Skip to content
Skip to navigation menu

 

Cydraddoldeb2020: Creu gweledigaeth dros Gymru

Starts: 11 September 2012

Equality 2020 / Cydraddoldeb 2020

Ar y tudalennau gwe hyn byddwch yn dod o hyd i’r areithiau a’r cyflwyniadau gan Lywodraeth Cymru, llywodraethau lleol, y sector gwirfoddol, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ac academyddion o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd a drafodwyd yng nghynhadledd Cydraddoldeb2020 a gynhaliwyd ar 11 Medi 2012 yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Trwy ddod â hyrwyddwyr cydraddoldeb o dros 70 o wahanol sefydliadau ynghyd i drafod sut mae modd rhannu syniadau a chydweithio i greu’r math o gymdeithas rydym ni’n dymuno gweld, rydym wedi dechrau’r broses o greu gweledigaeth ar y cyd dros gydraddoldeb yng Nghymru.

Y brif thema a ddaeth i’r amlwg oedd sut mae tlodi ac anfantais yn effeithio yn enwedig ar bobl sy’n rhan o gwmpas y nodweddion gwarchodedig. Dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ gyda chyfrifoldeb dros gydraddoldeb, fod y llywodraeth yn ymwybodol o’r cysylltiadau hyn a’u bod nhw’n gweithio i integreiddio strategaethau cydraddoldeb a gwrthdlodi.

Atgoffodd Kate Bennett, Cyfarwyddwr Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, mai’r bobl fwyaf ymylol yw’r rheiny sydd angen y gwasanaethau fwyaf a’r ‘rhwyd ddiogelwch’ a ddarperir gan y wladwriaeth a gwasanaethau cyhoeddus. Fodd bynnag, cyn symud at weledigaeth ar y cyd o ran hyrwyddo cydraddoldeb, amlinellodd Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan, sut mae’n rhaid sicrhau nad yw’r cynnydd a welwyd yn dilyn y mesuriadau diwygio lles yn cael ei wrthdroi.

Darparodd pum sefydliad yn cynrychioli’r sector gwirfoddol fewnwelediadau pwerus o anawsterau dyddiol pobl sy’n agored i niwed. Yna, fe gyflwynon nhw weledigaeth yn dangos sut mae ymyriadau syml i waredu rhwystrau neu sicrhau bod yr egwyddorion o ymreolaeth, urddas a pharch yn rhan o gyflenwi gwasanaethau yn gallu mynd i’r afael â cholli uchelgais a darparu annibyniaeth i bobl ifanc gydag anableddau a phobl hŷn ag anghenion gofal iechyd, rhyddhau pobl ifanc hoyw a lesbiaidd i gael eu cynnwys yn gyfan gwbl yn eu cymunedau a chynhyrchu gwasanaethau diwylliannol penodol sy’n cwrdd ag anghenion penodol menywod duon a lleiafrifoedd ethnig sy’n profi trais domestig. Clywon ni sut gall cyd-gynhyrchu, lle mae comisiynwyr gwasanaethau a darparwyr gwasanaethau yn creu darpariaeth sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb, ein helpu ni i symud ymlaen.  

Trafododd academyddion o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd yr ymchwil a’r dewisiadau polisi diweddaraf, gan gynnwys mynd i’r afael ag achosion cynyddol a niweidiol o driniaeth wael yn y gweithle; cyffredinolrwydd gwaith cyflog isel yn economi Cymru yn gyffredinol ac yn benodol y ffordd mae grwpiau penodol yn ei chael hi’n anodd torri’n rhydd o waith cyflog isel ac ansicr; plismona arloesol mewn cymunedau sy’n agored i niwed, a chyflawniadau addysgol a strategaethau ymyrraeth mewn cymunedau dan anfantais.

Yn olaf, clywon ni am heriau'r dyfodol ym maes llywodraeth leol ac iechyd oherwydd toriadau mewn gwariant cyhoeddus, a sut gall cyflwyno egwyddorion cydraddoldeb i’r brif ffrwd greu’r mathau o wasanaethau all helpu i atal parhad anghydraddoldebau yng nghyd-destun pob cenhedlaeth newydd.

Rydym yn gobeithio y bydd y sleidiau hyn yn adnodd gwerthfawr, a gofynnwn i chi gysylltu â ni i leisio’ch barn ynghylch adeiladu a chynnal deialog a chydweithio rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol a chymunedol er mwyn creu gweledigaeth ar y cyd dros gydraddoldeb yng Nghymru.

Rhywfaint o adborth o'r gynhadledd eisoes wedi cael ei dderbyn. Gall hyn gael ei ddarllen trwy glicio yma.

I weld y dudalen digwyddiad gwreiddiol os gwelwch yn dda cliciwch yma.

An English version of this page is available here.

Adnoddau Cynhadledd

I lawrlwytho adnoddau, gan gynnwys papurau, cyflwyniadau a rhaglenni, o'r gynhadledd os gwelwch yn dda defnyddiwch y dolenni isod.

Gwybodaeth am y Digwyddia 

  

Cyflwyniadau

 

Llenyddiaeth

 

Other information

Open To: Staff and Students