Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am deithio

Mae modd teithio i Gaerdydd yn rhwydd ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn car neu hedfan yma.

Teithio i Gampws Cathays

Mae’r M4 ger Caerdydd ac mae modd cyrraedd y ddinas yn rhwydd o bob rhan o Brydain.

O'r De-orllewin, ewch ar yr M5, ac o dde Lloegr, dilynwch bob brif heol-A tuag at yr M4.

O'r Alban, gogledd a Chanolbarth Lloegr, ewch ar yr M50 tuag at yr M4.

Teithio i'r dwyrain ar yr M4

Ewch oddi ar y draffordd wrth Gyffordd 32, a dilynwch yr arwyddion am Ganol y Ddinas ar yr A470.

Teithio i'r gorllewin ar yr M4

Ewch oddi ar y draffordd ar Gyffordd 29, a dilynwch yr A48(M)/A48, sydd ag arwyddion Dwyrain Caerdydd a'r De (Cardiff East and the South). Dilynwch y ffordd hon am tua saith milltir.

Campws Parc Cathays

Dilynwch yr A48 i'r A470 (Cyfnewidfa Gabalfa). Gadewch yr A48 yng Nghyfnewidfa Gabalfa ac ewch ar yr A470, sydd ag arwyddion Canol y Ddinas. Dilynwch yr A470 tuag at ganol y ddinas a byddwch yn gweld arwyddion y brifysgol.

Dim ond hyn a hyn o leoedd parcio sydd ar gael yn y Brifysgol, ac oherwydd hyn, maen nhw'n cael eu cadw ar gyfer ymwelwyr sydd ag anawsterau symudedd yn unig.

Mae parcio yng nghanol y ddinas yn ddrud. Er mwyn osgoi'r drafferth a chost parcio yng nghanol y ddinas, rydyn ni’n argymell eich bod yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Sut bynnag, i ymwelwyr sydd eisiau teithio mewn car, rydyn ni’n argymell eich bod yn defnyddio Gwasanaeth Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd y Diwrnod Agored i’r Brifysgol.

Parcio a Theithio

Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, Cyffordd 30 yr A48(M), CF23 8HH

Bydd gwasanaeth gwennol arbennig ar gyfer Diwrnod Agored y Brifysgol yn mynd o safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd i Gampws Parc Cathays. Bydd gwasanaeth bws y Diwrnod Agored yn dechrau ar ôl 08:00 ac yn parhau tan 16:30. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal y bws cywir, gan fod bysiau eraill yn mynd  o’r safle hefyd.

Bydd bysiau o’r safle Parcio a Theithio’n gadael tua phob chwarter awr. Mae’r daith i ganol y ddinas yn cymryd tua 20 munud a bydd yn costio £10 y car (arian parod neu ddigyffwrdd). Bydd angen yr arian cywir arnoch os ydych yn talu ag arian parod.

Bydd y bysiau sy’n dychwelyd i safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd yn gadael o’r safle bws y tu allan i Adeilad y Gyfraith ar Blas y Parc (ar Gampws Parc Cathays) trwy gydol y dydd, tan 16:30. Dyma’r safle bws y mae’r ymwelwyr yn mynd iddo ar y bws gwennol wrth gyrraedd y Brifysgol.

Campws Parc y Mynydd Bychan (Dydd Gwener 30 Mehefin yn unig)

Bydd bysiau gwennol rhad ac am ddim ar gael i gludo’r rheiny sy’n dymuno ymweld â Champws Parc y Mynydd Bychan o’r Prif Adeilad (Campws Parc Cathays) ar y ddau ddiwrnod. Er hynny, ddydd Gwener 30 Mehefin yn unig, os ydych yn ymweld â Champws Parc y Mynydd Bychan ac yn dymuno dychwelyd yn uniongyrchol i safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, yn hytrach na dychwelyd drwy Gampws Parc Cathays, bydd bws ar gael o'r arhosfan o flaen mynedfa i gerddwyr y maes parcio aml-lawr. Bydd eich tocyn Diwrnod Agored Parcio a Theithio hefyd yn ddilys ar y daith yn ôl o Gampws Parc y Mynydd Bychan (dydd Gwener yn unig - nodwch nad yw'r gwasanaeth hwn yn rhedeg ar benwythnosau).

