Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodyr er Anrhydedd

Rydym ni'n dyfarnu Cymrodoriaethau Er Anrhydedd i unigolion sydd wedi cyflawni arbenigrwydd rhyngwladol yn eu maes.

Cymrodyr Er Anrhydedd 2022

Yehuda Bauer

Yehuda Bauer
Yehuda Bauer

Yehuda Bauer (BA 1950) yw Athro (Emeritws) Astudiaethau'r Holocost ym Mhrifysgol Hebraeg Jerwsalem, Cynghorydd Academaidd Yad Vashem, ac mae’n Aelod o Academi Gwyddoniaeth Israel.

Yr Athro David Beerling

Yr Athro David Beerling

Arweinydd rhyngwladol ym maes technolegau tynnu carbon deuocsid a sylfaenydd a chyfarwyddwr Canolfan Leverhulme er Lliniaru Newid Hinsawdd yw'r Athro David Beerling (BSc 1987, PhD 1990).

Carole Cadwalladr

Carole Cadwalladr
Carole Cadwalladr

Newyddiadurwraig yn The Guardian a’r Observer yw Carole Cadwalladr. Arweiniodd ei hymchwiliadau at alw Mark Zuckerberg i ymddangos gerbron deddfwrfa Cyngres UDA a chollodd Facebook fwy na $100 biliwn oddi ar bris cyfranddaliadau’r cwmni. Mae gwaith Cadwalladr wedi ennill Gwobr Polk a Gwobr Orwell am newyddiaduraeth wleidyddol.

Beth Fisher

Beth Fisher
Beth Fisher

Roedd Beth Fisher yn ohebydd chwaraeon i ITV Cymru Wales News rhwng 2019 ac eleni, ac mae bellach yn llawrydd. Cyrhaeddodd Beth yn hwyr i fyd y cyfryngau wedi iddi ymddeol o hoci rhyngwladol. Yn 2019, hi oedd y fenyw gyntaf yng Nghymru i sylwebu ar bêl-droed i BBC Cymru, gan greu hanes yn y broses.

Jessica Fishlock MBE

Jessica Fishlock
Jessica Fishlock MBE

Pêl-droedwraig broffesiynol a Llysgennad LHDTCRh yw Jessica Fishlock MBE. Hi oedd pêl-droedwraig gyntaf Cymru i gyrraedd 100 o gapiau rhyngwladol ac ar hyn o bryd hi sy’n dal y nifer mwyaf o gapiau rhyngwladol dros Gymru.

Warren Gatland CBE

Warren Gatland
Warren Gatland CBE

Hyfforddwr Undeb Rygbi Seland Newydd a chyn-chwaraewr y Crysau Duon yw Warren Gatland CBE. Rhwng 2007 a 2019, bu'n hyfforddi Cymru gan ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad bedair gwaith, gan gynnwys tair Camp Lawn, a chyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi’r Byd yn 2011 a 2019.

Julia Gillard

Julia Gillard
Julia Gillard

Julia Gillard oedd 27ain Prif Weinidog Awstralia a'r fenyw gyntaf, a'r unig fenyw, i fod yn y swydd honno. Ers iddi ymadael â’i swydd, mae wedi ymroi i eiriolaeth, rolau ym maes llywodraethu ac ysgrifennu.

Susan Hemming CBE

Susan Hemming
Susan Hemming CBE

Susan Hemming CBE (LLB 1986) yw Cyfarwyddwraig Gwasanaethau Cyfreithiol Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS).

Yr Arglwydd Michael Heseltine

Yr Arglwydd Michael Heseltine

Roedd yr Arglwydd Michael Heseltine yn Aelod Seneddol rhwng 1966 a 2001. Roedd yn Ddirprwy Brif Weinidog rhwng 1995 a 1997. Ef yw sylfaenydd a Chadeirydd Grŵp Haymarket, cwmni cyfryngau preifat.

Dorothea Hodge

Dorothea Hodge
Dorothea Hodge

Dorothea Hodge (BSc Econ 1995, MSc 1998) yw cyfarwyddwr sefydlol Aequitas Global, asiantaeth polisïau a chyfathrebu sydd wedi ennill sawl gwobr.

Yr Athro Jane den Hollander

Jane den Hollander
Yr Athro Jane den Hollander

Yr Athro Jane den Hollander (PhD 1989) oedd Is-Ganghellor Prifysgol Deakin o 2010 hyd nes iddi ymddeol yn 2019. Bu'n Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Gorllewin Awstralia (Mawrth-Gorffennaf 2020) a Phrifysgol Murdoch (Tachwedd-Mawrth 2022).

Sophie Howe

Sophie Howe
Sophie Howe

Penodwyd Sophie Howe (LLB 1999) yn Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf Cymru yn 2016. Ei rôl yw bod yn warcheidwad er budd cenedlaethau'r dyfodol a chefnogi cyrff cyhoeddus i weithio tuag at gyflawni nodau llesiant.

