Ewch i’r prif gynnwys

Themâu ymgysylltu

Mae ymgysylltiad y Brifysgol â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a'i hamrywiol gymunedau cysylltiedig, yn cynnwys ystod eang o themâu economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Nod y Gyfnewidfa Dinas-Ranbarth yw bod yn ganolbwynt ar gyfer y gweithgarwch hwn, a chryfhau ymgysylltiad y Brifysgol mewn meysydd arbennig.

Ein themâu craidd yw:

Cryfhau'r economi

Un o'r prif ysgogwyr ar gyfer datblygu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw'r awydd i gryfhau'r economi lleol.

Cryfhau cyrhaeddiad addysgol

Mae gennym ymrwymiad cryf i gryfhau cyrhaeddiad addysgol ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cefnogi iechyd a lles

Ein nod yw datblygu prosiectau a allai gael effaith drawsnewidiol ar iechyd, cyfoeth a lles y rhanbarth.

Codi ansawdd yr amgylchedd gyfagos

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd amgylchedd cyfoethog ac amrywiol sydd â llawer o fannau gwyrdd, yn ogystal â dinasoedd a threfi sy'n ehangu.

Hyrwyddo mynediad at gyfiawnder

Mae ein staff a'n myfyrwyr yn gweithio'n agos i gefnogi'r rheini sydd â mynediad cyfyngedig at gyfiawnder cyfreithiol, drwy fenter pro bono Ysgol y Gyfraith, Caerdydd.

Diogelu ein treftadaeth gyffredin

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac amrywiol.

Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol

Nod ein prosiect yw cefnogi rhanddeiliaid allweddol i ymateb i'r heriau deuol sy'n wynebu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: datblygiad economaidd a chynhwysiant cymdeithasol.