Sylwer y gallai fod ciw ar gyfer y gwasanaethau hyn yn ystod oriau brig, ar y ffordd i mewn  ac ar y ffordd allan. Sylwer y bydd y safle Parcio a Theithio yn cau’n brydlon am 18:40 a chaiff ei gloi dros nos.

Parcio yng nghanol y ddinas

Mae ein Campws Parc Cathays wedi'i leoli'n ganolog. Mae nifer o lefydd parcio talu-ac-arddangos ar y stryd (tymor byr a hir), yn ogystal â meysydd parcio aml-lawr yng nghanol y ddinas. Gellir cyfyngu ar leoedd ac mae prisiau'n amrywio. Os ydych yn dymuno parcio yng nghanol y ddinas, rydym yn argymell defnyddio gwefannau Croeso Caerdydd a'r Cyngor am wybodaeth am opsiynau parcio.

Mae modd teithio ar y trên i Gaerdydd yn ddiffwdan o Lundain, meysydd awyr mwyaf y DU yn ogystal â threfi a dinasoedd ledled y wlad.

Mae gwasanaethau uniongyrchol ac aml o Lundain Paddington i Gaerdydd drwy gydol y dydd. Mae trenau rheolaidd ar y rhwydwaith rhanbarthol yn cysylltu Caerdydd hefyd â llawer o drefi a dinasoedd ledled y DU, gan gynnwys:

  • Bryste (50 munud)
  • Birmingham (tua 2 awr)
  • Southampton (2 awr 40 munud)
  • Manceinion (3 awr 30 munud)
  • Lerpwl (3 awr 45 munud)

Mynnwch ostyngiad wrth i chi archebu'ch tocyn trên i'n Diwrnodau Agored (30 Mehefin a 1 Gorffennaf 2023) gyda Great Western Railway a Transport for Wales.

Gorsaf drenau Caerdydd Canolog

Mae’n cymryd tua 20-30 munud i gerdded o orsaf drenau Caerdydd Canolog i Brif Adeilad Prifysgol Caerdydd. Bydd cerdded yn eich galluogi i gael ymdeimlad o’r ddinas gan gynnwys y siopau, y bwytai a’r adloniant sydd ganddi i'w chynnig.

O ystyried bod yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn agos at Gaerdydd Canolog, efallai y bydd y rhai sy’n teithio ar y trên ac sydd â diddordeb mewn cyrsiau Newyddiaduraeth yn ystyried ymweld â’r ysgol ar ôl cyrraedd Caerdydd neu wrth ddychwelyd i’r orsaf. Edrychwch ar dudalennau’r ysgol yn y rhaglen i weld y gweithgareddau sydd wedi’u trefnu.

Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd

Os ydych yn bwriadu ymweld â'r Ysgolion Ffiseg a Pheirianneg, gallech ddefnyddio gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd sydd lai na 5 munud ar droed o Adeiladau’r Frenhines.

Gorsaf drenau Cathays

Fel arall, gall ymwelwyr newid yng Nghaerdydd Canolog neu Heol y Frenhines Caerdydd a dal trên oddi yno i orsaf drenau Cathays (gorsaf y brifysgol).

Mae gorsaf Cathays yng nghanol Campws Parc Cathays, gyferbyn â’r Prif Adeilad, ac mae y drws nesaf i Undeb y Myfyrwyr. Mae dafliad carreg o holl adeiladau eraill y brifysgol ym Mharc Cathays, gan gynnwys Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Mae llawer o wasanaethau bysiau lleol a chenedlaethol yn rhedeg yng Nghaerdydd - ac mae sawl un yn gollwng teithwyr o fewn tafliad carreg i’r brifysgol.

Y maes awyr agosaf: Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o wasanaethau awyrennau rhyngwladol a rhyngranbarthol yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd, sydd tua 12 milltir o ganol y ddinas.

Dysgwch ragor am y cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus sy'n mynd i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd ac yn dychwelyd oddi yno.

Mae gwasanaethau trafnidiaeth ychwanegol ar gael o nifer o feysydd awyr y DU, sy’n fodd o deithio ymlaen i Gaerdydd.