Ewch i’r prif gynnwys
 Michael Lang

Michael Lang

swyddog E-asesu

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

A minnau newydd gael fy mhenodi fel y swyddog E-asesu newydd, fy nod yw cefnogi'r gwaith o gynllunio a chydlynu gweithgareddau ar draws y sefydliad i gynyddu darpariaethau e-asesu ac i wella profiad myfyrwyr o asesu ac adborth, gan gynnwys gwaith grŵp, asesiadau dilys ac adborth gan gymheiriaid, drwy ddefnyddio offer digidol a meddalwedd e-asesu arbenigol. Rhoi cyngor, arweiniad a datblygiad proffesiynol i staff academaidd ac Ysgolion ar ddulliau dylunio, cyflwyno a rheoli e-asesiadau. Cefnogi gweithrediad mentrau strategol i ddatblygu arferion e-asesu ac adborth a rhannu meysydd o arfer da ar draws y Brifysgol.


Gwaith allweddol/arbenigeddau

  • Gweithio gyda phob ysgol i gefnogi ac archwilio eu gofynion e-asesu.
  • Cydweithio o fewn y Tîm CD ar E-asesu a'r effaith ar ddysgu ac addysgu.
  • Datblygu adnoddau anghydamserol i gefnogi staff academaidd i ddewis meddalwedd ynghyd â'r addysgeg y tu ôl i ddefnyddio'r meddalwedd.
  • Cyfrannu at ffrydiau gwaith Ailfeddwl Asesu ac E-bortffolio.
  • Aelod o'r Bwrdd Technoleg Addysg Ddigidol.

Bywgraffiad

Fel athrawes uwchradd wrth fy nghrefft ers 6 blynedd, rwyf wedi meithrin gwybodaeth ymarferol o ddysgu ac addysgu effeithiol, wrth ddatblygu’r ddealltwriaeth bedagogaidd o addysgu effeithiol. Gan fy mod â diddordeb brwd mewn technoleg ddigidol a'r rhagosodiad i 'weithio'n glyfrach, nid yn galetach', byddwn yn naturiol yn chwilio am dechnoleg ddigidol ac yn ei defnyddio yn fy ymarfer addysgol.
Gan gymryd y diddordeb newydd hwn yn y cydweithio rhwng addysg a thechnoleg ddigidol, yn fwyaf diweddar rwyf wedi gweithio i gwmni addysg preifat yn cyflwyno'r cwrs 'Dylunio Dysgu Digidol' i athrawon ac ymarferwyr dysgu a datblygu ledled De Cymru. Cefnogi eu datblygiad proffesiynol wrth ddefnyddio, creu a darparu adnoddau addysg o ansawdd uchel wedi’i ategu gan ddealltwriaeth o dechnegau addysgu ac addysgeg effeithiol. Mae pob un o’r rolau hyn wedi fy arwain at fy rôl bresennol ym Mhrifysgol Caerdydd, lle rwy’n gobeithio parhau â’m brwdfrydedd dros dechnoleg addysg ddigidol, a chefnogi eraill ar eu taith i ymgorffori defnydd effeithiol ohono yn eu gwaith eu hunain.
Y tu allan i'r gwaith, rwy'n hoff iawn o chwaraeon ac yn chwaraewr rygbi. Gan fy mod wrth fy modd â

Supervision

Unedau Ymchwil