Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am deithio

Mae’n rhwydd teithio i Gaerdydd ar gludiant cyhoeddus, mewn car neu drwy hedfan yma.

Teithio i Gampws Cathays

Mae modd teithio ar y trên i Gaerdydd yn ddiffwdan o Lundain, meysydd awyr mwyaf y DU yn ogystal â threfi a dinasoedd ledled y wlad.

Mae tua dau ar bymtheg o drenau'n rhedeg rhwng Llundain Paddington a Chaerdydd bob dydd, ac mae'r daith yn cymryd oddeutu dwy awr.

Mae trenau rheolaidd ar y rhwydwaith rhanbarthol yn cysylltu Caerdydd â llawer o drefi a dinasoedd ledled y DU, gan gynnwys:

  • Bryste (50 munud)
  • Birmingham (tua 2 awr 30 munud)
  • Southampton (2 awr 40 munud)
  • Manceinion (3 awr 20 munud)
  • Lerpwl (3 awr 45munud).

Mae nifer o gwmnïau yn rhedeg trenau sy'n teithio'n uniongyrchol i Orsaf Caerdydd Canolog o feysydd awyr Heathrow a Gatwick.

Gorsaf drenau Caerdydd Canolog

Gallwch gerdded o Gaerdydd Canolog i Brif Adeilad y Brifysgol mewn tua 20 munud. Bydd cerdded yn eich helpu chi i fwynhau'r ddinas a gweld y siopau, tai bwyta a'r adloniant sydd ganddi i gynnig.

Gorsaf drenau Cathays

Neu gall deithwyr newid trên yng Nghaerdydd Canolog i orsaf drenau Cathays (gorsaf y Brifysgol).

Mae gorsaf Cathays yng nghanol campws Parc Cathays, gyferbyn â'r Prif Adeilad. Mae'n hawdd cyrraedd adeiladau eraill y Brifysgol ym Mharc Cathays yn cynnwys Undeb y Myfyrwyr.

Gostyngiad rheilffordd


Gallwch chi, eich teulu a'ch ffrindiau gael gostyngiad o 20% oddi ar docynnau Prynu Ymlaen Llaw ar gyfer y rhan fwyaf o lwybrau canolig a phell i orsaf Caerdydd Canolog gyda Great Western Rail (GWR), neu 10% oddi ar docynnau Prynu Ymlaen Llaw gyda Thrafnidiaeth Cymru (TFW) ar ein Diwrnod Agored (27 Mawrth).

Gall grwpiau o ddeg teithiwr neu fwy sy’n teithio gyda’i gilydd gyda Thrafnidiaeth Cymru (TFW) brynu tocyn Grŵp sy’n tynnu 25% oddi ar bris tocyn llawn i oedolion.

Mae llawer o wasanaethau bysiau lleol a chenedlaethol yn rhedeg yng Nghaerdydd - ac mae sawl un yn gollwng teithwyr o fewn tafliad carreg i’r Brifysgol.

Parcio a Theithio

Mae lleoedd parcio yn brin o gwmpas campws y Brifysgol, a gall y ffyrdd fod yn eithaf prysur ar Ddiwrnodau Agored. Er mwyn eich helpu i wneud eich diwrnod yn fwy hwylus, mae gwasanaeth Parcio a Theithio yn rhedeg o gyrion canol y ddinas.

Parcio a Theithio, Cyffordd 30 yr A48 (M), CF23 8HH

Bydd gwasanaeth gwennol arbennig ar gael ar gyfer Diwrnod Agored y Brifysgol o safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd.

Mae’r bysiau’n gadael bob ryw chwarter awr ac mae’r daith i ganol y ddinas yn cymryd tua 20 munud. Nid yw gwasanaeth bysiau y Diwrnod Agored yn dechrau tan ar ôl 08:00, a bydd yn costio £7 fesul car (arian parod neu ddigyffwrdd). Bydd y bysiau sy’n dychwelyd i safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd yn gadael o’r safle bws y tu allan i Adeilad y Gyfraith ar Blas y Barc (lle bydd ymwelwyr hefyd yn dod oddi ar y bws wrth gyrraedd y safle) trwy gydol y dydd, tan 16:30.

Byddwn hefyd yn cynnig gwasanaeth bysiau y Diwrnod Agored i Ysbyty’r Mynydd Bychan ac yn ôl rhwng 14:30 a 16:30.

Ar ôl 16:30, bydd gwasanaeth Parcio a Theithio y Diwrnod Agored yn dod i ben. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio’ch tocyn a dal bws yn ôl i safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd o safle bws HN ar Ffordd Churchill yng nghanol y ddinas. Mae’r bws olaf oddi yno yn gadael am 19:30.

Noder y bydd y safle Parcio a Theithio yn cau yn brydlon am 20:00 ac ar glo dros nos.

Ewch i wefan Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth. Mae’r wybodaeth uchod yn ymwneud â Pharcio a Theithio Dwyrain Caerdydd yn unig.

Parcio ynghanol y ddinas

Er mwyn osgoi'r drafferth a'r gost o barcio yng nghanol y ddinas, rydym yn eich argymell i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, mae ychydig o feysydd parcio o fewn pellter cerdded i Blas y Parc.

Mae rhai lleoedd parcio 'talu ac arddangos' wrth ymyl y stryd ar Blas y Parc, Ffordd Senghennydd, ac yn ardal y ganolfan ddinesig. Mae hyn fel arfer yn costio tua £5.50 am hyd at bum awr. Mae'r taliadau ar gyfer meysydd parcio aml-lawr yng nghanol y ddinas yn amrywio'n fawr, hyd at tua £25 y diwrnod.

Maes awyr agosaf: Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o wasanaethau awyrennau rhyngwladol a rhyngranbarthol yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd, sydd tua 12 milltir o ganol y ddinas. Mae Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd yn teithio rhwng y maes awyr a chanol y ddinas. Cewch ragor o fanylion ar wefan y maes awyr.

Mae rhagor o wasanaethau ar gael o nifer o feysydd awyr yn y DU yn darparu teithio pellach i Gaerdydd.