Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am deithio

Mae modd teithio i Gaerdydd yn rhwydd ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn car neu hedfan yma.

Teithio i Gampws Cathays

Mae modd teithio ar y trên i Gaerdydd yn ddiffwdan o Lundain, meysydd awyr mwyaf y DU yn ogystal â threfi a dinasoedd ledled y wlad.

Mae gwasanaethau uniongyrchol ac aml o Lundain Paddington i Gaerdydd drwy gydol y dydd. Mae trenau rheolaidd ar y rhwydwaith rhanbarthol yn cysylltu Caerdydd hefyd â llawer o drefi a dinasoedd ledled y DU, gan gynnwys:

  • Bryste (50 munud)
  • Birmingham (tua 2 awr)
  • Southampton (2 awr 40 munud)
  • Manceinion (3 awr 30 munud)
  • Lerpwl (3 awr 45 munud)

Mae nifer o gwmnïau yn rhedeg trenau sy'n teithio'n uniongyrchol i orsaf drenau Caerdydd Canolog o feysydd awyr Heathrow a Gatwick.

Tocynnau rhatach ar gyfer y Diwrnod Agored (Gorffennaf)

Hawliwch ostyngiad drwy brynu tocynnau trên gan Great Western Rail a Thrafnidiaeth Cymru ar gyfer ein Diwrnodau Agored (1-2 Gorffennaf 2022).

Gorsaf drenau Caerdydd Canolog

Mae’n cymryd tua 20-30 munud i gerdded o orsaf drenau Caerdydd Canolog i Brif Adeilad Prifysgol Caerdydd. Bydd cerdded yn eich galluogi i gael ymdeimlad o’r ddinas gan gynnwys y siopau, y bwytai a’r adloniant sydd ganddi i'w chynnig.

O ystyried bod yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn agos at Gaerdydd Canolog, efallai y bydd y rhai sy’n teithio ar y trên ac sydd â diddordeb mewn cyrsiau Newyddiaduraeth yn ystyried ymweld â’r Ysgol ar ôl cyrraedd Caerdydd neu wrth ddychwelyd i’r orsaf. Edrychwch ar dudalennau’r Ysgol yn y rhaglen i weld y gweithgareddau sydd wedi’u trefnu.

Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd

Os ydych yn bwriadu ymweld â'r Ysgolion Ffiseg a Pheirianneg, gallech ddefnyddio gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd sydd lai na 5 munud ar droed o Adeiladau’r Frenhines.

Gorsaf drenau Cathays

Fel arall, gall ymwelwyr newid yng Nghaerdydd Canolog neu Heol y Frenhines Caerdydd a dal trên oddi yno i orsaf drenau Cathays (gorsaf y Brifysgol).

Mae gorsaf Cathays yng nghanol Campws Parc Cathays, gyferbyn â’r Prif Adeilad, ac mae y drws nesaf i Undeb y Myfyrwyr. Mae dafliad carreg o holl adeiladau eraill y Brifysgol ym Mharc Cathays, gan gynnwys Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Mae llawer o wasanaethau bysiau lleol a chenedlaethol yn rhedeg yng Nghaerdydd - ac mae sawl un yn gollwng teithwyr o fewn tafliad carreg i’r Brifysgol.

Dim ond hyn a hyn o leoedd parcio sydd ar gael yn y Brifysgol, ac oherwydd hyn, maen nhw'n cael eu cadw ar gyfer ymwelwyr sydd ag anawsterau symudedd.

Mae parcio yng nghanol y ddinas yn ddrud. Er mwyn osgoi'r drafferth a chost parcio yng nghanol y ddinas, rydyn ni’n argymell eich bod yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Sut bynnag, i ymwelwyr sydd eisiau teithio mewn car, rydyn ni’n argymell eich bod yn defnyddio'r Gwasanaeth Parcio a Theithio.