Sali Hughes

Sali Hughes
Sali Hughes

Mae Sali Hughes yn awdures ac yn ddarlledwraig sydd wedi bod yn Olygydd Harddwch y Guardian ers 2011. Mae hi hefyd yn gyd-sylfaenydd Beauty Banks, elusen genedlaethol sy'n darparu pethau ymolchi i bobl sy'n byw mewn tlodi.

Dafydd Iwan

Dafydd Iwan
Dafydd Iwan

Canwr a chyfansoddwr yw Dafydd Iwan (BArch 1968) sydd wedi rhyddhau llawer o albymau yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau yn Gymraeg. Ei gân danbaid a chyffrous, Yma o Hyd , bellach yw anthem answyddogol tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru, a chipiodd y gân rif un yn y siartiau lawrlwytho ym mis Mehefin.

Christopher DV Jones CBE

Christopher Jones
Christopher DV Jones CBE

Christopher DV Jones CBE (MBBCh 1979) yw Cadeirydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru, sy'n chwarae rhan flaenllaw wrth lunio'r gweithlu gofal iechyd.

Yr Athro Kenneth Matengu

Yr Athro Kenneth Matengu
Yr Athro Kenneth Matengu

Yr Athro Kenneth Matengu yw Is-Ganghellor Prifysgol Namibia.

Cerys Matthews MBE

Cerys Matthews
Cerys Matthews MBE

Cerddores, awdures a darlledwraig yw Cerys Matthews MBE.  Mae hi'n cynnal sioeau ar BBC Radio 2, 4 a 6 Music. Matthews yw Is-lywydd Shelter Cymru a Gŵyl Llenyddiaeth a Chelfyddydau'r Gelli. Ar ben hynny, mae hefyd yn noddwraig Cymdeithas Dylan Thomas a Ballet Cymru.

Abi Morgan OBE

Dramodydd a sgriptwraig ffilmiau yw Abi Morgan OBE. Mae hi’n adnabyddus am ei gwaith ym myd theatr a theledu megis Sex Traffic, The Hour, Brick Lane, The Iron Lady, The Invisible Woman a Suffragette.

Syr Geoff Mulgan

Athro Deallusrwydd Cyfunol, Polisïau Cyhoeddus ac Arloesi Cymdeithasol yng Ngholeg Prifysgol Llundain yw Syr Geoff Mulgan.

Elizabeth Palmer

Elizabeth Palmer
Elizabeth Palmer

Uwch-ohebydd tramor ar gyfer CBS News yw Elizabeth Palmer (PgDip 1980). Ar hyn o bryd hi yw gohebydd Asia ac mae’n gweithio yn Tokyo.

Sarah Powell

Sarah Powell
Sarah Powell

Sarah Powell yw Prif Weithredwraig Gymnasteg Prydain ac mae'n arweinydd profiadol a chanddi fwy na 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes chwaraeon.

Bill Rammell

Bill Rammell
Bill Rammell

Bill Rammell (BA 1982) yw cyn- AS Llafur dros Harlow.  Bu'n Is-Ganghellor Prifysgol Swydd Bedford am wyth mlynedd ac yn 2021 aeth yn Llywydd Prifysgol Kurdistan Hewlêr.

Gordon Sanghera

Gordon Sanghera
Gordon Sanghera

Cyd-sylfaenydd Oxford Nanopore, cwmni sydd wedi datblygu cenhedlaeth newydd o dechnoleg synhwyro sy'n seiliedig ar nanofandyllau yw Gordon Sanghera (BScTech 1983, PhD 1987). Cafodd Gordon ei benodi’n Brif Swyddog Gweithredol ym mis Mai 2005.

Michelle Terry

Michelle Terry
Michelle Terry

Hyfforddodd Michelle Terry (BA 2001) yn Academi Frenhinol y Celfyddydau Dramatig (RADA) ac mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Artistig Theatr Globe Shakespeare ers 2018. Mae hi'n actores sydd wedi ennill Gwobr Olivier ac yn awdures.

Laura Trevelyan

Laura Trevelyan
Laura Trevelyan

Mae Laura Trevelyan (PgDip 1991) yn gyflwynydd a gohebydd ar gyfer rhaglen newyddion y BBC World News America. Mae’r rhaglen, sydd i’w gweld ar BBC World News a PBS, wedi ennill gwobr Emmy.

Joseph Yun

Joseph Yun
Joseph Yun

Cafodd Joseph Yun (BSc Econ 1976) yrfa ddiplomyddol a oedd yn rhychwantu 33 mlynedd yn Adran Materion Tramor UDA, a hynodwyd ei yrfa am ei ymrwymiad i ddatrys gwrthdaro drwy sicrhau bod pobl yn cwrdd â’i gilydd i drafod anghydfod.