Ewch i’r prif gynnwys

Rwy’n dod o Gastell-nedd ac es i ysgol oedd â thraddodiad hir o ragoriaeth mewn cerddoriaeth a gweithgareddau chwaraeon. Roeddwn yn adnabod sawl disgybl oedd wedi astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, lle’r oedd cyfuniad o’r byd academaidd a gwneud cerddoriaeth ymarferol heb ei ail. Y cydbwysedd hwnnw a’m denodd i ddod i Gaerdydd, a dechreuais fy astudiaethau yn hydref 1978 a graddio yn haf 1981 gyda gradd Baglor mewn Cerddoriaeth.

Yn ystod fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd, fe wnes i fwynhau cwrdd â chymaint o bobl o wahanol rannau o’r DU, ac o gefndiroedd gwahanol. Dyma lle dechreuais arwain, yn gyntaf yng nghyngherddau Cymdeithas Cerddoriaeth y myfyrwyr ac yn ddiweddarach, wedi fy annog gan Clifford Bunford - arweinydd Côr a Cherddorfa’r Brifysgol - i’w gynorthwyo i baratoi cyngherddau. Roedd y cyfan yn brofiad gwych i mi, ac rwy’n edrych yn ôl ar fy nghyfnod yn fyfyriwr gyda hoffter mawr.

Yn ystod y cyfnod yr oeddwn yn fyfyriwr gallem wneud cais am grantiau, yn seiliedig ar incwm ein rhieni. Nid oedd yn rhaid talu’r grantiau hyn yn ôl, felly nid oedd gennym y lefel o ddyled sydd gan fyfyrwyr heddiw. Roeddwn i eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i bobl ifanc sy’n mynd i gael yr un profiad sy’n newid bywyd a ges i ym Mhrifysgol Caerdydd, blynyddoedd yn ddiweddarach! Rwy’n gadael rhodd i helpu myfyrwyr yn yr Ysgol Cerddoriaeth, sydd dan anfantais ariannol, ac yn enw fy Hen Fodryb Winifred annwyl.

Rwy’n gobeithio y gall fy rhodd helpu mewn rhyw ffordd. Ar ôl i mi wneud fy nghyswllt cyntaf roedd yn hawdd iawn, a theimlais fy mod wedi fy nghefnogi drwy gydol y broses gan Sarah Morgan-Davies. Os gallwch wneud hynny, ystyriwch adael rhodd yn eich Ewyllys i Brifysgol Caerdydd, gan fod y cymorth y bydd yn ei roi i fyfyrwyr y dyfodol yn anfesuradwy.

Gwyliwch: newidiwch bywyd, gadewch gwaddol

Michael Bell MBE (BM 1981)

Rhagor gan gylchgrawn Cyswllt Caerdydd

Cyswllt Caerdydd 2023

Yn y rhifyn Haf 2023 hwn o’ch cylchgrawn cynfyfyrwyr a ffrindiau, byddwch yn clywed sut mae ein hymchwilwyr presennol yn hyrwyddo ein dealltwriaeth o gyflyrau megis arthritis, seicosau fel sgitsoffrenia, a sut mae ein cyn-fyfyrwyr talentog yn gwneud gwahaniaeth i’r byd o’u cwmpas.

Hyrwyddo newid cadarnhaol i iechyd meddwl yn y gymuned Fwslimaidd

Jamilla Hekmoun (MA 2018) yw cadeirydd y Gynghrair Iechyd Meddwl Mwslimaidd (MMHA). Bu’n gweithio’n ddiflino yn ystod y pandemig yn darparu adnoddau a chefnogaeth i’r gymuned Fwslimaidd. Mae hi hefyd yn aelod o fwrdd Cyngor Mwslimaidd Cymru ac yn arwain ymgysylltu cymunedol ar gyfer SEF Cymru. Cawsom sgwrs gyda Jamilla am ei chyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd a’r gwaith pwysig y mae’n ei wneud yn y gymuned.

Javi, wearing red doctoral robes, sits on a Cardiff street reading a letter

Gwaddol Javi

Daeth Javi Uceda Fernandez (PhD 2018) i Brifysgol Caerdydd yn haf 2013 ar leoliad i labordy yr Athro Simon Jones yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau. Roedd ei egni anhygoel, positifrwydd cyson, a’i agwedd ddisglair yn golygu ei fod yn aelod hynod boblogaidd o’r sefydliad.

Sut y newidiodd un rhodd ddienw lwybr bywyd teulu

Cyfarfu John (MBBCh 1960) ag Enyd, née Griffith (MBBCh 1960), tra’n astudio meddygaeth gyda’i gilydd yn y 1950au. Daeth eu mab David (BSc 1986) i astudio yma yn yr 1980au, lle cyfarfu â’i wraig, ac mae eu dwy ferch bellach wedi dilyn yn ôl eu traed. Mae David yn rhannu stori ei dad ac yn esbonio sut y dechreuodd cymwynaswr dienw daith eu teulu i Brifysgol Caerdydd, yr holl flynyddoedd hynny yn ôl.