Ewch i’r prif gynnwys
 Andy Lloyd

Andy Lloyd

Uwch Ddatblygwr Academaidd

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

A minnau’n Arweinydd Busnes ar gyfer prosiect Ailfeddwl Asesu y Brifysgol, rwy'n chwarae rhan ganolog yn y gwaith cynllunio, dylunio a chefnogi sydd ei angen ar gyfer gweithredu'r ymdrechion sy'n cael eu gwneud i wella asesu ac adborth ar draws y Brifysgol.  Yn ogystal â rhoi cyngor, arweiniad a darparu datblygiad proffesiynol i staff academaidd ac Ysgolion ar faterion asesu ac adborth, rwy'n cydlynu'r cynllunio, cyflwyno a rheoli o ran y pecynnau gwaith unigol sy'n cael eu cynnal drwy'r prosiect hwn, ac yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr sy'n rhedeg y Gwasanaeth Datblygu Addysg; hyn oll i sicrhau y gellir cynllunio asesu mewn modd holistaidd o fewn rhaglenni unigol a'i gysylltu â deilliannau dysgu a gweithgareddau addysgu, a'u halinio â nhw.

Gwaith allweddol/arbenigeddau

 • Arwain y gwaith o gefnogi a chyflawni prosiect Ailfeddwl Asesu y Brifysgol.
 • Rhoi cyngor arbenigol i Ysgolion ar ddylunio asesiadau, drwy Wasanaeth Datblygu Addysg y Brifysgol.
 • Goruchwylio'r gwaith o ddatblygu, cynhyrchu a lledaenu polisïau, canllawiau a deunyddiau cymorth asesu ac adborth.
 • Cyfrannu at sesiynau asesu ac adborth ar draws Rhaglenni Cymrodoriaeth Addysg y Brifysgol.
 • Bod yn ymgynghorydd ar gyfer y Cwrs Datblygiad Proffesiynol Advance HE ar gyfer Arholwyr Allanol, gan gefnogi’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno’r cwrs

Bywgraffiad

Andy yw Arweinydd Busnes prosiect Ailfeddwl Asesu y Brifysgol, ac mae’n arwain y gwaith o roi cymorth ynghylch asesu ac adborth ledled y sefydliad.  Mae Andy wedi gweithio mewn ystod eang o wahanol rolau ledled y Brifysgol ers dros 30 mlynedd.  Ac yntau wedi cymhwyso'n wreiddiol a gweithio fel llyfrgellydd, symudodd wedyn i rôl ymchwil yn yr Ysgol Addysg, ac yna bu’n arwain y gwaith o wella nifer o wahanol feysydd yn ymwneud ag asesu, yn y Gofrestrfa i ddechrau ac yn ddiweddar yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.  Mae Andy hefyd yn gweithio i Advance HE ar brosiect Safon Graddau'r DU, sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol arholwyr allanol.

Er mai gwella asesu ac adborth yw angerdd Andy, mae ganddo hefyd brofiad ac arbenigedd mewn nifer o feysydd eraill sy'n gysylltiedig ag addysg. Bu’n arwain Tîm Dylunio'r Cwricwlwm yn yr Academi rhwng 2019 a 2022, yn cefnogi gwaith adolygu dysgu ac addysgu gan gydweithwyr, yn arwain y gwaith o gyflwyno dadansoddeg dysgu, a chafodd ei ddisgrifio ar un achlysur nodedig fel "dyn y canlyniadau dysgu" i dîm adolygu'r QAA.

Y tu allan i fywyd y Brifysgol, gellir dod o hyd i Andy yn aml ar feic, â’i wynt yn ei ddwrn, hanner ffordd i fyny bryn yn rhywle yng nghefn gwlad Cymru.

 • Lloyd A. a Rust C.  (2021) Y Cwrs Datblygiad Proffesiynol ar gyfer Arholwyr Allanol.  Cyflwyniad a roddwyd yng nghynhadledd Advance HE ar 'Protecting the value of HE qualifications in the UK: Degree classification and external examining’.  Mai 2021
 • O'Donovan B., den Outer B., Price M, a Lloyd A.  (2019) Beth sy'n gwneud adborth da?  Studies in Higher Education, Mehefin 21, 2019.  https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1630812
 • Lloyd A.  (2019) Ydi’n amser i gymedroli cymedroli?  Argraffiadau staff academaidd y DU o effeithiolrwydd a lleoliad gwahanol strategaethau cymedroli.  Cyflwyniad a roddwyd yn '7fed Gynhadledd Ryngwladol Asesu ym maes Addysg Uwch'.  Mehefin 2019
 • Bloxham S., Price M., Rust C., Morris E., Lloyd A., Reimann N. a McConologue T.  (2017) Arholwyr allanol: datblygu eu sgiliau asesu, a, safonau academaidd a rennir.  Cyflwyniad a roddwyd yn '6ed Gynhadledd Ryngwladol Asesu yn maes Addysg Uwch'.  Mehefin 2017
 • Parker P., Quinsee S., Phillips A., Truscott H., Lloyd A., Eustance C., Slade G., Kandler C., Freeman R., Bartholomew P. a Brown S.   (2010)  Y llwybr CAMEL (dulliau cydweithredol o reoli gwersi sy’n dod i’r amlwg) Cynhadledd Addysgu, Dysgu ac Asesu Gwanwyn SEDA.
 • Kell C. a Lloyd A.  (2006) Datblygu polisi newydd ar gyfer adolygu addysgu gan gydweithwyr: dull traws-sefydliadol – SEDA, Datblygiadau Addysgol.
 • Lloyd A.  (1991) Atlasau a llyfrau wedi’u hargraffu, cynnar, o gasgliad Cymdeithas Ddaearyddiaeth Manceinion: catalog  Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester; cyfrol.73, rhif.2,

Supervision

Unedau Ymchwil