Ewch i’r prif gynnwys
 Michael Hackman

Michael Hackman

Dylunydd Dysgu

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Fel Dylunydd Dysgu yn y tîm Addysg Ddigidol, rwy'n canolbwyntio ar helpu academyddion a staff proffesiynol i ddefnyddio technoleg i wella addysgu a dysgu ar draws y brifysgol. Rwy'n datblygu ac yn arwain gweithdai sy'n cyfuno addysgeg ag ymarferoldeb ac yn cyflwyno'r cyrsiau 'Cyflwyniad i Addysgu' a 'FSHEA'.


Fel Partner Ysgol ar gyfer DTP ESRC Cymru rwy'n arwain ar eu menter gymunedol i fyfyrwyr sy'n ceisio lleihau'r teimlad o unigrwydd ymhlith eu myfyrwyr PhD. Mae hyn wedi datblygu o fod ar Teams i ddechrau i fod yn Gynllun Cyfeillio wedi’i strwythuro sydd wedi dod â myfyrwyr at ei gilydd ar sail eu Llwybr, eu Sefydliad a’u gofynion EDI.


Gwaith allweddol/Arbenigeddau

Arwain ar greu a datblygu Pecyn Cymorth Cymuned sy’n Ymchwilio, Prifysgol Caerdydd. Mewn partneriaeth â Dr Hannah Shaw, rydym yn datblygu pecyn cymorth ar gyfer pontio i'r rhaglen adolygu yng nghanol modiwl.


Bydd yn cynnig cipolwg ar ddyluniad cyrsiau, cynadleddau a gweithdai i helpu i ddatblygu dull sy’n blaenoriaethu’r myfyrwyr.


Gweithio mewn partneriaeth â darlithwyr i gynorthwyo hunanadolygu a datblygu arferion addysgu. Helpu i godi ymwybyddiaeth o ddulliau ar gyfer gwella ac arsylwi darlithoedd i gynnig arweiniad a chyngor yn arbennig ar gyfer modiwlau/rhaglenni penodol.

Bywgraffiad

Deng mlynedd o brofiad addysgu mewn addysg uwchradd, addysg bellach ac uwch. Dechreuais addysgu mewn addysg uwchradd gan gyflwyno Astudiaethau Busnes a Mathemateg i Safon Uwch gan gyrraedd targedau o 75%+ o fyfyrwyr yn cyflawni A* - B.


Pan oeddwn yn dysgu Oedolion yn y Gymuned, datblygais a chyflwynais gyrsiau wedi’i hachredu a heb eu hachredu ar sgiliau TG, Dechrau Busnes, Cyllid Personol a Mathemateg.


Mewn addysg bellach, roeddwn yn darlithio ar Gyfrifeg a Chyllid ar draws ystod o achrediadau i Lefel 5 ac roeddwn yn arweinydd cwrs. Yn ystod y cyfnod hwn, enillais Statws Athro Siartredig (CTeach), Statws Athro Uwch (ATS) ac fe ddes i’n Gymrawd gyda’r Gymdeithas Addysg a Hyfforddiant (FSET).


Ers ymuno â Phrifysgol Caerdydd yn 2021 rwyf wedi mwynhau gweithio gyda darlithwyr a staff proffesiynol i adolygu a datblygu dulliau addysgu. Un o'r uchafbwyntiau mwyaf oedd cyflwyno a marcio ar y cwrs PGCert Med.

Supervision

Unedau Ymchwil