Arloeswyr lleol yn cael arian i ddatblygu syniadau

10 Awst 2017

Lightbulbs on a chalkboard

Mae wyth sefydliad yng Nghymru wedi cael arian gan gronfa £5m fydd yn hybu arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus – gan wella gwasanaethau ac arbed arian.

Caiff rhaglen Arloesi er mwyn Arbed ei rheoli gan Y Lab – menter gydweithredol rhwng sefydliad arloesedd, Nesta, a Phrifysgol Caerdydd – a'i chefnogi gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae'n cefnogi sefydliadau yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector i brototeipio, treialu, ac ehangu prosiectau newydd i wella gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys garddio cymunedol i gefnogi iechyd a lles, neu wasanaethau pontio i bobl ifanc sy'n gadael gofal. Rhoddir cefnogaeth drwy gymysgedd o gyllid grant, benthyciadau ad-daladwy, a chymorth anariannol fel cefnogaeth busnes neu fentora.

Ymhlith yr arloeswyr mae:

  • Grow Cardiff, £11,340 - Mae Grow Cardiff yn helpu pobl leol ar draws y ddinas i gymryd rhan mewn garddio cymunedol i gefnogi eu hiechyd a lles. Gan weithio gydag 11 o feddygfeydd yn Ne-ddwyrain Caerdydd, eu nod yw mesur a datblygu'r syniad hwn; helpu pobl gydag amrywiaeth o gyflyrau i ailgysylltu â phobl, ymarfer corff ysgafn, a'u bwyd drwy dyfu bwyd.
  • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, £15,000 - mae'r grŵp o gyrff iechyd ac awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru yn cynnig cludiant am ddim i bobl ag anghenion mynediad cymunedol neu ofal cymdeithasol. Drwy gyfuno data o bob sefydliad – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir Gwynedd, a Chyngor Sir Wrecsam – y nod yw mireinio'r modd o ddarparu gwasanaethau cludiant i gleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys, a datblygu gwasanaeth sy'n gynaliadwy yn y tymor hir. Mae wedi'i gefnogi gan ODI Cardiff.
  • Innovate Trust, £15,000 - Mae Innovate Trust yn cynnig gwasanaeth byw â chymorth i 275 o bobl gydag anableddau dysgu i'w galluogi i fyw yn y gymuned. Mae'n gweithio gydag awdurdodau lleol Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, a Bro Morgannwg. Byddant yn archwilio i sut gallai Cynorthwywyr Personol Deallus (fel Amazon Echo neu Google Home) gefnogi pobl ag anableddau sy'n defnyddio eu gwasanaethau, a lleihau'r angen i staff fod yn bresennol drwy'r amser yn eu cartrefi, gan leihau costau, felly.
  • FABRIC, £13,574 - Mae'r fenter gymdeithasol hon a leolir yn Abertawe yn cynnig llety a chefnogaeth i bobl ifanc 16 a 17 oed sy'n derbyn gofal neu sy'n gafael gofal. Er mwyn helpu oedolion ifanc 18 oed i bontio'n ddiogel o'u gwasanaeth gofal, bydd y cynllun peilot yn archwilio sut y bydd gwasanaeth llety lled-annibynnol yn lleihau'r risg o ynysu cymdeithasol, gan wella canlyniadau unigol a nifer y bobl sy'n llifo drwy system yr awdurdod lleol.
  • Cyngor Gwynedd, £15,000 - Pentref arfordirol yw Fairbourne sy'n destun cynllun rheoli traethlin ar hyn o bryd oherwydd y risg llifogydd o ganlyniad i newid hinsawdd. I gefnogi'r gymuned arfordirol fach, bydd Cwmni Buddiannau Cymunedol yn cael ei sefydlu i archwilio i sut y gallai'r rhai sydd am adael y pentref gael cefnogaeth i wneud hynny.  Bydd y prosiect yn ystyried a ellir defnyddio'r stoc tai fel rhan o ddarpariaeth statudol yr awdurdod lleol. Bydd y prosiect yn gost-niwtral ac yn cynyddu'r stoc tai sydd ar gael i denantiaid cymdeithasol.

Dywedodd Rob Ashelford, Uwch Reolwr Rhaglenni Arloesedd yn sefydliad arloesedd Nesta: “Mae gweision cyhoeddus yn wynebu galw uwch a diffyg adnoddau, felly mae'n rhaid iddynt ail-ddychmygu sut y gellir cynnig y gwasanaethau sydd eu hangen ar ddinasyddion. Mae posibilrwydd y gallai'r prosiectau a gyhoeddwyd heddiw, sy'n gynnwys ymuno ag elusennau lleol neu atal ymyriadau diangen a helpu awdurdodau rhanbarthol i weithredu'n gynt, gael eu cyflwyno ledled y DU. Rwy'n gyffrous iawn nid yn unig am eu syniadau, ond hefyd am y cyfleoedd amlwg i sicrhau mwy o gydweithio rhwng cyrff yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.”

Dywedodd un o Weinidogion Cymru, Mark Drakeford: “Ar adeg lle mae cyllidebau'n lleihau, mae'n rhaid i bob un ohonom feddwl yn wahanol os ydym am gynnal lefel y gwasanaethau cyhoeddus sydd eu hangen ar bobl. Bydd yr wyth prosiect hyn yn cael cefnogaeth drwy ein cronfa Arloesi er mwyn Arbed, i gydweithio â sefydliadau eraill a chyflwyno cynlluniau peilot arloesol. Yn ogystal ag arbed arian y gellir ei ail-fuddsoddi, byddant yn gwella gwasanaethau a chanlyniadau i bobl ledled Cymru.”

Caiff tystiolaeth ymchwil ei chasglu ar gyfer pob un o'r prosiectau wrth iddynt fynd rhagddynt dros y chwe mis nesaf, ac yn cael ei rhannu'n rheolaidd ar wefan Nesta.

Rhannu’r stori hon

Adeilad Hadyn Ellis

Arloesedd yng Nghaerdydd

Yma, cewch wybod sut mae ein rhagoriaeth ym meysydd ymchwil, trosglwyddo technoleg, datblygu busnesau a mentrau myfyrwyr, yn arwain ein gweledigaeth.