Ewch i’r prif gynnwys
 Alyson Lewis

Alyson Lewis

Ddarlithydd

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Rwy’n Ddarlithydd mewn Datblygu Addysg sy’n golygu fy mod yn cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno Rhaglenni Cymrodoriaeth Addysg y Brifysgol sydd wedi'u hachredu gan Advance HE. Rwy'n cyflwyno gweithdai amrywiol ar draws y rhaglenni sy'n cynorthwyo gweithgareddau ar gyfer staff dysgu ac addysgu ledled y Brifysgol. Fy nod yw sicrhau bod datblygiad proffesiynol parhaus ym maes datblygiad academaidd yn y Brifysgol yn cael ei lywio'n briodol gan ymchwil ac yn seiliedig ar dystiolaeth.


Gwaith allweddol/arbenigeddau

 • Cyfrannu at reoli, cynllunio, dylunio, datblygu ac adolygu cynnwys modiwlau a chyrsiau.
 • Gweithio gyda thimau eraill yn yr Academi Dysgu ac Addysgu i roi cyngor, arweiniad ac ymgynghoriaeth arbenigol i staff sy'n addysgu a / neu'n cefnogi dysgu er mwyn datblygu gweithgareddau addysgu a dysgu arloesol a’u cyflwyno.
 • Aelod o gymuned y ganolfan addysg drawswladol

Bywgraffiad

Dechreuodd fy ngyrfa ym myd addysg yn 2001 ar ôl hyfforddi’n athrawes ysgol gynradd yn arbenigo yn y blynyddoedd cynnar (plant 3-5 oed).  Ers hynny rwyf wedi gweithio mewn ystod o sectorau gan gynnwys addysg blynyddoedd cynnar a chynradd, ysgol goedwig, ac addysg bellach lle cyflwynais raddau sylfaen a gradd atodol yn ymwneud ag addysg, dysgu a datblygu.


Ar ôl gorffen fy noethuriaeth yn 2015 a edrychodd ar les yng nghwricwlwm y blynyddoedd cynnar, cefais ym mhenodi’n ddarlithydd gan Brifysgol Bath Spa (BSU). Roeddy rôl yn BSU yn cynnwys arwain cwrs ar gyfer gradd israddedig astudiaethau plentyndod cynnar, bod yn fiwtor ôl-raddedig ar gyfer ymarfer addysg uwch ac yn diwtor cyswllt ar gyfer darpariaeth gydweithredol mewn dau goleg addysg bellach. Yn ystod fy nghyfnod yn BSU, datblygais a chyflwynais raglen addysg drawswladol (TNE) (model cyfadran symudol) i fyfyrwyr yn Hunan, Tsieina.


Yn 2020, penderfynais ganolbwyntio ar ddatblygu fy sgiliau ymchwilio ac ymunais â phroffesiwn Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth (GSR) a gweithio yn nhîm ymchwil cyfiawnder cymdeithasol Llywodraeth Cymru cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd ym mis Mai 2022.  Fy mhrif ddiddordebau yw darpariaeth dysgu ac addysgu draws-ddiwylliannol a chydweithredol, rôl chwarae a bod yn chwareus ym maes addysgeg addysg uwch, a lles.

 • Thomas, A. a Lewis, A. (ar fin cael ei gyhoeddi) Child Development from Birth to 8 Years: an interdisciplinary approach. Llundain: SAGE.
 • Lewis, A. (2021) Understanding how practitioners in Wales assess well-being in the early years curriculum. Education 3-13, tt.1-13. DOI: 10.1080/03004279.2021.2011943
 • Lewis, A. a Thomas, A. (2021) Practitioners’ knowledge and understanding of schemas and well-being in the Foundation Phase curriculum. Wales Journal of Education, 23(1), tt. 3-22.
 • Lewis, A. (2021) ‘Understanding the concept of well-being: domains, dimensions and discourses’. Yn Brown, Z. a Mander, S. (goln) Childhood Well-being and Resilience: influences on educational outcomes. Llundain: Routledge. tt.7-19.
 • Lewis, A. (2019) Examining the concept of well-being and early childhood: adopting multi-disciplinary perspectives. Journal of Early Childhood Research, 17(4), tt.294-308.
 • Lewis, A. a Poole, R. (2018) ‘Into the great outdoors: opportunities and experiences’, Yn McInnes, K. a Thomas, A. (goln) Teaching Early Years: Theory and Practice. Llundain: Sage, tt. 156-177–188.
 • Lewis, A. a Rees, L. (2018) ‘Understanding well-being in the early years’, Yn McInnes, K. a Thomas, A. (goln) Teaching Early Years: Theory and Practice. Llundain: SAGE, tt. 65-85–188.
 • Lewis, A., Sarwar, S., Tyrie, J., Waters, J., a Williams, J. (2017) Exploring the extent of enactment of young children’s rights in the education system in Wales.  Wales Journal of Education, 19 (2), tt. 27-50.
 • Thomas, A. a Lewis, A. (2016) An Introduction to the Foundation Phase: Early Years Curriculum in Wales. Llundain: Bloomsbury
 • Lewis, A. (2010) Making Sense of Swedish practice: is it that different from practice in Wales? Papur myfyrio a gyflwynwyd i TACTYC (Hyfforddiant, Hyrwyddo a Chydweithredu wrth Addysgu Plant Ifanc) http://tactyc.org.uk/pdfs/Reflection-Lewis.pdf

Supervision

Unedau Ymchwil