Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am deithio

Mae’n rhwydd teithio i Gaerdydd ar gludiant cyhoeddus, mewn car neu drwy hedfan yma.

Teithio i Gampws Cathays

Mae modd teithio ar y trên i Gaerdydd yn ddiffwdan o Lundain, meysydd awyr mwyaf y DU yn ogystal â threfi a dinasoedd ledled y wlad.

Mae tua dau ar bymtheg o drenau'n rhedeg rhwng Llundain Paddington a Chaerdydd bob dydd, ac mae'r daith yn cymryd oddeutu dwy awr.

Mae trenau rheolaidd ar y rhwydwaith rhanbarthol yn cysylltu Caerdydd â llawer o drefi a dinasoedd ledled y DU, gan gynnwys:

  • Bryste (50 munud)
  • Birmingham (tua 2 awr 30 munud)
  • Southampton (2 awr 40 munud)
  • Manceinion (3 awr 20 munud)
  • Lerpwl (3 awr 45munud).

Mae nifer o gwmnïau yn rhedeg trenau sy'n teithio'n uniongyrchol i Orsaf Caerdydd Canolog o feysydd awyr Heathrow a Gatwick.

Gorsaf drenau Caerdydd Canolog

Mae’n cymryd tua 20-30 munud i gerdded o orsaf drenau Caerdydd Canolog i Brif Adeilad Prifysgol Caerdydd. Bydd cerdded yn eich galluogi i gael ymdeimlad o’r ddinas gan gynnwys y siopau, y bwytai a’r adloniant sydd ganddi i'w chynnig.

Gorsaf drenau Cathays

Fel arall, gall ymwelwyr newid yng Nghaerdydd Canolog a dal trên oddi yno i orsaf drenau Cathays (gorsaf y Brifysgol).

Mae gorsaf Cathays yng nghanol Campws Parc Cathays, gyferbyn â’r Prif Adeilad (lle mae ymwelwyr yn cofrestru ar ddechrau Diwrnod Agored). Mae gerllaw holl adeiladau eraill y Brifysgol ym Mharc Cathays gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr.

Mae llawer o wasanaethau bysiau lleol a chenedlaethol yn rhedeg yng Nghaerdydd - ac mae sawl un yn gollwng teithwyr o fewn tafliad carreg i’r Brifysgol.

Parcio a Theithio

Mae lleoedd parcio yn brin o gwmpas campws y Brifysgol, a gall y ffyrdd fod yn eithaf prysur ar Ddiwrnodau Agored. Er mwyn eich helpu i wneud eich diwrnod yn fwy hwylus, mae gwasanaeth Parcio a Theithio yn rhedeg o gyrion canol y ddinas.

Ewch i wefan Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth.

Parcio yng nghanol y ddinas

Er mwyn osgoi'r drafferth a'r gost o barcio yng nghanol y ddinas, rydym yn eich argymell i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Wedi dweud hynny, mae un neu ddau o feysydd parcio o fewn tafliad carreg i Blas y Parc.

Mae rhai lleoedd parcio 'talu ac arddangos' wrth ymyl y stryd ar Blas y Parc, Ffordd Senghennydd, ac yn ardal y ganolfan ddinesig. Mae hyn fel arfer yn costio tua £6.10 am hyd at bum awr. Mae gwybodaeth bellach ynghylch llefydd i barcio yng Nghaerdydd ar wefan Cyngor Caerdydd.

Mae nifer o feysydd parcio aml-lawr yng nghanol y ddinas. Fodd bynnag, mae cryn amrywiaeth yn y prisiau, ac mae rhai’n codi hyd at tua £26 y dydd.

Maes awyr agosaf: Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o wasanaethau awyrennau rhyngwladol a rhyngranbarthol yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd, sydd tua 12 milltir o ganol y ddinas. Mae Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd yn teithio rhwng y maes awyr a chanol y ddinas. Cewch ragor o fanylion ar wefan y maes awyr.

Mae rhagor o wasanaethau ar gael o nifer o feysydd awyr yn y DU yn darparu teithio pellach i Gaerdydd.