couples: implications for social work)

Tirion Havard - Partneriaid mewn troseddau:  Ydy ffônau symudol yn cymryd rhan cyfrinachol mewn rheolaeth orfodol?

(Partners in crime: Do mobiles phone secretly participate in coercive control?)

Miriam Leigh, Angela Rees -  Defnyddio cynllunio ieithyddol a dull mesh i adeiladu cymuned ddysgu ddwyieithog – adeiladu breuddwyd bensaernïol

(Using language planning and a mesh approach to construct a bilingual learning community – building an architectural dream)

D:510:30-11:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Jo Redcliffe

Autumn Roesch-Marsh - Ymadawyr gofal, iechyd meddwl a'r cyfryngau cymdeithasol

Eavan Brady - Archwilio amrywiaeth yn llwybrau addysgol oedolion sydd â phrofiad o gofal: Canfyddiadau astudiaeth cwrs bywyd o addysg a gofal

Joe Janes - Rôl a dylanwad timau troseddu ieuenctid Cymru yng nghyd-destun cyfiawnder ieuenctid cyn datganoli yng Nghymru

Sally Pritchard - Mynd neu aros? Archwilio'r penderfyniadau a wneir gan bobl ifanc mewn gofal maeth wrth iddynt gyrraedd 18 oed

D:610:30-11:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Jo Williams

Cassian Rawcliffe - Cyfweliadau naratif mewn ymchwil ac ymarfer gwaith cymdeithasol: Dysgu o straeon dynion sydd wedi goroesi cam-drin gan bartner agos

John Devaney, Eva Alisic, Claire Houghton - Ystyriaethau hunaniaeth i bobl ifanc sydd wedi cael profedigaeth drwy ladd domestig

Kimberly Detjen - Datblygu dealltwriaeth o'r rhyngweithio rhwng gweithwyr cymdeithasol ym maes amddiffyn plant a menywod sydd wedi profi cam-drin domestig

D:710:30-11:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Zoe Bezeczky

Alyson Rees, Tom Slater - Adolygiad amlddisgyblaethol o Adolygiadau Ymarfer Plant yng Nghymru

Angela Endicott - Archwiliad o'r rhyngweithio rhwng ymarfer amddiffyn plant, camddefnyddio sylweddau gan rieni ac anghydraddoldeb

Kim Holt, Nancy Kelly - 'Plant nid tlysau': astudiaeth ethnograffig o ymarfer cyfraith teulu preifat yn Lloegr

D:810:30-11:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Frank Keating

Christine Cocker, Anna Wright, Heidi Dix - Gwerthusiad o ddau brofiad lleoliad statudol ar y rhaglenni Gwaith Cymdeithasol cymwys ym Mhrifysgol East Anglia a Phrifysgol Suffolk.

Emma Perry, David Hambling - Ymarfer ar gyfer ymarfer - gwerthuso profiadau dysgu efelychiadol ar raglen gwaith cymdeithasol gymhwysol a'i heffeithiau ar baratoi myfyrwyr gwaith cymdeithasol ar gyfer ymarfer

Liz Beddoe, Allen Bartley, Neil Ballantyne, Lisa King, Kendra Cox - Ymarfer yr hyn a bregethwn: Effaith lleoliadau ar galedi a straen myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn Aotearoa Seland Newydd

D:9 10:30-11:50
9 Gorffennaf
Kish Bhatti-Sinclair (Cadeirydd) - Cyfarfod o Rwydwaith Gwrth-Hiliaeth Addysg Gwaith Cymdeithasol (SWEARN). Black Lives Matter mewn Gwaith Cymdeithasol
SD1 10:30-11:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Annie Williams

Symposium  - Llety Diogel yn y DU: Bylchau mewn gwasanaethau a gwybodaeth

Hannah Bayfield a Annie Williams - Gormod o nadroedd a dim digon o ysgolion: teithiau i mewn ac allan o lety diogel

Ross Gibson - Canfyddiadau Grŵp Ymchwil Gofal Diogel yr Alban

Sophie Wood - Llety Diogel: Y canlyniadau gorau i bobl ifanc sy'n agored i niwed

Emma Miller - Pontio'r bwlch i hyrwyddo gobaith mewn gofal diogel

ID y SesiwnSlot AmserlenPob Cyflwynydd a Teitl y Cyflwyniadau
E:12:30-3:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: David Wilkins

Daniel Burrows - Negodi perthnasoedd mewn gwaith amlddisgyblaethol: Gwersi gan dîm gwaith cymdeithasol mewn ysbyty

Janet Melville-Wiseman - Rhithganfyddiadau cydsyniad - Ymatebion yr Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron i ddioddefwyr cam-drin rhywiol proffesiynol mewn gwasanaethau iechyd meddwl

Jill Hemmington - Penderfyniadau gweithwyr iechyd meddwl cymeradwy mewn asesiadau deddf iechyd meddwl

Frank Keating - Ymagwedd cwrs bywyd at adferiad iechyd meddwl i ddynion Affricanaidd a Charibïaidd.