Parcio a Theithio

Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, Cyffordd 30 yr A48 (M), CF23 8HH

Bydd gwasanaeth gwennol arbennig ar gyfer Diwrnod Agored y Brifysgol yn mynd o safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd i Gampws Parc Cathays. Bydd gwasanaeth bws y Diwrnod Agored yn dechrau ar ôl 08.00 ac yn parhau tan 16.30. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal y bws cywir, gan fod bysiau eraill yn mynd o’r safle hefyd.

Bydd bysiau o’r safle Parcio a Theithio’n gadael tua phob chwarter awr. Mae’r daith i ganol y ddinas yn cymryd tua 20 munud a bydd yn costio £10 y car (arian parod neu ddigyffwrdd). Bydd angen yr arian cywir arnoch os ydych yn talu ag arian parod.

Bydd y bysiau sy’n dychwelyd i safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd yn gadael o’r safle bws y tu allan i Adeilad y Gyfraith ar Blas y Parc (ar Gampws Parc Cathays) trwy gydol y dydd, tan 16.30. Dyma’r safle bws y mae’r ymwelwyr yn mynd iddo ar y bws gwennol wrth gyrraedd y Brifysgol.

Ni fydd gwasanaeth Parcio a Theithio y Diwrnod Agored o Adeilad y Gyfraith ar Blas y Parc (Campws Parc Cathays) ar gael ar ôl 16.30. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio’ch tocyn a dal bws yn ôl i safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd o Dumfries Place, Safle HD (ger Sainsbury’s) yng nghanol y ddinas. Mae'r bws olaf yn ymadael o'r fan hon am 19.20. Ewch i wefan Parcio a Theithio i gael gwybodaeth am amserlen y gwasanaeth safonol.

Campws Parc y Mynydd Bychan (Dydd Gwener 1 Gorffennaf yn unig)

Bydd bysiau gwennol rhad ac am ddim ar gael i gludo’r rheiny sy’n dymuno ymweld â Champws Parc y Mynydd Bychan o’r Prif Adeilad (Campws Parc Cathays). Os ydych yn ymweld â Champws Parc y Mynydd Bychan ac yn dymuno dychwelyd yn uniongyrchol i safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, yn hytrach na dychwelyd drwy Gampws Parc Cathays, bydd bws ar gael o'r arhosfan o flaen mynedfa i gerddwyr y maes parcio aml-lawr. Bydd eich tocyn Diwrnod Agored Parcio a Theithio hefyd yn ddilys ar y daith yn ôl o Gampws Parc y Mynydd Bychan (dydd Gwener yn unig - nodwch nad yw'r gwasanaeth hwn yn rhedeg ar benwythnosau).

Sylwer y gallai fod ciw ar gyfer y gwasanaeth hwn yn ystod oriau brig, ar y ffordd i mewn a’r ffordd allan.

Sylwer y bydd y safle Parcio a Theithio yn cau’n brydlon am 19.45 a chaiff ei gloi dros nos.

Parcio yng nghanol y ddinas

Mae ychydig o leoedd parcio 'talu ac arddangos' ar strydoedd Rhodfa’r Amgueddfa, Plas y Parc, Ffordd Senghennydd, ac yn ardal y ganolfan ddinesig. Cewch ragor o wybodaeth am leoedd i barcio yng Nghaerdydd ar wefan Cyngor Caerdydd.

Hefyd, mae nifer o feysydd parcio cyhoeddus wedi'u lleoli yn agos i'r Brifysgol, yng nghanol y ddinas (fel y nodwyd ar y map). Fodd bynnag, mae costau parcio’r rhain yn amrywio'n sylweddol.

Y maes awyr agosaf: Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o wasanaethau awyrennau rhyngwladol a rhyngranbarthol yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd, sydd tua 12 milltir o ganol y ddinas. Nid yw Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd yn rhedeg ar hyn o bryd oherwydd COVID, ond mae rhagor o gyngor ar gynllunio eich taith o’r man hwn ar gael ar wefan y maes awyr.

Mae gwasanaethau trafnidiaeth ychwanegol ar gael o nifer o feysydd awyr y DU, sy’n fodd o deithio ymlaen i Gaerdydd.