Skip to content
Skip to navigation menu

Ecolegau Beirniadol: Theori, Diwylliant a’r Amgylchedd

Galwad am Bapurau

‘Once Nature becomes environmentalized, its workings are submitted to the competing environmentality designs of various ecocritics’ – Timothy W. Luke
Bydd y gynhadledd hon yn ceisio taflu goleuni newydd ar y ffyrdd y bydd ymchwilwyr ar draws disgyblaethau’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol yn synio am y rhyngwyneb rhwng ymddygiad pobl a’r amgylchedd naturiol, nid yn unig fel mater o ffaith wyddonol ond fel problem i feddwl yn feirniadol amdani ac i’w dadansoddi’n ddiwylliannol. Wrth i’r argyfwng ecolegol gynyddu, fe roir y gorau, i bob golwg, i’r synio traddodiadol am natur y sylfaen gadarn a materol-ddiogel y caiff ein profiadau cymdeithasol a diwylliannol eu hadeiladu arni. Gwahoddwn gyfranogwyr i ymateb i’r sefyllfa ecolegol hollbwysig hon mewn ffyrdd sy’n ymchwilio i wahanol ystyron y gair Saesneg ‘critical’ a chynnig persbectifau newydd ar yr amgylchedd fel maes y ceir dadlau ynghylch ystyron ac arferion ynddo. Wrth i amodau newydd ein gorfodi ni i ailfeddwl y terfynau rhwng y dynol a’r rhai sydd heb fod yn ddynol, y diwylliannol a’r naturiol, yr organig a’r anorganig, rhaid i ni hefyd ailfeddwl y terfynau rhwng disgyblaethau a sut y gallwn ni gyfathrebu ar eu traws. Wrth ddod ag amrywiaeth o ymchwilwyr o wahanol gefndiroedd ynghyd o amgylch y term ‘ecolegau beirniadol’, gobeithiwn ecsbloetio’r tiriogaethau hynny wrth iddynt newid, a hynny er mwyn awgrymu cysyniad eang a chynhwysol o ymchwil ecolegol fel modd i ymholi’n feirniadol ac yn ddiwylliannol. Bydd y digwyddiad hwn yn esgor ar ddeialog a chyfnewid ynghylch sut y byddwn ni, yng ngeiriau Timothy W. Luke, yn ‘amgylcheddoli’ byd natur yn unol â chynlluniau croes ein gwahanol strategaethau ymchwil a’n h ystyriaethau damcaniaethol a sut y gall y gwahaniaethau hynny awgrymu cyfuchliniau tir cyffredin. Gallai’r pynciau gynnwys yr isod, ond ni chyfyngir hwy iddynt o bell ffordd:

Dylai cynigion ar gyfer papurau (20 munud) gynnwys teitl y papur; enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost y cynadleddwr/y gynadleddwraig; crynodeb o’r papur arfaethedig (300 o eiriau); a bywgraffiad byr.

Dylid anfon cynigion i criticalecologies@caerdydd.ac.uk erbyn 30ain Ebrill 2013.