E:22:30-3:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Amanda Filchett

Barbara Neale - Ymarfer gwaith cymdeithasol cyfoes: Y frwydr i drawsnewid set sgiliau proffesiynol ddoe.

Kim Robinson - Addysg gwaith cymdeithasol yn ymgymryd â thrais teuluol. Ymateb i argymhellion y Comisiwn Brenhinol i Drais Teuluol, Victoria Awstralia.

Miriam Leigh - Addysgu'r gyfraith i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol - Arosod dau fodel a datblygu dull naratif.

E:32:30-3:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Patricia Cartney

Tirion Havard - "O godau post i elw": Merched mewn gangiau yn Waltham Forest

Ceryl Teleri Davies - Ai cam-drin yw hyn?  Lleisiau menywod ifanc ar ystyr(on) cam-drin gan bartner agos

Kristine Hickle, Michelle Lefevre, Rachel Larkin - Deall a wynebu her cam-fanteisio troseddol ar blant

Lauren Wroe - Theori Niwed Cymdeithasol a 'llinellau cyffuriau': cefnogi'r sector i gadw plant yn ddiogel

E:42:30-3:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Sue Taplin 

Sally Lee - Partneriaethau i hyrwyddo lles rhywiol

Paschal Gumadwong Bagonza - '...Dwyf i ddim yn mynd yn rhy ddwfn oherwydd pan fyddwch chi'n mynd yn rhy agos allwch chi ddim cuddio mwyach': Ceiswyr lloches a ffoaduriaid 'Queer' yn y DU yn (dal i'w) fflawntio y tu ôl i'r llenni

Karl Mason, Christine Cocker, Trish Hafford-Letchfield - Rhywioldeb a chrefydd yn yr ystafell ddosbarth gwaith cymdeithasol: Ystyried goblygiadau dyfarniad llys apêl i addysgwyr gwaith cymdeithasol.

E:52:30-3:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Vivi Antonopoulou 

Holly Nelson-Becker and Jason Codrington - Beth yw lle ysbrydolrwydd a chrefydd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol gyda phobl hŷn?

Jeremy Dixon - Sut mae gweithwyr cymdeithasol yn ymgysylltu â gofalwyr yn ystod gwaith diogelu oedolion: Y defnydd o strategaethau rheoli risg 'ffurfiol' ac 'anffurfiol'

Jon Hyslop  - Cyfraniad rhwydweithiau cymheiriaid i ddatblygu cymunedol: Gwersi o bersonoli

E:62:30-3:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Mel Meindl 

Dawn Mannay - Galluogi siarad ac ailfynegi negeseuon: Gweithio'n greadigol gyda phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i adrodd ac ac ailddychmygu eu profiadau addysgol

Jen Lyttleton-Smith, Pippa Anderson - Datblygu disgwrs 'lles' yn y DU a'i oblygiadau ar gyfer polisi ac arfer gofal cymdeithasol

Lee Evans -  Gwerth eiriolaeth annibynnol a llais plant sy'n ceisio lloches ar eu pen eu hunain

Tracey Race - Clywed llais y plentyn mewn prosesau amddiffyn plant

E:72:30-3:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Rachel Parry Hughes 

Andrea Cooper - Amser i ofalu mewn gwaith cymdeithasol

Denise Tanner, Mo Ray,cyd-ymchwilydd - Meindio ein busnes: arwyddocâd hunan-gyllidwyr hŷn i waith cymdeithasol

Paul Willis, Liz Lloyd, Denise Tanner - Nodi arfer gwaith cymdeithasol arloesol a nodedig gydag oedolion hŷn: astudiaeth o waith cymdeithasol mewn timau aml-broffesiynol yn Lloegr.

E:8

2:30-3:50
9 Gorffennaf

Cadeirydd: Lee Sobo-Allen

Andrew Borwick-Fox - Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant: Archwilio a deall penderfyniadau ac arferion gweithwyr cymdeithasol gyda phlant y nodwyd eu bod mewn perygl o gam-fanteisio rhywiol.Clive Diaz, Nathaniel Wilson, Laura Vincent - Safbwyntiau proffesiynol ar ddiogelu cyd-destunol: Astudiaeth mewn un awdurdod lleol

Kish Bhatti-Sinclair - Effaith sy'n dwyn ffrwyth: Astudiaeth achos ar gam-fanteisio'n rhywiol ar blant a gwahaniaethu ar sail hil


Lauren Hill, Clive Diaz - Archwiliad o'r ffordd mae stereoteipiau rhywedd yn dylanwadu ar sut mae ymarferwyr yn nodi ac yn ymateb i bobl ifanc sydd mewn perygl o gam-fanteisio rhywiol

E:92:30-3:50
9 Gorffennaf

Colette McAuley and Hugh McLaughlin (Cadeirydd) -  Meeting of the Four nations social work PhD network List of Posters

EnwPosteri
1. Aisha Howells and Caroline BaldModel 4 C ar gyfer Addysg Lles: Archwilio cefnogaeth i les myfyrwyr gwaith cymdeithasol a datblygu gwytnwch proffesiynol
2. Annabel GoddardAsesiadau mewn gwaith cymdeithasol plant: Rhedeg y risg o golli perthnasoedd
3. Emma SpeerPerthnasoedd parhaus ac ymrwymiad: profiadau glasoed sy'n newydd i ofal maeth a gofalwyr maeth
4. HeeSoon LeeAstudiaeth beilot o asesu parodrwydd gwaith maes myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn defnyddio methodoleg Q
5. HeeSoon LeeRôl y ganolfan henoed yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn hyrwyddo heneiddio mewn lle penodol: Dadansoddiad hanesyddol o esblygiad y wood county committee on aging (WCCOA) yn Ohio, UDA
6. Jackie LelkesPa ffactorau sy'n llywio ac yn effeithio ar benderfyniadau gweithwyr cymdeithasol, wrth gymhwyso'r Ddeddf Galluedd Meddwl (2005) i ymarfer?
7. Jahnine DavisBle mae'r merched du? Continwwm o ddibrisio, tawelu yn y cartref, ymchwil, polisi ac ymarfer
8. Jane HernonMeithrin cysylltiadau: Cynnwys ymarferwyr ac arbenigwyr yn ôl profiad mewn addysg gwaith cymdeithasol: mewnwelediadau gan un bartneriaeth addysgu
9. Joe StrongAddysg gwaith cymdeithasol gerontolegol: Ble mae'r niwrowyddoniaeth? Adolygiad llenyddiaeth
10. Joe StrongGoblygiadau niwroplastigedd mewn gwaith cymdeithasol gerontolegol
11. Kate Parkinson and Deanna EdwardsCynadleddau grŵp teuluol: Cyfle i ail-fframio ymatebion i gam-drin pobl hŷn?
12. Maryam BhamProsiect Aston fel cyfrwng ar gyfer datblygu cymunedol
13. Paula BeesleyCefnogi myfyrwyr gwaith cymdeithasol i wneud y gorau o'u hymgysylltiad ar leoliad trwy ddeall eu cryfderau, eu hanghenion dysgu a'u harddulliau dysgu
14. Rachel Parry HughesRhaglen Diwylliant Trefi Newydd
15. Sally NiemanArchwilio rôl gwaith cymdeithasol mewn perthynas â phobl hŷn mewn cartrefi gofal yng nghyd-destun ymarfer sy'n seiliedig ar gryfderau
16. Siliba SibandaTramwyo'r ymagwedd gwaith achos trefol a'r model gwaith cymdeithasol datblygiadol gwledig
17. Stephanie GreenGofal rhwng cenedlaethau yng Nghymru: Ble nesaf?
18. Vivian J. MillerDadansoddiad polisi sy'n gwerthuso gwerthoedd Medicare Rhan B: Ffocws ar oedolion hŷn Lladin/x ac Americanaidd Affricanaidd
19. Vivian J. MillerMae cludiant yn hanfodol i gysylltedd cymunedol: Ymweliadau aelodau o'r teulu â phreswylwyr cartrefi gofal a phenderfynyddion cymdeithasol iechyd meddwl

Digwyddiadau Ymylol

Slot amserlenTrefnydd y digwyddiad ymylol a Teitl y Digwyddiad
17:00-18:00
Dydd Iau 8 Gorffennaf

Caroline Bald, Aaron Wyllie and Ines Martinez - Canlyniadau cyfochrog cofnodion troseddol ac addysg gwaith cymdeithasol: Agenda ar gyfer newid

Kieron Hatton,Jan Parker, Humaira Hussain, Jo Redcliffe, Tracey Maegusku-Hewett - Creadigrwydd ac Efelychu

Janet Melville-Wiseman - Diogelu teitl yn gyfreithiol - pa mor bell y dylai hyn fynd?

Paul Willis - Grŵp Diddordeb Arbennig Rhywioldeb a Gwaith Cymdeithasol: Cyfarfod blynyddol y DU

Sue Taplin and Paula Beesley - Lleoliadau Myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol mewn cyfnod o ddysgu o bell: sut mae COVID-19 wedi effeithio ar gyfleoedd ymarfer dysgu

Paula McFadden - Digwyddiad Lles y Gweithlu Gwaith Cymdeithasol

June Thoburn - Lle actifiaeth wleidyddol o fewn gwaith cymdeithasol: Y gwersi o saith mlynedd gyntaf Grŵp Gwaith Cymdeithasol Llafur

8:00-9:00
Dydd Gwener 9 Gorffennaf

Kirsten Morley and Lisa Warwick - Sut ydym ni'n atal ein myfyrwyr gwaith cymdeithasol rhag troi'n robotiaid? Sefydlu egwyddorion hirhoedlog ymarfer sy'n seiliedig ar werthoedd

Jo Warner - Cyfreithlondeb Gwaith Cymdeithasol